Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Антикризисное управление: Методические материалы для студентов К 89 экономических специальностей всех форм обучения / Под ред. С.Н. Кукушкина. – Улья...полностью>>
'Документ'
ПАМЯТЬ - способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из основных свойств нервной системы, выражающееся в способности длительно хранить информа...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится «19» ноября 2008 г. в 10 час на заседании Диссертационного совета (Д 208. .01) в ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт ...полностью>>
'Документ'
Защита человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения и достижение комфортных условий жиз...полностью>>

Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

Гриджук Д.М.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП

23.04.2010

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 1 квартал 2010 року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

19364259

1.4. Місцезнаходження емітента

01001 м. Київ вул. Хрещатик 8-а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(8044) 537-74-53 537-74-53

1.6. Електронна поштова адреса емітента

korogodskaya@.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії

23.04.2010

(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

-

в мережі Інтернет

-

(за наявності)

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1.

Інформація про емітента

X

2.

Інформація про посадових осіб емітента

X

3.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

4.

Відомості про цінні папери емітента:

а)

інформація про випуски акцій емітента;

X

б)

інформація про облігації емітента;

X

в)

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г)

інформація про похідні цінні папери емітента

5.

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

а)

інформація про зобов’язання емітента;

X

б)

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

в)

інформація про собівартість реалізованої продукції;

6.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

7.

Інформація про конвертацію цінних паперів

8.

Інформація про заміну управителя

9.

Інформація про керуючого іпотекою

10.

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

11.

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

12.

Інформація про іпотечне покриття:

а)

інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

б)

інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

в)

інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

г)

інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

13.

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

14.

Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"

15.

Квартальна фінансова звітність емітента

X

16.

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності)

17.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

18.

Примітки:

Протягом 1-го кварталу 2010 року похідні цінні папери та інші цінні папери банком не випускалися.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції не заповнюється, оскільки банк не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води (відповідно до п. 3.7. Глави 2 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів).

У звітному періоді банк не приймав участі у створенні юридичних осіб.

Конвертація цінних паперів банком не проводилась.

Оскільки на звітну дату ВАТ КБ "Хрещатик" не здійснював емісії іпотечних сертифікатів, у звіті відсутня інформація про:

- заміну управителя,

- керуючого іпотекою;

- трансформацію (перетворення) іпотечних активів;

- зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

Оскільки на звітну дату ВАТ КБ "Хрещатик" не має випущених іпотечних облігацій, у звіті відсутня інформація про:

- заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

- розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

- співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду;

- заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

- заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів;

- аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття відповідно вимогам Закону України "Про іпотечні облігації".

Банк не складав фінансову звітність за 1-й квартал 2010р. відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МВФЗ).

Банк не випускав цільові облігації, у зв'язку з цим звіт про стан об'єкта нерухомості не заповнюється.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик"

3.2. Номер свідоцтва про державну реєстрацію

АОО № 007140

3.3. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

19.05.1993

3.4. Територія (область)

м. Київ

3.5. Місцезнаходження

01001 м. Київ вул. Хрещатик 8-а

3.6. Статутний капітал (грн.)

617 760 000

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.9. Чисельність працівників (чол.)

2224

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Інше грошове посередництво, 65.12.0

3.11. Органи управління підприємства

- Загальні збори акціонерів банку - вищий орган управління Банку

- Спостережна Рада банку - орган управління Банку, підзвітний Загальним зборам акціонерів, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів, здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав усіх акціонерів

- Правління банку - виконавчий, колегіальний орган управління Банку, здійснює управління поточною (оперативною) діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку і Спостережної Ради Банку

3.12. Засновники емітента

- Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), код ЄДРПОУ 02317474;

- ТОВ "КФ "Укрфінком", код ЄДРПОУ 14364272, станом на 01.04.2009р. є найбільшим акціонером Банку, володіє 37,678% статутного капіталу Банку;

- Відкрите акціонерне товариство "Київспецтранс", код ЄДРПОУ 02772037;

- Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло", код ЄДРПОУ 03360905;

- Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст", код ЄДРПОУ 03359018;

- Комунальне підприємство "Фармація", код ЄДРПОУ 05415852;

- Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, код ЄДРПОУ 03359836;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Техномед Україна", код ЄДРПОУ 03333736;

- Державне підприємство Міністерства оборони України "Центральний проектний інститут", код ЄДРПОУ 07989865;

- Гриджук Дмитро Миколайович;

- Горбунов Анатолій Іларіонович;

- Іваненко Алена Георгіївна;

- Матухно Михайло Степанович;

- Пилипишин Віктор Петрович;

- Поживотько Олексій Миколайович;

- Ратушнюк Ольга Яківна;

- Степанюк Анатолій Петрович.

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Голова Спостережної Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Герасименко Андрій Леонідович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

СН 460043 20.03.1997 Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві

4.4. Рік народження

1975

4.5. Освіта

Вища, Київський Національний економічний університет, магістр з фінансового менеджменту

4.6. Стаж керівної роботи (років)

9

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Посади за основним місцем роботи за останні 5 років:

- ВАТ КБ "Хрещатик", Заступник Голови Спостережної Ради, 01.04.2008-18.05.2008;

- АКБ "ТАС-Комерцбанк", Заступник Голови Правління, 24.02.2004-04.02.2008.

На даний момент також займає наступні посади:

- член Спостережної Ради АКБ "Індустріалбанк", м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39д, код ЄДРПОУ 13857564;

- член Спостережної Ради АБ "Експрес-Банк", м. Київ, Повітрофлотський проспект, 25, код ЄДРПОУ 20053141.

4.8. Опис

17 травня 2008 року Загальними зборами акціонерів ВАТ КБ "Хрещатик" прийнято рішення про обрання Герасименко А.Л. Головою Спостережної Ради ВАТ КБ "Хрещатик".

Зазначену посаду обіймає майже 2 роки.

На дату складання звіту рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ КБ "Хрещатик" від 25 березня 2010 року Герасименко А.Л. переобрано Головою Спостережної Ради ВАТ КБ "Хрещатик".

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Компетенція, права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної Ради банку визначені Положенням "Про Спостережну Раду ВАТ КБ "Хрещатик".

4.1. Посада

Член Спостережної Ради

4.2. Прізвище, ім’я, по батькові

Лазня Артем Васильович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

СА 817460 10.09.1998 Орджонікідзевським РВ УМВС України у Запорізькій області

4.4. Рік народження

1974

4.5. Освіта

Вища, Запорізька державна інженерна академія, інженер-економіст

4.6. Стаж керівної роботи (років)

12

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Посади за основним місцем роботи за останні 5 років:

- Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця", В.О. Заступника Генерального директора, 25.05.2009-29.01.2010;

- Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця", заступник начальника головного фінансового управління, 05.01.2009-26.05.2009;

- АКБ "Індустріалбанк", член Спостережної ради, 20.08.2009-по сьогодні;

- АКБ "Індустріалбанк", Заступник Голови Спостережної ради, 12.05.2005-19.08.2009;

- АКБ "Індустріалбанк", Голова Правління, 13.11.2003-11.05.2005.

На даний момент також займає наступні посади:

- Заступник Генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця", м. Київ, вул. Тверська, 5, код ЄДРПОУ 00034045;

- член Спостережної Ради АКБ "Індустріалбанк", м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39д, код ЄДРПОУ 13857564;

- член Спостережної ради АБ "Експрес-Банк", м. Київ, Повітрофлотський проспект, 25, код ЄДРПОУ 20053141.

4.8. Опис

21 грудня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВАТ КБ "Хрещатик" прийнято рішення про обрання Лазні А.В. Першим заступником Голови Спостережної Ради ВАТ КБ "Хрещатик".

Зазначену посаду обіймав понад 2 роки.

На дату складання звіту рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ КБ "Хрещатик" від 25 березня 2010 року Лазню А.В. обрано членом Спостережної Ради ВАТ КБ "Хрещатик".

Лазня А.В. виконує повноваження члена Спостережної Ради ВАТ КБ "Хрещатик" на безоплатній основі.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Компетенція, права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної Ради банку визначені Положенням "Про Спостережну Раду ВАТ КБ "Хрещатик".

4.1. Посада

Перший заступник Голови Правління

4.2. Прізвище, ім’я, по батькові

Семенов Андрій Володимирович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

АЕ 502399 10.02.1997 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

4.4. Рік народження

1972

4.5. Освіта

Вища, Львівський банківський інститут НБУ, магістр банківської справи

4.6. Стаж керівної роботи (років)

12

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Попереднє місце роботи та посада - ВАТ КБ "Хрещатик", заступник Голови Спостережної Ради.

Посади за основним місцем роботи за останні 5 років:

- ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України", заступник начальника управління факторингу, 17.07.2006-03.05.2008;

- ВАТ КБ "Хрещатик", Заступник Голови Спостережної Ради, 19.05.2008-15.04.2009.

На даний момент інших посад не займає.

4.8. Опис

15 квітня 2009 року постановою Спостережної Ради ВАТ КБ "Хрещатик" припинено повноваження заступника Голови Спостережної Ради Семенова А.В. та обрано його до складу Правління ВАТ КБ "Хрещатик" і призначено Першим заступником Голови Правління.

Зазначену посаду обіймає майже 1 рік.

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4.1. Посада

Член Спостережної Ради

4.2. Прізвище, ім’я, по батьковіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (7)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 2. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (9)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 3. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (2)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 4. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (19)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 5. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (6)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 6. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (11)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Другие похожие документы..