Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Наукова спеціальність, яка досліджує функціонування державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональном...полностью>>
'Документ'
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Студенти як майбутні фахівці, що активно впливають на майбутнє держави, повинні мати не...полностью>>
'Доклад'
В отчетном году Департамент потребительского рынка Администрации Томской области (далее Департамент) разработал проект доклада о результатах и основн...полностью>>
'Конкурс'
Приглашаем Вас принять участие в Ежегодном Всероссийском фестивале-конкурсе «Зимняя Ривьера» в г.Сочи. Конкурс традиционно проводится в дни рождествен...полностью>>

Принципи реконструкції еволюції культури у класичній антропології ХІХ ст

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розвиток антропології в кінці 1940-х років був відзначений відродженням інтересу до ідей еволюціонізму. Представники неоеволюціонізму частково відійшли від партикуляристичних традицій, що домінували в інтелектуальній сфері того часу, а також якнайкраще використали археологічні та етнографічні дані, довівши, що еволюційну теорію можна узагальнити, сформулювати та виправдати. Вони спрямовували свої зусилля на пошуки емпіричних свідчень розвитку, на підвищення міри достовірності і обґрунтованості таких свідчень, на вивчення механізмів та факторів, які обумовлюють зміни локального та глобального характеру. Еволюція культури при цьому розглядається як результуючий концепт, що об’єднує в послідовний процес незворотні зміни, котрі утримуються в світовому масштабі та пов’язані з організаційним ускладненням соціокультурного життя. З неоеволюціоністської позиції відмінність культур визначається за інтегральною оцінкою наступних параметрів: підпорядкованість середовищу (від слабкої до сильної), організаційна структура (від простоти до складності), організація життя популяції (від сільської до міської), спеціалізація в суспільному поділі праці (від нерозділеної до вузькоспеціалізованої), моделі керівництва (від авторитарного до консенсусу), розподіл благ (від зрівнювального до чітко диференційованого), поведінка еліт (від експлуататорського до відповідального), функція війни (від помсти до політичних інтересів). Завдяки цим характеристикам здійснюється оцінка суспільств в контексті глобалізації.

Охарактеризовано основний внесок до теорії еволюції сучасними теоретиками, які представляють другу хвилю відродження еволюціонізму, а саме: представлення теорії «загальної» та «конкретної» еволюції; розробка закону еволюційного потенціалу; розробка теорії політичної еволюції, а також концептуальний та методологічний внесок до еволюціоністських теорій, котрий стосується визначення поняття еволюції, відродження поняття однолінійної еволюції та застосування шкалограмного аналізу для зображення еволюційного порядку; застосування концепції культурного матеріалізму в неоеволюціонізмі.

Популярність еволюційної теорії мала різкі злети та падіння. За аналогією з економічним феноменом М. Кондратьєва, де виділяються фази А (фаза економічної експансії) та В (фаза економічного застою та кризи), американець С. Сендерсон доводить аналогію зміни популярності непопулярністю еволюційної теорії з економічними хвилями: еволюціонізм досягає вершини своєї популярності під час економічного зростання і стає непопулярним упродовж періоду економічної кризи. Сьогодні важко зробити точні прогнози щодо подальшого розвитку й популярності еволюційної теорії, яка прямо залежить від всезагального оптимізму, оскільки вивчення соціокультурних процесів, що відбуваються в постіндустріальних суспільствах, свідчить про те, що їх ріст та експансія не є безмежними. З одного боку ці динамічні характеристики обмежені соціобіологічними передумовами, антропологічними інваріантами, що встановлюють внутрішні межі фізичним, психологічним, пізнавальним можливостям людини. З іншого боку, скінченність розмірів планети та обмеженість засобів існування роблять очевидними зовнішні обмеження сучасної стадії соціокультурної еволюції. На початку ХХІ ст. у світі спостерігається заключна стадія фази В – світова економічна криза, що асоціюється з песимізмом. Вчені передбачають, що попереду світ чекає перехід до фази А, котрий повинен призвести до відродження еволюційної думки. Оптимісти сподіваються, що це буде період апогею в розвитку культурного еволюціонізму.

Список використаних джерел

 1. Аверикиева Ю. П. История теоретической мысли в американской этнографии / Аверикиева Ю. П. – М.: Наука, 1979. – 288с.

 2. Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. [cборник статей / под ред. д-ра филос. наук Г.В. Осипова]. - М., 1972. – 392с.

 3. Антология исследований культуры. Интерпретация культуры. – Спб.: Университецкая книга, Т. 1, 1997. -– 728с.

 4. Антонович И. И. Социальное развитие и проблема прогресса: Критика новейших буржуазных концепций/ И.И. Антонович. – Минск: «Беларусь», 1977. – 286с.

 5. Асланян Г. Г. Идея прогресса в буржуазной философии истории / Асланян Г. Г. - Ереван, 1965. – 395с.

 6. Асочаков Ю. В. Американская культурная антропология: замысел естественной истории культуры / Асочаков Ю. В., Чегринец М. А. // Вестник Санкт-Петерб. гос. ун-та, сер. философия и социал-полит. науки. – Спб, 1993. - №6 – 24с.

 7. Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур: [учеб. пособие] /Белик А. А. – М.: Российский гос. гуманит. у-т., 1999. – 241с.

 8. Блюм В.Р. Проблема субстрата культуры в этнологии эволюционизма ХІХ в./ Блюм В.Р. // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. – Тарту, 1986. – С. 29-39.

 9. Булгаков С. Н. Основные проблемы теории прогресса / Булгаков С. Н. // Философия хозяйства. М., 1990. – С. 269 -275.

 10. Введение в культурологию. Курс лекций/ [под ред. Ю. Н. Солонина]. - Спб., 2003. С. 131-141.

 11. Воронкова Л. П. Культурная антропология как наука / Воронкова Л. П. – М.: Диалог – МГУ, 1997. – 60 с.

 12. Гатальська С. М. Філософія культури / Гатальська С. М. – К.: Либідь, 2005. – 328с.

 13. Георгиевский А. Б. Дарвинизм / Георгиевский А. Б. - М., 1983. 150с.

 14. Гірц К. Інтерпретація культур: вибрані ессе. під ред. Н. Комарова / Гірц К. – К.: Дух і літера, 2001. – 542с.

 15. Головко Б. А. Філософська антропологія: Навч. Посібник / Головко Б. А. – К.:ІЗМН, 1997. – 240с.

 16. Грант В. Эволюционный процес: Критический обзор эволюционной теории / Грант В.; [пер.с англ.] – М.: Мир, 1991. – 488с.

 17. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора / Дарвин Ч. – Спб.: Наука. – 1991. – 544с.

 18. Емельянов Ю. Н. Введение в культур-антропологию: Учеб. пособие/ Емельянов Ю. Н. - СПб, 1992. – 61с.

 19. Емельянов Ю. Н. Культурная антропология: Учеб. пособие/ Емельянов Ю. Н., Ермошкина М. А., Зуева Ю. К. – СПб., 1996. – 186с.

 20. Енгельс Ф. Походження сім’ї, приватної власності і держави // Енгельс Ф., Маркс К. Твори, т. 21, 1962. - С. 23-171.

 21. Зворыкин А.А. Из истории развития теории культуры на Западе // Вопр. Философии / Зворыкин А.А. – М.,1982 - № 10. – С. 99-104.

 22. Иконникова С. Н. История культурологических теорий / Иконникова С. Н. - СПб.: Питер, 2005. – 480с.

 23. История социологии в западной Европе и США. Учебник для ВУЗов [под. ред. Г. В Осипова]. – М.: НОРМА, 2001. – 576с.

 24. Кондратьев Н. Д. Основные учения о законах развития общественной жизни / Кондратьев Н. Д. // Новые идеи в экономике. Спб., 1914. - № 5. – C. 1-35.

 25. Коротаев А. В. Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции / Коротаєв А. В. - Москва: «Восточная литература» РАН, 2003. - 287с.

 26. Косвен М. О. Очерки истории первобытной культуры/ Косвен М. О. – М.: АН СССР, 1953. – 216с.

 27. Кравченко А.И. Культурология: Словарь / Кравченко А.И. - М.: Академический проект, 2000. – 1439с.

 28. Культурология ХХ век. Энциклопедия, Т. 2. – Спб.: Университетская книга, 1998. – 447 с.

 29. Культурологія: Навч. посібн./ [упорядкув. О.І. Погорілий]. - К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2005. – 316с.

 30. Лайэль Ч. Основные начала геологии или новейшие изменения земли и ее обитателей / Лайэль Ч..- М.:А.И.Глазунов, 1866. - Т. 1. – 399c.

 31. Люри Д. И. Развитие ресурсопользования и экономические кризисы / Люри Д. И. // Известия РАН. Серия географическая. 1994. - №1. - С. 14-30.

 32. Орлова Э. А. Культурная (социальная) антропология / Орлова Э.А. – М.: Акад. Проект, 2004. – 479с.

 33. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию / Орлова Э.А. - М.: МГИК, 1994. — 214 с.

 34. Осипов Г. В. История социологии в Западной Европе и США. Учебник для ВУЗов / Осипов Г. В. – М.: НОРМА, 2001. – 576с.

 35. Отюцкий Г. П. История социальной (культурной) антропологи: Учеб. Пособие для вузов/ Отюцкий Г. П. – М.: Акад. Проект, 2003. – 399с.

 36. Панченко В. І. Ранні форми культури / Панченко В. І. // Історія світової культури / [Левчук Л. Т. Шинкаренко О. В., Гриценко В. С. та інші]. – К: Либідь, 2003. – С. 32-59.

 37. Паньков А. Ф. Теория развития систем и системная теория логики. Кн.1 / Паньков А. Ф. - Пермь, 1993.   194с.

 38. Першиц А.И. История первобытного общества / Першиц А.И., Монгайт А. Л., Алексеев В. П. – М.: Высшая школа, 1974. – 223с.

 39. Петрова Г. Н. Трактовка Г. Спенсером государства как организма. Актуальные проблемы истории политических и правовых учений; [Сборник научных трудов] / Петрова Г. Н - М., 1990. – С. 123-136.

 40. Печчеи А. Человеческие качества.- М., 1985. – 340c.

 41. Работы Л. А. Уайта по культурологии / РАН Институт научной информации по общественным наукам. – М., 1996. – 170с.

 42. Савельева М. Ю. Лекции по мифологии культуры / Савельева М. Ю. – К.: ПАРАПАН, 2003. – 272с.

 43. Садохин А. П. Культурология: Теория культуры / Садохин А. П. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 364 с.

 44. Семенов Ю. И. Как возникло человечество/ Семенов Ю. И. – [2-е изд.].- М.: Наука, 1966. – 576с.

 45. Соболь О. Н. Критика философских концепций американской «культурной антропологии» / Соболь О. Н. – К.: Наукова думка, 1978. – 99с.

 46. Спенсер Г. Гипотеза развития / Спенсер Г. - СПб, 1904. – 238с.

 47. Спенсер Г. Личность и государство / Спенсер Г. - СПб.: «Вестник знания», 1908. – 83с.

 48. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские / Спенсер Г.; [под ред. Н. А. Рубакина]. – Мн.: Современный литератор, 1998. – 1408с.

 49. Спенсер Г. Прогресс, его закон и причина / Спенсер Г. - СПб., 1868. – 45с.

 50. Строус Д. Морган / Строус Д.; [пер. с англ. Л.Г. Мордуховича, А. Ю. Шманевского]. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002. – 896с.

 51. Тайлор Э.Б. Антропология: Введение к изучению человека и цивилизации / Тайлор Э.Б.; [пер. с англ.] – Спб.: Билибин, 1898. – 436 с.

 52. Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Тайлор Э.Б.; [пер. с англ.] – М.: Политиздат, 1989.- 573с.

 53. Токарев С. А. История зарубежной этнографии / Токарев С. А. – М.:Висш. школа, 1978. – 352 с.

 54. Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры / Уайт Л. - М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. – 1063с.

 55. Философия культуры. Становление и развитие/ [под ред. М. С. Кагана].- Спб.: «Лань», 1998. – 448с.

 56. Философский энциклопедический словарь / [pедкол. С.С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др.] – 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 814 с.

 57. Шелов-Коведяев Ф. В. Введение в культурную антропологию / Шелов-Коведяев Ф. В., 2005. – 373 с.

 58. Эванс-Причард Э. История антропологической мысли / Эванс-Причард Э. – М.: Вост. л-ра, 2003. – 358с.

 59. Эволюция, культура, познание / [отв. ред. Меркулов, И.П. ]. – М., 1996. – 166с.

 60. Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения / [отв. ред. Козлов С. Я., Пучков П. И.]. – М.: Наука, 1991. – 190с.

 61. Applebaum, H. Perspectives in cultural anthropology / Applebaum, H. - N.Y.: Albany State Univ. Press, 1987. – 614p.

 62. Barrett, S. R. The rebirth of anthropological theory / Barrett, S. R. – Toronto: Univ. of Toronto Press, 1984. – 266p.

 63. Beals, R. An Introduction to Anthropology / Beals, R, Hoijer, H. – [3-th ed.] – N. Y.: The MacMillan Company, 1971. – 788p.

 64. Beardsley, R. K. An Appraisal of Leslie A. White’s Scholarly Influence / Beardsley, R. K. // American Anthropologist. -1976. – № 78 - P. 617-620.

 65. Boas, F. Anthropology / Boas, F. // Encyclopedia of the Social Sciences. – N. Y.: The Macmillan Company, 1930. – Vol. 1. – P. 73-110.

 66. Boas, F. The aims of anthropological research / Boas, F. // Science, 1932. - №76. – P. 605-613.

 67. Boas, F. The History of Anthropology / Boas, F. // Science, 1904. – Vol. 20. – P. 513-524.

 68. Boas, F. The Mind of Primitive Man / Boas, F. - N. Y.: The Macmillan Co., 1911. -272p.

 69. Bock, Ph. Modern Cultural Anthropology: An Introduction / Bock, Ph. - N.Y.: Knopf, 1974. – 464p.

 70. Bohannan, P. Social Anthropology / Bohannan, P. – N.Y.: Winston, 1963. – 421p.

 71. Bowden, E. A Dimensional model of Multilinear Sociocultural Evolution / Bowden, E. // American Anthropologist, 1969. – Vol.71. – P. 864-870.

 72. Brinton, D. G. The Aims of Anthropology / Brinton, D. G.// Science, 1895. - Vol. 2 - P. 241-252.

 73. Burrow, J. W. Evolution and Society: A Study in Victorian Social Theory / Burrow, J. W. - Cambridge, 1966. - 295 p.

 74. Carneiro, R. A reappraisal of the roles of technology and organization in the origin of civilization / Carneiro, R. // American Antiquity, 1974. – Vol. 39. – P. 179-186.

 75. Carneiro, R. A theory of the origin of the state / Carneiro, R. // Science, 1970. – P. 733-738.

 76. Carneiro, R. Ascertaining, testing, and interpreting sequences of cultural development / Carneiro, R. //Southwestern Journal of Anthropology, 1968. – P. 354-374.

 77. Carneiro, R. L. Cross-Currents in the theory of State Formation / Carneiro, R. L. // American Ethnologist, 1987. - Vol. 14 – P. 756-770.

 78. Carneiro, R. L. Evolutionism in cultural anthropology: a critical history / Carneiro, R. - Colorado: Westview Press, 2003. – 311p.

 79. Carneiro, R. L. Herbert Spencer / Carneiro, R. //International Encyclopedia of the Social Sciences. - New York.: Macmillan, 1968. - Vol. 15 – P. 121-128.

 80. Carneiro, R. L. Review of The Evolution of Culture, by Leslie A. White. / Carneiro, R. L. // Natural History, 1960. – Vol. 69. – P. 4-7.

 81. Carneiro, R. Scale analysis as an instrument for the study of cultural evolution / Carneiro, R. // Southwestern Journal of Anthropology, 1962. – P. 149-169.

 82. Carneiro, R. The devolution of evolution / Carneiro, R. // Social Biology, 1972. – Vol. 19. – P. 248-258

 83. Carneiro, R. The Muse of History and the Science of Culture / Carneiro, R. – Plenun Publishers, 2000. – 300 p.

 84. Childe, V. G. Man Makes Himself / Childe, V. G. – N. Y.: New American Library, 1957. – 351p.

 85. Childe, V. G. New Light on the Most Ancient East / Childe, V. G. – London, 1935. – 255p.

 86. Childe, V. G. Social Evolution / Childe, V. G. – Cleveland: World, 1963. – 213p.

 87. Childe, V. G. What Happened in History / Childe, V. G. – Harmondsworth: Penguin Books, 1954. – 303p.

 88. Darnell, R. Readings in the history of anthropology / Darnell, R. – N.Y.: Harper & Raw, 1974. – 479p.

 89. Darwin, C. The Descent of Man / Darwin, C. – L.: John Murray, 1871. - 450p.

 90. Dole, G. E. Essays in the Science of Culture: In Honor of Leslie A. White / Dole, G. E., Carneiro, R. L. – N. Y.: Thomas Y. Growell Company, 1960. – 509p.

 91. Durham, W.H. Advances in Evolutionary Culture Theory / Durham, W.H. // Annual Reviews of Anthropology, 1990. – P. 187-210.

 92. Dyde, S. W. Evolution and Development / Dyde, S. W. // The Philosophical Review, 1895. – Vol 4. – P.1-21.

 93. Eisenstadt, S. N. Readings in social evolution and development / Eisenstadt, S. N. – Oxford: Pergamon Press, 1970. – 456p.

 94. Evans-Pritchard, E. E. Social anthropology and other essays / Evans-Pritchard, E. E. – N. Y.: McMillan Co., 1964. – 355p.

 95. Fellner, R. The Problems of Cultural Evolution / Fellner, R. // Papers from the Institute of Archeology, 1990. – P. 45-55.

 96. Ferguson, A. An Essay on the History of Civil Society / Ferguson, A. – Philadelphia, 1819. – 506p.

 97. Flannery, K. V. The Cultural Evolution of Civilizations / Flannery, K. V. // Annual Review of Ecology and Systematics, 1972. – Vol. 3. – P. 399-426.

 98. Frazer, J. G. Psyche’s Task / Frazer, J. G. – London: Macmillan, 1913. – 284p.

 99. Freeman, D. The evolutionary theories of Charles Darwin and Herbert Spencer / Freeman, D. // Current Anthropology, 1974. – Vol. 15. – P. 211-237.

 100. Freeman, E. A. Comparative Politics / Freeman, E. A. – London: Macmillan, 1873. – 380 p.

 101. Fried, M. H. On the Concept of ‘Tribe’ and Tribal Society / Fried, M. H. // Transactions of the New York Academy of Sciences, Series II, 1966. - Vol. 28. – Pp. 527-540.

 102. Fried, M. H. Readings in Anthropology / Fried, M. H.– N. Y.: Thomas Crowell Co., 1968. - Vol.2. – 868p.

 103. Gathercole, P. Patterns in prehistory: an examination of the later thinking of V. Gordon Childe / Gathercole, P. // World Archeology, 1971. – Vol. 3. – P. 225 – 232.

 104. Goldenweiser, A. Anthropology: an introduction to primitive culture / Goldenweiser, A. – N.Y.: F. S. Crofts & Co., 1937. – 552p.

 105. Goldenweiser, A. Cultural Anthropology / Goldenweiser, A. // The History and Prospects of the Social Sciences – N.Y., 1925. - P. 210-254.

 106. Goodenough, W. Comments on cultural Evolution / Goodenough, W. // Daedalus, 1961. -№9. – P. 521-528.

 107. Haferkamp, H. Social change and modernity / Haferkamp, H., Smelster, J. N. – Berkeley: University of California Press, 1992. – 450p.

 108. Haines, V. A. Is Spencer’s theory an evolutionary theory? / Haines, V. A. // Amer. J. of sociology. – Chicago, 1988. – Vol. 93, №5. – P. 1200-1223.

 109. Hallpike, C. R. The Principles of Social Evolution / Hallpike, C. R. – Oxford: Clarendon Press, 1986. – 412p.

 110. Handler, R. Boasian Anthropology and the Critique of American Culture / Handler, R. // American Quarterly, 1990. – Vol. 42. – P. 252-273.

 111. Harner, M. J. Population pressure and the social evolution agriculturalists / Harner, M. J. // Southwestern Journal of Anthropology, 1970. – Vol. 26. – P. 67-86.

 112. Harrington, A. Modern social theory: an introduction / Harrington, A. – Oxford, 2005. – 378p.

 113. Harris, M. Author vs. Reviewer/ Harris, M. // Natural History, 1969. - Vol. 78, № 1. – P. 195-200.

 114. Harris, M. Cannibals and Kings: The Origins of Cultures / Harris, M. – N. Y.: Random House, 1977. – 351p.

 115. Harris, M. Monistic Determinism: Anti-Service / Harris, M. // Southwestern Journal of Anthropology, 1968. - Vol. 25. – P. 198-206.

 116. Harris, M. The Rise of Anthropological Theory/ Harris, M. – N.Y.: Growell, 1968. – 806p.

 117. Harris, M. Theories of Culture in Postmodern Times / Harris, M. – London: Alta Mira Press, 1999. – 244p.

 118. Hatch, E. Theories of man and culture / Hatch, E. – N.Y.: Columbia University Press, 1973. – 384p.

 119. Haviland W. A. Anthropology / Haviland W. A. – Belmont: Wadsworth/Thomson, 2003. – 839p.

 120. Hegel, G. W. The Philosophy of History / Hegel, G. W. – New York: Dover Pub., 1956. – 1767 p.

 121. Herskovits, M. J. Franz Boas / Herskovits, M. J. – N. Y.: Charles Scribner’s Sons, 1953. – 360p.

 122. Hoagland, H. Evolution and Man’s Progress / Hoagland, H., Burhoe, R. W. – N.Y.: Columbia University Press, 1962. – 181p.

 123. Hoebel, E. A. Readings in anthropology / Hoebel, E. A. – London: McGraw-Hill, 1955. - 417p.

 124. Honigmann, J. Handbook of social and cultural anthropology / Honigmann, J. – Chicago: Rand McNally, 1973. – 1295 p.

 125. Huxley, J. / Evolution: the Modern Synthesis / Huxley, J. – L: George Allen & Unwin Ltd., 1942. – 644p.

 126. Huxley, J. Higher and Lower Organisation in Evolution / Huxley, J. // Journal of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, 1962. – Vol. 7. – P. 163-179.

 127. Huxley, T. H. Man’s Place in Nature and other Anthropological Essays / Huxley, T. H. - London, 1910. – 575p.

 128. Ingold, T. Evolution and Social life / Ingold, T. – Cambridge: CUP, 1986. – 431p.

 129. Kant, I. The Idea of Universal History from a Cosmopolitan Point of View / Kant, I. // Ideas of History. – New York, 1969. - Vol. 1.- P. 50-66.

 130. Kaplan, D. Culture Theory / Kaplan, D., Manners, R.A. – N.J.: Prentice – Hall, 1972. – 208p.

 131. Kluckhohn, C. The Place of Theory in Anthropological Studies / Kluckhohn, C. // Philosophy of Science, 1939. – Vol. 6 - P. 328-385.

 132. Kluckhohn, C. The role of evolutionary thought in anthropology / Kluckhohn, C. // Evolution and Anthropology: A Centennial Appraisal. – Washington, 1959. – P. 144-157.

 133. Kroeber, A. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions / Kroeber, A., Kluckhohn, C. // Peabody Museum of American Archeology and Ethnology, Vol.47, No. 1.- Cambridge, Mass.: Harvard University, 1952. – Pp. 41-72.

 134. Kroeber, A. History of Anthropological Thought / Kroeber, A. // Yearbook of Anthropology, 1955. – P. 239-311.

 135. Kuper, A. Anthropologists and anthropology: the British school, 1922-1972 / Kuper, A. – N.Y.: Pica Press, 1973. – 256p.

 136. Kuper, A. Culture: the anthropologists’ account / Kuper, A. - Harvard Univ. Press, 1999. – 299p.

 137. Laufer, B. Review of Culture and Ethnology, by Robert Lowie / Laufer, B. // American Anthropologist, 1918. – Vol. 20. – P. 87-91.

 138. Linton, R. The Tree of Culture / Linton, R. – N. Y.: Alfred A Knopf, 1955. – 692p.

 139. Lowie, R. Cultural Anthropology: A Science / Lowie, R. // The Amer. j. of sociology, 1936. – vol. 22. - P. 301-320.

 140. Lowie, R. Edward B. Tylor / Lowie, R. //American Anthropologist, 1917. – Vol. 19. – P. 262-268.

 141. Lowie, R. Evolution in Cultural Anthropology: A Reply to Leslie White / Lowie, R. // American Anthropologist, 1946. – Vol. 48. – P. 223-233.

 142. Lowie, R. Introduction to Cultural Anthropology / Lowie, R. – London: Harrap & Co., 1934. – 363p.

 143. Magli, I. Cultural Anthropology: An Introduction / Magli, I., Sethre, J. – McFarland & Co., 2001. – 175p.

 144. Maine, H. S. Ancient Law / Maine, H. S. – N.Y.: Scribners, 1871. – 427p

 145. Mair, L. P. An introduction to social anthropology / Mair, L. P. – Oxford: Clarendon Press, 1972. – 317p.

 146. Makarius, R. Ancient Society and Morgan’s Kinship Theory 100 Years After / Makarius, R.// Current Anthropology, 1977. – Vol. 18. – P. 709-727.

 147. Manners, R. A. Theory in anthropology: a sourcebook / Manners, R. A. – Chicago: Aldine Pub. Co., 1968. – 578p.

 148. McCabe, J. The ABC of Evolution / McCabe, J. – New York: Putnam, 1921. – 766p.

 149. McLennan J. Studies in Ancient History / McLennan J. - L., 1876. - P. 106-107.

 150. Mill, J. S. A System of Logic / Mill, J. S. – N. Y.: Harper, 1846. -657p.

 151. Moore, W. E. Social Change / Moore, W. E. - N.J.: Prentice-Hall, 1963. – 128p.

 152. Morgan, L. H. Ancient Society / Morgan, L. H. – Cambridge: Belknap, 1964. – 569p.

 153. Morgan, L. H. System of Consanguinity and Affinity of the Human Family / Morgan, L. H. - Washington: Smithsonian Institution Press, 1871 - 517p.

 154. Murphee, I. L. The evolutionary anthropologists: the progress of mankind / Murphee, I. L. // Proceedings of the American Philosophical Society, 1961. – Vol. 105.- P. 265-300.

 155. Murphy, R. F. The Dialectics of Social Life / Murphy, R. F. – N. Y.: Columbia University Press, 1971. – 272p.

 156. Naroll, F. Main currents in cultural anthropology / Naroll, F., Naroll, R. – N.Y.: Appleton-Century Crofts, 1973. – 410p.

 157. Nitecki, M. H. Evolutionary progress / Nitecki, M. H. - Univ. of Chicago Press, 1988, 354p.

 158. Opler, M. Cause, process, and dynamics in the evolutionism of E. Tylor / Opler, M. // Southwestern Journal of Anthropology, 1964. - №20. – P. 123 – 144.

 159. Opler, M. Integration, Evolution, and Morgan / Opler, M. // Current Anthroplogy, 1962. – Vol. 3. – P. 478-479.

 160. Opler, M. Testing Evolutionary Theory / Opler, M. // Human Organization, 1963. – Vol. 22. – P. 159-162.

 161. Parsons, T. Evolutionary universals in society / Parsons, T. // American Sociological Review, 1964. - №29. – P. 339-357.

 162. Parsons, T. Introduction to The Study of Sociology, by H. Spencer / Parsons, T. – University of Michigan Press, 1961. – P. v-x.

 163. Peace, W. J. Leslie A. White: Evolution and Revolution in Anthropology / Peace, W. J. – Nebraska: University of Nebraska Press, 2004. – 376p.

 164. Penniman, T. K. A Hundred years of anthropology / Penniman, T. K. - Gresham Press, 1965. – 397 p.

 165. Peoples, J. Humanity: an introduction to cultural anthropology / Peoples, J - Ohio: THOMSON, 2003 - 431p.

 166. Perrin, R. G. Herbert Spencer, a Primary and Secondary Bibliography / Perrin, R. G. – L: Garland Publishing, 1993. – 113p.

 167. Persons, S. Evolutionary Thought in America / Persons, S. – N. Y.: George Braziller, 1956. – 462p.

 168. Radcliffe-Brown, A. R. Evolution, Social or Cultural? / Radcliffe-Brown, A. R. // American Anthropologist, 1947. – Vol. 49. – P. 78-83.

 169. Radin, P. The method and theory of Ethnology: An Essay in Criticism / Radin, P. – Massachusetts: Bergin & Garvey Pub., 1987. – 318p.

 170. Randall, J. H. The Making of the Modern Mind / Randall, J. H. – Boston: Rappaport, 1926. – 418p.

 171. Resek, C. Lewis Henry Morgan, American scholar / Resek, C. – Chicago: The University of Chicago Press, 1960. – 184p.

 172. Runciman, W. G. Culture does evolve / Runciman, W. G. // History and Theory, 2005. - № 44. – P. 1-13.

 173. Sahlins, M. D. Evolution and Culture / Sahlins, M. D., Service, E. R. – M.: University of Michigan Press, 1960. – 131p.

 174. Sanderson S.K. Evolutionism and its Critics / Sanderson, S. // Journal of World-Systems Research, 1997. – P. 94-114.

 175. Sanderson, S. K. Social evolutionism: a critical history / Sanderson, S. - Cambridge: Blackwell, 1990. – 251p.

 176. Sanderson, S. Social evolutionism: a critical history / Sanderson, S. – Cambridge: Blackwell, 1990. – 251 pp.

 177. Service, E. R. Cultural Evolutionism, Theory in Practice / Service, E. R. – N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1971. – 53p.

 178. Service, E. R. Leslie Alvin White 1900-1975 / Service, E. R. // American Anthropologist, 1976. – Vol. 78. - P. 612-617.

 179. Service, E. R. Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution / Service, E. R. – N. Y.: Norton, 1975. – 361p.

 180. Service, E. R. Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective / Service, E. R., 2 nd. ed. – N.Y.: Random House, 1971. – 221p.

 181. Service, E. R. Review of The Rise of Anthropological Theory, by Marvin Harris / Service, E. R. // Natural History, 1968. – P. 74-75.

 182. Service, E. R. The Prime-Mover of Cultural Evolution / Service, E. R. // Southwestern Journal of Anthropology, 1968. – Vol. 24. - P. 396-409.

 183. Service, E. R. The mind of Lewis H. Morgan / Service, E. R. // Current Anthropology, 1981. – Vol. 22. – P. 25-42.

 184. Spencer, H. Essays: Scientific, Political and Speculative / Spencer, H., 2 vols. - London: Williams & Norgate, 1868. – 414p.

 185. Spencer, H. First Principles / Spencer, H. - London: Watts, 1937. – 203p.

 186. Spencer, H. First Principles / Spencer, H. - London: Williams and Norgate, 1862. – 316p.

 187. Spencer, H. First Principles / Spencer, H., - [4-th ed.] – N.Y.:Appleton, 1896. – 589p.

 188. Spencer, H. First Principles / Spencer, H. – [6-th ed.] - London: Watts, 1937. – 595p.

 189. Spencer, H. Principles of Sociology / Spencer, H.- N.Y.: Appleton, 1897. - Vol. 3. – 674p.

 190. Spencer, H. Reasons for Dissenting from the Philosophy of M. Comte / Spencer, H. //Essays: Scientific, Political & Speculative,– London: Williams and Norgate, 1891. - Vol. 2. – P. 118-144.

 191. Spencer, H. Recent Discussions in Science, Philosophy, and Morals / Spencer, H. - N. Y.: Appleton, 1888. – 372p.

 192. Spencer, H. Social Statics together with the Man versus the State / Spencer, H. - N. Y.: Appleton, 1892 – 431p.

 193. Spencer, H. Social Statics / Spencer, H. – London: John Chapman, 1851. – 553p.

 194. Spencer, H. The Man versus the State: With Four Essays on Politics and Society / Spencer, H. - Baltimore: Penguin, 1969. – 397p.

 195. Spencer, H. The Principles of ethics / Spencer, H. - N.Y., 1904. – 453p.

 196. Spencer, H. The Principles of Sociology / Spencer, H.- N.Y.: Appleton, 1890. - Vol. 1. – 644p.

 197. Spencer, H. The Study of Sociology / Spencer, H. – N.Y.: Appleton, 1886. – 390p.

 198. Stanly, R. B. Anthropology: A Student’s Guide to Theory and Method / Stanly, R. B. – Toronto: Univ. of Toronto Press, 1996. – 270p.

 199. Stern, B. Lewis Henry Morgan, Social Evolutionist / Stern, B. – Chicago: University of Chicago Press, 1931. – 221p.

 200. Steward, J. H. Cultural Causality and Law: A Trial Formulation of the Development of Early Civilizations / Steward, J. H. // American Anthropologist, 1949. – Vol. 51. – P. 1-27.

 201. Steward, J. H. Cultural Evolution / Steward, J. H. // Scientific American, 1956. – Vol. 194. – P. 69-80.

 202. Steward, J. H. Review of Social Evolution by V. Gordon Childe / Steward, J. H. // American Anthropologist, 1953. - Vol. 55.- P. 240-241.

 203. Steward, J. H. Theory of Culture Change / Steward, J. H. – Urbana: University of Illinois Press, 1955. – 256p.

 204. Stocking, G. W. After Tylor: British social anthropology, 1888-1951 / Stocking, G.W. - Univ. of Wisconsin press, 1995. – 570p.

 205. Stocking, G. W. Matthew Arnold, E. B. Tylor, and the Uses of Invention / Stocking, G. W. // American Anthropologist, 1963. – Vol. 65. – P. 783-799.

 206. Stocking, G.W. Race, culture and evolution / Stocking, G.W. – N.Y.: Free Press, 1968. – 380p.

 207. Stocking, G.W. Victorian Anthropology / Stocking, G.W. - N.Y.: Macmillan,. 1991. -429p.

 208. Tax, S. An appraisal of anthropology today / Tax, S. – Chicago: The University of Chicago Press, 1953. – 395p.

 209. Tax, S. Horizons of anthropology / Tax, S. – Chicago: Aldine Pub. Co., 1964. – 288p.

 210. Trigger, B. E. Sociocultural evolution / Trigger, B. E. – L.: Blackwell Publisher, 1998. – 256p.

 211. Tylor, E. B. On A Method of Investigating the Development of Institutions; Applied Laws of Marriage and Descent/ Tylor, E. B. // The Journal of Anthropological Society of Great Britain and Ireland, 1889. - Vol. 18.– P. 245-269.

 212. Tylor, E. B. Primitive culture / Tylor, E. B. - N.Y.: Holt, 1976. - Vol. 1. – 502p.

 213. Tylor, E. B. Primitive culture / Tylor, E. B. - N.Y.: Holt, 1976. - Vol. 2. – 470p.

 214. Tylor, E. B. Researches into the Early History of Mankind / Tylor, E. B. - N.Y.: Holt, 1878. – 388p.

 215. White, L. A. Energy and the evolution of culture/ White, L. A. // American Anthropologist, 1943. – Vol. 45.– P. 335-356.

 216. White, L. A. Ethnological Essays / White, L. A. – New Mexico: Albuquerque, 1987. – 389p.

 217. White, L. A. Evolutionary stages, progress, and evolution of cultures / White, L. A. // Southwestern Journal of Anthropology, 1947. – P. 165-192.

 218. White, L. A. Evolutionism in cultural anthropology: a rejoinder/ White, L. A. // American Anthropologist, 1947. – Vol. 49. – P. 400-413.

 219. White, L. A. History, evolutionism, and functionalism: three types of interpretation of culture/ White, L. A. // Southwestern Journal of Anthropology, 1945. - P. 221-248.

 220. White, L. A. Morgan’s attitude toward religion and science / White, L. // American Anthropologist, 1944. – Vol. 46. – P. 218-230.

 221. White, L. A. The Concept of Cultural Systems: A Key to Understanding Tribes and Nations / White, L. A. – N. Y.: Columbia University Press, 1975. – 204p.

 222. White, L. A. The evolution of culture / White, L. A. – N. Y.: McGraw-Hill, 1959. – 378p.

 223. White, L. A. The science of culture / White, L. A. – N. Y.: Grove, 1949. – 235p.Скачать документ

Похожие документы:

 1. І. культура: поняття, теорії, підходи

  Документ
  Слово культура латинського походження: culturа (суміжно – cultivo) означає догляд, оброблення, обробка. (У деяких богословських концепціях культури це слово виводиться від латин.
 2. Зміст розділ 1 становлення та розвиток політичних ідей глава 1 предмет політології

  Документ
  Вивчення будь-якої науки відбувається у певній логічній послідовності. Розпо­чинається воно з визначення об'єкта науки, тобто тієї сфери природи чи сус­пільного життя, на яку спрямоване наукове пізнання.
 3. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 4. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 5. Культурологія: теорія та історія культури

  Документ
  Термін "культурологія" запропонував у 1909 р. німецький філософ і фізик В. Освальд. Вчений не лише показав різницю між культурологією і соціологією, а й використав термін "культурологія" для опису специфічних явищ,

Другие похожие документы..