Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении высшего профессионального образования «Уральская государствен...полностью>>
'Документ'
Из дома через левую дверь выходит кормилица. ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ Кормилица О, для чего крылатую ладью Лазурные, сшибался, утесы В Колхиду пропускали, ель ...полностью>>
'Рабочая программа'
Дисциплина «Введение в вычислительные методы» входит в вариативную часть профессионального цикла учебного плана ООП. Предшествующими изучению данной д...полностью>>
'Программа'
Общеизвестно, что роль экономической науки в современных условиях существенно возросла. Практика реформирования экономики, осуществление эффективного...полностью>>

Характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 030509 «Облік І аудит», професійного спрямування «Облік І аудит в підприємництві»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВСТУП

Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 030509 «Облік і аудит», професійного спрямування «Облік і аудит в підприємництві».

Державний іспит з базової освіти – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета державного іспиту – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний іспит складається з двох етапів:

- тестова перевірка знань, що формують основні компетенції бакалавра, що зазначені у ГСВО МОН, «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра» з напряму 030509 «Облік і аудит», професійного спрямування «Облік і аудит в підприємництві».

- письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державний іспит виносяться наступні дисципліни:

 1. Основи економічної теорії;

 2. Макроекономіка;

 3. Мікроекономіка;

 4. Історія економіки та економічної думки;

 5. Управлінський облік;

 6. Бухгалтерський облік (за видами економічної діяльності);

 7. Фінансовий облік;

 8. Облік і звітність в оподаткуванні;

 9. Організація і методика аудиту;

 10. Аналіз господарської діяльності.

Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного іспиту.

Програма складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список використаної літератури.

При підготовці до державного іспиту студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програм.

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Зародження економічних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні. Розвиток економічної теорії в працях лауреатів Нобелівської премії з економіки.

Предмет економічної теорії і його тлумачення різними школами. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія.

Економічне мислення, його види та роль у розумінні економічного життя суспільства.

Економічні закони, принципи і категорії. Система економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, механізму дії та використання економічних законів.

Методи пізнання економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні методи наукового пізнання та їх використання.

Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук.

Економічна теорія - наукова основа економічної політики держави. Взаємозв’язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики.

Тема 2. Економічна система суспільства. Відносини власності

Економічні потреби та інтереси, їх сутність та види. Економічний закон зростання потреб. Економічні потреби та інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку.

Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Об’єктивні основи та етапи розвитку людської цивілізації. Формування основ постіндустріальної цивілізації.

Економічна система, її сутність, цілі та основні структурні елементи. Типи економічних систем та їх еволюція.

Власність як економічна категорія. Місце і роль власності в економічній системі. Суб’єкти та об’єкти власності. Власність та право власності.

Види і форми власності та форми господарювання. Плюралізм форм власності в сучасній ринковій економіці. Новітні тенденції у розвитку відносин власності у світі та в Україні.

Людина в економічній системі як виробник, суб’єкт виробничих відносин, споживач та кінцева мета суспільного виробництва.

Тема 3. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція

Виробництво як основа життя та розвитку суспільства. Зміст і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво, їх сутність і взаємозв’язок.

Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв’язок. Виробнича функція. Крива виробничих можливостей.

Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники.

Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне, їх суть та основні риси. Умови виникнення товарного виробництва. Проста і розвинена форми товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності. Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в економічному розвитку суспільства.

Економічні та неекономічні блага, їх властивості та класифікація. Товар – елементарна форма товарного господарства. Відмінність товару від продукту. Властивості товару: споживча вартість і вартість. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Суперечність товару. Величина вартості.

Сутність економічних категорій «благо», «послуга» та їх властивості.

Альтернативні теорії формування вартості товарів і послуг. Цінність товару. Корисність товару, її вимір. Закон спадної корисності. Закон вартості, його сутність, функції та еволюція.

Тема 4. Теорія грошей

Гроші як субстанціональна категорія ринкового господарства. Концепції виникнення та суті грошей. Специфіка вартості грошей. Функції грошей та їх еволюція.

Грошовий обіг та його закони. Грошова маса, її структура та агреговані показники. Грошовий ринок. Пропозиція та попит на гроші. Рівновага грошової та товарної мас. Модель І.Фішера.

Грошова система, її основні елементи та типи. Еволюція грошових систем. Види та природа сучасних грошей. Створення грошової системи в Україні.

Суть валютного ринку, його види і функції. Конвертованість грошей, умови і механізм її здійснення. Валютні курси.

Суть, причини та види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна державна політика.

Тема 5. Ринкова економіка: суть, функції і структура

Інституціональні основи становлення і функціонування ринкової економіки. Сутність ринку і альтернативні теорії його визначення. Попит і пропозиція як елементи ринку. Взаємодія попиту і пропозиції з ціною. Еластичність попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції.

Функції ринку: відтворювальна, регулююча, стимулююча та контролююча. Ринок як сигнальна кон’юнктурно-економічна система.

Сучасний ринок, його сутність, типи, види і структура. Ринки предметів споживання і послуг, засобів виробництва, науково-технічних розробок та інформації. Фінансово-кредитний та валютний ринки. Ринок праці (робочої сили).

Сучасні національні моделі ринкової економіки. Особливості ринкових відносин в Україні.

Основні суб’єкти ринкової економіки.

Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки, їх цілі, функції та проблеми.

Підприємство як суб’єкт ринку. Цілі та функції підприємства. Організаційні та правові форми підприємства та їх класифікація. Посередники на ринку.

Держава як суб’єкт ринкового господарства. Цілі, функції та механізми впливу держави на ринкову економіку.

Інфраструктура ринку. Об’єктивна зумовленість та сутність економічної інфраструктури. Ринок як особлива інфраструктурна система. Загальне уявлення про інфраструктуру ринку. Організаційно-технічна інфраструктура ринку. Товарна біржа. Фінансово-кредитна інфраструктура ринку. Науково-дослідницька інфраструктура ринку. Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури. Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.

Тема 6. Конкуренція та монополія у ринковій економіці

Конкуренція і монополізм як основоположні атрибути ринкової економіки. Суть конкуренції, умови її виникнення та розвитку. Закон конкуренції та механізм його дії. Функції конкуренції. Переваги і недоліки конкурентного механізму.

Види і методи конкуренції. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція. Досконала (вільна) і недосконала конкуренція. Місце досконалої конкуренції в сучасних умовах господарювання. Основні типи ринкових структур недосконалої конкуренції. Цінова та нецінова конкуренція. Монопольні ціни. Монопольна влада.

Монополізація економіки: причини, форми, наслідки. Концентрація та централізація капіталу як умови виникнення монополії. Критерії та межі монополізації економіки. Форми монополістичних об’єднань. Фінансово-монополістичні групи: сутність та сучасні проблеми.

Негативні наслідки монополізації економіки. Критерії та межі монополізації економіки. Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство. Антимонопольне регулювання економіки в Україні.

Тема 7. Капітал як економічна категорія. Оборот капіталу

Первісне нагромадження капіталу - початковий фактор формування ринкового підприємства. Особливості сучасного нагромадження капіталу в Україні. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Сутність капіталу: його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. Теоретичне осмислення сутності капіталу в історії економічної думки. «Монетарне» та «речове» тлумачення капіталу. Теорія «людського» та «інтелектуального» капіталу.

Структура авансованого капіталу: особистий та речовий фактори виробництва. Процес самозростання вартості як процес виробництва додаткової вартості. Необхідна і додаткова праця, необхідний та додатковий робочий час. Додаткова вартість.

Структура авансованого капіталу. Капітал і витрати виробництва. Концепції витрат виробництва. Види витрат виробництва та особливості їх динаміки. Прибуток (дохід) на капітал і фактори, що його визначають. Маса і норма прибутку. Економічна роль прибутку.

Промисловий капітал та його кругообіг. Стадії кругообігу і функціональні форми промислового капіталу. Оборот капіталу. Співвідношення категорій кругообіг і оборот капіталу. Швидкість обороту капіталу. Основний і оборотний капітал. Час обороту капіталу та його складові частини.

Амортизація та відтворення основного капіталу. Фізичний та моральний знос основного капіталу. Амортизаційний фонд як одне з джерел відтворення основного капіталу.

Тема 8. Капітал сфери обігу

Сфера обігу в ринковій економіці. Сутність, функції та місце сфери обігу у ринковій економіці. Сфера обігу як сфера функціонування товарного та грошового обігу торговельної та торговельно-посередницької діяльності, вантажного транспорту, торговельно-мінових та кредитних відносин, торговельного та позичкового капіталу.

Капітал сфери торгівлі. Купецький капітал як історичний попередник промислового і торговельного капіталу. Суть та функції торговельного капіталу. Торговий прибуток: сутність, джерела та механізм утворення. Норма торгового прибутку.

Витрати обігу: особливості, види та джерела відшкодування. Роль витрат обігу у максимізації прибутку. Сучасні форми торговельного підприємництва. Оптова та роздрібна торгівля. Перспективи розвитку роздрібної торгівлі. Товарна біржа. Мета і функції товарної біржі. Типи товарних бірж.

Позичковий капітал. Лихварський капітал як сторичний попередник позичкового капіталу. Генезис, сутність, особливості та джерела утворення позичкового капіталу. Функції позичкового капіталу. Позичковий капітал як власність і функція. Розпад прибутку на підприємницький дохід і відсоток. Позичковий відсоток. Норма позичкового відсотка.

Тема 9. Доходи і заробітна плата. Зайнятість

Сутність, види та джерела формування доходів. Види доходу. Принципи і механізм формування факторних доходів. Доходи споживчого призначення. Структура доходів споживчого призначення: - від трудової та підприємницької діяльності; - суспільні та благодійні фонди споживання; доходи від власності. Матеріальна основа мотивації до господарювання: мета, суб’єкти виробничих відносин, об’єкти господарства, економічні інтереси, стимули до діяльності, принципи функціонування механізму.

Сутність та механізм розподілу доходів. Функціональний та персональний розподіл доходів. Форми розподілу доходів за трудові результати та економічну діяльність.

Заробітна плата як ціна товару «робоча сила» та форма розподілу за результатами праці. Функції заробітної плати. Форми та системи заробітної плати. Почасова та відрядна (поштучна) заробітна плата. Тарифна система заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата. Організація заробітної плати в умовах ринкової економіки. Мінімальна заробітна плата. Дохід від кооперативно-колективної та індивідуальної трудової діяльності. Підприємницький дохід.

Сімейні доходи, їх структура та використання. Заощадження як необхідний елемент у структурі сімейних доходів. Номінальні та реальні доходи. Диференціація доходів та їх межі. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині.

Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя населення. Прожитковий мінімум. Бідність і процеси маргіналізації населення. Еволюція соціальної структури суспільства.

Необхідність та сутність системи соціального захисту населення. Основні елементи механізму соціального захисту. Державне регулювання розподілу доходів. Роль держави у забезпеченні соціального захисту в умовах переходу до ринкової економіки.

Зайнятість: сутність і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, неповна зайнятість та рівень безробіття. Види і форми безробіття. Фактори, що обумовлюють безробіття. Цілі, принципи та механізм державного регулювання зайнятості.

Тема 10. Теорія фінансів і кредиту

Сутність і функції фінансів та їх роль у ринковій економіці. Фінансові відносини. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин і фінансового контролю. Теоретичні концепції державних фінансів та їх еволюція

Фінансова система та її структура. Державні фінанси в системі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту. Фінанси підприємства. Фінанси населення. Міжнародні фінанси. Фінансовий ринок. Сфери і ланки фінансової системи.

Бюджетна система. Економічна природа і функції бюджету. Державний бюджет та позабюджетні фонди. Місцеві бюджети. Джерела формування доходів державного бюджету. Видатки державного бюджету та їх класифікація. Бюджетний дефіцит та способи його покриття. Державний борг, його види та джерела покриття.

Податки: сутність та функції. Податкова система та її структура. Економічна природа та конструкція податків: суб’єкт, об’єкт, джерело, одиниця оподаткування, податкова ставка, податковий оклад, податкові пільги. Залежність податкових надходжень до бюджету від ставок податків (крива Лаффера). Види податків: загальнодержавні і обов’язкові. Податкова система України.

Кредит як форма руху позитивного капіталу. Кредитна система. Суть та функції кредиту. Основні форми кредиту. Банківський кредит. Роль кредиту в сучасній ринковій економіці. Закономірності розвитку кредитної системи. Кредитно-грошова політика в Україні.

Кредитно-фінансова система як сфера руху позичкового капіталу. Суть та функції кредиту. Банківська система як інфраструктурний елемент ринкової економіки. Структура банківської системи та її еволюція. Банки, їх види та функції. Банківський прибуток. Валютна біржа.

Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери акціонерних товариств. Акції. Облігації. Казначейські зобов’язання та ощадні сертифікати. Механізм купівлі-продажу цінних паперів. Фондова біржа.

Тема 11. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

Місце і роль сільського господарства у суспільному виробництві, його особливості, суб’єкти і об’єкти підприємництва в аграрному секторі. Організаційно-правові форми господарювання в сільському господарстві.

Аграрні відносини, їх зміст та особливості. Суб’єкти аграрних відносин. Земля як економічна категорія і фактор виробництва. Форми власності на землю та форми господарювання в сільському господарстві.

Рентні відносини. Земельна рентно-економічна форма реалізації земельної власності. Рента та її форми: оренда землі, ціна землі. Види монополії на землю. Монополія на землю як об’єкт господарювання і диференційна земельна рента. Механізм утворення диференційної ренти І та диференційної ренти ІІ. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Монополія на землю як на об’єкт власності. Абсолютна земельна рента як економічна форма реалізації власності на землю. Рента у несільськогосподарських галузях. Монопольна рента.

Ринок земельних ресурсів. Попит і пропозиція на землю. Ціна землі як капіталізована земельна рента. Механізм формування ціни землі. Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в різних країнах. Особливості концентрації та централізації виробництва і капіталу в сільському господарстві.

Науково-технічна революція і розвиток агропромислової індустрії. АПК: функції і структура. Реформування аграрних відносин, відносин власності на землю в Україні. Державна політика регулювання та підтримка сільськогосподарського виробництва.

Тема 12. Держава та її економічні функції

Взаємозв’язок економічної теорії та економічної політики. Еволюція економічних поглядів та роль держави в економіці. Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки. Держава як суб’єкт економічної системи. Теоретичні погляди на роль держави в економіці та їх еволюція. Кейнсіанська і неокласична моделі регулювання економіки. Співвідношення державного і ринкового механізмів регулювання національної економіки.

Економічні функції держави. Місце і роль держави в командній економіці. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. Суть і методи антимонопольної політики держави. Цілі і методи антикризової та антиінфляційної політики держави.

Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки. Правові, економічні та адміністративні методи. Прямі та непрямі методи. Фінансово-кредитне регулювання економіки. Види державних програм. Межі ефективності державного регулювання економіки.

Державний сектор та державне підприємництво як спосіб реалізації економічних функцій держави. Суспільні блага і роль держави в забезпеченні ними потреб суспільства. Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів та доходу. Трансформація економічних функцій держави в Україні. Особливості ролі держави в розв`язанні проблем перехідної економіки.

Тема 13. Економічне зростання. Циклічні коливання в економіці

Сутність і багатогранність процесу суспільного відтворення. Суспільний продукт та закономірності його розширеного відтворення. Відтворення елементів економічної системи.

Економічне зростання: сутність, типи і фактори. Основні моделі економічного зростання.

Фактори економічного зростання. Нагромадження – визначальна форма розширеного відтворення. Джерело нагромадження – національний дохід. Науково – технічна революція та її роль в економічному зростанні. Інвестиції – ключова ланка удосконалення структури виробництва. Ефективність нагромадження. Напрями підвищення ефективності суспільного відтворення в Україні.

Циклічність як загальна закономірність динаміки ринкової економіки. Причини економічної циклічності. Основні риси економічного циклу. Економічний цикл і його фази. Малі і середні цикли в економічному розвитку. Довгі хвилі Н.Д.Кондратьєва. Особливості економічних циклів в сучасних умовах. Державне антикризове регулювання економіки.

Тема 14. Основні риси і закономірності перехідної економіки та її особливості в Україні

Зміст і основні риси перехідної економіки. Закономірні стадії руху економічних систем. Перехідні процеси в ступеневому розвитку економіки. Перехід до нового типу розвитку економіки.

Основні передумови і необхідність переходу економіки України до нової системи господарювання. Тотальне одержавлення радянської економіки. Нагромадження кризових явищ у радянській економіці в 70-80-х pp. XX ст.

Зміст ринкової трансформації та переструктурування економіки України. Формування інституційних та економічних умов переходу України до нової системи господарювання. Економічна політика в перехідний період. Держава як чинник трансформації, її роль у розв'язанні проблем перехідної економіки. Інституційне середовище в трансформаційній економіці України. Основні напрями формування засад ринкової економіки - трансформація відносин власності, формування конкурентного середовища, ринкові трансформації в аграрному секторі, становлення ринку капіталів, формування ринків землі і нерухомості, формування ринку праці, формування ринкової інфраструктури. Економічне зростання в перехідний період.

Тема 15. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства. Сучасна структура світового господарства.

Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства. Роль транснаціональних корпорацій в інтернаціоналізації суспільного виробництва.

Міжнародна економічна інтеграція та її організаційні форми. Сучасні форми міжнародних економічних відносин.

Світова торгівля: сутність та структура. Теорії міжнародної торгівлі: абсолютних переваг А. Сміта, відносних переваг Д. Рікардо, модель Хекшера-Оліна, парадокс В. Леонтьева, конкурентних переваг країни М. Портера.

Всесвітній ринок товарів і послуг. Ціноутворення на світовому ринку товарів. Торговельна політика, її види та інструменти. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. Торговельний баланс країни.

Міжнародний рух капіталів і механізм його регулювання.

Зміст і структура світової валютної системи. Валютні курси. Валютні ринки.

Міжнародна міграція робочої сили і світовий ринок праці.

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство та її зовнішньоекономічні пріоритети.

Тема 16. Економічні аспекти глобальних проблем

Глобалізація як новий стан розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. Економічні основи й передумови глобальних проблем людства. Класифікація глобальних проблем. Необхідність і форми співробітництва у вирішенні глобальних економічних проблем.

Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Демографічні проблеми світу і шляхи їх вирішення.

Проблема і шляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хвороб у світі.

Масштаби загрози і шляхи вирішення екологічних проблем.

Проблеми роззброєння та демілітаризації економіки країн.

Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та розвитку світового господарства.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма державного іспиту з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри бухгалтерського обліку (протокол № 23 від 15.09.2010 р.
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 4. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 09 " Облік І аудит" Рівне 2008

  Документ
  Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з питань формальностей щодо прийому студентів; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; тривалості навчання; форм та методів
 5. "Організація І методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 030509 "Облік І аудит"

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка

Другие похожие документы..