Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Создание и распространение психоаналитического учения З.Фрейда и его последователей является одним из наиболее значительных событий духовной жизни XX...полностью>>
'Публичный отчет'
Общества с ограниченной ответственностью КБ «Промэк-Банк» по состоянию на 31 декабря 2002 года, подготовленная в соответствии с мсфо, вместе с заключе...полностью>>
'Реферат'
Более двух тысяч лет тому назад император захотел больше узнать о своей стране. Самому побывать во всех уголках, конечно же, было невозможно, поэтому ...полностью>>
'Документ'
Менеджмент соціокультурної сфери: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (Луганськ, 9 – 10 квітня 2009 р.) / Луган....полностью>>

Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У К Р А Ї Н А

ТИСМЕНИЦЬКА РАЙОННА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IІ сесія 6 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 05 січня 2011 року

м. Тисмениця

Про програму підтримки

сільськогосподарських

кооперативів у Тисменицькому

районі на період до 2015 року

Розглянувши та обговоривши програму підтримки сільськогосподарських кооперативів у Тисменицькому районі на період до 2015 року, відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 23.12.2010 №909 «Про програму підтримки сільськогосподарських кооперативів у Тисменицькому районі на період до 2015 року», керуючись рекомендаціями постійних комісій районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, регулювання земельних відносин та з питань бюджету а також статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити програму підтримки сільськогосподарських кооперативів у Тисменицькому районі на період до 2015 року (додається).

2. Районній державній адміністрації при формуванні районного бюджету на 2011 і наступні роки передбачити кошти на реалізацію програми.

3. Заслухати звіт про хід виконання заходів програми у ІV кварталі 2011 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради і постійну комісію районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, регулювання земельних відносин.

Голова районної ради Володимир Семенів

Додаток 1

до рішення районної ради

від 05 січня 2011 року

«Про програму підтримки

сільськогосподарських

кооперативів у Тисменицькому районі на період до 2015 року»

 1. Обґрунтування необхідності Програми

Важливим напрямом розбудови аграрного сектора економіки є розвиток сільськогосподарських кооперативів. Проте на сьогодні за обсягами та якістю надання послуг вони не задовольняють зростаючих потреб виробників сільськогосподарської продукції та її споживачів.

У районі налічується 51 сільський населений пункт, 41 сільська та 2 селищні ради. Чисельність сільського населення станом на 1 жовтня 2010 року становила 67,7 тис. осіб (81,3 відс. населення району), з яких 41,5 тисяч - у працездатному віці.

Кількість особистих селянських господарств складає 22 тисячі, з яких 668 мають у приватній власності сільськогосподарську техніку. Для ведення особистого селянського господарства у них є 17,3 тис. га сільськогосподарських угідь. Зареєстровано 45 фермерських господарств, які мають у користуванні 650 га сільгоспугідь (ріллі).

Особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи – сільськогосподарські товаровиробники в умовах загострення конкуренції на аграрному ринку стали перед проблемою збуту виробленої продукції. Підвищення цін на енергоресурси, сільськогосподарську техніку, добрива та корми, низький рівень закупівельних цін, відсутність стабільних та надійних каналів збуту сільськогосподарської продукції робить її виробництво збитковим.

Недостатній рівень розвитку кооперативного сегмента аграрного ринку призводить до скорочення чисельності осіб, зайнятих в особистих селянських господарствах, відпливу працездатного населення із сільської місцевості, занепаду її соціальних об’єктів та інженерної інфраструктури.

Розв’язання проблеми можливе за умови підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів, як вважливої соціально-економічної інституції підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, створення додаткових робочих місць, активного розвитку сільських територій та підвищення рівня і якості життя сільського населення в цілому.

  1. Нормативно-правове забезпечення програми

Нормативно-правовою основою для розробки програми є закони України «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про кооперацію», «Про споживчу кооперацію», «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття», укази Президента України «Про заходи щодо забезпечення формування і функціонування аграрного ринку», «Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформування економіки України на ринкових засадах», постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року №557 «Про затвердження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року» , накази Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяль-ності» від 20.11.2000 №307, «Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробіт-них» від 10.01.2001 №1, які визначають правові, соціально-економічні та організаційні умови для створення сільськогосподарських кооперативів, форму-вання їх інфраструктури, підвищення рівня добробуту і зайнятості сільського населення.

1.2. Стан розвитку сільськогосподарських кооперативів

На сьогодні для виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, надання послуг з обробітку землі, збирання врожаю, заготівлі сільськогосподарсь-кої продукції в районі зареєстровано 5 сільськогосподарських кооперативів (далі - кооперативи), в тому числі: 1 – виробничий та 4 – обслуговуючих.

Проте, наявна кількість кооперативів та їх матеріально-технічна база не задовольняють зростаючих потреб виробників і споживачів сільськогосподарської продукції.

2. Фінансове забезпечення програми

Державний рівень проблеми зумовлює обов’язковість централізованого бюджетного фінансування у поєднанні з виділенням коштів із районного бюджету та інших джерел.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення виконання Програми на період до 2015 року складають 7510 грн., в тому числі кошти районного бюджету - 500 тис. грн., кошти місцевих бюджетів – 10,0 тис. грн., інші кошти - 7000 тис. грн., з них: власні кошти кооперативів – 500 тис. грн. та кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття по Тисменицькому району - 6500 тис. грн.

3. Порядок використання коштів районного бюджету

3.1. Загальні положення

3.1.1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на відповідний рік для фінансової допомоги діючим та новоствореним сільськогосподарським кооперативам.

3.1.2. Безповоротна фінансова допомога надається кооперативам, членами яких є особисті селянські та фермерські господарства, фізичні особи – сільськогосподарські товаровиробники на конкурсних засадах.

3.1.3. Головним розпорядником коштів, що виділяються з районного бюджету, є управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

3.1.4. Кошти районного бюджету спрямовуються для надання безповоротної фінансової допомоги діючим та новоствореним кооперативам на відшкодування:

- 50 відсотків вартості (без ПДВ) сільськогосподарської техніки та/чи обладнання, придбаних кооперативами, але не більше 50 тис. грн.;

- витрат на державну реєстрацію кооперативів.

3.1.5. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації утво-рює районну комісію з проведення конкурсного відбору сільськогосподарських кооперативів, які мають право на фінансову допомогу (далі - Комісія) та затверджує Положення про неї.

До складу Комісії входять: начальник управління агропромислового роз-витку райдержадміністрації (голова комісії), представники контрольно-ревізій-ного управління району, районного центру зайнятості, ради сільсько-господарських товаровиробників, Асоціації фермерів та землевласників району.

Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється Комісією в місцевих засобах інформації.

3.2. Умови надання коштів

3.2.1. Кошти районного бюджету виділяються переможцям конкурсного відбору – кооперативам згідно з рішенням Комісії.

Виділені з районного бюджету кошти спрямовуються кооперативу для відшкодування:

- 50 відсотків вартості (без ПДВ) сільськогосподарської техніки та/чи обладнання, придбаних кооперативами, але не більше 50 тис. грн.;

- витрат на державну реєстрацію кооперативів.

Для участі у конкурсі для отримання безповоротної фінансової допомоги кооперативи подають до Комісії такі документи:

заявку довільної форми;

копію Статуту кооперативу;

проект розвитку (бізнес-план) кооперативу;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

довідку про банківські реквізити кооперативу;

баланс і звіт про фінансові результати господарської діяльності кооперативу за звітний період за встановленою формою (крім новостворених кооперативів)4

письмове зобов’язання кооперативу повернути у місячний строк до бюджету одержані бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/чи нецільового використання.

Крім того, подаються такі документи для відшкодування:

- 50 відсотків вартості (без ПДВ) сільськогосподарської техніки та обладнання, придбаних кооперативами:

копія угоди, укладеної кооперативом із постачальником сільськогосподарської техніки та/чи обладнання;

копія документа про оплату сільськогосподарської техніки та /чи обладнання;

копія видаткової накладної (акта приймання-передачі) сільськогосподарської техніки та /чи обладнання;

довідка, що підтверджує прийняття сільськогосподарської техніки та /чи обладнання на балансовий облік;

 • витрат на державну реєстрацію кооперативів:

- копії платіжних документів, що підтверджують витрати на державну реєстрацію кооперативів.

3.3. Використання коштів

3.3.1. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації на підставі рішення Комісії надає фінансову допомогу шляхом перерахування коштів районного бюджету на поточні рахунки кооперативів, відкриті в банківських установах.

3.3.2. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Державним казначейством України .

3.3.3. Отримані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до чинного законодавства.

3.4. Звітність, контроль

3.4.1. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється за формою та у порядку, встановленим Державним казначейством України.

3.4.2. Після узагальнення наданої інформації управління агропромислового розвитку райдержадміністрації щорічно подає управлінню економіки та фінансовому управлінню районної державної адміністрації звіт про стан виконання заходів Програми.

3.4.3. Відповідальність за нецільове використання коштів, що виділені для фінансової допомоги кооперативам, достовірність звітності несуть їх керівники та головні бухгалтери.

4. Порядок використання коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття по Тисменицькому району

Порядок використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття по тисменицькому району регламентується Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 №1533-III, наказами Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності» від 20.11.2000 №307, «Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних» від 10.01.2001 р. №1.

5. Очікувані результати виконання програми

У результаті реалізації Програми очікується:

- створення у районі нових та зміцнення матеріально-технічної бази діючих кооперативів;

- розширення сфери зайнятості сільського населення та підвищення рівня його добробуту;

- зростання ефективності використання сільськогосподарських угідь;

- формування вертикально-інтегрованих структур із виробництва, переробки та збуту продукції;

- зростання обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва для забезпечення потреб населення району;

- збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.

З урахуванням очікуваного фінансування з державного бюджету на виконання заходів Державної цільової економічної програми підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року в районі буде створено не менше одного кооперативу на сільську (селищну) раду.

Голова районної ради Володимир Семенів

Додаток 2

до рішення районної ради

від 05 січня 2011 року

«Про програму підтримки

сільськогосподарських

кооперативів у Тисменицькому

районі на період до 2015 року»

Перелік

заходів , обсяги та джерела фінансування програми підтримки

сільськогосподарських кооперативів у Тисменицькому районі на період до 2015 року

з/п

Найменування заходу

Виконавець

Тер-мін

вико-нання

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані результати

роки

всього

в т. ч. за джерелами фінансування

Район-ний бюджет

Міс-цевий бюджет

Інші дже-рела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Надання фінансової допомоги для:

 • часткового відшкодування вартості одиниці сільськогосподарської техніки та обладнання;

 • витрат на державну реєстрацію кооперативів.

Управління агропромис-лового роз-витку район-ної держав-ної адмініст-рації

2011-2015 роки

2011-2015 роки

1010

500

10

500

Збільшення кількості суб’-єктів ринкової інфраструкту-ри на коопера-тивних засадах за безпосеред-ньою участю сільськогоспо-дарських това-ровиробників

в т. ч.

2011

202

100

2

100

2012

202

100

2

100

2013

202

100

2

100

2014

202

100

2

100

2015

202

100

2

100

2.

Надання дотації роботодавцям для ство-рення робочих місць, надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для орга-нізації підприємницької діяльності, профе-сійне навчання безробітних громадян, у тому числі для участі в роботі сільського-сподарських кооперативів

Тисмениць-кий район-ний центр зайнятості

2011-2015 роки

2010-2015 роки

6500

-

-

6500

Зайнятість на-селення, ство-рення робочих місць

в т.ч.

2011

1300

-

-

1300

2012

1300

-

-

1300

2013

1300

-

-

1300

2014

1300

-

-

1300

2015

1300

-

-

1300

Додаток 3

до рішення районної ради

від 05 січня 2011 року

«Про програму підтримки

сільськогосподарських

кооперативів у

Тисменицькому

районі на період до 2015

року»

Розрахункова кількість

сільськогосподарських кооперативів,

які будуть створені у Тисменицькому районі до 2015 року

(роки)

2011

2012

2013

2014

2015

Разом

Буде створено кооперативів

9

9

8

8

7

40

Голова районної ради Володимир Семенів

1.docСкачать документ

Похожие документы:

 1. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (4)

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік розроблена відповідно до вимог Закону України від 23.03.2 № 1602 “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 2. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (1)

  Документ
  Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 178, статті 209 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України “Про охорону земель”, враховуючи розпорядження
 3. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (8)

  Документ
  Затвердити районну цільову програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх до 2016 року (додається).
 4. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (7)

  Документ
  Відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про місцеве самоврядування
 5. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (6)

  Документ
  Розглянувши та обговоривши комплексну програму підтримки розвитку сільського господарства Тисменицького району на 2011÷2015 роки, відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 15.

Другие похожие документы..