Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Целью курса «Алгебра» является изучение свойств основных алгебраических систем, а именно, изучение операций над элементами множеств произвольной прир...полностью>>
'Документ'
Пособие посвящено практике отстаивания гражданами своих конституционных прав в сфере получения жилищно-коммунальных услуг. Описаны те разделы отношен...полностью>>
'Документ'
1. Рынок как условие и объективная экономическая основа маркетинга.2. Социально – экономическая сущность и содержание маркетинга.3. Основные принципы ...полностью>>
'Задача'
История вахтанговской школы - Высшего театрального училища, а ныне Театрального института имени Бориса Щукина - насчитывает уже более девяти десятиле...полностью>>

Вісник (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

12 ЧЕРВЕНЬ

том 2

2010

2010 червень № 12 (199) том 2

ВІСНИК


ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ЧАСТИНА ІІ

Заснований у лютому 1997 року (27)

Свідоцтво про реєстрацію:

серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р.

Рекомендовано до друку

на засіданні Вченої ради

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

(протокол № 12 від 25 червня 2010 року)

Виходить двічі на рік

Засновник і видавець

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна колегія:

Головний редактор – доктор педагогічних наук, професор Курило В. С.

Заступник головного редактора

доктор педагогічних наук, професор Савченко С. В.

Випускаючі редактори –

доктор історичних наук, професор Бур’ян М. С.,

доктор медичних наук, професор Виноградов О. А.,
доктор філологічних наук, професор Галич О. А.,
доктор педагогічних наук, професор Горошкіна О. М.,
доктор сільськогосподарських наук, професор Конопля M. I.,
доктор філологічних наук, професор Синельникова Л. М.,

доктор педагогічних наук, професор Харченко С. Я.

Редакційна колегія серії «Соціологічні науки»:

Головний редактор

Кононов І. Ф., доктор

соціологічних наук, професор

Заступники

головного редактора

Хобта С. В., кандидат соціологічних наук, доцент

Лебідь Л. І., кандидат соціологічних наук, старший викладач

доктор соціологічних наук, професор Куценко О. Д.

доктор соціологічних наук, професор Рущенко І.П.,

доктор соціологічних наук, професор Сокурянська Л. Г.,

доктор соціологічних наук, професор Катаєв С. Л.,

доктор соціологічних наук, доцент Коваліско Н. В.,

доктор філософських наук, професор Лобас В. Х.,

доктор філософських наук, професор Гаврилов М. І.,

кандидат соціологічних наук, доцент Каменська Т. Г.,

кандидат соціологічних наук, доцент Барматова С. П.

Редакційні вимоги

до технічного оформлення статей

Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 3,8 см; верхній колонтитул — 1,25 см, нижній — 3,2 см.

У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2010.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра — номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга — номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13–14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова „Література” або після слів „Література і примітки” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Статтю заключають 3 анотації обсягом 3 – 4 рядків українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).

Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).

На окремому аркуші подається довідка про автора (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посада, звання, учений ступінь; адреса навчального закладу, кафедри; домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний).

© ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010

ЗМІСТ

ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ІДЕОЛОГІЧНІ РУХИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО ДРУГОГО МОДЕРНУ: ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ДОСВІД

1.

Гаврилов Н. И. Трансформационные реалии постсоветской государственности Украины, Белоруссии и России..................

5

2.

Галкина Л. И., Чугунов Е. В. Международное профсоюзное движение в обществах Второго модерна....................................

17

3.

Гурковський В. І. Застосування зарубіжного досвіду "електронного урядування" на сучасному етапі формування інформаційного суспільства в Україні........................................

28

4.

Ємець І. О. Сучасне українське індустріальне місто: управління та самоврядування (на прикладі м. Макіївка).........

34

5.

Єнін М. Н. Комунітаризм в ідеологічній перспективі суспільства Другого модерну…………………………………..

42

6.

Ryabtsovsky G. V. Geopolitical Dimension of the Union State Information Space of the Russian Federation and the Republic of Belarus: Political and Legal Aspects……………………………...

55

7.

Певная В. В. Этнополитические процессы в Крыму................

60

8.

Шумилов А. В. Социальные сети и информационные технологии в электоральных процессах при переходе ко Второму модерну...........................................................................

66

ПЕРЕХІД ДО ДРУГОГО МОДЕРНУ:

РИЗИКИ, ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ

9.

Вихров М. Н. К вопросу о кризисе общественной солидарности в условиях общества риска..................................

71

10.

Власов А. В. Ипотечное кредитование в Украине, России и Чешской республики в условиях глобального экономического кризиса...............................................................

78

11.

Даниленко Г. В. Гендерний аспект розподілу ролей у студентській родині…………………………………………….

82

12.

Рознатовский И. В. Насилие в контексте современного терроризма......................................................................................

92

13.

Румянцев ВВ. Нормативно-правовое регулирование противостояния мировой террористической угрозе в Украине, Беларуси и России.........................................................

98

14.

Савка В. Є. Державні та громадські соціальні служби: до питання про суспільне призначення…………………................

106

15.

Сагайдак О. В. Інформаційна безпека України в умовах глобалізаційних викликів..............................................................

115

16.

Швирков О. І. Інформаційна ера та мережеві структури: нові можливості для жінки..........................................................

125

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

І ЗМІНИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

17.

Ахтырский Е. В. Экономика знаний в обществе Второго модерна (реалии Украины)...........................................................

133

18.

Бабосова Е. С. Мотивация к научной деятельности аспирантов учреждений НАН Беларуси......................................

139

19.

Дробаха Н. А. Трудовые ценности студентов университетов г. Луганска…..................................................................................

147

20.

Калініна К. М., Мотунова І. Г. Університет другого модерну: аспект соціальної дистанції між українськими та іноземними студентами (на прикладі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка) ..............

154

21.

Мысливец Н. Л. Современный региональный университет: содержание деятельности, особенности управления и перспективы развития…………………….……………………..

165

22.

Подгайская Л. И. Ценностные ориентации белорусских студентов........................................................................................

173

23.

Щудло С. А. Освітні дилеми сучасного українського суспільства в контексті викликів глобалізації.............................

185

ПЕРЕХІД ДО ДРУГОГО МОДЕРНУ:

ЕВОЛЮЦІЯ СЕМІОСФЕРИ

24.

Кувычка С. А. Специфика религиозности в современных Украине и России..........................................................................

194

25.

Полулях Ю. Ю. Модерн, Постмодерн, Другий Модерн: варіації семіосфери життєсвіту....................................................

204

26.

Рева Л. Г. Бібліотека в умовах глобалізації...............................

212

27.

Солнышкина А. А. Кинематограф в обществе Второго модерна: теоретико-методологические аспекты семиотического анализа...............................................................

219

Відомості про авторів…………………………………………..

225

ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ІДЕОЛОГІЧНІ РУХИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО ДРУГОГО МОДЕРНУ: ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ДОСВІД

УДК 316.42:342.5 (367)

Гаврилов Н. И.

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ РЕАЛИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ И РОССИИ

Когда под влиянием внешних и внутренних факторов бывшие союзные республики перестали представлять собой одно целое в контексте советской тоталитарной государственности, то оказалось, что в своих центробежных устремлениях Белоруссия, Россия и Украина не только не захотели осуществить конструктивное отрицание исходного основания, но и приложили максимум усилий для того, чтобы полностью его разрушить.

Определяя свою цивилизационную идентичность, новоиспеченные государственные образования объявили о том, что они трансформировались в демократии, которые не будут иметь ничего общего с тоталитарными традициями.

Если согласиться с тем, что такая постсоветская реальность славянских государств соответствует заявленной ими «данности», то обнаружим несколько «интеллектуальных тупиков», посредством которых «действительное» подменяется «мнимым».

Во-первых, упрощенная, черно-белая диагностика таких трансформационных реалий постсоветских государств в диапазоне их «демократичности-недемократичности» является малопродуктивной даже в контексте определения «правильных» и «ошибочных» конституций Аристотеля. Как известно, к первым он относил монархию, аристократию и политию, а ко вторым - тиранию, олигархию и демократию [1].

Во-вторых, если речь вести о «трансформации», то тогда этот процесс не следует сводить к буквальному толкованию термина (в переводе с латинского trasformatio означает преобразование, превращение), а надо видеть в нем форму конструктивного отрицания, то есть такое изменение свойств и качеств системы, в которой сохраняется сама ее интегрирующая структура. Иными словами, если осуществляется отрицание-трансформация, то происходит эволюционное преобразование внутренней структуры объекта, но не механическая замена одной определенности другой посредством коренной ломки первоначальной структуры.

В-третьих, когда мы говорим об отрицании постсоветской действительности, то должны делать акцент на состоянии качественной определенности трансформирующегося государства в масштабах реального времени («здесь» и «теперь») и определять цивилизационную направленность его развития, а не ограничиваться идентификацией по ее названиям.

Поэтому в данной статье я попытаюсь реконструировать постсоветские трансформационные реалии Белоруссии, России и Украины посредством раскрытия мнимых оснований объявленных реальностей, анализа меры определенности государственности государства, осмысления влияния установок на процесс восприятия действительности, раскрытия трансформационного потенциала для демократических преобразований в параметрах реального времени.

Мнимость объявленных реальностей

Тезис о том, что государственное устройство не может создаваться по желанию отдельных людей таким, каким они его в идеале представляют, был обоснован мною еще в 1997 году. Основная аргументация сводилась к тому, что государство не может строиться из деталей, потому что оно живет в формах проявления духа народа и его устройство соответствует состоянию этого духа. Поэтому при деструктивном отрицании государственного строя может быть изменено только его название, но сущность проявления государственности этого государства остается всегда неизменной [2].

Первые свидетельства плодов деструктивного отрицание представлены в «Речение Ипувера», в котором воспроизводилась хроника восстания рабов в Египте. Главный итог борьбы рабов за свою свободу свелся к тому, что рабы сами стали владельцами рабов [3].

После государственного переворота в октябре 1917 года, когда конституционную монархию в России попытались трансформировать в демократию, структура авторитарного строя не изменилась, а лишь оформились в разнообразные «культы личности».

Наиболее зримые последствия деструктивного отрицания можно наблюдать в бывших советских среднеазиатских республиках. Очередная «революция» в Киргизии привела к тому, что репродуцировалась совершенно архаическая система политического устройства общества, и страна оказалась даже не в постсоветской, а в дороссийской – феодальной эпохе. Выборы, партии, парламент в этой стране являются лишь атрибутами мнимой демократии, которые никак не согласуются с наличным архаичным содержанием ее государственности.

Современная действительность трансформационных реалий на постсоветском пространстве такова, что новые реальности не образуются, а объявляются. Дальнейшее функционирование объявленного зависит только от того, «как карта ляжет». Можно вспомнить, как объявили о своей независимости постсоветские государства. Ведь все они это сделали не во время правления Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко и даже не в эпоху «перестройки» Горбачева, который создал для этого все предпосылки, и ими смогли воспользоваться только прибалтийские страны. Не решались они на это и во время путча ГКЧП, а заявили о своем суверенитете только после того, как он провалился.

Можно восстановить в памяти, при каких условиях объявило о своей независимости Косово, как создавались основы развития «демократической государственности» в Ираке и Афганистане.

Абсурдность объявленных реалий подпитывается тем, что в нематериальном мире переход абстрактных возможностей в реальные осуществляется без учета надлежащих условий и вопреки логики бытия. Определенность неопределенности, которая объявляется посредством названий, принимается за исходное «дано» и в таком виде используется в последующих преобразованиях реальности.

Мера определенности государственности государства

В идеальной (нематериальной) реальности, с которой соотносится государственность государства, отсутствуют строго зафиксированные грани, разграничивающие одну качественную определенность от другой. Последующая ступень как бы полностью сливается с предыдущей и создается впечатление либо полной однородности, либо внезапного появления нового. Вместе с тем диалектика количественных и качественных изменений позволяет зафиксировать здесь не две качественные определенности, а три: исходную форму объекта; нечто качественно неопределенное как исходное, но и не новое; новую форму объекта.

Все три аспекта такой определенности трансформационных преобразований государства хорошо иллюстрирует тест на ригидность. Суть его сводится к тому, что испытуемому показывают карточку с изображением кошки и просят сказать, что это такое. Затем демонстрируется следующая карточка, на которой тоже изображена кошка, но уже с некоторыми признаками собаки. На третьей карточке черты собаки еще более заметны и так далее. На каком-то этапе демонстрации черты кошки будут представлены в равной пропорции с чертами собаки. Затем будут показаны карточки, на которых черты собаки превалируют над чертами кошки. На последней карточке изображена настоящая собака. По мере предъявления карточек испытуемый должен будет идентифицировать каждую карточку или с кошкой, или с собакой. Ригидный человек, как правило, отождествляет все карточки только с кошкой.

В этом тесте явно можно обнаружить три качественные определенности: кошку, собаку и нечто неопределенное – кошку с чертами собаки и собаку с чертами кошки.

Примечательным моментом здесь является то обстоятельство, что кошка сохраняет свою качественную определенность кошки как таковой не только на первой карточке, но даже в тех случаях, когда у нее появляются некоторые черты собаки.

Собака – это иная качественная определенность, которая также сохраняется с некоторыми чертами кошки.

Нечто третье, что в процессе перехода от одной качественной определенности к другой приобретает свою специфическую определенность как форма наличного бытия, не сводящаяся ни к новому, ни к старому.

Этот переходный тип есть форма трансформации, которая не просто упускается из вида, но и является камнем преткновения для тех, кто анализирует проблемы формообразования нового. Очевидными предстают только два полюса: исходное и нечто иное по отношению к нему, а процесс перехода в это иное не воспринимается как нечто самостоятельное, имеющее качественную определенность.

Нельзя сказать, что этот процесс полностью игнорируется. Напротив, его феномен получил своеобразное оформление под названием «переходный период». Но даже в этой словесной характеристике акцент ставится на временном, преходящем характере этой определенности. На самом деле в этом промежуточном варианте мы сталкиваемся с «синдромом неопределенности», который не только сбивает с толку обывателя, но и уводит от истины искушенных исследователей. Более того, это нечто неопределенное представляет собой «социальный мутант». Субъективно мы можем его не воспринимать, но «синдром неопределенности» дает о себе знать постоянно.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Й мотивації професійної підготовки з типами міжособистісних відносин студентів-психологів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т

  Документ
  Взаємозв’язок захисних механізмів та особливостей мотивації професійної підготовки з типами міжособистісних відносин студентів-психологів  Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.
 2. Науковий вісник

  Документ
  У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва.
 3. Інформаційний вісник (3)

  Урок
  Бібліосвіт : інформ. вісн.; вип. 1 (25) 2008 / Держ. б-ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.) та ін.]. – К. : [б. в.] 2008. – 72 с.
 4. Вісник львівського університету філософські науки (1)

  Документ
  Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано його місце та значення для становлення громадянського суспільства, сучасного державотворчого процесу в Україні.
 5. Ремесла та ремісники київської русі

  Реферат
  Слов'яни від найдавніших часів знали примітивні ремесла, що служили щоденним потребам: як оброблювати дерево, шкіру, ріг, робити полотно, виробляти посуд та ін.
 6. Вісник (3)

  Документ
  Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска.

Другие похожие документы..