Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дантес возненавидел Пушкин, потому что сам не мог писать стихи, а вызвал его на дуэль, т.е. заманил на снег и там убил из пистолета в живот… В слове «...полностью>>
'Документ'
В учбово-методичному посібнику наведені теоретичні та експериментальні дані, що дають можливість фізкультурній та спортивній практиці проводити занят...полностью>>
'Документ'
История этой библиотеки насчитывает в своем развитии пять этапов: Библиотека Адмиралтейств-коллегии (1799–1805), Адмиралтейского департамента (1805–1...полностью>>
'Сценарий'
Цель: популяризация знаний по астрономии, физике и достижений в области космонавтики, расширение кругозора, развитие познавательной активности, комму...полностью>>

Навчально-методичний комплекс дисципліни „ стратегічний менеджмент" для підготовки фахівців окр „Магістр" із спеціальності 000007 "Адміністративний менеджмент"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту

__________________ О.А.Ковтун

“____” ________________ 2010 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

для підготовки фахівців ОКР „Магістр”

із спеціальності 8.000007 “Адміністративний менеджмент”

денної та заочної форм навчання

КИЇВ – 2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра державного управлінняЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету

доц. О. А.Ковтун

_______________

“___” ___________ 2010 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Денна, заочна та екстернатна форма навчання

для підготовки фахівців ОКР „Магістр”

із спеціальності 8.000007 “Адміністративний менеджмент”

КИЇВ – 2010

Робоча навчальна програма складена доктором економічних наук, завідувачем кафедри державного управління Дібровою Анатолієм Дмитровичем на основі програми нормативної дисципліни для студентів напряму підготовки 0502 „Менеджмент”, обговореної та рекомендованої до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки „Менеджмент” 22 травня 2002 р., протокол №7.

Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри державного управління. Протокол № ___ від __________ 2010 р.

Завідувач кафедри,

д.е.н., доцент _______________________ А.Д.Діброва

Програму розглянуто та схвалено навчально-методичною радою факультету аграрного менеджменту, протокол № ___ від _________ 2010 р.

Голова навчально-методичної ради,

доцент доц. Ковтун О.А.

Секретар навчально-методичної

комісії доц. Орехівський Г.А.

АНОТАЦІЯ

навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент»

із спеціальності 8.000007 “Адміністративний менеджмент”

Навчальний курс складається із 2 змістових модулів, які включають 6 теоретичних тем, 9 семінарсько-практичних тем та розрахункових завдань для самостійного опрацювання, що дозволяє отримати знань і набути необхідних навичок для визначення місії та довгострокових завдань організації на основі системного і ситуаційного підходів, а також у методах і процедурах розроблення і реалізації стратегій для досягнення поставлених цілей.

Для детального вивчення дисципліни „Стратегічний менеджмент” до кожної теми включено основний термінологічний апарат, актуальні питання для обговорення, ситуаційні завдання з практики діяльності відомих вітчизняних і зарубіжних підприємств, практичні завдання для набуття навичок вибору і вдалого використання відомого методичного інструментарію оцінювання ринкового середовища та розроблення варіантів стратегічної поведінки підприємств, а також наборів тестів, питань для самоконтролю та списку рекомендованої літератури.

Усі ситуації і вправи розроблені на матеріалах, отриманих з вітчизняної періодики та Internet, а також з використанням статистичної звітності та іншої документації конкретних підприємств. Набір запитань для кожного ситуаційного завдання побудовано так, щоб пов’язати розгляд актуальних проблем поточної теми з попереднім матеріалом, що дасть змогу систематизувати знання і вибудувати чіткий ланцюг причинно-наслідкових зв’язків стратегічного процесу.

ПЕРЕДМОВА

Глобальні зміни у всіх сферах людської діяльності викликають потребу у постійному пошуку нових форм і методів цілеспрямованого впливу на процеси, що відбуваються в суспільстві. Стратегічний менеджмент являє собою новий напрям діяльності менеджерів, суть якого полягає в тому, щоб окрім довгострокових /стратегічних/ планів необхідно розробляти структури управління, системи і механізм взаємодії окремих планів, спрямованих на забезпечення довгострокової стратегії на перемогу в конкурентній боротьбі і створенні управлінського інструментарію для втілення цих стратегій в життя.

Стратегічний менеджмент як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних позицій, чому деякі підприємства динамічно розвиваються, а інші переживають стагнацію чи знаходять на межі банкрутства. Нині стратегічний менеджмент - одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки магістрів за спеціальністю 8.000007 “Адміністративний менеджмент”.

Метою вивчення дисципліни “Стратегічний менеджмент” є набуття знань щодо сутності стратегічного менеджменту, практичних навичок використання методик стратегічного аналізу, розроблення стратегій діяльності і засобів їх реалізації організаціями різних форм власності і масштабів діяльності, вміння використовувати необхідний інструментарій стратегічного менеджменту в конкретній ситуації при розробці управлінських рішень.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • засвоєння методології та методів стратегічного менеджменту;

  • отримання знань та вироблення практичних навичок аналізу, оцінки взаємозв’язку між ринковим попитом, діяльністю конкурентів, якістю їх продукції, з одного боку, та проблемами і можливостями своєї компанії, її здатністю задовольняти потреби клієнтів, з іншого боку;

  • формування навичок моделювання ситуації;

  • розвиток інтелектуальних і творчих здібностей для виявлення необхідності змін в організації (на підприємстві) і прийняття рішень в умовах ризику;

  • засвоєння методів розроблення стратегії на різних рівнях управління організаціями (підприємствами);

  • розуміння необхідності формування і втілення в життя комплексу організаційних (адміністративних) заходів для реалізації обраного варіанту стратегії.

По закінченню вивчення дисципліни студент повинен уміти:

 • використовувати моделі, інструменти стратегічного управління стосовно організації в різних конкретних ситуаціях;

 • застосовувати концептуальні положення стратегічного управління на практиці;

 • проводити первинний стратегічний аналіз стосовно організації;

 • розробляти загальну та функціональну стратегію для організації;

 • проводити SWOT-аналіз та SNW-аналіз і вибирати базові стратегії для конкретних продуктів, що виробляє організація;

 • виділяти стратегічні зміни в організації і ранжувати їх по пріоритетності;

 • визначати систему показників ефективності стратегічного управління.

Оволодіння основами стратегічного менеджменту буде сприяти формуванню у менеджерів нового економічного мислення, їх уміння бачити перспективу, приймати обґрунтовані стратегічні рішення і організувати їх виконання.

Стратегічний менеджмент є інтегрованим курсом, який поєднує різні дисципліни: менеджмент, маркетинг, економіку, фінансовий менеджмент, інформаційні технології. Як наукова дисципліна стратегічний менеджмент постійно розвивається, до цього часу немає однозначного погляду на багато його складових.

Основними формами вивчення дисципліни є: лекції, практичні та семінарські заняття, підготовка курсової роботи.

Контроль знань та умінь проводить у формі виконання: тестових завдань, складання іспиту. На вивчення дисципліни робочим навчальним планом відведено 108 год, в т.ч.: 12 год. лекцій та 24 год. - практичних і семінарських занять.

Наданий навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент” підготовлений на основі сучасних науково-теоретичних і практичних доробок вітчизняних і закордонних вчених і спеціалістів, діючих методик, нормативних документів і законодавства України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Навчально-науковий інститут бізнесу

Факультет аграрного менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту

____________ доц. О.А.Ковтун

„____” _________________ 2010 р.

КалендаРНИЙ план НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни „Стратегічний менеджмент ”

для підготовки фахівців ОКР „Магістр” із спеціальності 8.000007 “Адміністративний менеджмент”

денної та заочної форм навчання на 2010-2011 навчальний рік

Форма навчання

денна

заочна

Усього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота під керівн.

викладача

Самостійна робота

Усього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Модуль 1. Методологічні засади стратегічного менеджменту

52

6

12

10

24

38

4

10

24

Вступ до стратегічного менеджменту

7

2

0

1

4

5

1

0

4

Головні складові стратегічного менеджменту

7

2

0

1

4

5

1

0

4

Аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища

8

2

0

2

4

6

2

0

4

Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства

10

0

4

2

4

8

0

4

4

СВОТ-аналіз діяльності підприємства

10

0

4

2

4

6

0

2

4

Розробка інвестиційної стратегії підприємства на основі матриці Бостонської консалтингової групи

10

0

4

2

4

8

0

4

4

Модуль 2. Інструментарій розробки стратегії підприємства (організації)

56

6

12

14

24

70

6

14

50

Формування стратегічних цілей підприємства

8

2

0

2

4

8

2

0

6

Система стратегій підприємства

8

2

0

2

4

8

2

0

6

Методи та інструменти портфельного аналізу

8

2

0

2

4

8

2

0

6

Оцінка стратегічних зон господарювання підприємства

6

0

2

2

2

8

0

2

6

Розробка стратегії розвитку підприємства

6

0

2

2

2

10

0

4

6

Планування та обґрунтування ціни на продукцію підприємства

5

0

2

1

2

8

0

2

6

Ситуаційне завдання. Стратегічна орієнтація компанії „Nestle”

5

0

2

1

2

8

0

2

6

Ситуаційне завдання. Обґрунтування стратегічної поведінки компанії

5

0

2

1

2

6

0

2

4

Проектування організаційної структури управління корпорації

5

0

2

1

2

6

0

2

4

Всього

108

12

24

24

48

108

10

24

74Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс дисципліни " Аналіз І контроль підприємства" для підготовки фахівців окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії) київ 2010

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни „Аналіз і контроль підприємства” склала доц. Кирилюк О.Ф на основі типової навчальної програми , обговорено та схвалено на засіданні кафедри статистики та економічного аналізу від « » 2010 р.
 2. Навчально-методичний комплекс дисципліни " аграрна політика" для підготовки фахівців напряму 0502 "Менеджмент" зі спеціальності: 000007 "Адміністративний менеджмент" в аграрних вищих навчальних закладах

  Документ
  Рецензенти: кандидат економічних наук, професор Г.Є. Мазнєв (Харківський національний технічний університет сільського господарстваімені Петра Василенка); кандидат економічних наук, професор О.
 3. Магістерська програма: „ Адміністративний менеджмент І маркетинг в системі антикризового управління (назва)

  Документ
  Тема магістерської роботи: «Управління фінансовими потоками сільськогосподарського підприємства ( на прикладі ВП НУБіП «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка»)»
 4. М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 " Економіка та підприємництво" спеціальності "Облік І аудит" навчально-методичний посібник

  Практикум
  У здійсненні навчально-виховного процесу студентами вищих навчальних закладів напрямку 0501 "Економіка підприємництва" спеціальності "Облік і аудит" чільне місце займає проходження виробничої та переддипломної
 5. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.

Другие похожие документы..