Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
1) Программ общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). Под редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образовани...полностью>>
'Документ'
- способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов г...полностью>>
'Документ'
Слово מס означает «налог». В Танахе, как правило, используется в значении «трудовая повиность», или даже «люди, несущие царскую трудовую повинность»,...полностью>>
'Публичный отчет'
1. Абакумова Светлана Владимировна, Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности: будут ли изменения? ФГОУ ВПО Ставропольский государственны...полностью>>

Пріоритетним напрямком роботи ліцею є реалізація Концепції розвитку навчального закладу, використання інформаційно-комунікативних технологій та профілізації навчання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Головне управління юстиції у Дніпропетровській області

Узагальнення

стану правової освіти та правового виховання в

Дніпропетровському ліцеї інформаційних технологій при Дніпропетровському Національному університеті ім. О. Гончара

- 2011 -

Авторитет ліцею завжди ґрунтується на традиційному впровадженні і розвитку інноваційних розвивальних, навчальних, виховних технологій; вдалому поєднанні багатолітніх традицій та здобутків сьогодення; високому професіоналізмі педагогів; високому рівні інтелекту та вихованості випускників.

Пріоритетним напрямком роботи ліцею є реалізація Концепції розвитку навчального закладу, використання інформаційно-комунікативних технологій та профілізації навчання.

Система виховної роботи організована на основі формування у процесі навчання цінностей громадського суспільства та позитивного ставлення учнів до них. Педагогічним колективом приділяється багато уваги впровадженню досліджень педагогічної науки і психології в навчально-виховний процес та створенню умов для творчого розвитку особистості. З метою ефективної реалізації зазначених цілей в ліцеї працює психолог.

Метою правового виховання в школі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до державних законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.

До плану з виховної роботи ліцею включені такі заходи:

 • проведення місячників, тижнів права;

 • зустрічі з представниками правничих професій, органів юстиції;

 • проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультацій з правової тематики;

 • проведення педагогічних всеобучів, консультацій для батьків;

 • проведення місячника попередження правопорушень серед учнівської молоді;

 • робота з кураторами навчальних груп.

Під час викладання правових дисциплін вчителем застосовуються інтерактивні методи навчання (наприклад, рольові ігри, аналіз правових ситуацій, мультимедійні презентації, які розробленні ліцеїстами навчального закладу).

У ліцеї є 2 комп’ютерних класи (усі комп’ютери підключені до мережі Інтернет), що дає широку можливість вчителю для використання вже готових розробок з проблем уроку, організації роботи з електронними базами даних, текстовою документальною базою правових курсів, візуалізацією аналізуємих процесів, понять та явищ засобами фото- та відеодокументів, тестовими завданнями. Педагогічні програмні засоби використовуються під час роботи на уроці, підготовки міні-проектів, власних презентацій учнів та вчителів, що дає змогу організувати спільну роботу вчителя та учнів під час уроку, залучати дані мережі Інтернет для розвитку вмінь та навичок учнів самостійно здобувати нові знання.

Однією з ключових складових національного виховання є набуття молодим поколінням правової культури. У зв'язку з цим, бібліотека ліцею ставить перед собою завдання не тільки допомагати вчителям у наданні певних правових знань учням, а й сформувати таку особистість, яка здатна користуватися набутою інформацією, творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися в будь-яких умовах.

Законодавча база, довідники, науково-популярна правова література, юридичні енциклопедії зібрані як в шкільній бібліотеці, так і в кабінеті історії. Цей матеріал доступний як для учнів, так і для вчителів ліцею.

В шкільній бібліотеці представлена постійно діюча виставка юридичної літератури.

У бібліотеці є можливість вільного доступу до мережі Інтернет, в разі необхідності, учні отримують необхідну інформацію, користуючись власними комп'ютерами, оскільки в навчальному закладі здійснюється підтримка інтернет-доступу «WiFi».

Також необхідно відмітити, що викладачем права та історії Барановим Л.Г. здійснюється забезпечення діяльності історичного веб-порталу ліцею (), на якому розміщуються, в тому числі, новини щодо проведення заходів з правових питань, мультимедійні презентації, а також інша корисна інформації. Історичний портал ліцею також слугує способом віртуально-інтелектуального спілкування ліцеїстів між собою, а також способом спілкування ліцеїстів з учнями інших навчальних закладів міста та області.

В школі оформлено правовий стенд «Право знати право», на якому розміщені державні символи України та необхідна правова інформація: конвенція ООН «Про права дітей», інформаційні матеріали та пам’ятки про права дітей, неповнолітніх та громадян, реклами вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також матеріали щодо інновацій у викладенні правових дисциплін.

В ліцеї діє клуб «Юний правник», в рамках роботи якого учні поглиблюють знання з важливих правових тем, знайомляться зі зразками вирішення юридичних проблем. Окрім цього, учасники клубу на основі матеріалу проведених ними досліджень, розробляють мультимедійні презентації, з якими виступають на класних годинах.

Однією із особливостей педагогічного процесу начального закладу є передбачення в плані ліцею виконання ліцеїстами кваліфікаційних робіт (тобто курсових робіт), в цілях поглиблення і узагальнення знань, одержаних ліцеїстами в процесі навчання інформаційним технологіям, з метою реалізації творчих здібностей.

Написання кваліфікаційної роботи здійснюється на основі Положення про кваліфікаційні роботи, затвердженого директором 6 грудня 2007 року.

Кваліфікаційна робота є творчою роботою, яка підтверджує кваліфікацію випускника ліцею як того, що може реалізувати власний проект з використанням сучасних інформаційних технологій.

Метою кваліфікаційної роботи є проведення пошукових або наукових досліджень за допомогою інформаційних технологій. Термін виконання кваліфікаційної роботи визначається робочим навчальним планом і становить не менше 6 місяців. Тематика кваліфікаційних робіт та відповідні анотації розробляються керівниками – предметниками, узгоджуються з керівником з інформатики і затверджуються на засіданні кафедри та методичних об’єднань до початку ІІ семестру 10 класу (на майбутній навчальний рік). Ліцеїст має право вибрати одну із заявлених кафедрою тем або запропонувати власну, в тому числі і на правову тематику.

Захист кваліфікаційних робіт є формою перевірки знань, вмінь, навичок учнів, ефективним способом навчання публіцистичним виступам та презентаціям своїх досягнень, вироблення навичок наукових виступів, уміння стисло, аргументовано і чітко висловлювати представлений у кваліфікаційній роботі матеріал.

Захист кваліфікаційнї роботи складається з доповіді учня (5 хвилин), яка супроводжується демонстрацією роботи і відповідей на поставленні комісією запитання.

Також, необхідно зазначити, що в ліцеї з метою виховання добре освічених громадян, свідомих у своїх правах і обов'язках, для учнів 11 класу запроваджено вивчення предмету «Громадська освіта». В рамках вивчення зазначеного спецкурсу ліцеїсти здійснюють обговорення на актуальні теми громадського життя і пропонують креативні варіанти вирішення проблем, що виникають у даній сфері.

Підсумком вивчення предмету є представлення учнями соціального проекту, який супроводжується мультимедійною презентацією.

Щороку до Міжнародного дня толерантності, з метою виховання моральності учнівської молоді, терпимого ставлення до чужої думки, в листопаді місяці навчальним закладом проводяться «дні толерантності».

В ліцеї також систематично проводиться місячник попередження дитячої бездоглядності.

Необхідно зазначити, що з метою проведення системної та ефективної роботи з даного напрямку ліцеєм створено Руду профілактики правопорушень (наказ № 65 від 08.09.2010), а також затверджено план проведення заходів з профілактики правопорушень.

Профілактичне значення виховного впливу на поведінку учнів, яке може бути сформоване тільки знаннями про правові вимоги, про юридичні наслідки здійснених правопорушень і злочинів, впливає на вироблення позитивних настанов. Усе це попереджує правопорушення та здійснення злочинів неповнолітніми.

     За результатами проведеної роботи учні ліцею без поважної причини заняття не пропускають, за чим ведеться окремий нагляд. Фактів порушення учнями громадського порядку та законодавства немає, відповідно картотеки правопорушень немає.

    Реалізуючи комплексну програму профілактики злочинності і дитячої бездоглядності, ко­лектив ліцею працює над створенням таких умов, де кожна дитина буде почувати себе комфортно і зможе реалізувати свої здібності.

Попередженню правопорушень, злочинів сприяє залучення учнів школи до гуртків, клубів, спортивних секцій, змістовне проведення дозвілля.

Що стосується заходів правовиховного характеру слід зазначити, що ліцеїстами проводяться бесіди та інформаційні години на теми: «Держава на захисті життя і гідності дитини», «Знай свої права, виконуй свої обов’язки», «Правова відповідальність підлітків», «Бесіди про правопорушення, права та обов’язки учнів», «Бесіди про права людини», «Бесіда про права та обов’язки дитини», «Про права неповнолітніх», «Права та обов’язки ліцеїстів».

Загалом учнівська молодь цікавиться правознавством та виявляє інтерес до вивчення правознавства, про що свідчить про активну участь в обласному конкурсі (правовий турнір «Знавці права»), який проводить Головне управління юстиції у Дніпропетровській області. Так, командою ліцею за результатами участі у правовому турнірі у 2009 році було зайняте ІІІ місце, у 2010 році - ІІ місце.

З метою підвищення правової культури батьків учнів ліцею, використовуються такі форми роботи як: лекції, проведення анкетування, інформування через поширення правоосвітніх листівок, використовуються матеріали інтернетресурсів.

В рамках роботи з батьками, в ліцеї також діє правовий всеобуч.

Так, протягом 2010-2011 н.р. в ліцеї проведено наступні всеобучі: «Права дитини» (квітень 2010 року), «Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі (вересень 2010 року), «Попередження правопорушень серед підлітків» (листопад 2010 року), «Боротьба із шкідливими звичками» (березень 2011 року).

Індивідуальна робота з батьками сприяє становленню міцних та дружніх стосунків з родинами учнів.

Педколектив ліцею намагається використати всі можливості, щоб виховувати громадянина нашої держави, який буде знати свої права та виконувати свої обовязки і жити в правовому просторі.

Одне з чільних місць у системі громадянського, зокрема патріотичного, виховання учнів займає виховання любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної України.

Державна символіка покликана формувати громадянську гідність, патріотичні почуття і впевненість молоді у майбутньому своєї держави.

Метою використання державних символів у навчально-виховному процесі є формування почуття свідомого громадянина України, здатного захищати її незалежність, готового взяти на себе відповідальність за добробут і безпеку своєї родини, народу.

В ліцеї оформлений куточок державної символіки у загальнодоступному, естетично оформленому місці, а також в кабінетах історії, бібліотеці. Державна символіка в обов'язковому порядку застосовується при проведенні урочистих заходів (наприклад: свято першого дзвоника, вручення свідоцтв тощо), державних і національних свят.

Крім того, в приміщенні ліцею є такі стенди: «Куди звернутися за допомогою», «Правила поведінки учнів ліцею», «Кодекс честі ліцеїста», а інші розміщені у коридорах гімназії.

В 2009-2010 н.р. в ліцеї була посилена робота з превентивного виховання. Пріоритетними стали напрямки з охорони життя та формування здорового способу життя, правове виховання.

Питання правової освіти постійно знаходиться на контролі адміністрації ліцею. Правові питання також розглядаються на педагогічних радах та нарадах при директорові.

Враховуючи вищевикладене, слід вказати, що ліцеєм спрямовуються зусилля на пошук та впровадження нових форм і підходів до організації правового виховання та правовоїсвідомості учнівської молоді, забезпечується творчий та конструктивний підхід до організації такої роботи, формування правосвідомості та правової культури населення, тому вважаємо за доцільне розповсюджувати такий позитивний досвід серед інших навчальних закладів області.

В.о. начальника

відділу правової роботи,

правової освіти та кодифікації Ю.О. ПолубабкінаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Й навчальний заклад заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел

  Закон
  8) вищий навчальний заклад державної форми власності (державний вищий навчальний заклад) – заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел;
 2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності фахівців інженерних спеціальностей бацуровська І. В

  Документ
  З метою дослідження стану використання дистанційних технологій навчання в процесі діяльності викладачів вищих навчальних закладів було опитано 182 інженера різних спеціальностей.
 3. А.І. Постельняк, методист центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) та методичної роботи з педагогічними кадрами, лауреат обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського опорні школи області: історія становлення та сучасний стан

  Документ
  методист центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) та методичної роботи з педагогічними кадрами, лауреат обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського
 4. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 5. Перспективний педагогічний досвід Кіровоградщини Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів) Тема

  Документ
  Автор: Центр методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради (директор центру Пахолівецька Марцеліна Володимирівна, Заслужений учитель України).

Другие похожие документы..