Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Управлением режима и надзора ФСИН России совместно с управлением социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России и науч...полностью>>
'Урок'
Средства обучения: интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор, физическая карта России, тектоническая карта России, атлас, контурные карт...полностью>>
'Автореферат'
Иллюстрирование классики – одна из интересных творческих проблем. Современное ее понимание побуждает рассуждать о связи литературы и изобразительного...полностью>>
'Урок'
развивающие – формировать умение создавать работу по теме (видеть расположение объектов в пространстве, аккумулировать задачу и искать пути решения, р...полностью>>

Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра напрям підготовки 0501 "Економіка І підприємництво" (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________

Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра

(напрям підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”

спеціальність “Облік і аудит”)

Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6 від 17. 02. 2010 р.

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

01.03.2010р. (протокол № 8)

Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.050106, 8.050106 – “Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування та співбесіди з дисциплін циклу професійної підготовки: “Теорія бухгалтерського обліку”, “Теорія аудиту”, “Аналіз господарської діяльності”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-ІІ”, а також дисциплін циклу загальноеконо­мічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроеко­номіка”.

Розділ 1 Теорія бухгалтерського обліку

Тема 1. Зміст та види бухгалтерського обліку

Зміст господарського обліку. Діяльність підприємства та прийняття економічних рішень. Користувачі облікової інформації та їх інформаційні потреби. Зміст бухгалтерського обліку та його завдання. Види бухгалтерського обліку: фінансовий та управлінський.

Тема 2. Особливості організації бухгалтерського обліку на підприємствах

Суб’єкти господарської діяльності. Нормативне регламентування бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерської роботи.

Тема 3. Об’єкти бухгалтерського обліку та елементи фінансової звітності

Об’єкти бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Операційний цикл діяльності підприємства. Основні елементи фінансової звітності. Елементи, що впливають на фінансовий стан підприємства. Елементи, що впливають на результати діяльності підприємства.

Тема 4. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

Основні принципи побудови бухгалтерського обліку і фінансової звітності та умови їх застосування. Якісні характеристики фінансової звітності. Облікова політика підприємства. Зміни облікової політики.

Тема 5. Метод бухгалтерського обліку та його елементи

Зміст методу бухгалтерського обліку. Основні елементи методу: документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність.

Тема 6. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

Господарські операції підприємства. Рахунки бухгалтерського обліку та відображення операцій на них. Кореспонденція рахунків. Активні і пасивні рахунки.

Тема 7. Побудова синтетичного та аналітичного обліку

Синтетична та аналітичні рахунки. Оборотні відомості аналітичного обліку. Оборотні відомості синтетичного обліку. Сальдові оборотні відомості. Шахові оборотні відомості. Порядок закриття рахунків.

Тема 8. Групування рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків.

Зміст та необхідність групування рахунків бухгалтерського обліку. Групування рахунків за економічним змістом. Групування рахунків за призначенням і структурою. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств.

Тема 9. Фінансова звітність підприємств

Бухгалтерський баланс, групування та інтерпретація його статей. Групування видів діяльності підприємства. Звіт про фінансові результати. Порядок визначення фінансового результату діяльності підприємства. Звіт про рух грошових коштів та визначення грошового потоку підприємства за звітний період. Звіт про власний капітал та методика його складання. Примітки до фінансової звітності.

Тема 10. Документування господарських операцій та інвентаризація

Основні етапи облікового процесу. Первинний облік. Групування первинних документів за призначенням та місцем складання. Порядок складання бланків суворої звітності. Порядок заповнення та обробки первинних документів. Контирування.

Тема 11. Облікові регістри, їх складання та використання

Зміст та види облікових регістрів. Порядок запису в облікові регістри. Зберігання первинних документів та облікових регістрів. Порядок вилучення та знищення бухгалтерських документів та регістрів. Особливості складання актів на знищення документів.

Тема 12. Форми бухгалтерського обліку

Форми бухгалтерського обліку та умови їх вибору. Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Журнальна форма бухгалтерського обліку. Спрощена форма бухгалтерського обліку. Автоматизація обробки облікової інформації.

Тема 13. Інвентаризація та порядок оформлення її результатів

Зміст та необхідність проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Організація проведення інвентаризації. Порядок складання акту інвентаризації. Відображення в обліку інвентаризаційних різниць.

Тема 14. Помилки в бухгалтерському обліку та порядок їх виправлення

Зміст та групування помилок в бухгалтерському обліку. Методи виправлення помилок в поточному обліку. Порядок виправлення помилок минулих періодів. Відображення впливу виправлення помилок на фінансову звітність.

Тема 15. Вартісне оцінювання об’єктів в бухгалтерському обліку

Вимірники в бухгалтерському обліку. Сутність та значення вартісної оцінки. Базові підходи до оцінювання. Основні методи оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку. Оцінка активів, зобов’язань та операцій. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку.

Тема 16. Облік основних господарських процесів

Методологічні засади обліку господарських операцій. Облік процесі придбання об’єктів бухгалтерського обліку. Облік процесу виробництва. Облік процесу реалізації. Облік фінансових результатів звітного періоду.

Тема 17. Облік операцій та фактів господарської діяльності поза балансом

Зміст та необхідність ведення позабалансового обліку. Умови відображення операцій поза балансом. Характеристика позабалансових рахунків. Порядок відображення операцій на позабалансових рахунках.

Тема 18. Основні теорії бухгалтерського обліку

Генезис формування теорій бухгалтерського обліку. Юридична теорія бухгалтерського обліку. Економічна теорія бухгалтерського обліку. Інші теорії бухгалтерського обліку: податкова, етична, соціальна.

Тема 19. Гармонізація бухгалтерського обліку

Основні моделі бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Гармонізація бухгалтерського обліку в Україні. Бухгалтерська професія та її майбутнє.

Рекомендована література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» №996-ХІV від 16 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями)

 2. Закон України ”Про податок на додану вартість” №168/97 - ІІІ від 03.04.97р. (зі змінами та доповненнями).

 3. Постанова КМУ «Про затвердження порядку подання фінансової звітності» №419 від 28.02.2000р. (зі змінами та доповненнями)

 4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 5. «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затверджений Наказом МФУ від 30.11.1999 р., №291 (зі змінами та доповненнями)

 6. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (у редакції Наказу МФУ №818 від 24.12.2004 р.) (зі змінами та доповненнями)

 7. «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку». Затверджено Наказом МФУ від 24 травня 1995 року №88 (зі змінами та доповненнями);

 8. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України №41 від 20 липня 1998 року “Перелік типових документів”(зі змінами та доповненнями);

 9. Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку. Затверджені Наказом МФУ №356 від 29.12.2000 р(зі змінами та доповненнями) (зі змінами та доповненнями).

 10. Постанова «Про ведення касо­вих операцій у національній валюті України». Затверджена Правлінням НБУ за №637 від 15.12.2004 р(зі змінами та доповненнями).

 11. Постанова «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23 квітня 1999 р. №663 (зі змінами та доповненнями)

 12. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник. / за ред. В.С. Білоусько/ Харк. нац. аграр. університет ім В.В.Долугаєва. – Х., 2006. – 307 с.;

 13. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. / за ред. М.В. Кужельного. – 3-тє вид. – К.:Видавництво А.С.К., – 2004. – 266 с.;

 14. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2003. – 628 с.;

 15. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 460 с.;

 16. Сєрікова Т.М., Понікарпов В.Д. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х.: ВД «ІНТЕК», 2006. – 392 с.;

 17. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.;

 18. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерсьий фінансовий облік: Посібник. – К.:Видавничий центр «Академія», 2002. – 672 с.

Розділ 2 Теорія аудиту

Тема 1. Організація аудиторської діяльності в Україні

Аудиторська діяльність, як метод незалежного контролю. Сертифікація, ліцензування. Методи документального та фактичного контролю. Вибірковий та суцільний аудит. Критерії вибору оцінки відповідних методичних підходів до проведення аудиторської перевірки. Організаційні аспекти аудиторської перевірки. Попереднє дослідження підприємства-клієнта. Організація роботи з клієнтом. Основні принципи та нормативно-правове забезпечення проведення аудиторської перевірки.

Тема 2. Методи й види аудиту

Основи аудиторської перевірки. Критерії оцінки стану бухгалтерського обліку та їх вплив на методи і способи проведення контрольних процедур. Види аудиту та їх суть.

Тема 3. Аудиторські документи

Поняття робочих документів аудитора, їх зміст та структура. Вимоги до оформлення та зберігання робочих документів. Робочі документи юридичного, конфіденційного та підсумкового характеру. Підсумкова документація за результатами проведеного аудиту. Поняття аудиторського звіту та аудиторського висновку. Види аудиторського висновку та його структура. Спеціальні вимоги до аудиторського висновку.

Тема 4. Аудиторський ризик

Поняття аудиторського ризику та істотності в аудиту. Класифікаційні підходи до методів та способів оцінки аудиторського ризику. Процедури оцінки істотності та її вплив на величину ризику невиявлення.

Рекомендована література

 1. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остапюк М.Я. Стандартизація обліку і аудиту: навч. посіб.- К.:3нання 2004.

 2. Савченко В.Я.Аудит: навч. посіб.-К.:КНЕУ,2002

 3. Сопко В.В. і інш. Організація і методика проведення контролю: Навчально-
  практичний посібник.-К.: ВД „ Професіонал", 2004.

 4. Аудит: теорія і практика: Навчально-практичний посібник. -Львів:
  Видавництво Національного університет „ Львівська політехніка" 2003.

 5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.Основи аудиту: навчальний посібник.-Львів
  "Новий світ 2000"-2002.

 6. Кодекс професійної етики аудиторів України, затверджений рішенням
  Аудиторської палати України від 18.12.98р № 73.

 7. Національні нормативи аудиту, затверджені рішенням Аудиторської палати
  України від 18.12.98р № 73

Розділ 3 Фінансовий облік

Фінансовий облік-І

Тема 1. Облік грошових коштів та їх еквівалентів

Облік грошових кошів та їх еквівалентів.

Суть і структура грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті. Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті. Облік наявності та руху інших грошових коштів. Зміст, види, порядок здійснення та облік безготівкових розрахунків підприємства. Облік розрахунків з дебіторами.

Тема 2. Облік дебіторської заборгованості

Суть дебіторської заборгованості, її види та оцінка. Організація обліку довготермінової та поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків за майно, передане у фінансову оренду. Облік розрахунків за векселями одержаними. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства.

Тема 3. Облік запасів підприємства.

Визначення, класифікація та умови визнання запасів підприємства. Оцінка руху запасів на підприємстві. Організація первинного, синтетичного і аналітичного обліку запасів. Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат. Облік виробничих запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Зміст, оцінка й облік незавершеного виробництва. Облік готової продукції. Облік виробничого браку за видами та витрат на його виправлення. Облік операцій з тарою. Оцінка запасів на дату балансу. Інвентаризація запасів та відображення її результатів у обліку.

Тема 4. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Суть, класифікація та оцінка основних засобів. Первинний облік операцій з основними засобами. Синтетичний і аналітичний облік основних засобів. Облік операцій придбання і виготовлення основних засобів. Облік амортизації основних засобів. Облік та умови капіталізації витрат на ремонт, модернізацію та реконструкцію основних засобів. Облік вибуття основних засобів із підприємства. Облік переоцінки та індексації вартості основних засобів. Інвентаризація основних засобів на підприємстві та облік її результатів. Облік оренди основних засобів. Зміст і особливості обліку інших необоротних матеріальних активів. Відображення інформації про основні засоби у звітності підприємства.

Тема 5. Облік нематеріальних активів

Нематеріальні активи, їх класифікація та оцінка. Первинний, синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів. Облік надходження нематеріальних активів. Порядок нарахування та облік амортизації нематеріальних активів. Облік витрат на обслуговування та вдосконалення нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних активів. Переоцінка первинної вартості нематеріальних активів. Звітність підприємства про нематеріальні активи.

Тема 6. Облік фінансових інвестицій

Суть, види фінансових інвестицій та методи їх оцінки. Поточні та довготермінові інвестиції. Облік інвестицій у боргові зобов'язання. Облік облігацій, придбаних з премією та дисконтом. Облік інвестицій у акції. Методи оцінки фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій.

Фінансовий облік-ІІ

Тема 1. Облік поточних зобов’язань

Зміст, умови визнання та оцінка зобов'язань. Класифікація зобов'язань підприємства. Синтетичний і аналітичний облік зобов'язань. Відображення інформації про зобов'язання у фінансовій звітності підприємства.

Облік зобов`язань за розрахунками з постачальниками

Суть процесу постачання. Облік кредиторської заборгованості за рахунками з постачальниками та підрядниками. Документальне оформлення операцій за розрахунками із постачальниками та підрядниками. Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей та їх відображення в обліку.

Облік короткострокових зобов`язань за розрахунками з банками та іншими позиками

Поняття та класифікація банківських кредитів. Процес банківського кредитування. Оподаткування кредитних операцій. Облік заборгованості за короткостроковими векселями виданими. Облік поточної заборгованості за довготерміновими зобов'язаннями. Облік короткотермінових кредитів банку.

Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань

Облік довготермінових кредитів банку. Види облігацій, порядок їх випуску та визначення теперішньої вартості. Облік довготермінових облігацій, випущених (реалізованих) за номінальною вартістю. Облік довготермінових облігацій, випущених (реалізованих) зі знижкою (дисконтом). Облік довготермінових облігацій, випущених (реалізованих) з премією. Облік довготермінових векселів виданих. Облік довготермінових зобов’язань за фінансовю орендою.

Тема 3. Облік забезпечень

Зміст та умови формування підприємством забезпечень. Оцінка забезпечень. Оцінка та облік забезпечень за виплатами працівникам. Оцінка та облік забезпечень за гарантійними ремонтами. Облік інших забезпечень. Особливості визнання та оцінки непередбачуваних зобов’язань.

Тема 4. Облік цільового фінансування і цільових надходжень

Суть цільового фінансування і цільових надходжень. Облік придбання майна за рахунок коштів, виділених з державного бюджету. Облік отриманих державних субсидій (дотацій). Облік отриманих ґрантів та інших коштів на фінансування цільових програм і спеціальних завдань.

Тема 5. Облік розрахунків з оплати праці та соціальних виплат на підприємстві

Суть заробітної плати, її види та форми. Державне регулювання системи оплати праці в Україні. Облік особового складу та відпрацьованого часу. Документальне оформлення та облік нарахування заробітної плати. Оподаткування фонду оплати праці. Види та облік утримань із заробітної плати Документування та облік виплати заробітної плати. Облік розрахунків з депонентами. Зміст і види відпусток. Облік нарахування і виплати відпускних сум. Компенсація за невикористану відпустку. Види та облік соціальних виплат на підприємстві.

Тема 6. Облік власного капіталу

Власний капітал та його складові. Формування та облік власного капіталу. Характеристика статей власного капіталу. Поняття, призначення і облік статутного капіталу. Облік розрахунків із засновниками. Облік пайового капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Особливості обліку вилученого капіталу. Поняття і призначення пайового капіталу. Облік змін власного капіталу. Звітність про власний капітал.

Тема 7. Облік доходів, витрат та фінансових результатів

Облік доходів підприємства

Економічна суть, групування та критерії визнання доходів підприємства. Облік доходів від основної операційної діяльності. Облік інших операційних доходів. Облік доходів від інвестиційної діяльності. Облік фінансових доходів. Облік доходів від іншої звичайної діяльності. Облік доходів від надзвичайної діяльності.

Облік витрат підприємства

Зміст, критерії визнання та класифікація витрат підприємства. Синтетичний та аналітичний облік витрат підприємства. Облік витрат за економічними елементами та статтями витрат. Облік і розподіл загальновиробничих витрат. Порядок формування собівартості готової продукції. Облік собівартості реалізації. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших операційних витрат. Облік фінансових витрат. Облік витрат інвестиційної діяльності. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік надзвичайних витрат. Відображення інформації про витрати у фінансовій звітності підприємства.

Облік формування, використання й оподаткування фінансових результатів

Облік формування прибутку та напрямки його використання. Оподаткування прибутку підприємства.

Рекомендована література

Нормативні документи:

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» №996-ХІV від 16 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями)

Закон України ”Про податок на додану вартість” №168/97 - ІІІ від 03.04.97р. (зі змінами та доповненнями).

Постанова КМУ «Про затвердження порядку подання фінансової звітності» №419 від 28.02.2000р. (зі змінами та доповненнями)

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

«План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затверджений Наказом МФУ від 30.11.1999 р., №291. (зі змінами та доповненнями)

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (у редакції Наказу МФУ №818 від 24.12.2004 р.) (зі змінами та доповненнями)

«Положення про організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні», затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 3 квітня 1993 року №250(зі змінами та доповненнями);

«Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку». Затверджено Наказом МФУ від 24 травня 1995 року №88(зі змінами та доповненнями);

Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України №41 від 20 липня 1998 року “Перелік типових документів”(зі змінами та доповненнями);

Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку. Затверджені Наказом МФУ №356 від 29.12.2000 р(зі змінами та доповненнями) (зі змінами та доповненнями).

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені Наказом МФУ №561 від 30.09.2004 р.

Постанова «Про ведення касо­вих операцій у національній валюті України». Затверджена Правлінням НБУ за №637 від 15.12.2004 р(зі змінами та доповненнями).

Постанова «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23 квітня 1999 р. №663 (зі змінами та доповненнями)

Підручники та посібники

 1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Ж.: ПП „Рута”, 2006, - 576 с.

 2. Бутинець Ф., Лайгук С., Олійник О., Шигун М. Організація бухгалтерського обліку / За ред. проф.Ф.Ф.Бутинця. Підручник ПП “Рута”,2002.-592с.

 3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред. С.Ф.Голова.- Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс”-Клуб, 2001.-832с.

 4. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю, Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. – К.: Лібра, 2005. – 976 с.

 5. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій у бухгалтерських проводках: Навчальний посібник, 2002.

 6. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: „Центр учбової літератури”, 2003. –624с.

 7. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник.-Київ.: Кондор, 2009 р.- 503 с.

 8. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч. 5. — Луганськ: „Промдрук” ДСД „Лугань”, 2000. — 336 с.

 9. Пушкар М. Фінансовий бухгалтерський облік. – Тернопіль, 2002.

 10. Сопко В.В., Бойко О.В. Бухгалтерський облік: фінансовий та внутрішньогосподарський – К.: Фенікс, 2003.- 468 с.

 11. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник.- 6-е вид. –К.:А.С.К., 2001.- 784с.

 12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник – 5-те вид., доп. – К.: А.С.К., 2000.

 13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах Украни : Підручник.– 6-е вид.– К.: А.С.К., 2002. – 776с.

 14. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. Посібник. – К.: Академія, 2002.

 15. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – Київ: “Академія”, 2002 – 672 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра напрям підготовки 0501 "Економіка І підприємництво" (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 2. Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста напрям підготовки 0501 "Економіка І підприємництво" (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 3. Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста напрям підготовки 0501 "Економіка І підприємництво" (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 4. Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста напрям підготовки 0501 "Економіка І підприємництво" (5)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 5. Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста напрям підготовки 0501 "Економіка І підприємництво" (1)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здо­буття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..