Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Сутність та види робочих місць. Первинним осередком підприємства, у якому здійснюється процес перетворення «входу» (ресурсів, укладень) у «вихід» (пр...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится «29» апреля 2010 г. в 14 час. 00 на заседании диссертационного совета Д 212.049.01 в Государственном университете управления по адре...полностью>>
'Документ'
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 200 с углублённым изучением предметов естественно-математического ци...полностью>>
'Документ'
Т.Ю. Егорова, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет», кандидат мед...полностью>>

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

Одеса – 2006

Зміст

Вступ ………………………………………………………………….

Розділ 1. грошові зобов'язання учасників господарських відносин У зобов'язальному праві

1.1. поняття та значення грошових зобов’язань учасників господарських відносин …………………………………………………………..

1.2. Система грошових зобов’язань господарського характеру …….

Висновки до розділу 1 ………………………………………………….

розділ 2. Господарсько-правові засоби організації системи функціонування грошових зобов’язань учасників господарських відносин

2.1. Державно-правовий вплив на сферу функціонування грошей та грошових зобов’язань господарського характеру…………………………

2.2. Утвердження суспільного господарського порядку в системі грошових зобов'язань учасників господарських відносин ……………….

2.3. Узгодження економічних та юридичних аспектів господарських грошових зобов’язань ………………………………………………......

2.4. Спеціалізація господарсько-правового регулювання грошових зобов'язань ……………………………………………………………………

Висновки до розділу 2 ………………………………………………….

Розділ 3. грошові зобов'язання суб'єктів господарювання

3.1. Гроші як елемент об'єкту господарського зобов'язання та об'єкт господарських прав …………………………………………………………

3.2. Правовий вимір ціни та валютних застережень у грошових зобов’язаннях господарського характеру ……………………………………

3.3. Загальний порядок виконання грошових зобов'язань суб'єктів господарювання ……………………………………………………………..

3.4. Місце та строк виконання грошових зобов'язань суб’єктів господарювання …………………………………………………………………

3.5. Правова природа відповідальності за прострочення виконання господарського грошового зобов’язання …………………………………..

3.6. Особливість примусового стягнення грошового боргу в сфері господарювання ……………………………………………………………...

Висновки до розділу 3 ………………………………………………….

Розділ 4. грошові зобов’язання між центрами господарських систем та суб’єктами господарювання, які входять до складу цих систем

4.1. Поняття грошового зобов’язання між центром господарської системи та суб’єктом господарювання її низової ланки ………………….

4.2. Правова робота з оперування грошовими зобов'язаннями як складова управління грошовими потоками господарської організації…...

Висновки до розділу 4 ………………………………………………….

Розділ 5. Грошові зобов’язання господарського характеру за участю держави та територіальних громад

5.1. Система грошових зобов’язань господарського характеру за участю держави та територіальних громад ……………………………….

5.2. Господарські грошові зобов’язання в системі державної кредитно-грошової політики ………………………………………………………

5.3. Грошові зобов'язання в механізмі державної підтримки інвестицій в новації ………………………………………………………………..

5.4. Примусове стягнення коштів з учасників господарських відносин державної та комунальної форми власності …………………………..

Висновки до розділу 5 ………………………………………………….

Висновки …………………………………………..………………..

Список використаних ДЖЕРЕЛ …………………………...

Додатки ……………………………………………………………..

4

18

50

71

73

97

115

143

163

165

220

252

279

307

328

351

353

367

381

383

397

404

417

436

438

466

519

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

ВСТУП

Бурхливий розвиток вітчизняної фінансово-господарської сфери, інвестиційна активність, фінансова глобалізація, проникнення електронної комерції у грошовий обіг, поширення нових кредитно-грошових механізмів у господарській діяльності, потреби запобігання легалізації "брудних" коштів, потребують переосмислення багатьох підходів щодо правового опосередкування грошово-кредитних відносин. В цих умовах правове опосередкування відносних грошових правовідносин, які існують в рамках зобов'язань, як первинної ланки реалізації господарських зв'язків виявляє безліч проблем науково-прикладного характеру, що потребує системного вирішення, виходячи з вимог гармонізації господарського, фінансового та цивільного законодавства України та імплементації міжнародних економічних правил

Водночас, розгляд конститутивних рис господарського грошового зобов'язання натрапляє на проблему традиційної недооцінки "своєрідності" грошової частини майнового зобов'язання. В більшості підручників та монографій з господарського, цивільного і фінансового права важко знайти окреме вивчення "грошового зобов'язання" як цілісного механізму із своїми закономірностями, поняттями, методами впорядкування, класифікацією, властивостями і ознаками. В юридичній літературі розроблялися в основному проблеми виконання окремих грошових зобов'язань, наслідки знецінення грошей, вплив зміни купівельної силі грошей на виконання грошового зобов'язання і деякі інші специфічні аспекти. Тим паче, жодним чином не досліджена специфіка грошових зобов'язань господарського характеру, хоча монетарна частина господарських відносин відіграє найважливішу роль у забезпеченні функціональної цілісності товарно-грошових відносин. Натомість, економічна тенденція останніх століть доводить, що економічний зв'язок Товар – Гроші – Товар, перетворився на капіталоємке сполучення Гроші – Товар – Гроші, коли отримання грошового еквіваленту за вироблену продукцію (роботи, послуги) стало головною економічною проблемою виробничих процесів. Це обумовлює потребу подати грошові зобов'язання учасників господарських відносин – найбільш масову та професійно-орієнтовано частину грошових відносин, будь-то самостійного чи так званого "вбудованого" характеру – в якості цілісного системного утворення, що розвивається за специфічними економічними, інформаційними та формалізованими законами, має властивості, які потребують врахуванню при здійсненні заходів державної економічної політики.

В літературі з римського права грошові зобов'язання традиційно розглядаються в рамках групи зобов'язань, предмет яких визначений родовими ознаками. Ці положення не дають відповіді на багато найважливіших питань природи грошового зобов'язання. Одна лише ознака грошей як замінних речей не дозволяє пояснити більшість функцій грошей в сучасному господарському обороті з його мультивалютними розрахунками, міжнародними платіжними системами, електронними грошима і т.п. Саме тут створюються і випробовуються нові інструменти упорядкування, які почасти розповсюджуються на інші економічні сфери, а позитивний досвід від впровадження господарсько-фінансових інструментів стає поштовхом, зокрема, для комерціалізації приватного права.

Видатні монографії Л. А. Лунца "Гроші і грошові зобов'язання. Юридичне дослідження" (1929) і "Грошове зобов'язання в цивільному і колізійному праві капіталістичних країн" (1949 р) служать основою для подальших розробок сучасних учених. Важливий внесок у розвиток теорії грошових зобов'язань, хоча й виключно з цивілістичних позицій, внесли праці таких сучасних російських правознавців, як В. А. Бєлов, Л. О. Новосьолова, Д. Г. Лавров, Л.Г. Єфімова і деяких інших. В українській науці дослідження окремих проблем грошових зобов'язань здійснено в роботах І.А. Безклубого, В.П. Богуна, Л.К. Воронової, В.В. Джуня, Й.А. Іванського, І.М. Опадчого, О.П. Орлюк, Б.М. Полякова, О.Є. Северина, О.І. Шаповалової та деяких інших.

Проте, відсутність цілісного виокремлення грошових зобов'язань учасників господарських відносин як інституту господарського права призводить до того, що втрачається системність та комплексність у вирішенні проблематики цих відносин, існуючих в умовах тісного переплетіння приватноправових та публічно-правових елементів регулювання. Адже саме господарське право з його предметно-функціональним підходом до вирішення економічних проблем дозволяє гармонізувати приватноправові та публічно-правові засоби впливу, врахувати професійно-орієнтовані аспекти грошово-фінансових відносин, поєднати висновки економічної та юридичної наук, наблизити досягнення суміжних галузевих наук у справі цільового вирішення правових проблем грошово-кредитної системи. Крім того, запровадження Цивільного та Господарського кодексів України [569, 570], величезний масив законодавчих новел в сфері грошово-кредитних відносин роблять необхідним тлумачення змісту відповідного регулювання, ув'язування заходів державної монетарної політики з загальногосподарськими механізмами, вироблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, зокрема, щодо гармонізації норм про грошові зобов'язання господарського та цивільного характеру, уведення їх у площину загальносвітових процесів. Всього цього не можна досягти, якщо не з'ясувати специфіку виникнення, зміни та припинення господарських грошових зобов'язань, особливостей їх виконання, складнощів правової роботи з управління грошовими потоками на підприємстві, міри публічного та приватного в їх механізмі, особливостей грошових зобов'язань в рамках публічно-господарських відносин тощо.

Науково-прикладне виокремлення інституту грошових зобов'язань учасників господарських відносин має слугувати підвищенню рівня осмислення господарсько-правових зв'язків, адже призводить не лише до суто практичних висновків щодо застосування господарсько-правових норм, але й утворює поле для усунення розбіжностей між економічним змістом та юридичною формою товарно-грошових відносин. Крім того, необхідно не лише виявити нормативно-правові особливості грошових зобов'язань господарського характеру, але й з'ясувати економіко-правовий сенс спеціалізації відповідних положень, запропонувати заходи щодо утвердження суспільного господарського порядку в цій сфері.

Перерахованими вище обставинами обумовлюється актуальність і доцільність дисертаційного дослідження, що і визначило вибір теми роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова МОН України за темами “Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні” (держ. реєстр. № 0101U008293) та “Дослідження проблем співвідношення приватноправових та публічно-правових чинників соціально-економічних відносин” (держ. реєстр. № 0106U008142), у рамках яких автором вирішено питання господарсько-правової специфіки грошових зобов'язань та запропоновано комплексні заходи щодо вдосконалення відповідного правового регулювання.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретичне виокремлення грошових зобов'язань учасників господарських відносин як субінституту господарського зобов'язального права, визначення напрямів системного вдосконалення сфери їх застосування з урахуванням існуючих господарських потреб, вимог суспільного господарського порядку та необхідності гармонізації положень господарського, цивільного та фінансового законодавства України.

Поставлена мета обумовила вирішення наступних основних завдань:

визначення поняття та природи грошових зобов'язань учасників господарських відносин як субінституту господарського зобов'язального права;

виділення основних критеріїв системи грошових зобов'язань господарського характеру, визначити її статичні та динамічні елементи;

виявленя специфічних чинників утвердження суспільного господарського порядку в сфері функціонування господарських грошових зобов'язань;

з'ясування особливостей господарського механізму реалізації приватноправових та публічно-правових грошових зобов'язань;

виявлення специфіки грошових зобов'язань, що виникають між центрами та ланками господарсько-виробничих систем різного рівня;

з'ясування змісту правової роботи з оперування грошовими зобов'язаннями як складової управління грошовими потоками господарської організації;

визначення ролі господарського права в регулюванні грошових зобов'язань за участю держави та територіальних громад;

вирішення науково-прикладних проблем примусового виконання грошових зобов'язань у сфері господарювання, в тому числі при погашенні боргів суб'єктів господарювання державної та комунальної форм власності;

розроблення пропозицій щодо удосконалення господарського законодавства України з питань регулювання грошових зобов'язань, зокрема в сфері застосування штрафних санкцій, валютних та інших публічних обмежень, особливих умов господарювання, виходячи з потреб гармонізації з законодавством ЄС.

Об'єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що складаються у процесі виникнення, зміни та припинення грошових зобов'язань господарського характеру, а також інші відносини, тісно пов'язані з ними.

Предметом дослідження є грошове зобов'язання учасників господарських відносин як наукова, законодавча та прикладна категорія.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові і спеціальні методи: формально-логічний, аналітико-синтетичний, історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий. За допомогою формально-логічного та історичного методів розкриті поняття грошового зобов'язання учасників господарських відносин та його системоутворюючих елементів. Аналіз сучасного стану законодавства в сфері дослідження здійснений автором за допомогою аналітико-синтетичного методу, який використовувався і в процесі розробки пропозицій з удосконалення правового регулювання. Системно-структурний метод застосовувався при дослідженні окремих видів грошових зобов'язань учасників господарських відносин, порівняльно-правовий – при аналізі вітчизняного та зарубіжного законодавства.

Теоретичну базу дослідження склали роботи таких вітчизняних і зарубіжних вчених-правознавців, окрім вищезазначених, як: Т.Є. Абова, М.М. Аґарков, С.С. Алексєєв, А.С. Васильєв, А.Г. Бобкова, М.І. Брагінський, С.М. Братусь, А.В. Венедіктов, В.В. Вітрянський, О.А. Беляневич, О.М. Вінник, Л. Еннекцерус, І.В. Єршова, І.Б. Заверуха, І.Є. Замойський, О.С. Йоффе, Г.Л. Знаменський, В.В. Лаптєв, Л.А. Лунц, В.В. Луць, В.К. Мамутов, В.С. Мартем'янов, В.Ф. Опришко, Д.М. Притика, Г.В. Пронська, О.М. Садіков, Н.О. Саніахметова, І.А. Танчук, В.С. Щербина, Г.Ф. Шершеневич та ін. Автор також спирався на роботи таких вчених-економістів, як: Дж.М. Кейнс, Дж. Сорос, К. Маркс, Фр.С. Мишкін, А.С. Гальчинський, Дж.Е. Стігліц, А.С. Генкін та ін.

Нормативну основу дослідження склали: чинне господарське, цивільне та фінансове законодавство України, а також окремі нормативно-правові акти Великої Британії, Російської Федерації, США, Франції, ФРН, Канади, Швейцарії, Чехії, ЄС. Емпіричну основу — офіційні статистичні дані, практика діяльності суб'єктів господарювання в Одеській області і матеріали судової практики.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці системним господарсько-правовим дослідженням грошових зобов'язань учасників господарських відносин, на основі якого розроблено комплекс заходів щодо їх теоретичного опанування та системної організації, з обґрунтуванням пропозицій щодо вдосконалення господарського законодавства України. Наукова новизна результатів роботи полягає, зокрема, у наступному.

Вперше:

доктринально обґрунтоване поняття грошового зобов'язання учасників господарських відносин як особливого виду грошового зобов'язання, що має виробничо-комерційний або організаційно-технічний характер, опосередковує рух грошової форми вартості в сфері суспільного виробництва, спрямоване на максимальне задоволення потреб його учасників та існує в рамках, визначених нормами господарського права;

обґрунтовано, що виділення грошових зобов'язань учасників господарських відносин в окремий субінститут господарського зобов'язального права дозволяє впровадити єдиний господарський механізм їх реалізації в публічних та приватних відносинах, пояснити їх специфіку, а також вжити комплексних заходів щодо вдосконалення відповідного законодавства;

визначено, що цілісність, упорядкованість, рівноважний стан та програмно-функціональна організація системи грошових зобов'язань господарського характеру є необхідною передумовою не лише для нормального функціонування товарно-грошових відносин як стрижня господарських процесів, але й для формування інструментальної основи реалізації державної грошово-кредитної, інвестиційної, валютної та податково-бюджетної політики;

розмежовані статичні (виділення господарсько-правової специфіки) та динамічні (забезпечення ефективності) функції системи грошових зобов'язань учасників господарських відносин;

обґрунтовано, що в грошових зобов'язаннях господарського характеру мають бути закладені програмно функціональні елементи публічного характеру, які утворюватимуть налаштування цієї системи на взаємодію з державно-владними інструментами монетарного характеру, як-от: обмеження на використання іноземної валюти як валюти боргу та платежу, примус до своєчасного повернення в Україну валютної виручки, стимулювання безготівкових платежів, пристосування платіжних операцій до бухгалтерського та податкового обліку, обмеження свободи волевиявлення в рамках безпеки грошових операцій та непорушення прав інших суб'єктів, підтримання цілісності системи загалом, пристосування до контрольно-наглядових заходів та чинників прискорення фінансово-грошового обігу (в т. ч. за допомогою впровадження ефективних механізмів примусового стягнення грошових боргів), встановлення підстав та порядку визнання недійсними правочинів, що не відповідають публічним інтересам у сфері грошового обігу, запобігання проникненню в грошові відносини доходів, здобутих злочинним шляхом, тощо;

визначені напрями утвердження суспільного господарського порядку в сфері функціонування грошових зобов'язань учасників господарських відносин: забезпечення загальноправових та економічних умов законності і правопорядку, гармонізація приватних та публічних інтересів учасників, вироблення стилю господарсько-правової спеціалізації у регулюванні грошових зобов'язань, узгодження економічних та юридичних аспектів регулювання;

запропоновано поняття стилю господарсько-правової спеціалізації в регулюванні грошових зобов'язань як сукупності господарсько-правових прийомів у формулюванні правил здійснення фінансово-господарської діяльності, що ґрунтується на чіткій уяві про межі застосування загальних та спеціальних норм, наявності професійно-орієнтованих елементів, спрямованості на утвердження суспільного господарського порядку, відображенні важелів перехідної моделі економічного розвитку (наприклад, принципу "прямого платежу"), внутрішньої логіки та традиції господарського регулювання;

виявлено об'єктивну можливість дострокового та часткового виконання грошового зобов'язання, виходячи з його природи;

запропоновано поняття правової роботи з оперування грошовими зобов'язаннями як складової управління грошовими потоками господарської організації, що має на меті обрання творчого способу формалізації її грошових зобов'язань задля оптимізації руху грошових коштів та товарів, податкових зобов'язань, пристосування до поточних і перспективних господарських планів;

визначено, що більшість господарсько-правових заходів у сфері грошових зобов'язань, які виникають в господарсько-фінансових комплексах внутрісистемного та внутрішньогосподарського рівня, вироблені за часів Союзу РСР, можуть успішно використовуватися в сучасних умовах в середовищі державних об'єднань та великих господарських систем;

виявлено, що господарську природу мають грошові зобов'язання за участю органів державної влади та місцевого самоврядування, які стосуються одержання неподаткових доходів бюджетів, які виникають в сфері реалізації грошово-кредитної політики, відносини між податковими органами та суб'єктами господарювання, що виходять за межі податкового зобов'язання, договірні відносини щодо державної підтримки підприємців;

сформульовано пропозиції щодо введення в площину підзаконних актів тих техніко-процедурних питань грошових відносин, що не мають правового значення, але вміщені в законах, з одночасним законодавчим закріпленням базових чинників сфери функціонування грошових зобов'язань господарського характеру, що знаходять сьогодні вирішення в підзаконних актах НБУ (норми резервування кредитних коштів, граничні норми касових операцій, окремі адміністративно-господарські санкції тощо);

запропоновано виділити в новому ГПК України спори, що виникають за грошовими зобов'язаннями господарського характеру, в особливе (скорочене) провадження, а також закріпити вирішення питань про застосування заходів примусового стягнення грошових коштів у наказовому провадженні;

обґрунтовано, що сфера приватних фінансів та державної господарської діяльності потребує погоджених висновків наук господарського та фінансового права;

обґрунтовано, що гармонізація положень ЦК та ГК України з питань регулювання грошових зобов'язань потребує підсилення загальної дії норм ЦК та поглиблення спеціалізації норм ГК.

Удосконалено:

визначення юридичної природи грошей, відповідно до якого здатність грошей служити засобом платежу визнано їх основною функцією для законодавчого врегулювання, а також запропоновано розмежовувати юридичні ознаки та юридичні властивості грошей, враховувати юридичну характеристику абсолютної ліквідності та конвертованості грошей;

положення про розмежування форм та методів державного впливу на сферу функціонування грошей та грошових зобов'язань господарського характеру, що має ґрунтуватися на розмежуванні змістовних та формальних заходів організації грошово-кредитних відносин;

тлумачення механізму ціноутворення в майново-господарських зобов'язаннях, в основі якого – презумпція вартісної основи товарно-грошових зв'язків та цінової визначеності господарських правовідносин, зокрема некомерційної господарської діяльності;

напрями гармонізації законодавства України в сфері грошового обігу, міжнародних платіжних систем та електронних грошей, зі стандартами ЄС, зокрема щодо впровадження досвіду регулювання обігу електронних грошей;

формула дострокового повернення грошових коштів за господарськими зобов'язаннями кредитного характеру, яка потребує врахування розрахунку повернення коштів за кредитним договором із процентами, що зростають;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (2)

  Документ
  3.3. Проблеми створення інвестиційних фондів та компаній, довірчих товариств, недержавних пенсійних фондів та інших фінансових установ в Україні та особливості ліцензування їх операцій
 2. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (16)

  Документ
  Актуальність теми. Спрямованість державної політики на розбудову правової та соціальної держави, формування системи суспільних інститутів, які утворюють громадянське суспільство, обумовлюють корінні зміни у сфері правового регулювання.
 3. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (28)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Відповідно до ст. 13 Конституції України держава взяла на себе обов’язок забезпечувати соціальну орієнтацію економіки. В юридичній літературі 90-х років минулого століття обґрунтовано підкреслювалося,
 4. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (4)

  Документ
  Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подальшого розвитку вітчизняної доктрини щодо правового регулювання інформаційних відносин та потребою у всебічному з’ясуванні можливостей юридичного впливу з боку держави на нове технологічне
 5. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (11)

  Документ
  Актуальність теми. У наш час, коли відбувається великомасштабна зміна соціального буття, переоцінка цінностей, норм діяльності і поведінки людей у зв’язку з переходом до ринкових відносин, інтеграції в європейський соціокультурний

Другие похожие документы..