Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
– ознакомить студентов с методами исследования математических моделей различных процессов и явлений естествознания, с основными методами решения возн...полностью>>
'Документ'
10. Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний по действующему уголовному законодательству России. 11. Общие начала назначения наказания...полностью>>
'Документ'
Уже в третий раз я принимаю участие в этой конференции. Каждый раз я узнаю много нового, из выступлений, и, конечно, общаясь с коллегами. Позвольте п...полностью>>
'Документ'
1.1. Совокупность взаимосвязанных решений, определяющих приоритетные направления функционирования бизнеса, которые должны укрепить положение компании ...полностью>>

Список наявних підручників та навчальних посібників для ведення навчального процесу зі спеціальності, що акредитується, подається у формі таблиці 8

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Список наявних підручників та навчальних посібників для ведення навчального процесу зі спеціальності, що акредитується, подається у формі таблиці 6.8.

Таблиця 6.8.

Список основної навчальної літератури, що є в бібліотеці ВНЗ

Назви дисциплін за навчальним планом

Автор

Назва підручника (навчального посібника)

Вид-во, рік та мова видання,

Кіл-ть примір-ників у бібліоте-ці ВНЗ

Кіл-ть студентів, що одночасно вивчають дисциплі-ну

1

ГЕ.1 Основи підприємницької діяльності і комерційний аналіз інвестиційних проектів

Донець Л., Романенко Н.

Основи підприємництва:Навч.посібник

ЦНЛ,2006,укр

10

Варналій З.

Основи підприємництва:Навч.посібник

Знання-Прес, 2003, укр

7

Карлін М.

Правові основи підприємництва: Навч. посібник

Кондор, 2006, укр

5

Кредісов В.

Підприємництво-вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою

Знання України, 2003, укр

3

Шпак В.

Розвиток малого підприємництва в Україні

МАУП, 2002, укр

5

Покропивний С., Колот В.

Підприємництво:стратегія, організація, ефективність: Навч.посібник

КНЕУ, 1998, укр

10

Стонер Дж., Долан Е.

Вступ у бізнес/Пер. з англ.

Вид-во Європ. Ун-ту, 2000, укр

4

Пересада А.та ін.

Інвестиційний аналіз:Підручник

КНЕУ,2003,укр

5

Лудченко Я.

Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів:Навч.посібник

Ніка-Центр, 2004, укр

13

Бирман Г., Шмидт С.

Экономический анализ инвестиционных проектов/Пер. с англ.

ЮНИТИ, 1997, рус

3

Оценка эффективности инвестиционных проектов:Учеб.пособие/П.Виленский и др.

Дело,1998,рус

4

Ковалев В.

Методы оценки инвестиционных проектов

Финансы и статистика, 1998, рус

7

Богатин Ю., Швандар В.

Оценка эффективности бизнеса и инвестиций:Учеб.пособие

ЮНИТИ, 1999, рус

4

Берлач А.І.

Безпека бізнесу:Навч.посібник

Ун-т”Україна” 2007, укр

7

Виноградська А.М.

Основи підприємництва:Навч.посібник

Кондор, 2008, укр

5

Сизоненко В.О.

Сучасне підприємництво:Навч.посібник

Знання-Прес, 2008, укр

2

Мартиненко В.Ф.

Державне управління інвестиційним процесом в Україні:Навч.посібник

НАДУ, 2008, укр

8

Яценко О.В.

Яценко О.В.

Методичне забезпечення в електронному вигляді:

Робоча програма з модулю “Основи підприємницької діяльності та комерційний аналіз”

Методичні рекомендації по написанню бізнес плану

2

ГЕ.2 Проектний аналіз

Бардиш Г.

Проектний аналіз:Підручник

Знання,2006,укр

7

Богоявленська Ю.

Проектний аналіз:Навч.посібник

Кондор, 2006, укр

10

Проектний аналіз:Навч.посібник/Відп.ред. С.Москвін

Лібра,1999,укр

15

Волков И., Грачева М.

Проектный анализ:Продвинутый курс

ИНФРА-М, 2004, рус

5

Ковшун Н.Е.

Аналіз та планування проектів:Навч.посібник

ЦУЛ, 2008, укр

4

Гордієнко П.Л.

Стратегічний аналіз:Навч.посібник

Алерта. 2006, укр

4

Махуренко Г.С.

Махуренко Г.С.

Махуренко Г.С.

Гаврилов М.С.

Гаврилов М.С.

Гаврилов М.С.

Методичне забезпечення в електронному вигляді:

Робоча навчальна програма дисципліни ПА

Методичні рекомендації до практичних занять

Методичні рекомендації по розробці курсового проекту

Робоча програма по дисципліні “Проектний аналіз”

Методичні вказівки по виконанню РГР

Методичні вказівки по виконанню курсової роботи

3

ГЕ.3 Теорія систем і системний аналіз

Анфилатов В. и др.

Сиситемный анализ в управлении: Учеб. пособие

Финансы и статистика, 2993, рус

20

Орловский П.

Системный анализ:Учеб.пособие

ИСиМО, 1996, рус

10

Шарапов О.та ін.

Системний аналіз:Навч.-метод.посібник

КНЕУ,2003,укр

10

Пєклун К.В.

Теорія систем і системний аналіз : робоча навч. програма та метод. рекомендації

ОРІДУ, 2009, укр

5

Пєклун К.В.

Пєклун К.В.

Пєклун К.В.

Методичне забезпечення в електронному вигляді:

Робоча навчальна програма модуля Теорія систем і системний аналіз

Оперний конспект лекцій

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

4

ВГЕ.3 Технології інноваційного розвитку

Економіка й організація інноваційної діяльності:Навч.посібник

ЦНЛ,2004,укр

5

Інноваційна стратегія українських реформ/ А.Гальчинський та ін.

Знання України, 2002, укр

3

Павленко І.

Економіка та організація інноваційної діяльності:Навч.посібник

КНЕУ,2004,укр

5

Пашута М., Шкільнюк О.

Інновації:понятійно-термінологічний апарат,економічна сутність та шляхи стимулювання: Навч.посібник

ЦНЛ,2005,укр

7

Лебедєва І.та ін.

Інноваційний менеджмент:Навч.посібник

ДГМІ,2004,укр

7

Стеченко Д.

Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч.посібник

Вища школа, 2002, укр

10

Подготовка и управление инновационными проектами/Сост. С.Бушуев и др.

УкрИНТЭИ, 1998, рус

10

Модульная программа для менеджеров. Модуль 7: Управление инновациями/ В.Гунин и др.

ИНФРА-М, 1999, рус

5

Арсірій А.В.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча навчальна програма з дисципліни “Технології інноваційного розвитку”

5

ПП.1 Вступ до управління проектами

Грашина М., Дункан В.

Основы управления проектами

Питер,2006,рус

12

Попов Ю., Яковенко О.

Управление проектами:Учеб.пособие

ИНФРА-М, 2005, рус

3

Тян Р.та ін.

Управління проектами:Підручник

ЦНЛ,2004,укр

15

Кобиляцький Л.

Управління проектами:Навч.посібник

МАУП,2002,укр

7

Кучеренко В., Маркітан О.

Управління діловими проектами:Навч.посібник

ЦНЛ,2005,укр

7

Керівництво з основ Проектного Менеджменту/Пер. з англ.

УАУП, 1999, укр

25

Словник-довідник з питань управління проектами/За ред. С.Бушуева

Деловая Украина, 2001, укр

15

Управління проектами:Навч.посібник/ Л.О.Збаразська та ін.

ЦУЛ, 2008, укр

7

Капитанов В.П.

Проектный процесс:управление и обоснование:Учеб.пособие

Арт-принт, 2008, рус

50

Матвіїшин Є.

Планування проектних дій:Навч.посібник

ЛРІДУ НАДУ, 2007, укр

1

Верзух Э.

Управление проектами:ускоренный курс по программе МВА:Пер. с англ.

ООО”ИД Вильямс”, 2008, рус

4

Портни Стэнли И.

Управление проектами для «чайников»:Пер. в англ.

Диалектика, 2007, рус

4

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча навчальна програма з дисципліни ВвУП

6

ПП.2 Методологія, методи і засоби проектного менеджменту

Бушуев С.,

Рибак А.

Методологія, методи та засоби проектного менеджменту:Метод.вказівки

Вид-во УАДУ, 1999, укр

20

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча програма з дисципліни ІІУП.

Запитання для рубіжного контролю та формування білетів.

Опорний конспект лекцій.

Матеріали для самостійного опрацювання.

Завдання для практичних занять.

7

ПП.3 Інвестиційні інструменти управління проектами

Матвіїшин Є., Чемерис А.

Інвестиційні інструменти проектного менеджменту:Навч.-метод.посібник

ЛРІДУ НАДУ, 2001, укр

5

Бушуев С.,

Гурин Э.

Инвестиционные инструменты проектного менеджмента

УкрИНТЭИ, 1998, рус

54

Пєклун О.С.

Пєклун О.С.

Пєклун О.С.

Пєклун О.С.

Пєклун о.С.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча програма з дисципліни ІІУП.

Запитання для рубіжного контролю та формування білетів.

Опорний конспект лекцій.

Матеріали для самостійного опрацювання.

Завдання для практичних занять.

8

ПП.4 Методи і засоби експертизи проектів

Методи та засоби експертизи проектів: Конспект лекцій/Уклад. В.Капітанов

ОРІДУ УАДУ, 2002, укр

15

Лудченко Я.

Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів:Навч.посібник

Ніка-Центр, 2004, укр

13

Ковалев В.

Методы оценки инвестиционных проектов

Финансы и статистика, 1998, рус

7

Пєклун К.В.

Пєклун К.В.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча навчальна програма модулю МЗЕП

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

9

ПП.5 Засоби автоматизованої розробки проектів

Пєклун О.С.

Засоби автоматизованої розробки проектів : програма, темат. плани і метод.рекомендації

ОРІДУ, 2009, укр

5

Ахметов К.

Практика управления проектами

Русская редакция, 2004, рус

3

Пайрон Т.

Использование Microsoft Project 2002:Пер. с англ.

Вильямс, 2003, рус

5

Пєклун О.С.

Пєклун О.С.

Пєклун О.С.

Пєклун О.С.

Пєклун О.С.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча програма з модулю ЗАРП

Вимоги до виконання курсової роботи з модулю ЗАРП

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Перелік питань до екзамену з модулю ЗАРП

Завдання для самостійної роботи

10

ПП.6 Закупівлі і поставки в проектах

Бушуев С.,

Морозов В.

Управление закупками в проектах:В 2-х т. Т.1

УкрИНТЭИ, 1999, рус

25

Бушуев С.,

Морозов В.

Управление закупками в проектах:В 2-х т. Т.2

УкрИНТЭИ, 1999, рус

25

Валуев Ю.Б.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча навчальна програма з дисципліни ЗіП

11

ПП.7 Економіко-математичні моделі і методи проектного менеджменту

Сенча І.А.

Лабораторний практикум з дисципліни “Економіко-математичні моделі та методи проектного менеджменту”

ОРІДУ НАДУ, 2009, укр

5

Сенча І.А.

Сенча І.А.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Програма навчальної дисципліни ЕММ таМПМ

Робоча програма навчальної дисципліни ЕММ таМПМ

12

ПП.8 Основи дослідження операцій і методи прийняття рішень

Кутковецький В.

Дослідження операцій:Навч.посібник

Професіонал, 2005, укр

55

Кігель В.

Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці

ЦУЛ,2003,укр

7

Лесечко М.та ін.

Технологія прийняття управлінських рішень

ЛФ УАДУ, 2001, укр

5

Вертакова Ю.и др.

Управленческие решения:разработка и выбор:Учеб.пособие

Кнорус, 2005, рус

5

Колпаков В.

Теория и практика принятия управленческих решений:Учеб.пособие

МАУП,2004, рус

17

Сумець О.М.

Основи операційного менеджменту:теоретичний аспект і практичні завдання:Підручник

Професіонал, 2006, укр

25

Гевко І.Б.

Операційний менеджмент:Навч.посібник

Кондор, 2005, укр

20

Орлов А.И.

Принятие решений.Теория и методы разработки управленческих решений:Учеб.пособие

МарТ, 2005, рус

5

Теорія і практика прийняття управлінських рішень:Навч.посібник

Простір, 2007, укр

10

Сенча І.А.

Сенча І.А.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Програма навчальної дисципліни ППР

Робоча програма навчальної дисципліни ППР

13

ВПП.1 Системна інтеграція в управлінні проектами

Модульная программа для менеджеров. Модуль 8: Управление программами и проектами/ М.Разу и др.

ИНФРА-М, 1999, рус

5

Курдюкова К.В.

Курдюкові К.В.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча програма з модулю Системна інтеграція в УП

Презентаційне викладення курсу

14

ВПП.2 Управління програмами розвитку регіонів і міст

Управління розвитком регіону: Навч. посібник/Т.Миронова та ін.

ЦНЛ,2006,укр

5

Основні положення програми “Регіональна ініціатива 2002-2006 роки”. Одеська область

ООДА,2003,укр

10

Регіональний менеджмент: Навч. посібник/М.Коваленко та ін.

Олді-плюс, 2004, укр

5

Стеченко Д.

Управління регіональним розвитком: Навч.посібник

Вища школа, 2000, укр

8

Суховірський Б.

Регіональна стратегія економічного розвитку України

КНЕУ,2000, укр

5

Миколайчук М.М.

Економічна політика регіонального розвитку в умовах глобалізації:Монографія

НАДУ, 2008, укр

4

Голікова Т.В.

Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика: Монографія

НАДУ, 2007, укр

5

Управління розвитком міста:Навч.посібник

НАДУ, 2006, укр

6

Управління сучасним містом:Підручник/за ред. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого

НАДУ, 2008, укр

1

Мещеряков В.І.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча навчальна програма модуля УПРРМ

15

ВПП.3 Практика розробки інвестиційних проектів

Балацький О.та ін.

Управління інвестиціями:Навч.посібник

Університетська книга, 2004,укр

10

Бланк И.

Инвестиционный менеджмент:Учебный курнс

Ника-Центр, 2002, рус

20

Липсиц И., Коссов В.

Инвестиционный проект:методы подготовки и анализа:Учеб-справочное пособие

БЕК,1996,рус

7

Шпилевой К.

Управление инвестиционным процессом в условиях рыночных реформ

Оптимум, 2001, рус

20

Кузьменко Г.В.

Кузьменко Г.В.

Кузьменко Г.В.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча навчальна програма з модулю ПРІП

Методичні вказівки по РГР частина 1

Методичні вказівки по РГР частина 2

16

ВПП.4 Контракти і договірна практика

Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч.посібник/В.Козик та ін.

ЦНЛ,2004,укр

10

Роїна О.

Договори у господарський діяльності: Практичний посібник

КНТ,2007,укр

5

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча програма КіДП

17

ВПП.5 Фінансова звітність в проектах

Михайлюк О.

Як читати і аналізувати фінансову звітність:Посібник

МФК,2004,укр

7

Кужельний М.та ін.

Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навч.-метод. посібник

Ніка-Центр, 2001, укр

6

Модульная программа для менеджеров. Модуль 14: Управление финансами/ Е.Лобанова, М.Лимитовский

ИНФРА-М, 1999, рус

5

Лоханова Н.О.

Лоханова Н.О.

Лоханова Н.О.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча програма з дисципліни Фінансова звітність в проектах

Опорний конспект лекцій з дисципліни Фінансова звітність в проектах

Контрольна робота з курсу Фінансова звітність в проектах

18

ВПП.6 Управління інформаційними зв’язками в проекті

Модульная программа для менеджеров. Модуль 17: Управление информационными ресурсами/ В.Годин, И.Корнеев

ИНФРА-М, 1999, рус

5

Пєклун О.С.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча навчальна програма модуля Управління інформаційними зв’язками в проекті

19

СВПП.1 Економічна безпека організації

Економіка підприємства:Підручник/За ред.. Й.Петровича

Новий Світ-2000, 2004, укр

5

Паламарчук В.І.

Економічна безпека організацій:Конспект лекцій

ОРІДУ НАДУ, 2008, укр

45

Паламарчук В.І.

Паламарчук В.І.

Паламарчук В.І.

Паламарчук В.І.

Паламарчук В.І.

Паламарчук В.І.

Методичне забезпечення в електронному вигляді

Робоча програма ЕБ

Опорний конспект лекцій по ЕБ

Методичні рекомендації до практичних завдань

Питання до залікової сесії ЕБ (денна форма)

Питання до залікової сесії ЕБ (заочна форма)

Питання по СРС

20

СВГЕ.1 Правові основи інтелектуальної власності в Україні

Дахно І.

Право інтелектуальної власності:Навч. посібник

Либідь,2002,укр

5

Підопригора О., Підопригора О.

Право інтелектуальної власності: Навч. посібник

Юрінком Інтер, 1998, укр

3

Мікульонок І.

Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник

Політехніка, 2005, укр

5

Законодательство Украины об интеллектуальной собственности

Одиссей, 2004, рус

5

Драпак Г.М., Скиба М.Є.

Основи інтелектуальної власності:Навч.посібник

Кондор, 2007, укр

5

21

Динамічне лідерство

Бушуев С., Морозов В.

Динамическое лидерство в управлении проектами

УАУП,1999,рус

40

Модульная программа для менеджеров. Модуль 9:Лидерство и практические навыки менеджера/С.Филонович

ИНФРА-М, 1999, рус

5Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни державна акредитацій на комісія україни

  Документ
  У галузі освіти в Україні за останні роки відбулися значні зміни. Створена нова законодавча база, яка унеможливлює директивне втручання в діяльність освітніх організацій і формує легітимний простір їх функціонування через систему
 2. Конспект лекцій побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кмсонп). Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей

  Конспект
  Пан М.П., Торкатюк В.І., Вороніна О.С. Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій для студентів магістерської підготовки за спеціальностями 8.050107 - “Економіка підприємства”і 8.
 3. Навчальний посібник / Бойко О. Д. К.: Академвидав, 2006. 686 c

  Документ
  Це — третє видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково коректне
 4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни автоматизована система обліку для підготовки фахівців напряму "Специфічні категорії" зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни «Автоматизована система обліку» складено О.В.Данілочкіною обговорено та схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 2010 р.
 5. Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"

  Конспект
  Для завершення економічних реформ у країні, інтеграції української економіки в СОТ необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів управління транснаціональними корпораціями, дослідження вітчизняного та світового

Другие похожие документы..