Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
Два последних элемента, теоретическое содержание которых я хотел бы показать, – история и ценность, – имеют несколько иную природу, чем те, о которых...полностью>>
'Документ'
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології сприяють підвищенню ефективності освітнього процесу, надають йому принципово нових якостей. В період ін...полностью>>
'Внеклассное мероприятие'
Оборудование: портрет А.С.Пушкина, выставка книг ( стихи, сказки А.С.Пушкина, литература о поэте), иллюстрации художников к произведениям А.С.Пушкина...полностью>>
'Документ'
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) входит в состав Единой системы классификации и кодирования те...полностью>>

Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМПЛЕКС

Національного університету

„Одеська юридична академія”

Кафедра кримінально-правових дисциплін

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор__________ П.М.Шапірко

„______” __________ 2011 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2011-2012 навчальний рік

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (загальна частина)

Для спеціальності 6.030401 „Право”

Денна форма навчання

Цивільно-правова спеціалізація

Розробив:

Ст. викладач Крецул В.І.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

протокол № _____________ 2011 р.

Миколаїв – 2011

1. Навчальний план курсу

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість кредитів ЕСТS

Кількість модульних контролів

Форми контролю

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Денна форма навчання

Цивільно-правова спеціалізація

2

3

3

2

1-МК;

2-МК

26

26

52

-

-

78

130

-

-

2

4

4

2

3-МК;

4-МК

26

26

52

-

-

78

130

+

-

Всього

7

4

1,2,3,4 МК

52

52

104

-

-

156

260

+

-

2. ЗАГАЛЬНі ПОЛОЖЕННЯ

Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во сприяє кон­тро­лю й об­ме­жен­ню злочинності, сприяє зміцненню сис­те­ми суспільної та особистої без­пе­ки. У цьо­му зв'язку послідовне засвоєння сис­те­ми норм кримінального пра­ва сприяє фор­му­ван­ню професійної правосвідомості юристів, при­дбан­ню сту­ден­та­ми на­ви­чок фахівців в області пра­во­знав­ст­ва.

Мета навчальної дисципліни «Кримінальне право» - формування у майбутніх фахівців юридичного профілю системи правових понять і концепцій що стосуються кримінального права, вироблення у студентів навичок застосування кримінально-правових норм при кваліфікаціі злочинів; засвоєння студентами положень, що стосуються кримінальної відповідальності, злочину, складу злочину, обставин, що виключають злочинність діяння; вивчення питань, що стосуються звільнення від кримінальної відповідальност і звільненн від покарання тощо.

Зміст навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина» включає завдання Кримінального кодексу України, його дію в часі, просторі і про колу осіб; поняття злочину, його види і стадії; суб’єкт злочину; поняття осудності, неосудності і обмеженної осудності; вини та її форм; обставини, що виключають злочинність діяння; покарання та його види; призначення покарання; поняття судимісті та її правові наслідки; примусові заходи медичного характеру; особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Міжпредметні зв’язки. Кримінальне право належить до циклу юридичних дисциплін тісно пов’язаних з такими галузями права як конституційне, адміністративне, міжнародне, кримінально-виконавче, а також з кримінальним процесом, криміналістикою.

В результаті вивчення Кримінального права студент має знати:

- юридичні концепції та теоретичні положення, що стосуються Загальної частин Кримінального права;

- основні правові поняття та принципи кримінального права;

- основні положення постанов Пленуму Верховного Суду України з питань кримінального законодавства тощо.

Форми вивчення навчальної дисципліни: лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів за темами.

Форми поточного контролю знань: опитування, контрольні роботи, тестові завдання,

Форми підсумкового контролю знань – іспит у четвертому семестрі (для студентів денної форми навчання цивільно-правової спеціалізаціїї), у пятому семестрі – для студентів прокурорсько-слідчою спеціалізації.

Предмет навчальної дисципліни

Предмет: Загально теоретичні засади Загальної частини кримінального права України та методичні засади застосування цих положень при кваліфікації злочинів.

Мета:

 • ознайомити студентів із Загальною частиною кримінального права України;

 • вироблення у студентів навичок застосовувати кримінально-правові норми при кваліфікації злочинів;

 • засвоєння студентами положень, що стосуються кримінальної відповідальності, злочину, складу злочину, обставин, що виключають злочинність діяння;

 • вивченя питань, що стосуються звільнення від кримінальної відповідальності, судимості, покарання, а також примусових заходів медичного характеру;

 • зясування особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх тощо.

3. Тематичний план дисципліни

Теми

Теми, які входять до модулів

Всього годин

Аудиторні заняття (в год.)

СРС

Форма

СРС

Лекції

Семін.

(практ)

ІІІ семестр

Модуль 1.

78

14

14

39

1.

По­нят­тя і сис­те­ма кримінального пра­ва. Нау­ка кримінального пра­ва.

16

2

2

10

Завдання

для самостійної роботи, реферат*

2.

За­кон про кримінальну відповідальність.

22

4

4

10

3.

По­нят­тя зло­чи­ну

26

4

4

10

4.

Склад злочину і його ознаки

34

4

4

9

Модуль 2.

72

12

12

39

5.

Поняття і підстави кримінальної відповідальності

6

2

2

10

Завдання

для самостійної роботи, реферат*

6.

Множинність зло­чи­нів

20

4

4

10

7.

Стадії вчинення навмисного зло­чи­ну

20

2

2

10

8.

Співучасть у злочині

20

4

4

9

ІV семестр

Модуль 3.

72

16

16

40

9.

Обставини, що виключають злочинність діяння

12

4

4

12

Завдання

для самостійної роботи, реферат*

10.

Звільнення від кримінальної відповідальності

6

2

2

8

11.

Поняття, система і види покарань

12

4

4

10

12.

Призначення покарання

18

6

6

10

Модуль 4.

66

10

10

38

13.

Звільнення від покарання і його відбування

12

4

4

10

14.

Поняття судимості і його кримінально-правове значення

6

2

2

10

15.

Примусові заходи медичного характеру і примусове лікування

6

2

2

10

16.

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

12

2

2

8

Підсумковий контроль іспит

14

12

Разом

288

58

58

172Скачать документ

Похожие документы:

 1. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 2. Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (6)

  Документ
  Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.

Другие похожие документы..