Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Внешняя политика Великого княжества Литовско­го во второй половине XIV — первой половине XVI в. Кревская уния: причины, условия и последствия. Грю...полностью>>
'Доклад'
Имеется 2 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств», «Дом детского творчества», которые пос...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Работа выполнена на кафедре гражданского права Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академи...полностью>>
'Реферат'
6 Список литературы (допускается указывать ссылки на Интернет страницы с обязательным указанием адреса страницы, по возможности срока последнего обнов...полностью>>

Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції удвох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Академія педагогічних наук України

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)

Академія наук вищої школи України

Присвячується 125-річчю

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Матеріали

ХVII МіжнароднОЇ
Науково-практичнОЇ конференціЇ

У двох частинах

Ч. II

Харків 2009

ББК 73

І 57

УДК 002

Голова конференції: Товажнянський Л.Л. (Україна).

Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Федотов А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.II
(20-22 травня 2009 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 536 с.

Подано матеріали науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Матеріали відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»,

2009

Зміст

Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології ..........4

Секція 14. Сучасні технології в освіті.…………………………...………….....45

Секція 15. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення

наукових і соціальних проблем у медицині ….….………………………….....64

Секція 16. Сучасні технології в економіці та менеджменті ……………….....98

Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера....158

Секція 18. Нові технології захисту навколишнього середовища

та утилізації відходів………………………………………………….………..180

Секція 19. Сучасні проблеми гуманітарних наук …………….……………...210

Секція 20. Управління соціальними системами і підготовка кадрів …..…...242

Секція 21. Інформатика і моделювання.……………………………………...275

Секція 22. Електромагнітна стійкість ……………..…………………………...332

Секція 23. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси

у промисловості та народному господарстві…….…………………………...389

Секція 24. Інформаційні технології та математичні методи…………...........512

Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології

Білим П.А., Михайлюк О.П., Афанасенко К.А. Україна, Харків

СХИЛЬНІ ДО КАРБОНІЗАЦІЇ ПОЛІЕПОКСИДНІ ЗВ’ЯЗУЮЧІ ДЛЯ АРМОВАНИХ ПЛАСТИКІВ

Метою досліджень було отримання вихідних реакційноздатних компонентів на основі нафталенових похідних для поліепоксидних зв’язуючих, що здатні при підвищенні температури утворювати про коксований матеріал. Встановлено, що оптимальні вогнезахисні властивості мають зв’язуючі, де в якості зшиваючего агента, використовували амінозаміщені нафталенові похідні.

Билым П.А., Михайлюк А.П., Афанасенко К.А. Украина, Харьков

СКЛОННЫЕ К КАРБОНИЗАЦИИ ПОЛИЭПОКСИДНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТИКОВ

Целью исследований являлось получение исходных реакционноспособных компонентов на основе нафталеновых производных для полиэпоксидных связующих, способных при повышении температуры образовывать прококсованный материал. Установлено, что оптимальными огнезащитными свойствами обладают связующие для стеклопластиков, где в качестве сшивающего агента использовали аминозамещенные нафталеновые производные.

Bilim P.A., Mikhailuk A.P., Afanasenko K.A., Ukraine, Kharkov

INCLINED TO CARBONIZATION POLYEPOXY BINDING FOR ARMED PLASTIC

The purpose of researches was reception initial reaction-capable components on a basis naftalen derivatives for polyepoxy binding, capable at temperature rise to form carbonized material. It is established that optimum fireproof properties has binding for fibreglasses where as the sewing agent used amino-replaced naftalen derivative.

Близнюк О.В., Половінкин М.О., Україна, Харків

ВПЛИВ ПРИРОДИ ПІГМЕНТІВ І барвників НА ФАРБУючи властивості ПОЛІМЕРНИХ СУПЕРКОНЦЕНТРАТІВ

Використовуючи наукову базу НПП «ПАКС» і кафедри пластмас НТУ «ХПІ» було досліджено вплив природи забарвлюючих матеріалів на колір забарвленого поліетилену, термостійкість та світлостійкість забарвлення, міграційну стійкість, кількість агломератів пігментів, вологість, зольність, питому та насипну щільність, ПТР та усадку забарвлених зразків.

Близнюк А.В., Половинкин М.А., Украина, Харьков

влияние природы пигментов и красителей на красящие способности полимерных суперконцентратов

Используя научную базу НПП «ПАКС» и кафедры пластмасс НТУ «ХПИ» было исследовано влияние природы окрашивающих материалов на цвет окрашенного полиэтилена, термостойкость и светостойкость окраски, миграционную устойчивость, количества агломератов пигментов, влажность, зольность, удельную и насыпную плотность, ПТР и усадку окрашенных образцов.

Bliznyuk A.V., Polovinkin M.A., Ukraine, Kharkov

INFLUENCE OF NATURE OF PIGMENTS AND DYES ON DYEINGS CAPABILITIES OF THE POLYMERIC SUPERCONCENTRATES

Using the scientific base of NPP «PAKS» and departments of plastics of NTU «KHPI» there was research influence of nature of painting materials oncolor of the painted polyethylene, heat-resistance and light fastness of colouring, migratory stability, amount of agglomerates of pigments, humidity, ash-content, specific and poured density, PTR and shrinkage of the painted standards.

Підгорна Л.П., Буланов Д.І., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛОПЛАСТИКІВ НА ОСНОВІ ЕПОСИДНО-ПОЛІЕСТЕРНИХ ЗВ’ЯЗУЮЧИХ

Досліджені діелектричні і фізико-механічні властивості склопластикових стержнів, отриманих методом пултрузії, що застосовуються у виробництві полімерних ізоляторів для електротехніки. Розроблені оптимальні склади та режими твердіння склопластиків на основі епоксидних зв’язуючих, модифікованих ненасиченими поліестерами на основі ортофталевої і терефталевої кислот.

Подгорная Л.Ф., Буланов Д.И., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНО-ПОЛИЭФИРНЫХ СВЯЗУЮЩИХ

Исследованы диэлектрические и физико-механические свойства стеклопластиковых стержней, полученных методом пултрузии, которые применяются в производстве полимерных изоляторов для электротехники. Разработаны оптимальные составы и режимы отверждения стеклопластиков на основе эпоксидных связующих, модифицированных ненасыщенными полиэфирами на основе ортофталевой и терефталевой кислот.

Pidgorna L.P., Bulanov D.I., Ukraine, Kharkov

RESEARCH OF PROPERTIES OF GLASS-REINFORCED PLASTICS ON THE BASIS OF THE epoxy -POLYESTER BINDING

Dielectric and physical-mechanical properties glass-reinforced plastics rods gained by a method pultrision applied in production of glass-fibre insulators for electrical engineers are investigated. Optimum compositions and regimes of hardening of glass-reinforced plastics on the basis of epoxy binding, inoculated by unsaturated polyesters on a basis orthophthalic and terephthalic acids are developed.

Суліга К., Лебедєв В.В., Авраменко В.Л., Тицька В.Д., Україна, Харків

ОПТИЧНО ПРОЗОРІ МЕЛАМІНО-ФОРМАЛЬДЕГІДНІ ПОЛІМЕРИ З ПІДВИЩЕНИМИ СПЕКТРАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

У роботі наведені дослідження з синтезу оптично прозорих меламіно-формальдегідних полімерів з підвищеними спектральними характеристиками. Представлено результати дослідження основних стадій одержання оптично прозорих меламіно-формальдегідних полімерів, а також їхніх спектрально-люмінесцентних властивостей.

Сулига К., Лебедев В.В., Авраменко В.Л., Тицкая В.Д., Украина, Харьков

ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫЕ МЕЛАМИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ С ПОВЫШЕННЫМИ СПЕКТРАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

В работе приведены исследования по синтезу оптически прозрачных меламино-формальдегидных полимеров с повышенными спектральными характеристиками. Представлены результаты исследования основных стадий получения оптически прозрачных меламино-формальдегидных полимеров, а также их спектрально-люминесцентных свойств.

Suliga К., Lebedev V.V., Avramenko V.L., Titskyay V.D., Ukraine, Kharkov

OPTICALLY TRANSPARENT MELAMINE-FORMALDEHYDE POLYMERS WITH ADVANCED SPECTRAL CHARACTERISTICS

Researches on synthesis optically transparent melamine-formaldehyde polymers with advanced spectral characteristics are represented. Results of research of the basic stages of reception optically transparent melamine-formaldehyde polymers, and also their spectrum-luminescent properties are presented.

Авраменко В.Л., Карімі Яхді Амір Ехсан, Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВАЖКОГОРЮЧИХ ПКМ НА ОСНОВІ ЕПОКСИДНИХ ОЛІГОМЕРІВ

Дослідженні фізико-хімічні та експлуатаційні властивості полімерних композиційних матеріалів на основі епоксидних олігомерів та дисперсного наповнювача, на поверхню якого іммобілізований антипірен. Показано, що модифікація поверхні наповнювача позитивно впливає на термодинамічну спорідненість складових ПКМ.

Авраменко В.Л., Карими Яхди Амир Эхсан,Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТРУДНОГОРЮЧИХ ПКМ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ

Исследованы физико-химические и эксплуатационные свойства полимерных композиционных материалов на основе эпоксидных олигомеров и дисперсного наполнителя, на поверхность которого иммобилизован антипирен. Показано, что модификация поверхности наполнителя положительно влияет на термодинамическое сродство составляющих ПКМ.

Avramenko V. L, Karimi Jahdi Амir Ehsan, Ukraine, Kharkov

RESEARCH OF PROPERTIES HEAVY- COMBUSTIBLE PCM ON THE BASIS OF EPOXY OLIGOMERS

Physical and chemical and operating ability of polymeric composites on the basis of epoxy oligomers and disperse filler, on which surface immobilization fire retardant are investigated. It is shown, that modification of a surface of filler positively influences thermodynamic affinity of components of PCM.

Черкашина Г.М., Полівода І.О., Україна, Харків

ВПЛИВ ДОДАНОК НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПВХ СУМІШЕЙ

При виробництві ПВХ сумішей окрім полімеру вводяться модифікуючи доданки: стабілізатори для запобігання окислення, наповнювачі, які надають необхідні фізико-механичні властивості та інші домішки. Вивчали вплив цих домішок на процес грануляції ПВХ сумішей.

Черкашина А.Н., Поливода И.А., Украина, Харьков

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПВХ СМЕСЕЙ

При производстве ПВХ смесей кроме полимера вводятся модифицирующие добавки: стабилизаторы для предотвращения окисления, наполнители, которые обеспечивают необходимые физико-механические свойства и другие добавки. Изучали влияние этих добавок на процесс грануляции ПВХ смесей.

Cherkashina G.M., Polivoda I.O., Ukraine, Kharkov

INLUENCE OF ADDITIVES ON OPERATING ABILITY OF PVC MIXES

By production of PVC of mixes except polymer modifying additives are inducted: stabilizers for oxidation prevention, fillers which provide necessary physical-mechanical properties and other additives. Studied influence of these additives on process of a grain of PVC mixes.

Попова Н.Г., Черкашина Г.М., Полівода І.О., Україна, Харків

ВПЛИВ МОДИФІКУЮЧИХ ДОДАНОК НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙ З ПВХ

Встановлено вплив будови і вмісту модифікуючих добавок на процес течії композицій при різних температурах і напрузі зсуву. Показано ступень прояви аномалії в'язкості від вказаних факторів. Запропоновано оптимальне співвідношення компонентів композиції, які дозволяють поліпшити технологічні властивості без зниження експлуатаційних показників.

Попова Н.Г., Черкашина А.Н., Поливода И.А., Украина, Харьков

ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИЙ ИЗ ПВХ

Установлено влияние строения и содержания модифицирующих добавок на процесс течения композиций при различных температурах и напряжениях сдвига. Показано степени проявлении аномалии вязкости от указанных факторов. Предложено оптимальное соотношение компонентов композиции, которые позволяют улучшить технологические свойства без снижения эксплуатационных показателей.

Popova N.G., Cherkashina G.M., Polivoda I.O., Ukraine, Kharkov

INFLUENCE OF MODIFYING ADDITIVES ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF COMPOSITIONS FROM PVC

Influence of a structure and the maintenance of modifying additives on process of a current of compositions is installed at various temperatures and shear stresses. It is shown extent developing process of abnormality of viscosity from the specified factors. The optimum relationship of components of a composition which allow to improve processing behaviour without decrease in operational parametres is offered.

Черкашина Г.М., Аммар В. Саід, Україна, Харків

РОЗРОБКА ВИРОБНИЦТВА ПЕВТ НА БАЗІ ІРАКСЬКОЇ НАФТИ

Процес виробництва ПЕВТ складається з двох стадій: отримання газу етилену при високотемпературному піролізі тяжких фракцій нафти та ін., а також полімеризації газу етилену при тиску 150-300 МПА і температурі 200ºС. Проведене удосконалення процесу виробництва ПЕВТ на стадії полімеризації етилену із продуктів іракської нафти.

Черкашина А.Н., Аммар В. Саид, Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВА ПЕВТ НА БАЗЕ ИРАКСКОЙ НЕФТИ

Процесс производства ПЕВТ состоит из двух стадий: получение газа этилена при высокотемпературном пиролизе тяжелых фракций нефти и др., а также полимеризации газа этилена при давлении 150-300 МПА и температуре 200ºС. Проведено усовершенствование процесса производства ПЕВТ на стадии полимеризации этилена из продуктов иракской нефти.

Cherkashina A.N., Аммаr V.Said, Ukraine, Kharkov

WORKING OUT OF PRODUCTION PEHP ON THE BASIS OF THE IRAQ OIL

Production process PEHP consists of two stages: reception of gas of ethylene at high-temperature pyrolysis of heavy fractions of oil, etc., and also polymerizations of gas of ethylene at pressure 150-300 МПА and temperature 200ºС. Development of production process PEHP at a stage of polymerization of ethylene from products of the Iraq oil is made.

Лаврова І.О., Бабенко В.М., Куделя А.О., Лялюк О.М., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ ГЛІКОЛЕВОЇ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Проведені експериментальні дослідження по гідродинамічному моделюванню, на базі яких спрогнозовані масообмінні характеристики двох різновидів регулярних насадочних елементів для використання їх у високошвидкісних абсорберах гліколевої осушки природного газу. Проведені розрахунки для проектування установок осушки з економічними абсорберами промислового масштабу.

Лаврова И.О., Бабенко В.Н., Kуделя А.А., Лялюк А.М.,Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ГЛИКОЛЕВОЙ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Проведены экспериментальные исследования по гидродинамическому моделированию, на основе которых спрогнозированы массообменные характеристики двух разновидностей регулярных насадочных элементов для использования их в высокоскоростных абсорберах гликолевой осушки природного газа. Проведены расчеты для проектирования установок осушки с экономичными абсорберами промышленного масштаба.

Lavrova I.O., Babenko V. N., Kudelya A.O., Laluk A.M., Ukraina, Kharkov

STUDIES ON THE INTENSIFICATION OF GLYCOL GAS DEWATERING OF GAS DISTILLATE PROCESS

Experimental researches on hydrodynamic modelling on which one ground are predicted mass-transfer performances of two varieties regular packings members for their use in high-velocity absorbers glycol gas distillate, gas dewaterings are held. Calculations for engineering of installations of gas dewatering with economic absorbers of a commercial scale are carried out.

Григоренко О.В., Авраменко В.Л., Рапота С.О., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ТЕРМОПЛАСТІВ І НАПОВНЮВАЧА-АНТИСЕПТИКА

Розглянуті питання, які пов’язані з необхідністю розробки та дослідження полімерних композиційних матеріалів з високою стійкістю до дії мікроорганізмів. Вивчено вплив наповнювача-антисептика на фізико-механічні, технологічні та інші властивості полімерних композиційних матеріалів на основі термопластичних полімерів.

Григоренко А.В., Авраменко В.Л., Рапота С.А., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТОВ И НАПОЛНИТЕЛЯ-АНТИСЕПТИКА

Рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью разработки и исследования полимерных композиционных материалов с высокой стойкостью к действию микроорганизмов. Изучено влияние наполнителя-антисептика на физико-механические, технологические и другие свойства полимерных композиционных материалов на основе термопластичных полимеров.

Grigorenko A.V., Avramenko V. L, Rapota S.A., Ukraine, Kharkov

RESEARCH OF PROPERTIES OF POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS ON THE BASIS OF THERMOPLASTICS AND FILLER-ANTISEPTICS

The questions connected with necessity of working out and research of polymeric composite materials with high durability to destructive act of microorganisms are observed. Agency of filler-antiseptics on physicomechanical, technological and other properties of polymeric composite materials on the basis of thermoplastic polymers is studied.

Григоренко О.В., Авраменко В.Л., Поляк М.П., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕРМОРЕАКТИВНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ НАПОВНЮВАЧ-АНТИСЕПТИК

Розглянуті питання, які пов’язані з дослідженням біостійких полімерних композиційних матеріалів. Досліджено вплив функціонального наповнювача-антисептика на процес структурування і властивості термореактивних полімерних композиційних матеріалів.

Григоренко А.В., Авраменко В.Л., Поляк М.П., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ НАПОЛНИТЕЛЬ-АНТИСЕПТИК

Рассмотрены вопросы, связанные с исследованием биостойких полимерных композиционных материалов. Исследовано влияние функционального наполнителя-антисептика на процесс структурирования и свойства термореактивных полимерных композиционных материалов.

Grigorenko A.V., Avramenko V.L., Polyak M.P., Ukraine, Kharkov

RESEARCH OF PROPERTIES OF THE THERMOSETING POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS, CONTAINING FILLERS-ANTISEPTICS

The questions connected with research of bioresistant polymeric composite materials are observed. Agency of functional filler-antiseptics on process of structurization and property of thermoseting polymeric composite materials is investigated.

Іванов А.М.,Чудний О.Ю.,Україна,Харків

СТРУКТУРИ ПОТОКІВ ПРИ ПНЕВМОПОДАЧІ КРУПКИ ПІСЛЯ СЕПАРАТОРУ В ТРУБНІ МЛИНИ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ

Наведені результати теоретичних досліджень руху двофазових супутних потоків при пневмотранспорті крупної фракції матеріалу після сепаратора на задані ділянки першої камери трубних цементних млинів з метою подальшого створення математичної моделі для розрахунку основних параметрів польоту крупки у вільному від мелючого завантаження просторі трубного млина.

Иванов А.Н.,Чудный А.Ю.,Украина,Харьков

СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ ПРИ ПНЕВМОПОДАЧЕ КРУПКИ ПОСЛЕ СЕПАРАТОРА ВНУТРЬ ТРУБНЫХ МЕЛЬНИЦ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Даны результаты теоретических исследований движения двухфазных спутных потоков при пневмотранспорте крупной фракции материала после сепаратора на заданные участки первой камеры трубных цементных мельниц замкнутого цикла с целью последующего создания математической модели для расчёта основных параметров полёта крупки в свободном от мелющей загрузки пространстве трубной мельницы.

Ivanov A.N.,Chudnyy A.Y.,Ukraina,Kharkiv

STRUCTURES OF STREAMS AT AIR LIFT OF GRIT AFTER A SEPARATOR INTO THE TUBE MILLS OF THE RESERVED CYCLE

The results of theoretical researches of motion of diphasic passing streams are given at air lift of large faction of material after a separator on the set areas of the first chamber of tube cement mills of the reserved cycle with the purpose of subsequent creation of mathematical model for the calculation of basic parameters of flight of grit in free of the grinding loading space of tube mill.

Рассоха О.М., Юрченко А.А.,Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУГИ В МОДИФІКОВАНИХ ФУРАНО-ЕПОКСИДНИХ ПОКРИТТЯХ

Показана важливість і практична цінність фурано-епоксидних захисних антикорозійних покриттів на різних металевих і бетонних поверхнях. Обгрунтована методика експериментальних досліджень адгезійних і інших характеристик спеціальних полімерних покриттів в разі виникнення в них механічної напруги. Встановлений істотний вплив структурно-реологічних властивостей модифікуючих інгредієнтів, їх хімічної природи поверхні на деформаціионо-міцносні характеристики фурано-епоксидних полімерних композитів.

Рассоха А.Н., Юрченко А.А., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В МОДИФИЦИРОВАННЫХ

ФУРАНО-ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЯХ

Показана важность и практическая ценность фурано-эпоксидных защитных антикоррозионных покрытий на различных металлических и бетонных поверхностях. Обоснована методика экспериментальных исследований адгезионных и других характеристик специальных полимерных покрытий в случае возникновения в них механических напряжений. Установлено существенное влияние структурно-реологических свойств модифицирующих ингредиентов, их химической природы поверхности на деформационно-прочностные характеристики фурано-эпоксидных полимерных композитов.

Rassoha A.N., Jurchenko A.A., Ukraina, Kharkiv

RESEARCH OF STRESSES IN THE MODIFYING FURANO-EPOXY COVERINGS

Importance and practical worth furano-epoxy protective corrosion-resistant coats on various metal and concrete surfaces is shown. The technique of experimental researches of the adhesive and other characteristics of special polymeric coverings in case of origination in them of mechanical stresses is proved. Essential agency structural- rheological properties of modifying ingredients, their chemical nature of a surface on deformation - strength characteristics furano-epoxy polymeric composites is installed.

Дубовець О.М., Кравцов М.К., Лях Б.Г., Литвиненко І.І., Тошинський В.І., Дзевочко О.М., Україна, Харків

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОМІЧНИХ СИГНАЛІЗАТОРІВ РІВНЯ НА ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

У доповіді представлений аналіз використання омічних сигналізаторів на підприємствах будівельної, горнозбагачувальної та ін. промисловості. Наведено результати эксперитентальных досліджень різних методів очищення чутливих елементів сигналізаторів і запропоновані способи їхньої практичної реалізації.

Дубовец А.Н., Кравцов М.К., Лях Б.Г., Литвиненко И.И., Тошинский В.И., Дзевочко А.М., Украина, Харьков

Обеспечение работоспособности омических сигнализаторов уровня на дисперснЫх средах

В докладе представлен анализ использования омических сигнализаторов на предприятиях строительной, горнообогатительной и др. промышленности. Приведены результаты эксперитентальных исследований различных методов очистки чувствительных элементов сигнализаторов и предложены способы их практической реализации.

Dubovec A.N., Kravcov M.K., Lyah B.G., Litvinenko I.I., Toshinski V.I., Dzevochko A.M., Ukraine, Kharkov

DELIVERING PERFORMANCE ohmic Sensors LEVEL AT dispersion media

The report presents an analysis of ohmic detectors using in the construction, mining and other industries. The results of studies eksperitentalnyh various cleaning methods sensitive elements of detectors, and suggested ways for their implementation.

Бабіченко А.К., Тошинський В.І., Красніков І.Л., Україна, Харків

ПІДВИЩЕННЯ ХОЛОДОПРОДУКТИВНОСТІ АБСОРБЦІЙНО-ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК АГРЕГАТІВ СИНТЕЗУ АМІАКУ

У доповіді визначені основні напрямки підвищення холодопродуктивності абсорбційно-холодильних установок (АХУ) блоку вторинної конденсації агрегатів синтезу аміаку. Запропоновані технічні рішення забезпечують збільшення холодопродуктивності АХУ на 15 % і зниження температури вторинної конденсації на 3С.

Бабиченко А.К., Тошинский В.И., Красников И.Л., Украина, Харьков

ПОВЫШЕНИЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АБСОРБЦИОННО-ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК АГРЕГАТОВ СИНТЕЗА АММИАКА

В докладе определены основные направления повышения холодопроизводительности абсорбционно-холодильных установок (АХУ) блока вторичной конденсации агрегатов синтеза аммиака. Предложены технические решения, обеспечивающие увеличение холодопроизводительности АХУ на 15 % и снижение температуры вторичной конденсации на 3 С.

Babichenko A.C.,  Toshinckij V.I., Krasnikov I.L.,Ukraine, Kharkov

INCREASE COOL-PRODUCTIVITY OF ABSORPTION-REFRIGERATING PLANT OF AMMONIA SYNTHESIS UNIT

In report the basic directions of increase of cool-productivity of absorption-refrigerating plant (ARP) are determined. Technical solutions, providing the increase of cool-productivity of ARP on 15 % and decline of temperature of the second condensation on 3 С are offered.

Тошинський В.І., Бабіченко А.К., Бабак Т.В., Україна, Харків

Сучасні тенденції розвитку аміачного виробництва

У доповіді розглянуті основні тенденції розвитку аміачного виробництва за останнє двадцятиріччя. Зокрема, основні напрямки підвищення енергоефективності агрегатів за рахунок удосконалення енерготехнологічного оформлення процесів та обладнання.

Тошинский В.И., Бабиченко А.К., Бабак Т.В., Украина, Харьков

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АММИАЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В докладе рассмотрены основные тенденции развития аммиачного производства за последнее двадцатилетие. В частности, основные направления повышения энергоэффективности агрегатов за счет усовершенствования энерготехнологического оформления процессов и оборудования.

Toshinski V.I., Babichenko A.K., Babak T.V., Ukraine, Kharkov

CONTEMPORARY DEVELOPMENTS TENDENCY OF AMMONIA PRODUCTION

In report was examined the main development’s tendency of ammonia production for the last twenty years. In particular, main direction rise of energy efficacy of units are at the expense of improving the energy technical maintenance of processes and equipments.

Подустов М.О., Тошинський В.І., Петров В.М., Чорноног Р.С., Україна, ХарківСкачать документ

Похожие документы:

  1. Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції удвох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57

    Документ
    Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.I (20-22 травня 2009 р.
  2. Наукові записки

    Документ
    Баран В. К., д-р іст. наук, проф.; Вокальчук Г. М., д-р філол. наук, доц.; Жилюк С. І., д-р іст.наук, проф.; Жуковський В. М., д-р пед. наук, проф.; Кралюк П.

Другие похожие документы..