Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
НП "Коллегия адвокатов Ладов и Войтович",Давыдова Е.Л., инженер-системотехник, патентовед,Кирилко И.Б., патентообладатель, предприниматель,...полностью>>
'Сказка'
В современных социально-экономических условиях жизни страны возрастают требования к системе дошкольного образования, направленной на обучение, воспит...полностью>>
'Документ'
Маркетинг в туризме. Маркетинг-микс и его инструменты. Маркетинговый процесс и его этапы. Классификация услуг сферы сервиса....полностью>>
'Реферат'
Термин «организация» характеризует определенную структуру, в которую объединяются люди для достижения своих целей, то есть это объект менеджмента. Ор...полностью>>

План роботи наукової лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання на 2011-2012 навчальний рік

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Наукова лабораторія особистісно орієнтованого навчання та виховання

СХВАЛЕНО

Вченою радою КОІПОПК

(протокол №__від _____________2011 року)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КОІПОПК

_______________ Н.І.Клокар

ПЛАН РОБОТИ

наукової лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання на 2011-2012 навчальний рік

(Києво-Святошинська районна класична гімназія)

Завідуюча науковою лабораторією:

Сушко Світлана Миколаївна,

директор Києво-Святошинської районної класичної гімназії

Методист наукової лабораторії:

Осипенко Жанна Жоржівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Києво-Святошин­ської районної класичної гімназії

Науковий консультант:

Клокар Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент

Біла Церква

2011

І. АНАЛІЗ ЗМІСТУ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЗА 2010/2011 Н.Р.

Діяльність педагогічного колективу та управлінської команди гімназії у 2010/2011 навчальному році спрямовувались на створення організаційно-мето­дич­них, психолого-педагогічних та інформаційно-технологічних умов реалізації осо­бис­тісно орієнтова­ного навчання та виховання в умовах багатопрофільної гімназії.

Гімназія у 2010/2011 н.р. продовжувала працювати над питан­ням «Іннова­цій­­ний підхід до навчання та виховання здібних та обдарованих дітей у контексті жит­тє­твор­чості особистості». Одним із пріоритетних завдань діяльності педаго­гіч­но­го ко­лек­т­иву гімназії було вирішення питання ефективної організації на­вчально-вихов­но­го процесу в рамках реалізації дослідно-експериментальної про­гра­ми регіонального рівня «Впровадження диференційованих форм організації про­фільного навчання».

Гімназія, як багатопрофільний навчальний заклад, орієнтувала учнів на досяг­нен­­ня основних компетенцій у різних галузях знань як основи самореалізації осо­бис­тості та розвитку її творчого потенціалу.

Навчальний план конкретизував зміст гімназійної освіти, що передбачало от­ри­­мання гімназистами цілісного уявлення про єдність світу, філософські основи літератури і науки, а також оволодіння учнями методологією пізнання. Основою організації навчально-виховного процесу було врахування індивідуальних освітніх потреб гімназистів, визначення тих зв’язків між освітніми галузями, які сприяють про­­фе­­сій­ному самовизначенню гімназистів, усвідомленому вибору профілю на­вчан­ня, розумовому розвитку учнів, самопізнанню й усвідомленому особистісно-професійному самовизначенню.

Авторські навчальні програми використовувались у вивченні факультативів і курсів за вибором (основи психології, основи інформаційних технологій (5-8 кла­си), основи класичної освіти).

Структурними підрозділами гімназії, що допомагають вирішувати питання до­слід­жен­ня лабораторії є: центр розвитку дитини «Орієнтир»; кабінет інфор­ма­цій­но-кому­ні­к­а­тивних технологій; психологічний центр; кабінет основ класичної освіти; кабінет істо­рії рідного краю; інформаційно-бібліотечний центр; науково-мето­дичний центр.

Педагоги гімназії працювали над вирішенням основних виховних завдань. Ме­тою реалізації яких було:

   • забезпечення можливості самостійного освоєння гімназистами різних напрямів пізнавальної та творчої діяльності;

   • проектування педагогічних ситуацій, які стимулюють перехід до більш високо­го рівня творчості гімназистів;

   • надання можливості застосовувати неформальне спілкування у добровільних об’єднаннях дітей і дорослих.

Пріоритетами діяльності у структурі формування цілісного особистісно зо­рієнто­­ваного навчально-виховного процесу гімназії визначено:

 • створення психолого-педагогічних та соціально-психологічних умов для осо­бис­тісного розвитку і творчої самореалізації кожного гімназиста;

 • подальше впровадження в освітню модель гімназії принципу різнорівневої та про­­фільної диференціації через організацію профільного навчання за пред­мет­но-груповою системою та ефективною організацією допрофільної підготовки;

 • продовження роботи над формуванням у гімназистів основних груп життєвих ком­петентностей (соціальних, полікультурних, комунікативних, інформацій­них, творчих, саморозвитку та самоосвіти);

 • впровадження у навчально-виховний процес інтерактивних технологій;

 • моніторинг ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних техно­ло­гій у навчально-виховний процес гімназії;

 • реалізація цільових творчих програм, спрямованих на громадянське, родинне, естетичне, фізичне й екологічне виховання гімназиста;

 • зміцнення й удосконалення матеріально-технічної бази гімназії;

 • підвищення ефективності діяльності психологічної служби гімназії з метою все­біч­ного аналізу розвитку нахилів та уподобань гімназистів;

 • апробація електронних засобів навчального призначення;

 • навчання управлінських та педагогічних працівників гімназії за програмою «Інтел На­вчан­ня для майбутнього»;

 • дослідження науково-методичних основи використання ІКТ у навчально-вихов­но­му процесі в середовищі «1 учень – 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків»;

 • проведення семінарів для педагогів району з питань запровадження інфор­ма­цій­­­но-комунікаційних, особистісно орієнтованих технологій у навчально-ви­хов­ний процес.

Одним із важливих напрямів управлінської діяльності гімназії є конт­роль за рівнем навчальних досягнень учнів. Продовжувалося запровадження рей­тин­гової системи оцінювання навчальних досягнень учнів, а також учнівських ко­лек­­тивів (відповідно до Положення про рейтингову систему в гімназії).

З метою аналізу та прогнозування діяльності закладу адміністрацією гімназії проводилися моніторингові дослідження з актуальних питань діяльності гімназії.

Пріоритетними напрямами діяльності гімназії у 2010-2011 навчальному році було визначено:

 • реалізація програми диференційованих форм організації профільного навчання;

 • впровадження у навчально-виховний процес особистісно орієнтованих, інтер­ак­тивних, інформаційно-комунікаційних технологій;

 • удосконалення системи моніторингу якості навчально-виховного процесу;

 • продовження дослідно-експериментальної діяльності в рамках експерименту «Нау­ко­во-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень – 1 комп»ютер» на базі шкільних нетбуків»;

 • визначення ефективності профільного навчання та допрофільної підготовки;

 • продовження обладнання предметних кабінетів гімназії комп’ютерною техні­кою та мультимедійними системами, підключення їх до мережі Інтернет;

 • створення психолого-педагогічних та соціально-психологічних умов для осо­бис­тісного розвитку і творчої самореалізації кожного гімназиста.

ІІ. ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Питання дослідження: розроблення, апробація та впровадження диферен­ці­йо­ваних форм організації профільного навчання в умовах багатопрофільної гім­на­зії.

Завдання дослідження:

 1. Реалізація програм дослідно-експериментальної роботи:

  1. 1.1. Регіонального рівня з теми «Впровадження диференційованих форм ор­га­нізації профільного навчання».

  2. 1.2. Всеукраїнського рівня з теми «Науково-методичні основи використання ІКТ у на­вчаль­но-ви­хов­­ному процесі в середовищі «1 учень – 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків».

  3. 2. Розроблення, апробація та впровадження:

2.1. Моделі впровадження диферен­ці­йо­ваних форм організації профільного навчання в умовах багатопрофільної гім­на­зії.

  1. 2.2. Навчально-методичного забезпечення з предметів, обраних учнями для про­­­філь­ного навчання (історія України, правознавство, англійська мова, україн­сь­ка мова, біологія, фізика).

  2. 2.3. Технології діяльності динамічних профільних груп.

  3. 3. Підготовка педагогічних та управлінських кадрів до використання інфор­ма­цій­но-ко­мунікаційних технологій у навчально-виховному процесі й управлінській діяль­ності.

4. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до формування нової гене­ра­­ції ук­раїнців у виховній системі гімназії.

5. Розвиток професійної компетентності педагогічних та управлінських кад­рів закладу освіти.

Засоби реалізації завдань:

 • підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у сфері проектних, розвивальних, дослідницьких методів навчання із викорис­танням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

 • моніторинг запитів учнів та їхніх батьків щодо потреб у профільному навчанні;

 • функціонування динамічних профільних груп;

 • психологічний та науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності закладу освіти;

 • моніторинг якості управлінської діяльності та навчально-виховного процесу в закладі освіти;

 • підготовка лідерів учнівського самоврядування.

 • моніторингове дослідження сформованості життєвих компетентностей учнів­ської молоді;

 • розроблення навчально-методичного забезпечення для роботи в навчальному середовищі «1 учень – 1 комп’ю­тер»;

 • розроблення змісту навчальних занять, у тому числі й електронних навчально-методичних комплексів, для учнів 1-4 класів на базі експери­ментальної моделі навчання «1 учень – 1 комп’ютер»;

 • широке інформування батьків, громадськості про хід та результати реалізації проекту «1 учень – 1 комп’ютер» шляхом висвітлення відповідної інформації на сайті навчального закладу, у засобах масової інформації;

 • використання педагогічних програмних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, електронних засобів навчального призначення в управ­лінській діяльності та навчально-виховному процесі;

 • поповнення та удосконалення WEB-сайту гімназії;

 • участь у щорічному обласному конкурсі-захисті Web-сайтів відділів/управлінь освіти, районних (міських) методичних кабінетів та навчальних закладів;

 • створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації педаго­гічних та управлінських кадрів.

Очікувані результати:

 • забезпечення високого рівня якості навчання учнів гімназії;

 • удосконалення методики вивчення запитів учнів та їхніх батьків щодо потреб у профільному навчанні з метою формування динамічних профільних груп;

 • підготовка методичних рекомендацій щодо забезпечення функціонування дина­міч­них профільних груп;

 • забезпечення функціонування механізму психологічного та науково-мето­дич­но­­го супроводу дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності за­кладу освіти;

 • моніторингове дослідження якості управлінської діяльності та навчально-ви­хов­ного процесу в закладі освіти;

 • використання інструментарію для визначення ключових компетентностей жит­тє­діяльності особистості;

 • підготовка лідерів учнівського самоврядування для практичної діяльності з ровесниками;

 • використання педагогічними працівниками і школярами змістового наповнення навчального середовища «1 учень – 1 комп’ютер»;

 • забезпечення доступу школярів та вчителів навчальних закладів до сучасних освітніх ресурсів та розробок у сфері інформаційних технологій;

 • використання педагогічними працівниками та учнями почат­кової і профільної школи пошукових і дослідницьких методів навчання, електронних навчально-методичних комплексів;

 • видання науково-методичного посібника «Організація профільного навчання в інноваційному навчальному закладі».

ІІІ. РОБОТА З МЕТОДИЧНИМИ, ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА КЕРІВНИМИ КАДРА­МИ

 1. Участь у проведенні щорічного обласного конкурсу-захисту на кращий Веб-сайт відділу, управління освіти, районного, методичного кабінету, навчального закладу

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.

Немченко Ю.В

 1. Оновлення та вдосконалення веб-сайту гімназії

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.,

Немченко Ю.

 1. Участь у проведенні засідань та науково-методичних семінарів для завідуючих науковими лабораторіями КОІПОПК

Протягом року

Сушко С.М.

 1. Участь у роботі методологічних сесій для педагогічних працівників закладів та установ освіти, на базі яких функціонують наукові лабораторії, з питань:

Протягом року

Сушко С.М., Осипенко Ж.Ж.

Лещенко З.М.

 1. Семінар-практикум для творчої групи вчителів трудового навчання «Особли­вості організації навчально-виховного процесу на уроках трудового навчання та технологій»

Жовтень 2011 року.

Осипенко Ж.Ж.,

Городецька В.С.

 1. Семінар-практикум для вчителів, що викладають в 4(8) класах гімназії «Особ­ли­вості адаптації гімназистів до поглибленого вивчення окремих предметів»

Листопад 2011 року

Сушко С.М.,

Осипенко Ж.Ж.

 1. Засідання педагогічної ради «Роль оцінювання в підвищенні мотивації учня до навчання»

Листопад 2011 року

Сушко С..М.,

Осипенко Ж.Ж.

 1. Засідання педагогічної ради «Система виховання в гімназії як засіб впливу на формування особистості гімназиста»

Листопад 2011 року

Сушко С.М.,

Щеголь В.М.

 1. Засідання педагогічної ради «Виховний аспект уроку як засіб формування духовного здоров’я учнів»;

Березень 2012 року

Сушко С.М.

10.Семінар-практикум для вчителів «Роль психолого-педагогічної науки в удоско­наленні фахової майстерності вчителя»

Жовтень, січень,

2011-2012 року

Осипенко Ж.Ж.,

Лещенко З.М.

 1. Консультування педагогічних та управлінських кадрів закладів освіти області з питань:

 • організація допрофільної підготовки та профільного навчання в багато про­філь­­ному навчальному закладі

Протягом року

Філь Т.М.,

Осипенко Ж.Ж.

 • організація дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в навчаль­ному закладі

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.

 • реалізація особистісно орієнтованого підходу до формування нової генерації українців у виховній системі гімназії

Протягом року

Щеголь В.М.

ІV. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВА­ЛІ­ФІКАЦІЇ

1.Проведення навчальних занять та практики для слухачів:

1.1. Проблемно-тематичних курсів:

 • "Психолого-педагогічні та методичні засади роботи з обдарованими дітьми";

 • "Особливості викладання природничих дисциплін у профільній школі";

 • "Розв’язування олімпіадних завдань з математики";

 • "Організація допрофільного і профільного навчання у класах суспільно-гумані­тар­ного напряму";

 • "Організаційне та навчально-методичне забезпечення профільного  навчання у школі ІІІ ступеня";

 • "Організаційно-методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми";

 • "Особливості викладання природничо-математичних дисциплін у старшій про­філь­ній школі ";

 • "Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі ви­вчен­ня російської мови і літератури, зарубіжної літератури";

 • "Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяль­ність керівника закладу освіти";

 • "Впровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення шкіль­ного курсу зарубіжної літератури";

 • "Упровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення україн­ської мови і літератури";

 • "Управління закладом освіти за результатами: теорія і практика";

 • "Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі ви­кла­дання зарубіжної літератури у 5-9 класах 12-річної школи".

Протягом 2011-2012 н. р.

Сушко С.М., Осипенко Ж.Ж.,

педагогічні працівники гімназії

V. УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДІВ МІЖКУРСОВОГО ПЕРІОДУ

1. Районний семінар-практикум для слухачів школи резерву керівних кадрів

Жовтень 2011 року

Сушко С.М., Осипенко Ж.Ж.

2. Районний консультпункт «Інтерактивні технології в системі вивчення світової літератури»

Перший четвер місяця

Осипенко Ж.Ж,

Кропивницька Н.Ф.

3. Районний консультпункт «Особистісно орієнтоване навчання на уроках світо­вої літератури як умова розвитку творчих здібностей учнів»

Третя п’ятниця місяця

Осипенко Ж.Ж,

Шпак О.М.

4. Районний консультпункт «Використання інформаційно-комунікаційних техно­ло­гій на уроках хімії»

Другий вівторок місяця

Осипенко Ж.Ж

5. Районний семінар учителів географії та економіки «Використання інформа­ційно-комунікаційних технологій під час навчальних занять та в позаурочний час»

24.02.2010 року

Осипенко Ж.Ж.,

Кучеренко Н.А.

6. Районний консультпункт «Формування громадянської компетентності учнів засо­бами шкільного курсу правознавства»

Перший четвер місяця

Асаєвич Н.М.

7. Районний консультпункт «Вдосконалення методики викладання економіки в школі»

Другий четвер місяця

Сатанівська В.І.

 1. Районний консультпункт «Розвиток творчого по­тен­ціалу учнів у процесі навчання фізики із застосуванням інформаційних технологій»

Протягом року

Анісімова Т.О.

 1. Районний консультпункт «Впровадження нових навчальних програм з тру­до­вого навчання»

Други й вівторок місяця

Городецька В.С.

10. Районний семінар-практикум для вчителів англійської мови

Січень 2011 року

Осипенко Ж.Ж.,

Щеголь В.М.

11. Районна науково-практична конференція «Реалізація шкільної моделі випуск­ника навчального закладу»

Квітень 2012 року

Сушко С.М., Осипенко Ж.Ж.,

Щеголь В.М.

12. Педагогічні читання «Виховання патріотизму та громадянської позиції в твор­чості вітчизняних педагогів»

Жовтень, листопад 2011 року

Сушко С.М., Осипенко Ж.Ж.

Завідувачі кафедрами

13. Районний консультпункт для молодих керівників загальноосвітніх навчальних за­кла­дів «Особистісно зорієнтований розвиток дитини в процесі навчання і виховання»

Перший вівторок мі­ся­ця

Сушко С.М.

VІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Створення:

 • електронних навчально-методичних комплексів для учнів;

 • навчального середовища «1 учень – 1 комп’ютер» для учнів 3-4 класу.

Протягом року

Сушко С.М.,

Осипенко Ж.Ж.,

Гажаман О.В.

6.2. Реалізація програми дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня «Упровадження диференційованих форм організації профільного навчання»

Протягом року

Сушко С.М., Філь Т.М.,

Осипенко Ж.Ж.

6.3. Упровадження проекту “Крок за кроком до життєвої компетентності та успі­ху” (за авторською програмою І.Г.Єрмакова, завідуючого лабораторією педаго­гіч­них інновацій Інституту педагогіки НАПН України, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника)

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.

6.4. Реалізація проекту «Обдарована дитина» програми розвитку системи освіти Київської області на 2008-2012 рр., гімназійної програми «Обдарована дитина» на 2004-2012 рр..

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.,

Щеголь В.М.

6.5. Реалізація нового змісту освіти в практиці навчально-виховного процесу гімназії

Протягом року

Філь Т.М.,

Осипенко Ж.Ж.

6.6. Викладання факультативного курсу «Основи інформаційних технологій» (5-8 кл.) за авторською програмою Ю.В.Немченка.

Протягом року

Філь Т.М.,

Немченко Ю.В.

  1. Апробація електронних засобів навчального призначення та підручників (від­по­відно до переліку, визначеного МОН України).

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.

6.8. Діяльність молодіжного клубу європейської співпраці «Форум»

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.,

Матвійчук Т.С.

6.9. Реалізація проекту “Викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних за­кла­дах Київської області закладах за посібниками видавництв: "Macmillan", "Longman", "Oxford University Press", "Cambridge University Press", "Express Publishing"

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.,

кафедра інозем­них мов

6.10. Проект "Методика роботи за альтернативними навчально-методичними комплексами видавництва "Hueber". 

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.,

кафедра інозем­них мов

6.11. Формування полікультурних компетентностей засобами вивчення курсу «Ос­но­ви класичної освіти»

Протягом року

Кривицька Г.Г.

  1. Реалізація концепції діяльності наукової лабораторії особистісно орієнто­ва­ного навчання та виховання

Протягом року

Сушко С.М.,

Осипенко Ж.Ж.

6.13. Продовження розроблення та апробація методик і відповідного інстру­мен­тарію моніторингового дослідження ефективності впровадження диференційо­ва­них форм організації профільного навчання

Протягом року

Сушко С.М.,

Оси­пенко Ж.Ж.,

Степанець Н.В.

6.14. Організація та проведення навчання педагогічних працівників за програмою Інтел Навчання для майбутнього

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.,

Немченко Н.М.

VІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПІДВИ­ЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 1. Розроблення методичних рекомендацій щодо:

 • впровадження диференційованих форм організації профільного навчання;

 • організації допрофільної підготовки гімназистів;

 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-вихов­но­му процесі початкової школи.

Протягом року.

Сушко С.М., Оси­пен­ко Ж.Ж., Філь Т.М.

 1. Участь у роботі творчих груп зі створення електронних навчально-методичних комплексів для обдарованих учнів

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.,

Анісімова Т.О.,

Сокуренко Н.А.,

3. Видання щорічного випуску часопису «Нива знань»

Серпень 2011 року

Осипенко Ж.Ж.,

Немченко Н.М.

4. Підготовка та видання науково-методичного посібника «Організація про­філь­ного навчання в інноваційному навчальному закладі» (частина 2)

Травень 2012 року

Сушко С.М.,

Осипенко Ж.Ж.

VIIІ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

  1. Підготовка статей до електронного фахового видання «Народна освіта», фахо­вих видань

Протягом року

Сушко С.М.,

Осипенко Ж.Ж.

 1. Підготовка та подання матеріалів на постійно діючу виставку «Освіта Київ­щи­ни: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології»

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.

 1. Представлення науково-методичних матеріалів на освітньому порталі інституту за напрямами діяльності лабораторії

Протягом року

Осипенко Ж.Ж.

4. Участь у міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасний навчальний заклад»

Березень 2012 року

Сушко С.М.,

Осипенко Ж.Ж.

 1. Участь у проведенні щорічного обласного конкурсу-захисту на кращий Веб-сайт від­ділу, управління освіти, районного, методичного кабінету, навчального закладу

Протягом року

Сушко С.М.,

Осипенко Ж.Ж.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План роботи наукової лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання на 2011/2012 навчальний рік

  Диплом
  Робота педагогічного колективу навчального закладу у 2010/2011 навчальному році спрямову­ва­лись на створення організаційно-методичних, психолого-педаго­гіч­них та інфор­ма­ційно-технологічних умов реалізації особистіс­но орієнтова­ного
 2. "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта

  Документ
  "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік"
 3. IX. Науково-дослідна робота Нормативне забезпечення

  Документ
  Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 рр. і спрямована на реа­лізацію положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Законів
 4. Програма розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки м. Київ

  Документ
  Необхідність удосконалення регіональної системи освіти, вироблення нової освітньої та наукової стратегії із врахуванням перспективи якісних змін в Українській державі
 5. План роботи управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради

  Документ
  Робота управління і закладів освіти району була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України від 20.

Другие похожие документы..