Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Регламент'
Типовые документы, регламентирующие взаимоотношения между ОГИЦ, Удостоверяющим центром системы ТПП России и территориальными ТПП, а также между терри...полностью>>
'Исследование'
Роман «Мастер и Маргарита» - одно из самых самобытных произведений не только в русской, но и в мировой литературе. Несомненно, говоря о причинах обосо...полностью>>
'Документ'
В советские времена государство придавало большое значение развитию науки. В первую очередь, внимание было обращено на естественно-научные дисциплины...полностью>>
'Тематическое планирование'
Сборник материалов в помощь социальным педагогам культурно-образовательных центров: организация работы семейного клуба для родителей, воспитывающих д...полностью>>

Характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 030509 «Облік І аудит», професійного спрямування «Облік І аудит в підприємництві»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

ВСТУП

Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 030509 «Облік і аудит», професійного спрямування «Облік і аудит в підприємництві».

Державний іспит з базової освіти – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета державного іспиту – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний іспит складається з двох етапів:

- тестова перевірка знань, що формують основні компетенції бакалавра, що зазначені у ГСВО МОН, «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра» з напряму 030509 «Облік і аудит», професійного спрямування «Облік і аудит в підприємництві».

- письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державний іспит виносяться наступні дисципліни:

 1. Основи економічної теорії;

 2. Макроекономіка;

 3. Мікроекономіка;

 4. Історія економіки та економічної думки;

 5. Управлінський облік;

 6. Бухгалтерський облік (за видами економічної діяльності);

 7. Фінансовий облік;

 8. Облік і звітність в оподаткуванні;

 9. Організація і методика аудиту;

 10. Аналіз господарської діяльності.

Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного іспиту.

Програма складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список використаної літератури.

При підготовці до державного іспиту студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програм.

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Зародження економічних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні. Розвиток економічної теорії в працях лауреатів Нобелівської премії з економіки.

Предмет економічної теорії і його тлумачення різними школами. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія.

Економічне мислення, його види та роль у розумінні економічного життя суспільства.

Економічні закони, принципи і категорії. Система економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, механізму дії та використання економічних законів.

Методи пізнання економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні методи наукового пізнання та їх використання.

Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук.

Економічна теорія - наукова основа економічної політики держави. Взаємозв’язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики.

Тема 2. Економічна система суспільства. Відносини власності

Економічні потреби та інтереси, їх сутність та види. Економічний закон зростання потреб. Економічні потреби та інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку.

Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Об’єктивні основи та етапи розвитку людської цивілізації. Формування основ постіндустріальної цивілізації.

Економічна система, її сутність, цілі та основні структурні елементи. Типи економічних систем та їх еволюція.

Власність як економічна категорія. Місце і роль власності в економічній системі. Суб’єкти та об’єкти власності. Власність та право власності.

Види і форми власності та форми господарювання. Плюралізм форм власності в сучасній ринковій економіці. Новітні тенденції у розвитку відносин власності у світі та в Україні.

Людина в економічній системі як виробник, суб’єкт виробничих відносин, споживач та кінцева мета суспільного виробництва.

Тема 3. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція

Виробництво як основа життя та розвитку суспільства. Зміст і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво, їх сутність і взаємозв’язок.

Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв’язок. Виробнича функція. Крива виробничих можливостей.

Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники.

Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне, їх суть та основні риси. Умови виникнення товарного виробництва. Проста і розвинена форми товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності. Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в економічному розвитку суспільства.

Економічні та неекономічні блага, їх властивості та класифікація. Товар – елементарна форма товарного господарства. Відмінність товару від продукту. Властивості товару: споживча вартість і вартість. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Суперечність товару. Величина вартості.

Сутність економічних категорій «благо», «послуга» та їх властивості.

Альтернативні теорії формування вартості товарів і послуг. Цінність товару. Корисність товару, її вимір. Закон спадної корисності. Закон вартості, його сутність, функції та еволюція.

Тема 4. Теорія грошей

Гроші як субстанціональна категорія ринкового господарства. Концепції виникнення та суті грошей. Специфіка вартості грошей. Функції грошей та їх еволюція.

Грошовий обіг та його закони. Грошова маса, її структура та агреговані показники. Грошовий ринок. Пропозиція та попит на гроші. Рівновага грошової та товарної мас. Модель І.Фішера.

Грошова система, її основні елементи та типи. Еволюція грошових систем. Види та природа сучасних грошей. Створення грошової системи в Україні.

Суть валютного ринку, його види і функції. Конвертованість грошей, умови і механізм її здійснення. Валютні курси.

Суть, причини та види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна державна політика.

Тема 5. Ринкова економіка: суть, функції і структура

Інституціональні основи становлення і функціонування ринкової економіки. Сутність ринку і альтернативні теорії його визначення. Попит і пропозиція як елементи ринку. Взаємодія попиту і пропозиції з ціною. Еластичність попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції.

Функції ринку: відтворювальна, регулююча, стимулююча та контролююча. Ринок як сигнальна кон’юнктурно-економічна система.

Сучасний ринок, його сутність, типи, види і структура. Ринки предметів споживання і послуг, засобів виробництва, науково-технічних розробок та інформації. Фінансово-кредитний та валютний ринки. Ринок праці (робочої сили).

Сучасні національні моделі ринкової економіки. Особливості ринкових відносин в Україні.

Основні суб’єкти ринкової економіки.

Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки, їх цілі, функції та проблеми.

Підприємство як суб’єкт ринку. Цілі та функції підприємства. Організаційні та правові форми підприємства та їх класифікація. Посередники на ринку.

Держава як суб’єкт ринкового господарства. Цілі, функції та механізми впливу держави на ринкову економіку.

Інфраструктура ринку. Об’єктивна зумовленість та сутність економічної інфраструктури. Ринок як особлива інфраструктурна система. Загальне уявлення про інфраструктуру ринку. Організаційно-технічна інфраструктура ринку. Товарна біржа. Фінансово-кредитна інфраструктура ринку. Науково-дослідницька інфраструктура ринку. Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури. Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.

Тема 6. Конкуренція та монополія у ринковій економіці

Конкуренція і монополізм як основоположні атрибути ринкової економіки. Суть конкуренції, умови її виникнення та розвитку. Закон конкуренції та механізм його дії. Функції конкуренції. Переваги і недоліки конкурентного механізму.

Види і методи конкуренції. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція. Досконала (вільна) і недосконала конкуренція. Місце досконалої конкуренції в сучасних умовах господарювання. Основні типи ринкових структур недосконалої конкуренції. Цінова та нецінова конкуренція. Монопольні ціни. Монопольна влада.

Монополізація економіки: причини, форми, наслідки. Концентрація та централізація капіталу як умови виникнення монополії. Критерії та межі монополізації економіки. Форми монополістичних об’єднань. Фінансово-монополістичні групи: сутність та сучасні проблеми.

Негативні наслідки монополізації економіки. Критерії та межі монополізації економіки. Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство. Антимонопольне регулювання економіки в Україні.

Тема 7. Капітал як економічна категорія. Оборот капіталу

Первісне нагромадження капіталу - початковий фактор формування ринкового підприємства. Особливості сучасного нагромадження капіталу в Україні. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Сутність капіталу: його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. Теоретичне осмислення сутності капіталу в історії економічної думки. «Монетарне» та «речове» тлумачення капіталу. Теорія «людського» та «інтелектуального» капіталу.

Структура авансованого капіталу: особистий та речовий фактори виробництва. Процес самозростання вартості як процес виробництва додаткової вартості. Необхідна і додаткова праця, необхідний та додатковий робочий час. Додаткова вартість.

Структура авансованого капіталу. Капітал і витрати виробництва. Концепції витрат виробництва. Види витрат виробництва та особливості їх динаміки. Прибуток (дохід) на капітал і фактори, що його визначають. Маса і норма прибутку. Економічна роль прибутку.

Промисловий капітал та його кругообіг. Стадії кругообігу і функціональні форми промислового капіталу. Оборот капіталу. Співвідношення категорій кругообіг і оборот капіталу. Швидкість обороту капіталу. Основний і оборотний капітал. Час обороту капіталу та його складові частини.

Амортизація та відтворення основного капіталу. Фізичний та моральний знос основного капіталу. Амортизаційний фонд як одне з джерел відтворення основного капіталу.

Тема 8. Капітал сфери обігу

Сфера обігу в ринковій економіці. Сутність, функції та місце сфери обігу у ринковій економіці. Сфера обігу як сфера функціонування товарного та грошового обігу торговельної та торговельно-посередницької діяльності, вантажного транспорту, торговельно-мінових та кредитних відносин, торговельного та позичкового капіталу.

Капітал сфери торгівлі. Купецький капітал як історичний попередник промислового і торговельного капіталу. Суть та функції торговельного капіталу. Торговий прибуток: сутність, джерела та механізм утворення. Норма торгового прибутку.

Витрати обігу: особливості, види та джерела відшкодування. Роль витрат обігу у максимізації прибутку. Сучасні форми торговельного підприємництва. Оптова та роздрібна торгівля. Перспективи розвитку роздрібної торгівлі. Товарна біржа. Мета і функції товарної біржі. Типи товарних бірж.

Позичковий капітал. Лихварський капітал як сторичний попередник позичкового капіталу. Генезис, сутність, особливості та джерела утворення позичкового капіталу. Функції позичкового капіталу. Позичковий капітал як власність і функція. Розпад прибутку на підприємницький дохід і відсоток. Позичковий відсоток. Норма позичкового відсотка.

Тема 9. Доходи і заробітна плата. Зайнятість

Сутність, види та джерела формування доходів. Види доходу. Принципи і механізм формування факторних доходів. Доходи споживчого призначення. Структура доходів споживчого призначення: - від трудової та підприємницької діяльності; - суспільні та благодійні фонди споживання; доходи від власності. Матеріальна основа мотивації до господарювання: мета, суб’єкти виробничих відносин, об’єкти господарства, економічні інтереси, стимули до діяльності, принципи функціонування механізму.

Сутність та механізм розподілу доходів. Функціональний та персональний розподіл доходів. Форми розподілу доходів за трудові результати та економічну діяльність.

Заробітна плата як ціна товару «робоча сила» та форма розподілу за результатами праці. Функції заробітної плати. Форми та системи заробітної плати. Почасова та відрядна (поштучна) заробітна плата. Тарифна система заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата. Організація заробітної плати в умовах ринкової економіки. Мінімальна заробітна плата. Дохід від кооперативно-колективної та індивідуальної трудової діяльності. Підприємницький дохід.

Сімейні доходи, їх структура та використання. Заощадження як необхідний елемент у структурі сімейних доходів. Номінальні та реальні доходи. Диференціація доходів та їх межі. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині.

Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя населення. Прожитковий мінімум. Бідність і процеси маргіналізації населення. Еволюція соціальної структури суспільства.

Необхідність та сутність системи соціального захисту населення. Основні елементи механізму соціального захисту. Державне регулювання розподілу доходів. Роль держави у забезпеченні соціального захисту в умовах переходу до ринкової економіки.

Зайнятість: сутність і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, неповна зайнятість та рівень безробіття. Види і форми безробіття. Фактори, що обумовлюють безробіття. Цілі, принципи та механізм державного регулювання зайнятості.

Тема 10. Теорія фінансів і кредиту

Сутність і функції фінансів та їх роль у ринковій економіці. Фінансові відносини. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин і фінансового контролю. Теоретичні концепції державних фінансів та їх еволюція

Фінансова система та її структура. Державні фінанси в системі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту. Фінанси підприємства. Фінанси населення. Міжнародні фінанси. Фінансовий ринок. Сфери і ланки фінансової системи.

Бюджетна система. Економічна природа і функції бюджету. Державний бюджет та позабюджетні фонди. Місцеві бюджети. Джерела формування доходів державного бюджету. Видатки державного бюджету та їх класифікація. Бюджетний дефіцит та способи його покриття. Державний борг, його види та джерела покриття.

Податки: сутність та функції. Податкова система та її структура. Економічна природа та конструкція податків: суб’єкт, об’єкт, джерело, одиниця оподаткування, податкова ставка, податковий оклад, податкові пільги. Залежність податкових надходжень до бюджету від ставок податків (крива Лаффера). Види податків: загальнодержавні і обов’язкові. Податкова система України.

Кредит як форма руху позитивного капіталу. Кредитна система. Суть та функції кредиту. Основні форми кредиту. Банківський кредит. Роль кредиту в сучасній ринковій економіці. Закономірності розвитку кредитної системи. Кредитно-грошова політика в Україні.

Кредитно-фінансова система як сфера руху позичкового капіталу. Суть та функції кредиту. Банківська система як інфраструктурний елемент ринкової економіки. Структура банківської системи та її еволюція. Банки, їх види та функції. Банківський прибуток. Валютна біржа.

Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери акціонерних товариств. Акції. Облігації. Казначейські зобов’язання та ощадні сертифікати. Механізм купівлі-продажу цінних паперів. Фондова біржа.

Тема 11. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

Місце і роль сільського господарства у суспільному виробництві, його особливості, суб’єкти і об’єкти підприємництва в аграрному секторі. Організаційно-правові форми господарювання в сільському господарстві.

Аграрні відносини, їх зміст та особливості. Суб’єкти аграрних відносин. Земля як економічна категорія і фактор виробництва. Форми власності на землю та форми господарювання в сільському господарстві.

Рентні відносини. Земельна рентно-економічна форма реалізації земельної власності. Рента та її форми: оренда землі, ціна землі. Види монополії на землю. Монополія на землю як об’єкт господарювання і диференційна земельна рента. Механізм утворення диференційної ренти І та диференційної ренти ІІ. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Монополія на землю як на об’єкт власності. Абсолютна земельна рента як економічна форма реалізації власності на землю. Рента у несільськогосподарських галузях. Монопольна рента.

Ринок земельних ресурсів. Попит і пропозиція на землю. Ціна землі як капіталізована земельна рента. Механізм формування ціни землі. Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в різних країнах. Особливості концентрації та централізації виробництва і капіталу в сільському господарстві.

Науково-технічна революція і розвиток агропромислової індустрії. АПК: функції і структура. Реформування аграрних відносин, відносин власності на землю в Україні. Державна політика регулювання та підтримка сільськогосподарського виробництва.

Тема 12. Держава та її економічні функції

Взаємозв’язок економічної теорії та економічної політики. Еволюція економічних поглядів та роль держави в економіці. Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки. Держава як суб’єкт економічної системи. Теоретичні погляди на роль держави в економіці та їх еволюція. Кейнсіанська і неокласична моделі регулювання економіки. Співвідношення державного і ринкового механізмів регулювання національної економіки.

Економічні функції держави. Місце і роль держави в командній економіці. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. Суть і методи антимонопольної політики держави. Цілі і методи антикризової та антиінфляційної політики держави.

Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки. Правові, економічні та адміністративні методи. Прямі та непрямі методи. Фінансово-кредитне регулювання економіки. Види державних програм. Межі ефективності державного регулювання економіки.

Державний сектор та державне підприємництво як спосіб реалізації економічних функцій держави. Суспільні блага і роль держави в забезпеченні ними потреб суспільства. Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів та доходу. Трансформація економічних функцій держави в Україні. Особливості ролі держави в розв`язанні проблем перехідної економіки.

Тема 13. Економічне зростання. Циклічні коливання в економіці

Сутність і багатогранність процесу суспільного відтворення. Суспільний продукт та закономірності його розширеного відтворення. Відтворення елементів економічної системи.

Економічне зростання: сутність, типи і фактори. Основні моделі економічного зростання.

Фактори економічного зростання. Нагромадження – визначальна форма розширеного відтворення. Джерело нагромадження – національний дохід. Науково – технічна революція та її роль в економічному зростанні. Інвестиції – ключова ланка удосконалення структури виробництва. Ефективність нагромадження. Напрями підвищення ефективності суспільного відтворення в Україні.

Циклічність як загальна закономірність динаміки ринкової економіки. Причини економічної циклічності. Основні риси економічного циклу. Економічний цикл і його фази. Малі і середні цикли в економічному розвитку. Довгі хвилі Н.Д.Кондратьєва. Особливості економічних циклів в сучасних умовах. Державне антикризове регулювання економіки.

Тема 14. Основні риси і закономірності перехідної економіки та її особливості в Україні

Зміст і основні риси перехідної економіки. Закономірні стадії руху економічних систем. Перехідні процеси в ступеневому розвитку економіки. Перехід до нового типу розвитку економіки.

Основні передумови і необхідність переходу економіки України до нової системи господарювання. Тотальне одержавлення радянської економіки. Нагромадження кризових явищ у радянській економіці в 70-80-х pp. XX ст.

Зміст ринкової трансформації та переструктурування економіки України. Формування інституційних та економічних умов переходу України до нової системи господарювання. Економічна політика в перехідний період. Держава як чинник трансформації, її роль у розв'язанні проблем перехідної економіки. Інституційне середовище в трансформаційній економіці України. Основні напрями формування засад ринкової економіки - трансформація відносин власності, формування конкурентного середовища, ринкові трансформації в аграрному секторі, становлення ринку капіталів, формування ринків землі і нерухомості, формування ринку праці, формування ринкової інфраструктури. Економічне зростання в перехідний період.

Тема 15. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства. Сучасна структура світового господарства.

Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства. Роль транснаціональних корпорацій в інтернаціоналізації суспільного виробництва.

Міжнародна економічна інтеграція та її організаційні форми. Сучасні форми міжнародних економічних відносин.

Світова торгівля: сутність та структура. Теорії міжнародної торгівлі: абсолютних переваг А. Сміта, відносних переваг Д. Рікардо, модель Хекшера-Оліна, парадокс В. Леонтьева, конкурентних переваг країни М. Портера.

Всесвітній ринок товарів і послуг. Ціноутворення на світовому ринку товарів. Торговельна політика, її види та інструменти. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. Торговельний баланс країни.

Міжнародний рух капіталів і механізм його регулювання.

Зміст і структура світової валютної системи. Валютні курси. Валютні ринки.

Міжнародна міграція робочої сили і світовий ринок праці.

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство та її зовнішньоекономічні пріоритети.

Тема 16. Економічні аспекти глобальних проблем

Глобалізація як новий стан розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. Економічні основи й передумови глобальних проблем людства. Класифікація глобальних проблем. Необхідність і форми співробітництва у вирішенні глобальних економічних проблем.

Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Демографічні проблеми світу і шляхи їх вирішення.

Проблема і шляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хвороб у світі.

Масштаби загрози і шляхи вирішення екологічних проблем.

Проблеми роззброєння та демілітаризації економіки країн.

Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

РОЗДІЛ 2. МАКРОЕКОНОМІКА

Тема 1. Предмет, метод та функції макроекономіки

Макроекономічна теорія як розділ економічної науки. Економічна система як об’єкт макроекономічного аналізу. Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія. Основні макроекономічні проблеми й суперечності. Предмет макроекономіки. Функції макроекономіки.

Методологія макроекономіки. Аналіз сукупних економічних тенденцій. Агреговані показники і функціональні взаємозв’язки між ними. Методи й принципи макроекономічних досліджень. Економічне моделювання. Екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Статичні й динамічні моделі. Ex post –аналіз в порівнянні з ex ante –аналізом.

Мета та завдання макроекономіки. Макроекономічний аналіз як інструмент пізнання. Позитивний і нормативний аналіз. Теоретичне обґрунтування економічної політики. Макроекономічне прогнозування.

Становлення та розвиток макроекономіки. Сучасні макроекономічні теорії: посткейнсіанська макроекономіка, неокласична макроекономіка, монетаризм. Основні макроекономічні проблеми та суперечності економіки України.

Розвиток макроекономічної теорії у працях лауреатів Нобелівської премії з економіки.

Тема 2. Макроекономічні показники у системі національних рахунків

Економічний кругообіг у простій економічний системі. Структура моделі економічного кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і фірмами. Ринок ресурсів та ринок продуктів.

Включення державного сектору в кругообіг доходів і продуктів. Роль фінансових посередників в економічному кругообігу. Модель кругообігу із включенням зовнішньоекономічного сектору.

Система національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного рахівництва. Сутність СНР та її відмінність від системи БНГ (баланс народного господарства). Етапи розвитку СНР. Методологічні принципи побудови системи національних рахунків.

Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні одиниці, сектори, операції, рахунки. Переваги та обмеження СНР. Проблеми впровадження СНР в Україні. Модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва.

Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість. Валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Визначення ВВП Інститутом статистика ООН. Характерні ознаки ВВП. Визначення кінцевої і проміжної продукції, доданої вартості. Подвійний рахунок та його виключення. Динаміка ВВП в Україні.

СНР – система взаємопов’язаних показників. Співвідношення між основними показниками систем національних рахунків. Чистий національний продукт. Національний дохід. Особистий дохід. Дохід кінцевого використання.

Обчислення реальних обсягів: номінальний і реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Темп росту й темп приросту реального ВВП. Індекс цін і дефлятор. Інфлювання та дефлювання ВВП. Статичні методи підрахунку національного доходу й національного продукту.

ВВП та суспільний добробут. Особливості макроекономічних показників. Неринкові операції. Зростання вільного часу. Поліпшення якісних характеристик продукції. ВВП та навколишнє середовище. Тіньова економіка. Методика обчислення обсягів тіньової економіки. Чистий економічний добробут (NEW).

Рух і розподіл національного продукту. Функціональний розподіл доходу. Особистий розподіл доходу. Роль держави у перерозподілі доходів. Крива Лоренца та коефіцієнт Джинні. Засоби зменшення нерівності у розподілі доходів.

Тема 3. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції

Сутність сукупного попиту, його відмінність від індивідуального попиту. Сукупний попит та його модель. Структура сукупного попиту. Споживчий попит. Інвестиційний попит. Попит держави. Попит закордону.

Цінові фактори, які впливають на сукупний попит: зміна процентної ставки, ефект багатства, обсяг та структура імпорту. Крива сукупного попиту (AD). Нецінові фактори, які впливають на сукупний попит. Зміни в споживчих витратах, інвестиційних витратах, державних витратах та у витратах на чистий експорт. Заплановані й фактичні витрати.

Сукупна пропозиція. Короткострокова крива сукупної пропозиції. Зміна цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової кривої сукупної пропозиції. Довгострокова крива сукупної пропозиції. Чинники, які впливають на сукупну пропозицію: цінові фактори – зміна процентної ставки, зміна рівня цін; нецінові фактори – зміни цін на ресурси, продуктивності праці, правових норм.

Кейнсіанська крива сукупної пропозиції. Класична крива сукупної пропозиції. Узагальнена крива сукупної пропозиції. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін. Рівноважний обсяг виробництва. Три варіанти макроекономічної рівноваги.

«Сукупний попит – сукупна пропозиція» як базова модель економічної рівноваги. Довгострокова й короткострокова рівновага. Порушення рівноваги сукупного попиту та сукупної пропозиції. Механізм відновлення рівноваги. Мультиплікатор у моделі AD-AS. Парадокс ощадливості. Сучасні теорії сукупної пропозиції.

Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції

Споживання та заощадження. Дохід кінцевого використання і споживання. Функція споживання. Споживання як функція доходу кінцевого використання. Функція заощадження. Середня схильність до споживання й заощадження. Гранична схильність до споживання та заощадження. Автономне споживання і чинники, які на нього впливають. Графік функції споживання (С). Графік функції заощадження (S). Теорії споживання. Кейнсіанська та неокласична концепції споживання.

Чинники споживання і заощадження, не пов’язані з поточним доходом. Вибір активу заощадником. Ліквідність активу. Активи вищої та нищої цінності. Види заощаджень. Національні заощадження. Рівень заощаджень.

Динаміка середньої схильності до споживання. Особливості споживання в Україні в умовах ринкової трансформації національної економіки.

Інвестиції як компонент сукупних витрат. Інвестиційна функція та її графік. Роль інвестиції в економіці. Нестабільність інвестиції. Інвестиції в економіку України. Процентна ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна й реальна процентна ставка. Процентна ставка і чиста прибутковість інвестицій.

Автономні інвестиції. Сутність мультиплікатора. Таблична модель мультиплікативного процесу. Модель простого мультиплікатора. Мультиплікатор Кейнса. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на мультиплікативний ефект. Парадокс ощадливості. Вплив інвестицій на обсяг національного виробництва.

Індуційовані інвестиції. Модель акселератора. Модель взаємодії мультиплікатора – акселератора.

Тема 5. Класична модель макроекономічної рівноваги

Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення. Рівновага ринкової економіки. Рівновага дефіцитної економіки.

Передумови й еволюція розвитку класичної моделі макроекономічної рівноваги. Класична модель макроекономічної рівноваги: взаємодія ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій. Гіпотези класичної моделі макроекономічної рівноваги. Ринок ресурсів. Праця як головний ресурс класичної макромоделі. Умови рівноваги ринку праці з виробничою функцією. Визначення рівноважного обсягу виробництва. Ринок грошей та його рівновага. Графік рівноваги ринку грошей за класичною моделлю. Ринок товарів. Умови та графік рівноваги ринку товарів за класичною моделлю. Ринок заощаджень. Вплив процентної ставки на ринок заощаджень. Графік рівноваги ринку заощаджень. Загальна рівновага класичної макромоделі: система взаємопов’язаних графіків.

Тема 6. Національний ринок та його рівновага

Ринок товарів та платних послуг. Модель «витрати–випуск» - кейнсіанська модель товарного ринку. Закрита економіка. Сукупні видатки. Заплановані видатки, фактичні видатки. Графік «кейнсіанський хрест». Встановлення рівноваги на товарному ринку без державного втручання та з ним. Інфляційний та дефляційний (рецесійний) розриви.

Модель «витікання–ін’єкції». Вплив чистого експорту на рівноважний ВВП. Мультиплікатор видатків.

Графік Хікса–Хансена для ринку товарів та платних послуг – крива IS. Фактори, які впливають на переміщення кривої IS.

Ринок грошей та цінних паперів. Пропозиція грошей. Попит на гроші. Мотиви попиту на гроші: операційний, спекулятивний, обачливості. Ліквідна пастка. Інвестиційна пастка. Умови рівноваги на ринку грошей та цінних паперів.

Графік Хікса–Хансена для ринку та цінних товарів – крива LM. Фактори, які впливають на переміщення кривої LM.

Ринок робочої сили. Пропозиції робочої сили. Попит на робочу силу. Умови рівноваги на ринку робочої сили. Реальна та номінальна заробітна плата.

Загальна рівновага на ринках товарів і послуг, грошей та цінних паперів. Модель IS-LM – як аналітичний засіб макроекономічної політики. Аналіз руху по кривих та переміщення кривих моделі IS-LM. Вплив держави на загальну рівновагу засобами монетарної й фіскальної політики. Застосування моделі IS-LM для аналізу економіки України.

Тема 7. Фіскальна політика держави

Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти.

Податкові надходження як основне джерело доходів держави. Функції податків. Прямі й непрямі податки та їх роль у наповненні бюджету. Принципи ефективного оподаткування. Податки як засіб впливу на економіку. Державні видатки і їх структура. Поточні та капітальні витрати держави.

Дискреційна фіскальна політика. Стимулююча й стримуюча фіскальна політика. Модель впливу державних витрат та податків на сукупний обсяг виробництва. Мультиплікатор державних витрат і податковий мультиплікатор. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Прогресивна шкала оподаткування. Соціальні трансфери. Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної фіскальної політики в умовах падіння та зростання виробництва.

Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної політики на основі моделей «сукупний попит–сукупна пропозиція», «витрати- випуск», «AD–AS». Вплив зниження податків на ВВП згідно з теорією економіки пропозиції. Крива Лаффера і визначення межі оподаткування.

Фіскальна політика й державний бюджет. Концепції збалансування державного бюджету. Вплив фіскальної політики та циклічних коливань на державний бюджет. Бюджетний дефіцит: причини виникнення і економічні наслідки. Державне бюджетне обмеження. Циклічний та структурний дефіцити бюджету. Джерела дефіцитного фінансування. Емісійне й боргове фінансування бюджетного дефіциту.

Державний борг та його структура. Економічні наслідки державного боргу. Ефект витіснення державою приватних інвестицій і тягар боргу для майбутніх поколінь. Методи управління державним боргом. Рефінансування. Реструктуризація. Боргові свопи. Списання боргу. Державний борг України та можливості його погашення.

Фіскальна політика в Україні: основні напрями й протиріччя.

Тема 8. Монетарна політика

Грошовий ринок. Грошова пропозиція та способи її вимірювання. Грошова маса і грошова база. Коефіцієнт монетизації. Попит на гроші й фактори, що його визначають. Модель попиту на гроші Баумоля–Тобіна (Baumol-Tobin). Механізм функціонування грошового ринку.

Центральний (національний) банк як суб’єкт монетарної політики. Операції центрального (національного) банку і грошова база. Інструмент центрального банку: політика облікової ставки, політика банківських резервів, операції на відкритому ринку. Механізм створення грошей банками.

Вплив монетарної політики на економіку: політика «дорогих» та «дешевих» грошей. Передавальний (трансмісійний) механізм монетарної політики. Грошовий та депозитний мультиплікатори.

Суть монетарної політики. Дискреційна і недискреційна монетарна політика. Стратегії монетарної політики. Правила проведення монетарної політики. Проблема ефективності монетарної політики. Наслідки монетарної політики за моделлю IS-LM. Координація монетарної та фіскальної політики у моделі IS-LM.

НБУ й монетарна політика в Україні. Заходи щодо стабілізації монетарної системи в трансформаційних економіках. Проблема довіри до грошей і монетарної політики.

Тема 9. Циклічні коливання та економічне зростання

Макроекономічна нестабільність і нерівномірність економічного розвитку. Економічні (ділові) цикли. Типи циклів. Теорія циклічних коливань.

Циклічні коливання та їх види. Класифікація макроекономічних змінних для типового ділового циклу: проциклічні, антициклічні, ациклічні.

Макроекономічний аналіз циклічних коливань. Циклічність, інфляція й безробіття як форми прояву макроекономічної нестабільності.

Кейнсіанська і неокласична теорія економічного циклів. Застосування моделей AD-AS і IS-LM для аналізу циклічних коливань. Концепція реальних економічних циклів Д.Кюдланла та Е.Прескота. Рівноважний циклічний процес Р. Лукаса. Теорія циклічних коливань М.І Туган-Барановського.

Адаптація економіки до циклічних коливань. Державне антициклічне регулювання. Особливості економічного циклу в Україні.

Макроекономічна динаміка. Сутність економічного зростання. Передумови й характерні риси сучасного економічного зростання. Джерела економічного зростання. Методи обчислення джерел економічного зростання. Науково–технічний процес. Джерела зростання економіки України.

Темпи економічного зростання. Фактори, які стримують економічне зростання. Макроекономічна політика стимулювання економічного зростання.

Моделювання економічного зростання. Економічне зростання на основі моделі AD–AS і кривої виробничих можливостей. Модель економічного зростання Харрода–Домара.

Модель економічного зростання Р.Солоу. Стаціонарний стан. «Золоте» правило нагромадження капіталу. Теорія розвитку: порівняльний аналіз.

Економічне зростання та економічний розвиток. Державне регулювання економічного зростання. Показники рівня економічного розвитку. Особливості економічного зростання в Україні.

Тема 10. Інфляція та антиінфляційна політика

Інфляція: сутність і методи вимірювання. Розрахунок темпу інфляції. Класифікація інфляції: за критерієм рівня; за формою прояву; за можливістю передбачення та за причинами виникнення.

Інфляція попиту на основні моделі AD–AS. Монетарні та немонетарні фактори інфляції попиту. Передчасна й чиста інфляція попиту. Інфляційний розрив. Інфляція витрат (пропозиції) на основі моделі AD–AS. Стагфляція. Причини інфляції витрат. Інфляційна спіраль.

Теоретичні підходи до пояснення причин інфляції. Кейнсіанський і класичний погляд на інфляцію. Заробітна плата, безробіття та інфляція. Крива Філліпса і її сучасна інтерпретація. Монетаристське пояснення причин інфляції.

Соціально-економічні наслідки передбачуваної та непередбачуваної інфляції. Інфляційний податок і сеньйораж. Крива Лаффера для інфляційного податку. Інфляція та динаміка реальної процентної ставки. Принцип Фішера.

Антиінфляційна політика держави і її роль у стабілізації економіки. Коефіцієнт дезінфляції. Особливості антиінфляційного регулювання в трансформаційних економіках.

Інфляційні процеси в Україні: причини, наслідки й засоби стримування.

Тема 11. Безробіття та політика зайнятості

Механізм функціонування ринку праці. Чинники, що впливають на співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці. Безробіття як відхилення від рівноваги. Рівень зайнятості та рівень безробіття.

Види безробіття: фрикційне, структурне і циклічне. Фактичний і природній рівень безробіття і фактори, що його визначають. Розрахунок змін в обсягах ВВП під впливом відхилень безробіття від природного рівня.

Кейнсіанське пояснення безробіття. Розрив безробіття як результат неефективного попиту. Неокласичні пояснення причин безробіття. Рекомендації щодо подолання безробіття з точки зору різних теоретичних концепцій.

Економічні та соціальні наслідки безробіття. Закон і крива Оукена.

Взаємозв’язок безробіття та інфляції. Крива Філліпса.

Засоби державного регулювання зайнятості. Політика попиту та політика пропозиції у регулюванні ринку праці: переваги й ефективність. Соціальний захист безробітних. Макроекономічні засади політики зайнятості.

Особливості ринку праці та стан безробіття в Україні.

Тема 12. Макроекономічна політика у відкритій економіці

Механізм зовнішньоекономічної політики. Інструменти зовнішньо– торговельної політики. Протекціонізм. Вільна торгівля. Іноземне інвестування. Порівняльна та абсолютна перевага.

Платіжний баланс. Типові компоненти платіжного балансу. Класифікація статей платіжного балансу та їх взаємозв’язок. Платіжний баланс України.

Валютний курс. Реальний і номінальний валютні курси. Вплив інфляції на номінальний валютний курс. Види валютних курсів. Попит та пропозиція валюти. Міжнародні системи валютних курсів: Бреттон-Вудська і Ямайська. Зв’язок валютного курсу з платіжним балансом.

Розрахунок ВВП у відкритій економіці. Міжнародний потік товарів та капіталів. Вплив чистого експорту на ВВП. Вплив обмінного курсу на чистий експорт. Мультиплікатор зовнішньої торгівлі. Гранична схильність до імпорту.

Модель Мандела-Флемінга для відкритої економіки.

Модель IS-LM для відкритої економіки при плаваючому валютному курсі. Крива IS. Особливості кривої LM у системі координат дохід-процентна ставка та дохід-обмінний курс. Рівновага моделі IS-LM і вплив на неї грошової, фіскальної та зовнішньоекономічної політики.

Модель IS-LM для відкритої економіки при фіксованому валютному курсі. Рівновага моделі IS-LM і вплив на неї грошової, фіскальної та зовнішньоекономічної політики.

Порівняльний аналіз макроекономічної політики при фіксованому й плаваючому обмінних курсах. Висновки моделі Мандела-Флемінга.

РОЗДІЛ 3. МІКРОЕКОНОМІКА

Тема 1. Вступ до мікроекономіки. Предмет і метод

Мікроекономіка як складова економічної теорії. Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору. Крива виробничих можли­востей. Альтернативна вартість економічного блага. Координація вибору: стихійний порядок та ієрархія.

Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки. Предмет дисципліни. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні. Індивід. Домашнє господарство. Фірма. Держава.

Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Метод порівняльного аналізу; граничний аналіз; позитивний та нормативний аналіз. Мікроекономічний інструментарій: графіки, лінійні та нелінійні залежності, математичне моделювання.

Мета, завдання і зміст дисципліни. Мета та завдання мікроекономіки. Застосування та межі мікроекономічної теорії.

Тема 2. Корисність економічного блага. Економічний вибір

Корисність і уподобання в економічній теорії. Економічні блага. Економічні потреби. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності.

Закон спадної граничної корисності економічного блага. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Закон спадної граничної корисності економічного блага.

Уподобання споживача. Побудова кривих байдужості. Карта кривих байдужості. Властивості кривих байдужості. Окремі випадки кривих байдужості. Поняття взаємозамінних благ, взаємодоповнюючих благ, нейтральних благ, благ з від’ємною корисністю. Види поверхонь байдужості для перерахованих вище благ (пара взаємоза­мінних благ, пара взаємодоповнюючих благ, пара «нейтральне благо – благо з додатною корисністю»). Гранична норма заміщення.

Бюджетне обмеження споживача. Модель можливого. Поняття нахилу бюджетної лінії. Вплив зміни доходу споживача, системи оподаткування, субсидій, квот тощо на положення бюджетної лінії. Зміна цін та її вплив на бюджет споживача.

Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. Вибір оптимального споживчого кошика. Методи знахо­дження точки рівноваги.

Тема 3. Аналіз поведінки споживача

Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід-споживання». Функція попиту від доходу: крива Енгеля. Поняття нормальних благ та благ нижчої споживчої цінності. Функції Торнквіста.

Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива «ціна-споживання». Крива індивідуального попиту. Поняття звичайних благ та благ Гіффена.

Ефект заміни та ефект доходу. Вплив ефектів за Слуцьким та за Хіксом. Рівняння Слуцького. Взаємодія ефектів заміни та доходу.

Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність та економічний ризик. Умови схильності та несхильності споживача до ризику. Ризик та ефективність економічних рішень.

Тема 4. Попит та пропозиція

Попит та закон попиту. Ринковий попит як сума індивідуальних попитів (означення, побудова графіків). Закон попиту, функція попиту, крива попиту. Зміна попиту та зміна обсягу попиту, фактори зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).

Пропозиція та закон пропозиції. Функція пропозиції, крива пропозиції. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).

Взаємодія попиту та пропозиції. Поняття рівноваги, надлишку, дефіциту. Ринкова ціна та ціна рівноваги, обсяг рівноваги. Механізм встановлення ринкової рівноваги (павутиноподібна модель). Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції. Поняття надлишку споживача та надлишку виробника.

Практичне застосування аналізу рівноваги: встановлення мінімуму заробітної плати, стелі цін, податки, квоти та тарифи, держав­ний та приватний сектор. Нецінове нормування дефіциту. Акцизні податки та максимізація акцизного збору.

Тема 5. Теорія еластичності

Поняття «еластичності» для загального випадку. Концепція еластичності взаємозв’язаних показників.

Еластичність попиту. Основні властивості еластичності. Оцінка еластичності зростаючої та спадної функції. Еластичність ступеневої функції. Дуговий метод розрахунку еластичності.

Еластичність попиту за чинниками впливу: еластичність попиту за власною ціною блага, еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючого блага та за ціною взаємозамінного блага (перехресна еластичність), еластичність попиту за доходом. Зв’язок між еластич­ністю попиту за власною ціною блага та доходом виробника.

Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції. Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.

Тема 6. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми

Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система. Фактори виробництва та їх класифікація. Мотивація поведінки фірми. Економічні періоди функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. Миттєвий, короткотерміновий та довготерміновий періоди функціонування фірми.

Поняття та параметри виробничої функції. Виробнича функція як економічна модель технології, способи побудови виробничої функції (табличний, алгебраїчний, графічний). Основні властивості виробничих функцій.

Сукупний, середній та граничний продукт у короткотерміновому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих. Закон спадної продуктивності факторів виробництва.

Двофакторна виробнича функція. Ізокванта та її властивості. Карта ізоквант. Гранична норма технічного заміщення. Границі заміщення факторів.

Зміна технології, зміна масштабу у довготерміновому періоді. Постійний, спадний та зростаючий ефект від збільшення масштабу виробництва.

Тема 7. Витрати виробництва

Поняття і види витрат. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат. Альтернативні витрати. Явні та неявні; внутрішні та зовнішні витрати. «Нормальний прибуток» як елемент витрат. Економічний та бухгалтерський прибуток.

Витрати виробництва у короткотерміновому періоді. Постійні, змінні, сукупні, середні та граничні витрати. Означення, графічний аналіз особливостей взаємного розташування та закономірностей зміни кожного з видів витрат, точки мінімуму та їх взаємне розташування. Закон зростаючих граничних витрат.

Витрати виробництва в довготерміновому періоді. Криві довготермінових витрат та їх види. Поняття ізокости: означення, побудова, властивості. Карта ізокост.

Рівновага виробника: вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна та економічна інтерпретації.

Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.

Тема 8. Ринок досконалої конкуренції

Поняття ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки.

Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування. Ринковий попит та крива попиту на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

Сукупний, середній та граничний дохід фірми, їх графічне відображення. Граничний дохід та його співвідношення з лінією попиту на продукцію фірми.

Конкурентна стратегія фірми у короткотерміновому періоді. Максимізація прибутку. Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми: графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне розміщення кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку фірми – досконалого конкурента. Ринкова ціна та умови: прибутковості, беззбитковості, збитковості, повного згортання виробництва фірми (графічно). Пропозиція фірми та ринкова пропозиція.

Конкурентна стратегія фірми у довготерміновому періоді.

Ефективність ринку досконалої конкуренції.

Тема 9. Монопольний ринок

Модель чистої монополії та її характеристика. Поняття та ознаки. Природні, економічні, адміністративні та правові бар’єри монопольного ринку. Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні. Монопсонія.

Монопольний ринок у короткотерміновому та довготерміновому періодах. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва (графічна, та алгебраїчна інтерпретація). Вплив на поведінку моно­поліста цінової еластичності попиту. Пропозиція фірми монополіста та особливості її формування. Цінова дискримінація. Рівновага фірми-монополіста у довготерміновому періоді.

Економічні наслідки та соціальна ціна монополії. Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії. Державне регулювання монопольної діяльності, антимонопольна політика.

Тема 10. Ринок монополістичної конкуренції

Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції: ознаки та умови функціонування.

Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Максимізація прибутку. Цінова політика фірми. Короткотермінова та довготермінова рівновага фірми (графічна інтерпретація).

Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні та негативні наслідки. Вплив рекламної діяльності на обсяги виробництва та витрати. Еконо­мічна доцільність реклами.

Суспільна ціна монополістичної конкуренції, порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком.

Тема 11. Олігополістична структура ринку

Олігополія, її сутність та основні ознаки. Показники концентрації ринку. Основні причини існування олігополії. Різноманітність олігополістичних структур, загальна взаємозалежність і складність аналізу поведінки підприємства на ринку. Дуополія: суть моделей Курно та Бертрана.

Олігополістичне ціноутворення. Моделі олігополістичного ціноутворення: цінова війна та її наслідки; картель та легальні угоди; таємні та мовчазні змови (лідерство у цінах). Модель ламаної кривої попиту. Ціноутворення за принципом: «витрати плюс …». Основний зміст нецінової конкуренції.

Олігополія та економічна ефективність. Науково-технічний прогрес за умов олігополії. Економічні наслідки олігополії. Державне регулювання олігополії.

Тема 12. Похідний попит

Похідний попит. Взаємозв’язок ринку продукту та ринків факторів виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит.

Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту та на ринку факторів виробництва. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва.

Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва.

Тема 13. Ринок праці

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Обґрунтування рішення про найм. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Обґрунтування вибору робітника щодо праці та відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності. Особливості ринкової пропозиції праці. Рівновага на ринку праці.

Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво.

Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати

Тема 14. Ринок капіталу

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу.

Попит та пропозиція капіталу. Поняття вибору у часі. Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Побудова бюджетного обме­ження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами. Оптимальний вибір.

Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. Поняття теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

Ринок землі. Особливості землі як фактору виробництва. Особливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.

Тема 15. Економічна ефективність та добробут

Аналіз ринкової рівноваги. Часткова та загальна рівновага. Ефект зворотного зв’язку. Закон Вальраса.

Рівновага в економіці обміну. Поняття загальної рівноваги за Парето.

Ефективність та економіка добробуту. Парето – ефективний стан економіки. Теореми суспільного добробуту. Критерії оцінки добробуту: утилітаристський критерій, критерій Роулза, критерій – Хікса. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту: ефективність та справедливість.

Тема 16. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага

Зовнішні ефекти, їх економічний зміст. Поняття про зовнішні ефекти. Позитивні зовнішні ефекти, їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги; заходи щодо корегування (графічна інтерпретація). Негативні зовнішні, ефекти їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги; заходи щодо керування (графічна інтерпретація). Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.

Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ. Приватні та громадські блага. Попит на громадські блага і ефек­тивний їх обсяг. Особливості формування попиту, пропозиції та ціни рівноваги. Забезпечення громадськими благами: можливість ринку і держави.

Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Теорія суспільного вибору: способи прийняття рішень та проблема ефективності.

РОЗДІЛ 4. ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки.

Роль історико-економічного аналізу у формуванні економічної культури господарських кадрів. Концепція розвитку галузей господарства, соціально-економічних інститутів і категорій. Зв’язок історико-економічного пізнання зрозвитком економічних знань в цілому. Актуальність вивчення історіїгосподарства України у світовому контексті. Періодизація економічної історії.

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій.

Характеристика господарського розвитку за первісної доби. Матеріальна культура первісного суспільства. Аналіз найважливіших рис первісної доби. Особливості східного рабства. Економічна думка стародавніх цивілізацій.

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду

формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.).

Господарство Стародавньої Греції. Рабовласництво в Греції, розвиток торгівлі, ремесла. Економічний розвиток і занепад Античного Риму. Характеристика 3-х етапів розвитку Римської держави. Структурні зміни в ремеслі, розвиток ярмаркової торгівлі. Розклад античної власності, втрата рабством свого виробничого значення, натуралізація і аграризація економіки. Загострення соціальних суперечностей. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я. Теоретичне осмислення й узагальнення економічних процесів мислителями Давньої Греції і Давнього Риму.

Тема 4. Господарство та економічна думка суспільства Європейської

цивілізації в період Середньовіччя ( V – XV ст.)

Загальна характеристика господарства Європи в V – XV ст. Темпи розвитку феодальних господарств. Шляхи формування, форми і типи власності феодальної системи господарства. Розвиток сільського господарства як панівної форми європейської економіки протягом V – XV ст.

Агрокультура і сільськогосподарська техніка. Розвиток багатогалузевого господарства та територіальної спеціалізації. Урбанізація Західної Європи з XI ст., переростання міст на центри ремісничого виробництва і торгівлі. Визволення селян від особистої залежності, становлення сільських комун. Розвиток міжнародної, посередницької торгівлі, експортного ремесла. Основна організаційна форма ремесла – цехи. Розпад цехового ладу в XIV - XV ст. Зростання значення торгівлі, яка мала корпоративний характер. Торгові гільдії. Утворення загальнонаціональних ринків. Розвиток банківської системи. Виникнення кредиту. Основні джерела і особливості розвитку економічної думки Середньовіччя.

Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської

цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.)

Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи. Аналіз економічних причин і наслідків Великих географічних відкриттів. Розвиток мануфактурного виробництва. Зрушення в сфері обігу і розподілу. Переростання простого товарного виробництва в ринкове, розвиток міжнародного поділу праці, формування національних, європейських та світового ринків товарів і грошей. Зародження і розвиток індустріального суспільства у країнах Європи. Колонізація Північної Америки. Війна за незалежність та утворення США. Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи. Становлення економічної теорії як самостійної науки. Сутність меркантилізму та його історичне значення.

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних

держав (друга половина XVII - перша половина XIX ст.)

Визначення суті та характеристика основних етапів промислового перевороту. Характеристика промислового перевороту у провідних країнах світу. Особливості промислового розвитку. Створення національних фінансово-кредитних систем. Утвердження економічних відносин, характерних для ринкової економічної системи. Формування класичної школи політичної економії, характеристика основних економічних ідей У.Петті, П. Буагільбера, А. Сміта, Д. Рікардо. Особливості економічних поглядів фізіократів. Еволюція класичної політекономії, формування соціалістичних ідей.

Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період

монополістичної конкуренції ( друга половина XIX - початок ХХ ст.)

Структурні зрушення в національних господарствах окремих країн. Характеристика процесу індустріалізації. Сутність НТР, розвиток нових галузей економіки. Перехід від аграрної до індустріальної цивілізації. Характеристика трьох типів промислово розвинених країн: американський – з відносно високим, німецький – з середніми, англійський – з найнижчими темпами розвитку промислового виробництва. Здійснення економічного розвитку країн переважно екстенсивним шляхом. Перехід від моно- до поліцентризму. Радикальні перетворення в аграрному секторі економіки світу. Розвиток фермерства. Особливості аграрного розвитку у Німеччині. Характеристика двох шляхів розвитку сільського господарства в США, Японії та європейських країнах: революційним (з переходом на індустріальну основу) та еволюційним, або поступовим переростанням господарств з феодальних у фермерські. Утворення світового господарства як системи світогосподарських відносин, матеріальної основи індустріальної цивілізації. Матеріальною основою формування світового господарства є машинне виробництво, міжнародний поділ праці, завершення формування світового ринку.Передумови виникнення та методологічні принципи маржиналізму й неокласичної теорії. Формування і розвиток історичної школи. Виникнення інституціоналізму і його розвиток на початку ХХ ст.

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства й основні напрямки

економічної думки в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)

Передумови промислового перевороту в Україні. Розвиток української економіки у дореформений період. Розвиток транспорту.Криза феодально-кріпосницької системи. Прискорення процесу створення великої машинноїіндустрії. Виникнення нових галузей виробництва.

Сільське господарство України в дореформений період. Сутність аграрної реформи 1848 року.Сутність індустріалізації в Україні. Її фактори. Сутність селянської реформи 1861 року. Прогресивне значення реформи. Зародження і розвитоккооперативного руху. Ініціатор організації першого споживчого кооперативу – харківська громада. Виникнення і розвиток кредитних товариств. Розвиток кредитної і виробничої кооперації. Головні форми організації внутрішньої торгівлі в Україні у ХІХ ст. : ярмаркова, базарна та постійна стаціонарна торгівля. Характеристика змін у внутрішній торгівлі. Зростаюча роль товарних бірж. Розвиток зовнішньої торгівлі. Зростання торгівлі через чорноморсько-азовські порти. Сутність зовнішньої політики царського уряду. Митна політика. Розширення зовнішньоекономічних зв’язків західноукраїнських земель. Характеристика змін в фінансово-кредитній системі. Податкова та бюджетна політика. Впорядкування фінансово-грошової системи. Сутність грошової реформи 1862р. Розвиток банків, інтенсивне зрощення банківського капіталу з промисловим. Загальні умови і основні напрямки розвитку економічної думки в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-

монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації

(перша половина ХХ ст.)

Подолання економічних наслідків першої світової війни. Роль Версальського договору 1919 р. у післявоєнному економічному розвитку країн світу. Характеристика ознак економічної кризи 1929 – 1933 років. Економічний розвиток країн у 30-х роках ХХ ст. „ Новий курс” президента США Ф.Д. Рузвельта. Відбудова економіки провідних країн світу, їх складний і суперечливий шлях господарського розвитку в міжвоєнний період. Сутність мілітаристської економіки Німеччини. Розвиток сільського господарства провідних країн світу напередодні другої світової війни. Історичні передумови виникнення і сутність кейнсіанства. Розвиток неокласичних теорій на початку ХХ ст.

Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в

системі світового господарства під впливом науково-технічної революції

(друга половина ХХ ст.)

Економіка країн світу в роки другої світової війни. Економічні наслідки другої світової війни. Значення плану Маршалла для відбудови європейської економіки. Динаміка і структурні зміни господарського розвитку другої половини 40 – 90-х років ХХ століття. Діяльність урядів економічно розвинених країн, спрямована на всебічне забезпечення населення матеріальними і духовними цінностями. Господарське піднесення Японії та ФРН. Зміни у співвідношенні позицій трьох підсистем за рівнем розвитку та загальним економічним потенціалом, особливості процесу індустріалізації в них. Значення індустріалізації сільського господарства. Основні напрями і форми розвитку міжнародних економічних відносин. Вивіз капіталу. Особливості розвитку міжнародної торгівлі. Характеристика фінансової і грошово-кредитної системи економічно розвинених країн світу. Утворення міжнародних економічних об’єднань. Роль і значення Європейського Союзу. Характеристика ідей монетаристів. Сутність теорій «економіки пропозиції» і «раціональних очікувань». Відродження інституціоналізму та його особливості. Аналіз основних концепцій неоінституціоналізму.

Тема 11.Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції ( кінецьXX - початок XXI ст.)

Характеристика якісно нового етапу економічного розвитку світового господарства в умовах науково-технічного прогресу. Особливість економічного розвитку країн, що розвиваються. Процес формування мінімального промислового комплексу, початок процесу індустріалізації в цих країнах. Становлення нових індустріальних країн у 50 – 60-ті роки ХХ ст. Характеристика основних рис та особливостей індустріалізації країн, що розвиваються. Посилення інтеграційних процесів в європейських країнах, розвиток і особливості сучасних міжнародних економічних відносин. Форми міжнародних економічних відносин. Умови виникнення і розвитку соціально-інституціонального напряму в сучасній економічній науці.

Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної

системи та його трактування в економічній думці.

Стан економіки України в 1914 – 1921рр. Характеристика складного і суперечливого етапу економічної історії України, ознаменованого національно-демократичною революцією 1917 -1919 рр. Проведення аграрної реформи. Характеристика економіки „воєнного комунізму”. Перехід до нової економічної політики. Її суть та прогресивний характер. Проведення індустріалізації і колективізації в Україні. Аналіз їх позитивних й негативних наслідків в УРСР. Особливості економічного розвитку західноукраїнських земель в 20 – 30-х роках ХХ ст. Характеристика господарства України в роки Другої світової війни, та його відбудова в повоєнні роки. Перебудова та розвиток української промисловості. Важлива роль у цьому процесі належала машинобудуванню та металообробці, зміні географії промисловості. Розвиток сільського господарства. Сутність аграрної політики держави. Розвиток соціальної сфери. Промисловий розвиток на основі підвищення рівня технічної оснащеності. Перегляд економічної політики країни, курс на прискорений розвиток легкої промисловості. Криза старого управління й планування. Реформа 1957р., її наслідки. Перебудова управління сільським господарством у 1962р. Наслідки аграрної політики. Зміцнення командно-адміністративної системи управління. Проведення реформи 1966 – 1970років, аналіз її слабких місць. Характеристика нового етапу перетворень у системі керівництва господарством розпочатого з 70-х років ХХ ст. Грошова реформа 1961 року. Внесення змін у податкову політику. Характеристика бюджетної політики. Перебудова (у 1987р.) банківської системи. Розвиток невиробничої сфери. Втілення в реальність соціалістичної ідеї, розвиток марксистської політичної економії. Характеристика економічних поглядів, що формувалися на засадах основних економічних концепцій Заходу ( маржиналізму, або неокласичного напряму) та немарксистського підходу до реалізації соціалістичних ідей.

Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні

( 90-ті роки ХХ ст.)

Об’єктивна необхідність перебудови України на основі ринкових відносин. Вирішення питань власності. Приватизація державних заводів і фабрик.Необхідність структурної перебудови господарства країни в умовах незалежності. Кризовий стан економіки. Особливості трансформаційного перехідного періоду. Реформування усіх сфер життєдіяльності суспільства. Бюджетно-податкова політика, кредитна, грошова, аграрна. Актуальність вирішення соціальних проблем суспільства, підвищення життєвого рівня населення. Державна політика зайнятості. Необхідність економічного зростання. Сутність зовнішньоекономічної політики України. Участь країни у світовому господарстві. Розвиток сучасної української економічної думки.

РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Тема 1. Управлінський облік у системі бухгалтерського обліку

Сутність, зміст, мета управлінського обліку. Необхідність створення системи управлінського обліку, його місце в системі бухгалтерського обліку.

Спільні риси та відмінності управлінського та фінансового обліку. Користувачі облікової інформації. Об’єкти управлінського обліку.

Методичні прийоми управлінського обліку. Етапи розвитку.

Облікова інформація в системі управління підприємством. Організація управлінського обліку на підприємстві.

Тема 2. Класифікація та поведінка витрат, доходів в системі управлінського обліку

Витрати – основний об’єкт управлінського обліку. Витрати та затрати. Традиційна класифікація витрат ( за видами діяльності, за економічними елементами, за статтями калькулювання, за включенням до собівартості продукції, за терміном виникнення тощо).

Основний принцип та напрямки класифікації витрат в системі управлінського обліку.

Характеристика витрат з точки зору оцінки запасів та визначення фінансових результатів: вичерпані та невичерпані, витрати на продукцію та витрати періоду, прямі та непрямі, основні та накладні.

Види витрат з точки зору прийняття управлінських рішень: релевантні та не релевантні, постійні та змінні, маржинальні та середні, дійсні та можливі.

Характеристика витрат з точки зору прогнозування, планування та контролю виконання: короткострокові та довгострокові, контрольовані та неконтрольовані, планові та непланові, продуктивні та непродуктивні тощо.

Поведінка витрат, фактори витрат.

Функція витрат. Методи визначення параметрів функції витрат.

Класифікація доходів та її значення в управлінському обліку.

Спільні риси та відмінності в класифікації витрат, доходів у фінансовому та управлінському обліку.

Тема 3. Сутність собівартості продукції, принципи і критерії її формування

Економічна сутність собівартості продукції (робіт, послуг). Види собівартості у фінансовому та управлінському обліку. Склад витрат, що формують собівартість.

Поняття про калькулювання. Принципи, завдання калькулювання. Об’єкти обліку і об’єкти калькулювання. Калькуляційна одиниця.

Основні етапи калькуляційних розрахунків собівартості продукції.

Поняття про метод обліку витрат. Класифікація методів залежно від об’єкта обліку витрат: позамовний, попроцесний.

Характеристика методів обліку витрат залежно від повноти включення витрат у собівартість: калькулювання повної собівартості та неповної собівартості.

Методи обліку витрат залежно від оперативності обліку та методу контролю: калькулювання фактичних та калькулювання нормативних (стандартних) витрат.

Управлінський облік і контроль прямих матеріальних витрат. Управлінський облік і контроль прямих витрат на оплату праці. Управлінський облік і контроль інших прямих витрат.

Облік і оцінка зворотних відходів, втрат від браку. Облік і оцінка незавершеного виробництва.

Непрямі витрати: виробничі та невиробничі. Ставка розподілу непрямих витрат. Вибір бази розподілу.

Послідовність розподілу непрямих виробничих витрат та включення їх у собівартість продукції.

Облік і розподіл непрямих невиробничих витрат: адміністративних, витрат на збут, інших операційних витрат.

Способи калькулювання собівартості продукції. Калькуляція, її види.

Тема 4. Система обліку та калькулювання собівартості за повними витратами

Сутність системи обліку та калькулювання собівартості продукції за повними виробничими витратами.

Характеристика позамовного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

Характеристика попроцесного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції. Однопередільний та попередільний методи обліку витрат. Напівфабрикатний та безнапівфабрикатний варіанти попередільного методу обліку витрат.

Калькулювання собівартості продукції за видами діяльності (функціональне калькулювання). Вибір факторів витрат діяльності. Особливості розподілу непрямих витрат.

Порівняльна характеристика традиційних та функціональних систем калькулювання.

Вплив способів калькулювання на фінансовий результат діяльності підприємства.

Тема 5. Система обліку та калькулювання собівартості за неповними витратами

Сутність системи обліку та калькулювання собівартості за неповними витратами.

Простий «Директ-костинг». Маржинальний дохід.

Порядок формування собівартості за методом «Директ-костингу».

Розвинутий «Директ-костинг».

Переваги, вади системи калькулювання собівартості за неповними витратами. Сфери застосування.

Вплив методів калькулювання на фінансовий результат діяльності підприємства.

Тема 6. Система обліку та калькулювання за нормативними витратами

Сутність та основне призначення нормативного методу обліку та калькулювання собівартості продукції.

Норми витрат, їх класифікація за різними ознаками. Підходи до встановлення норм.

Необхідність змін норм, порядок внесення змін. Облік та оформлення змін і відхилень від норм.

Організація нормативного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємстві.

Аналіз відхилень від норм матеріальних, трудових та інших витрат.

Порівняльна характеристика нормативного методу та методу «Стандарт-кост».

Значення нормативного методу обліку витрат для планування, контролю та прийняття управлінських рішень.

Тема 7. Аналіз інформації для прийняття управлінських рішень

Процес прийняття рішень. Порядок формування релевантної та не релевантної інформації.

Сутність, значення аналізу взаємозв’язку «Витрати – обсяг - прибуток» (CVP- аналіз). Точка беззбитковості, основні методи її визначення. Запас міцності, операційний важіль.

Підготовка інформації для аналізу альтернативних рішень в процесі операційної діяльності ( рішення про спеціальне замовлення, рішення про розширення чи скорочення діяльності тощо).

Формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень в процесі постачання, виробництва, реалізації.

Специфіка формування інформації для прийняття довгострокових рішень. Статичні та динамічні методи оцінки інвестицій. Оцінка проектів капітальних вкладень.

Формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень в умовах ризику, невизначеності.

Тема 8. Бюджетне планування та контроль

Поняття планування та бюджетування. Їх мета, призначення, роль в управлінській діяльності.

Види бюджетів (операційні, фінансові, інвестиційні). Статичні та гнучкі бюджети. Підходи до їх складання.

Формування облікової інформації для складання бюджетів.

Послідовність здійснення контролю за виконанням бюджетів.

Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності

Централізовані та децентралізовані моделі управління. Поняття центрів відповідальності. Їх типи.

Основні принципи створення центрів відповідальності. Етапи робіт з організації обліку за центрами відповідальності.

Формування облікової інформації залежно від типу центру відповідальності. Звітність центрів.

Облік і оцінка відповідальності з використанням різних методів. Поняття про трансфертне ціноутворення.

Тема 10. Стратегічний управлінський облік

Характеристика стратегічного управлінського обліку. Місце та значення його для менеджменту.

Калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукції.

Калькулювання цільової собівартості (система «Таргет-костинг»).

Система безперервного удосконалення діяльності («Кайзен-костинг»).

Облік витрат на якість продукції.

Управлінський облік ланцюга цінності.

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

(ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

Тема 1. Основи побудови обліку в промисловості

Поняття видів економічної діяльності та їх класифікація. Особливості організації обліку в промислових підприємствах.

Тема 2. Облік необоротних активів

Сутність, класифікація та оцінка необоротних активів. Документування господарських операцій з обліку основних засобів.

Облік надходження та вибуття основних засобів.

Методи нарахування амортизації та облік зносу основних засобів. Облік переоцінки основних засобів.

Облік фінансової оренди. Інвентаризація необоротних активів.

Тема 3. Облік виробничих запасів

Визнання, класифікація та оцінка виробничих запасів підприємства. Документування руху виробничих запасів.

Облік надходження та вибуття виробничих запасів від постачальників та з інших джерел. Методи оцінки вибуття запасів.

Облік тари і тарних матеріалів. Організація проведення та облік результатів інвентаризації виробничих запасів.

Тема 4. Облік праці та її оплати

Оплата праці: складові фонду оплати, форми, види, порядок нарахування. Порядок нарахування доплат та надбавок. Документальне оформлення операцій з нарахування та виплати заробітної плати.

Види утримань та відрахувань із заробітної плати. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з персоналом.

Облік розрахунків з органами соціального страхування.

Тема 5. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Основи побудови і завдання обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Склад витрат.

Документальне оформлення обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Облік прямих витрат. Облік загальновиробничих витрат.

Облік інших витрат, що пов’язані з виробництвом.

Тема 6. Облік готової продукції та її реалізації

Сутність готової продукції, її класифікація та оцінка. Документальне оформлення обліку готової продукції на складі.

Облік процесу реалізації готової продукції. Облік податку на додану вартість.

Облік фінансових результатів від реалізації продукції.

Тема 7.Особливості обліку у сільськогосподарських підприємствах

Основи побудови і завдання обліку у сільськогосподарських підприємствах. Характеристика та оцінка біологічних активів.

Облік затрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва.

Облік поточних біологічних активів. Облік довгострокових біологічних активів.

Облік витрат сільськогосподарських підприємств.

Тема 8. Облік на підприємствах будівельного виробництва

Основи побудови і завдання обліку в будівництві. Визнання доходів і витрат за період виконання будівельного контракту.

Організація обліку доходів і витрат у підрядних будівельних організаціях. Облік доходів будівельних організацій та розрахунків із замовниками. Особливості обліку будівельних матеріалів. Облік доходів, витрат, визначення собівартості будівельно>монтажних робіт і фінансового результату

Тема 9. Особливості обліку на підприємствах автотранспорту

Особливості виробничої діяльності підприємств автотранспорту та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку. Документальне оформлення автотранспортних перевезень.

Облік активів на автотранспортних підприємствах. Калькулюванняя собівартості перевезень (робіт, послуг) на автотранспорті.

Облік реалізації автотранспортних послуг і формування фінансового результату на підприємствах автотранспорту.

Тема 10. Особливості обліку в інших галузях

Основи побудови і завдання обліку в інших галузях. Організація обліку на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, підприємствах ресторанного господарства. Облік реалізації товарів (готової продукції, робіт, послуг) та формування фінансового результату.

Облік рекламної діяльності.

Облік туристичної діяльності.

Облік у неприбуткових організаціях.

РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Сутність і мета фінансового обліку. Предмет і об'єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку в сучасних умовах. Регулювання фінансового обліку та фінансової звітності в Україні.

Місце фінансового обліку серед інших облікових дисциплін. Взаємозв'язок фінансового обліку з управлінським та податковим обліком.

Методичні прийоми фінансового обліку. Принципи фінансового обліку. Організація і технологія фінансового обліку на підприємстві. Облікова політика підприємства як інструмент організації фінансового обліку.

Тема 2. Облік грошових коштів

Завдання фінансового обліку в управлінні грошовими потоками на підприємстві.

Облік коштів у касі. Нормативні документи з регулювання обігу готівки. Організація готівкових розрахунків. Документальне оформлення касових операцій. Ведення касової книги. Звіт касира, його перевірка та опрацювання в бухгалтерії. Інвентаризація коштів у касі. Облік касових операцій. Особливості обліку касових операцій з іноземною валютою. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій.

Облік коштів на рахунках у банках. Нормативні документи з регулювання використання рахунків у банках. Характеристика форм безготівкових розрахунків. Документальне оформлення наявності та руху коштів на рахунках у банках. Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках у банках. Особливості обліку коштів на рахунках в іноземній валюті.

Облік інших грошових коштів. Облік грошових коштів у дорозі. Облік грошових документів.

Узагальнення інформації щодо обліку грошових коштів у фінансовій звітності.

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості

Значення фінансового обліку в управлінні дебіторською заборгованістю.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”. Визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість.

Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік заборгованості за одержаними короткостроковими векселями. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Облік резерву сумнівних боргів.

Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду. Облік заборгованості за одержаними довгостроковими векселями. Облік іншої довгострокової дебіторської заборгованості.

Узагальнення інформації щодо обліку дебіторської заборгованості у фінансовій звітності.

Тема 4. Облік фінансових інвестицій

Значення обліку в управлінні фінансовими інвестиціями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”. Сутність, види та оцінка фінансових інвестицій.

Облік поточних фінансових інвестицій. Облік цінних паперів. Особливості бухгалтерського обліку різних видів цінних паперів: акцій, облігацій. Облік інших поточних фінансових інвестицій.

Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових інвестицій, що надають право власності. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій до погашення.

Узагальнення інформації щодо обліку фінансових інвестицій у фінансовій звітності.

Тема 5. Облік запасів

Значення фінансовою обліку в управлінні запасами. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Визначення та класифікація запасів. Визнання запасів. Оцінка запасів.

Облік виробничих запасів. Характеристика рахунків. Документальне оформлення руху виробничих запасів. Облік виробничих запасів у місцях зберігання. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції. Характеристика рахунків. Синтетичний та аналітичний облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції.

Облік товарів. Документальне оформлення руху товарів. Синтетичний та аналітичний облік товарів.

Інвентаризація запасів та облік її результатів.

Узагальнення інформації щодо обліку запасів у фінансовій звітності.

Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Значення фінансового обліку в управлінні матеріальними необоротними активами. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Амортизація основних засобів. Зменшення корисності (відновлення) основних засобів.

Облік основних засобів. Характеристика рахунків з обліку операцій з основними засобами. Документальне оформлення руху основних засобів. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Облік надходження основних засобів. Облік ремонтів та поліпшення основних засобів. Облік переоцінки. Облік амортизації. Облік, вибуття основних засобів. Облік орендних операцій. Інвентаризація основних засобів та облік її результатів.

Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.

Узагальнення інформації щодо обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів у фінансовій звітності.

Тема 7. Облік нематеріальних активів

Значення фінансового обліку в управлінні нематеріальними активами. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”. Визначення і класифікація нематеріальних активів. Визнання та оцінка нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Зменшення корисності (відновлення) нематеріальних активів.

Облік нематеріальних активів. Характеристика рахунків. Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів.

Узагальнення інформації щодо обліку нематеріальних активів у фінансовій звітності.

Тема 8. Облік зобов'язань

Значення фінансового обліку в управлінні зобов'язаннями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов'язання”. Визначення та класифікація зобов'язань. Визнання та оцінка зобов'язань.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

Облік зобов'язань за виданими векселями.

Облік розрахунків за одержаними авансами.

Облік кредитних операцій.

Облік розрахунків з оплати праці та інших розрахунків з персо­налом.

Облік розрахунків за соціальним внеском.

Облік розрахунків за податками та іншими обов'язковими платежами.

Облік розрахунків з учасниками.

Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінансової оренди.

Облік розрахунків за нарахованими відсотками.

Облік розрахунків з іншими кредиторами.

Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.

Інвентаризація зобов'язань та облік її результатів.

Узагальнення інформації щодо обліку зобов’язань у фінансовій звітності.

Тема 9. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності

Значення фінансового обліку в управлінні фінансовими результатами діяльності підприємства. Методика формування фінансових результатів. Визначення нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

Облік доходів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. Визначення, класифікація та оцінка доходів. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Облік інших операційних доходів. Облік фінансових доходів. Облік інших доходів звичайної діяльності. Облік надзвичайних доходів. Облік доходів майбутніх періодів.

Облік витрат. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Визначення та склад витрат. Облік витрат операційної діяльності. Облік фінансових витрат. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік витрат з податку на прибуток. Облік надзвичайних витрат. Облік витрат майбутніх періодів.

Облік прибутку, використаного у звітному періоді.

Облік нерозподіленою прибутку як складової власного капіталу. Облік непокритих збитків.

Облік цільового фінансування і цільових надходжень.

Узагальнення інформації щодо обліку доходів, витрат та фінансових результатів у фінансовій звітності.

Тема 10. Облік статутного, додаткового та резервного капіталу

Значення фінансового обліку в управлінні власним капіталом. Визначення та структура власного капіталу.

Облік статутного капіталу. Облік формування статутного капіталу. Облік зміни статутного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Облік вилученого капіталу.

Облік резервного капіталу.

Облік додаткового капіталу. Емісійний дохід. Інший вкладений капітал. Дооцінка активів. Безоплатно одержані необоротні активи.

Узагальнення інформації щодо обліку статутного, додаткового та резервного капіталу у фінансовій звітності.

РОЗДІЛ 8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

Тема 1. Загальні положення організації обліку та звітності у оподаткуванні

Податкове законодавство України. Основні засади податкового законодавства України. Поняття податку та збору. Загальні засади встановлення податків і зборів. Види податків та зборів. Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та збори. Спеціальні податкові режими.

Платники податків. Обов'язки платника податків. Права платника податків. Податкові агенти. Представники платника податків.

Об'єкт оподаткування. База оподаткування. Одиниця виміру бази оподаткування. Ставка податку. Обчислення суми податку. Податкові пільги.

Строк сплати податку та збору. Податковий період. Порядок сплати податків та зборів. Податковий обов'язок.

Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни.

Податкова звітність. Податкова декларація (розрахунок). Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності. Складення податкової декларації. Подання податкової декларації до органів державної податкової служби. Внесення змін до податкової звітності.

Визначення сум податкових та грошових зобов'язань. Строки сплати податкового зобов'язання.

Загальні положення щодо обліку платників податків. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб. Облік самозайнятих осіб.

Види перевірок. Порядок проведення перевірок. Оформлення результатів перевірок.

Відповідальність платників податків. Види відповідальності. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи). Види порушень. Пеня.

Тема 2. Податкова звітність з податку на додану вартість

Загальна характеристика податку на додану вартість. Платники податку. Реєстрація осіб як платників податку. Визначення об'єкта оподаткування.

Місце постачання товарів та послуг. Дата виникнення податкових зобов'язань. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках.

Розміри ставок податку. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою. Операції, що не є об'єктом оподаткування. Операції, звільнені від оподаткування.

Податковий кредит. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту.

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків.

Податкова накладна. Звітні (податкові) періоди. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом.

Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України. Порядок оподаткування специфічних операцій та видів діяльності.

Тема 3. Податкова звітність з податку на прибуток

Платники податку на прибуток, об'єкт оподаткування та ставки податку. Загальні положення Податкового кодексу стосовно податку на прибуток. Ставки податку на прибуток . Порядок обчислення податку і строки уплати податку.

Сутність термінів при застосуванні Податкового кодексу стосовно податку на прибуток. Поняття доходу підприємства. Порядок визначення доходів та їх склад. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування. Порядок визнання доходів.

Склад витрат та порядок їх визнання. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. Особливості визнання витрат подвійного призначення. Особливості визначення складу витрат.

Об'єкти амортизації. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації. Визначення вартості об'єктів амортизації. Податкова база.

Оподаткування операцій особливого виду. Звільнення від оподаткування. Особливості оподаткування різних видів діяльності. Безнадійна та сумнівна заборгованість. Особливості оподаткування нерезидентів.

Складання та подання Декларації.

Тема 4. Податкова звітність за іншими податками і зборами

Податок на доходи фізичних осіб. Платники податку. Об'єкт оподаткування. База оподаткування. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Податкова знижка. Ставки податку. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету. Порядок оподаткування специфічних операцій. Забезпечення виконання податкових зобов'язань. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації).

Поняття акцизного збору. Платники акцизного збору. Об'єкт оподаткування акцизним збором. База оподаткування. Підакцизні товари та ставки податку. Дата виникнення податкових зобов'язань. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України. Порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів. Порядок і строки сплати податку Складення та подання декларації з акцизного податку.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Платники збору. Об'єкти оподаткування збором. База оподаткування збором. Ставки збору. Пільги щодо збору. Податковий період. Строк сплати збору. Порядок обчислення збору. Порядок сплати збору.

Екологічний податок. Платники податку. Податкові агенти. Об'єкт та база оподаткування. Ставки податку. Порядок обчислення податку. Порядок подання податкової звітності та сплати податку. Інші податки і збори.

Плата за землю. Платники податку. Об'єкти оподаткування. База оподаткування. Ставки податку. Особливості встановлення ставок земельного податку. Пільги щодо сплати податку. Особливості застосування пільгового оподаткування. Податковий період. Порядок обчислення плати за землю. Строк сплати плати за землю. Орендна плата.

Місцеві податки і збори. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Туристичний збір.

Спеціальні податкові режими. Фіксований сільськогосподарській податок. Інші податки і збори.

Тема 5. Податкова звітність платників єдиного податку

Загальне поняття спрощеної системи оподаткування. Нормативне забезпечення. Системи оподаткування, застосування яких можливе для суб'єктів малого бізнесу та приватних підприємців. Критерії віднесення підприємств до суб'єктів малого бізнесу.

Спрощена система оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності. Умови та сфера застосування. Суб'єкти, які не можуть перейти на спрощену систему оподаткування. Умови переходу на спрощену систему оподаткування. Формування об'єкту оподаткування. Ставки єдиного податку. Перелік податків і зборів, від яких суб'єктів єдиного податку звільняють та які підлягають сплаті. Порядок оформлення та правила ведення Книги обліку доходів і витрат. Перехід з єдиного податку на традиційну систему оподаткування.

Нормативна база оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю. Поняття оподатковуваного доходу для них як сукупного чистого доходу. Порядок обчислення сукупного чистого доходу.

РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1.1. Проблеми розвитку аудиту в Україні

Етапи розвитку і становлення аудиту в світі. Етапи розвитку аудиту в Україні. Мета аудиту. Основні завдання аудиту. Основні проблемні питання аудиту. Основні напрямки розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Проблеми проведення аудиту в Україні.

Перспективи розвитку та напрямки удосконалення аудиту в Україні. Розвиток ринку аудиторських послуг. Впровадження національних стандартів аудиту.

Тема 1.2. Система нормативно-правового регулювання аудиту в Україні

Нормативно-правове регулювання. Регулювання аудиторської діяльності. Державне регулювання. Державно-громадське регулювання. Регулювання аудиту на рівні аудиторської фірми. Рівні нормативно-правового регулювання. Обов’язкові регулятивні норми та вимоги.

Професійна етика аудиторів. Професійний кодекс етики поведінки аудиторів. Концепція професіоналізму, незалежності та конфіденційності.

Аудиторські стандарти їх значення та практика застосування. Сутність міжнародних стандартів аудиту та особливості їх класифікації.

Права, обов’язки та відповідальність сторін в ході аудиту. Відповідальність аудиторів та їх клієнтів. Способи захисту аудиторів від необґрунтованих судових переслідувань.

Лист-замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення. Процедури ознайомлення з бізнесом клієнта. Лист-згода.

Тема 1.3. Організація аудиторської фірми

Мета діяльності аудиторських фірм та умови їх створення. Аудиторська фірма. Сутність засновницького договору.

Нормативно-правове забезпечення аудиторських фірм. Аудиторська палата України та її роль. Кваліфікаційні сертифікати аудиторів та аудиторських фірм.

Контроль якості аудиторської роботи та витрати часу на її виконання. Основні блоки контролю якості аудиторських послуг. Бюджет часу аудитора та робоча програма. Перевірка робочої документації аудитора керівником.

Звітність аудиторських фірм (аудиторів). Характеристика форми «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (представлені послуги)».

Тема 1.4. Організація аудиторських послуг

Суть та призначення аудиторських послуг. Види аудиторських послуг. Сумісні та несумісні послуги з фундаментальними принципами проведення аудиту. Об’єкт аудиторських послуг. Облікові та інформаційні об’єкти аудиторських послуг.

Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності. Аудиторські послуги у сфері бухгалтерського обліку. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств як вид аудиторської послуги. Основні види аудиторських послуг у сфері аналізу. Консультаційна діяльність аудиторів. Інформаційне обслуговування підприємств. Інші види аудиторських послуг.

Класифікація аудиторських послуг. Оглядова перевірка фінансової звітності. Операційна перевірка. Процедури трансформації обліку. Підтверджуючий аудит. Системноорієнтований аудит. Ризикоорієнтований аудит. Класифікація видів аудиту за різними ознаками. Відмінності зовнішнього та внутрішнього аудиту. Атестовані послуги аудиторів.

Контроль якості аудиторських послуг. Мета контролю якості аудиторських послуг. Види контролю якості та їх характеристика.

Тема 1.5. Об’єкти аудиторської діяльності

Сутність об’єктів аудиторської діяльності. Основні групи об’єктів аудиторської діяльності. Основні процедури аудиту.

Прості і складні об’єкти аудиторської діяльності. Складність об’єктів аудиторської діяльності. Обов’язковий аудит. Внутрішньогосподарський контроль як об’єкт аудиту. Порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього аудиту. Об’єкти внутрішнього аудиту.

Класифікація об’єктів аудиторської діяльності. Операційний аудит. Погоджений аудит.

Тема 1.6. Організація внутрішнього аудиту

Види аудиту, його мета і завдання.

Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність. Класифікація аудиту за організаційно-процесуальними ознаками.

Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність. Система внутрішнього контролю на підприємстві. Процес організації внутрішнього аудиту.

Функції внутрішнього аудиту.

Об’єкти внутрішнього аудиту.

Реалізація результатів внутрішнього аудиту. Аудиторські звіти та їх структура. Основні елементи описової частини звіту. Види аудиторських висновків. Рекомендації та пропозиції внутрішнього аудитора.

Тема 1.7. Інформаційне забезпечення аудиту

Суть інформаційного забезпечення, його мета і завдання.

Види інформаційного забезпечення аудиту. Види професійної інформаційної комунікації працівників контролю. Види інформації в контролі.

Кодування економічної інформації та використання її в аудиторському процесі. Системи кодування.

Систематизація інформаційного забезпечення.

Тема 1.8. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі

Організація аудиту в комп’ютерному середовищі. Застосування ЕОМ у дослідному процесі. Проведення аналітичних процедур із використанням комп’ютерної техніки. Спеціальні програмні засоби для проведення аудиту. Нормативи аудиту, що регламентують комп’ютеризацію аудиту. Аудиторські комп’ютерні засоби. Програмне забезпечення для здійснення аудиту в умовах застосування ЕОМ.

Характеристика автоматизованих систем обробки економічної інформації, функціонування та принципи побудови. Сумісність АСОІ: організаційна, технічна, програмна, математична, інформаційна, лінгвістична. Технічка база АСОІ.

Автоматизація робочого місця (АРМ) аудитора. Забезпечення АРМ аудитора. Склад АРМ аудитора.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ЗА ОБ’ЄКТАМИ

Тема 2.1. Методика аудиту установчих документів та облікової політики підприємства

Мета аудиту установчих документів підприємства. Завдання аудиту установчих документів підприємства. Законодавча база аудиту установчих документів. Інформаційне забезпечення аудиту установчих документів.

Планування аудиту установчих документів. Принципи планування аудиту. Етапи планування аудиту установчих документів. МСА 300 «Планування». План та програма аудиту.

Розробка алгоритму аудиту установчих документів підприємства та узагальнення результатів аудиту. Основні етапи перевірки. Аудиторський звіт. Аудиторський висновок.

Поняття облікової політики та її законодавче регулювання.

Аудит облікової політики підприємства та його завдання. Об’єкти аудиту облікової політики.

Тема 2.2. Методика аудиту капіталу і зобов’язань

Аудит формування та використання власного капіталу. Сутність та складові власного капіталу. Мінімальні розміри статутного капіталу для різних видів підприємств. Етапи та основні завдання проведення аудиту власного капіталу.

Аудит довгострокових позик і векселів. Мета, основні завдання та етапи аудиту довгострокових позик і векселів.

Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик.

Аудит і оцінка кредитного портфеля банку. Складові кредитного портфеля. Основні завдання аудиту кредитного портфеля.

Тема 2.3. Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості

Методика аудиту грошових коштів. Послідовність аудиту грошових коштів. Характеристика етапів аудиту грошових коштів. Типові порушення, що виявляються при аудиті грошових коштів.

Методика аудиту грошових коштів у касі підприємства.

Методика аудиту грошових документів та грошових коштів у дорозі.

Методика аудиту операцій з еквівалентами грошових коштів. Поняття еквівалентів грошових коштів та їх особливості.

Методика аудиту грошових коштів на поточному рахунку в банку. Основні питання та послідовність аудиторської перевірки поточних рахунків. Завдання аудиту грошових коштів на поточному рахунку в банку.

Методика аудиту дебіторської заборгованості. Завдання та методи аудиту дебіторської заборгованості.

Тема 2.4. Методика аудиту запасів і витрат діяльності

Аудит збереження, обліку і руху матеріальних цінностей. Об’єкти та предмет аудиту матеріальних цінностей. Джерела інформації для аудиту ТМЦ. Мета та завдання аудиту збереження, обліку і руху матеріальних цінностей.

Методика аудиту матеріальних цінностей. Методи оцінки запасів. Джерела інформації та методичні прийоми аудиту операцій з матеріальними цінностями.

Методика аудиту витрат діяльності. Мета та аудиторські процедури аудиту витрат діяльності. Класифікація витрат.

Тема 2.5. Методика аудиту необоротних активів

Завдання, об’єкти та джерела інформації аудиту операцій з необоротними активами. Сутність та класифікація основних засобів. Послідовність аудиту необоротних активів. Інформаційне забезпечення аудиту.

Аудит операцій з надходження, руху та вибуття необоротних активів. Етапи аудиту операцій з надходження, руху та вибуття необоротних активів. Робочі документи.

Аудит нарахування амортизації (зносу) необоротних активів. Методи нарахування амортизації

Аудит затрат на ремонт та передачі в оренду основних засобів. Основні етапи перевірки фінансової оренди.

Тема 2.6. Методика аудиту доходів і фінансових результатів

Мета, завдання, законодавчо-нормативне та інформаційне забезпечення аудиту доходів підприємства. Сутність доходів. Об’єкти та предмет аудиту операцій з обліку доходів

Методика аудиту доходів підприємства. Класифікація доходів від різних видів діяльності. Правила визнання доходів.

Мета, завдання та об’єкти аудиту фінансових результатів. Чистий прибуток та методика його визначення. Нормативне забезпечення аудиту доходів і фінансових результатів.

Методи та етапи проведення аудиту фінансових результатів.

Тема 2.7. Методика аудиту фінансової звітності

Мета, загальні принципи і джерела інформації аудиту фінансової звітності.

Аудит фінансової звітності. Завдання та основні питання аудиту фінансової звітності.

Види фінансової звітності, що підтверджується аудитором.

Відповідальність аудитора за фінансову звітність. Умови настання відповідальності. Заходи мінімізації відповідальності аудитора.

РОЗДІЛ 3. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Тема 3.1. Узагальнення результатів аудиторського контролю

Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку.

Основні елементи аудиторського висновку. Норматив № 26 «Аудиторський висновок».

Види аудиторських висновків та їх зміст.

РОЗДІЛ 10. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління

Об'єкт аналізу господарської діяльності як відкрита економічна система. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління. Сутність і значення аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки. Зміст аналізу господарської діяльності; предмет, мета і завдання. Класифікація видів аналізу господарської діяльності. Напрями розвитку аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки.

2. Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності.

Метод аналізу господарської діяльності як науково обґрунтована система теоретико-пізнавальних категорій, базових концептуальних положень, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження. Понятійний апарат аналізу господарської діяльності: загальнонаукові і специфічні теоретико-пізнавальні категорії. Базові концептуальні положення аналізу господарської діяльності. Принципи та логіка організації аналітичного процесу. Науковий інструментарій аналізу господарської діяльності: загальнонаукові та конкретно-наукові методичні прийоми і способи аналізу. Основи класифікації методичних способів і прийомів аналізу господарської діяльності. Методика аналізу господарської діяльності та особливості її побудови залежно від об'єкта дослідження.

3. Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності.

Економічна інформація та основні ознаки ЇЇ класифікації в аналізі господарської діяльності. Інформація бухгалтерського обліку. Облікові регістри підприємства, їх структура і зміст. Річна та квартальна фінансова звітність: Баланс, Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал. Примітки до річної фінансової звітності. Статистична інформація. ЇЇ використання в аналізі господарської діяльності. Позаоблікова інформація та особливості її використання в аналізі господарської діяльності. Система інформаційного забезпечення аналізу, господарської діяльності. Основні принципи формування, раціональних потоків інформації. Автоматизований банк даних - основний компонент інформаційного забезпечення. Зміст загальної схеми формування економічної інформації в умовах застосування ПЕОМ. Основи організації аналізу господарської діяльності в умовах застосування сучасних інформаційних технологій. Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської: мета і завдання аналізу; об'єкти і суб'єкти аналізу; система економічних показників; інформаційне та методичне забезпечення аналізу.

4. Аналіз виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових підприємств

Мета і завдання аналізу виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових підприємств в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва реалізації і собівартості промислової продукції. Методика аналізу організаційно-технічного рівня виробництва: оцінка наукового потенціалу та технічного рівня виробництва; оцінка рівня організації та управління виробництвом. Методика аналізу виробництва і реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства промисловості: аналіз виконання виробничої програми підприємства; загальний аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції; аналіз якості продукції. Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників, що обумовлюють обсяг і структуру виробництва та реалізації продукції. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу виробництва і реалізації продукції. Методика аналізу витрат на виробництво продукції. Загальний аналіз виробничих витрат. Факторний аналіз виробничих витрат. Аналіз витрат за видами та елементами. Методика аналізу собівартості реалізованої продукції. Структурно-логічні моделі факторних систем аналізу прямих матеріальних та трудових витрат у собівартості реалізованої продукції. Аналіз непрямих витрат у собівартості реалізованої продукції. Аналіз витрат на 1 грн. реалізованої продукції. Аналіз собівартості окремих видів реалізованої продукції.

5. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства

Мета і завдання аналізу ресурсного потенціалу підприємства в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу ресурсного потенціалу підприємства. Основи класифікації трудових та матеріальних (необоротних і оборотних) ресурсів підприємства. Методика аналізу трудових ресурсів виробництва та реалізації продукції. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз динаміки трудових ресурсів підприємства. Аналіз руху робочої сили. Оцінка кваліфікації працівників. Аналіз використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці: структурно-логічна модель факторної системи аналізу продуктивності праці. Аналіз фонду заробітної плати. Методика аналізу основних засобів (засобів праці). Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами. Аналіз динаміки основних засобів підприємства. Аналіз якісного стану основних засобів. Аналіз ефективності використання основних засобів. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу фондовіддачі. Методика аналізу матеріальних оборотних ресурсів (предметів праці). Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними оборотними ресурсами. Аналіз динаміки матеріальних оборотних ресурсів підприємства. Аналіз руху матеріальних оборотних ресурсів. Аналіз якості матеріальних оборотних ресурсів. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу матеріаломісткості та матеріаловіддачі. Особливості аналізу ресурсного потенціалу підприємств інших галузей національної економіки: капітального будівництва, автомобільного транспорту, торгівлі, сільського господарства та ін.

6. Аналіз і реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі

Мета і завдання аналізу реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі. Аналіз досягнення мети реалізації товарів і послуг. Методика індексних перерахунків товарообороту і зіставлення ціни. Аналіз товарообороту в цілому, за видами, організаційними формами, методами торгівлі. Аналіз товарообороту за складом, структурою й асортиментом. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу реалізації товарів і послуг. Аналіз і оцінка впливу зовнішніх чинників на зміну товарообороту. Оцінка впливу внутрішніх чинників: товарні ресурси, трудові ресурси, наявність та ефективність використання основних засобів. Основи класифікації витрат. Загальний аналіз витрат підприємств торгівлі. Методика визначення відносної економії витрат або їх перевитрат. Факторний аналіз витрат. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу витрат підприємств торгівлі. Аналіз складу. структури і динаміки витрат за видами діяльності, функціями, елементами. Аналіз витратомісткості реалізації товарів.

7. Аналіз виробництва і собівартості продукції підприємств сільського господарства

Мета і завдання аналізу виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції. Структурно-логічні моделі факторних систем аналізу виробництва і собівартості сільськогосподарської продукції. Аналіз природнокліматичних умов діяльності сільськогосподарських підприємств. Аналіз використання земельних ресурсів. Аналіз виробництва продукції рослинництва. Аналіз виробництва продукції тваринництва. Аналіз витрат і собівартості продукції сільськогосподарських підприємств.

8. Аналіз виробництва і собівартості продукції капітального будівництва

Мета і завдання аналізу виробництва і собівартості продукції капітального будівництва в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва і собівартості продукції капітального будівництва. Показники і зміст аналізу виконання плану капітальних вкладень та введення в дію основних засобів. Показники і зміст аналізу будівельно-монтажних робіт за загальним обсягом, виконавцями, об'єктами. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу обсягу будівельно-монтажних робіт та введення в дію основних засобів. Аналіз собівартості будівельно-монтажних робіт для об'єктів капітального будівництва.

9. Аналіз виробництва та собівартості робіт і послуг автомобільного транспорту.

Мета і завдання аналізу виробництва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту. Аналіз перевезень за загальним обсягом та видами. Показники і зміст аналізу використання транспортних засобів. Аналіз витрат і собівартості перевезень вантажів та іншої транспортної роботи і послуг.

Критерії

оцінювання знань студентів ОКР «бакалавр» при здачі державного іспиту:

 • за результатами комп’ютерного тестування (Табл. 1)

Таблиця 1

Відповідність балів та критеріїв оцінювання державної атестації студентів ОКР «бакалавр»

Критерії оцінювання

(% правильних відповідей)

Бали

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100%

90-100

відмінно

А

82-89%

82-89

добре

В

75-81%

75-81

добре

С

68-74%

69-74

задовільно

D

55-67%

60-68

задовільно

Е

27-54%

35-59

незадовільно

FX

1-26%

1-34

X

 • за результатами розв'язання ситуаційних (творчих) завдань (Табл. 2)

Таблиця 2

Відповідність балів та критеріїв оцінювання державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За національною шкалою

Критерії оцінювання

А

90-100%

відмінно

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропозиції аргументовано й оформлено належним чином.

В

82-89%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання, яке виконано не менше, як на 85%.

С

75-81%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання, яке виконано не менше, як на 80%.

D

69-74%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш, як на 60% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

Е

60-68%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш, як на 65% за умови належного оформлення; або за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

FX

35-59%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш, як на 65%, припущено принципові помилки в розрахунках і оформленні.

X

1-34%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш, як на 50%, припущено принципові помилки в розрахунках і оформленні.

При формуванні загальної оцінки виходити з того, що у структурі комплексного державного іспиту тестові завдання становлять 40%, а комплексні кваліфікаційні завдання (ситуаційні вправи) – 60%.

Рішення щодо присвоєння кваліфікації «Бакалавр» Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом позитивної оцінки, як за тести, так і за виконання комплексного кваліфікаційного завдання.

У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б із однієї складової, комплексний державний іспит оцінюється Державною екзаменаційною комісією «незадовільно».

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До розділу 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Основний

 1. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ЦНЛ, 2005.

 2. Блауг М. Методология экономической науки. – М., 2004. – 416 с.

 3. Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: Навч. посібник/ С.Д.Дзюбик, О.С.Ривак.- К: Знання, 2006.- 481с.

 4. Економічна нобеологія. Навч. посіб. – К.: „Академія”, 2005. – 336 с.

 5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719 с.

 6. Иохин В.Л. Экономическя теория: Учебник. – М.: Экономист, 2005. – 861 с.

 7. Мировая экономическая мысль. В 5-ти томах. – М.: Мысль, 2004.

 8. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посібник/ С.В.Мочерний, Я.С. Мочерна. - К: Знання, 2007.- 684 с.

 9. Основи економічної теорії: Навч. посібник/ Л.Ю.Мельник, М.Х.Корецький, В.М.Огаренко, Л.Л.Мельник; За ред. Л.Ю. Мельника.- К: Центр навчальної літератури, 2005.- 528с.

 10. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Шевченко Л.С.. – К.: Право, 2010. – 448 с.

 11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. – К.: Знання – Прес. 2004. – 614 с.

 12. Політична економія. Навч. посібник / За ред.Башнянина Г.І, Шевчук ЕС., - Л.: Новий світ: 2004. – 570 с.

 13. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, О.П. Степанова. – К.: НАУ, 2005. – 153 с.

 14. Політична економія: Навч. посібник/ Т.І.Біленко, В.Г.Бодров, В.В.Волинцев, О.Б. Глаголєва; За ред. Рибалкіна В.О., Бодрова В.Г.- К: Академвидав, 2004.- 672с.

 15. Політична економія: структурно-логічний навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 2006. – 358 с.

 16. Федоренко В.Г. Основи економічної теорії: Підручник/ В.Г.Федоренко, Ю.М.Ніколенко, О.М.Діденко; Денисенко М.П., Руженський М.М. За ред. В.Г. Федоренка.- К: Алерта, 2005.- 511с.

 17. Экономическа теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2004. – 931 с.

Додатковий

 1. Антимонопольна діяльність: Підручник / За ред. В.Д. Лагутіна. – К.: КНТЕУ, 2005.

 2. Білецька Л.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник/ Л.В.Білецька, О.В.Білецький, В.І.Савич.- К: Центр навчальної літератури, 2005.- 652с.

 3. Ватаманюк З.Г. Вступ до економічної теорії. - «Новий Світ - 2000»Львів, 2005.

 4. Гальчинський А.А. Теорія грошей. – К.: Основи, 2001.

 5. Економічна енциклопедія: У трьох томах. / Відпов. ред. С.В. Мочерний. – К.: Видавничий центр. “Академія”, 2000.

 6. Экономическая теория. Учебник. / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.Г. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: - ИНФРА – 2007.

 7. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер.с англ. – М.: Прогрес, 1978.

 8. Леоненко П.М., Черепніна О.І. Сучасні економічні системи Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.

 9. Мазараки А.А., Ильин В.В. Философия денег. Монография. – К.: КНТЕУ, Книга, 2004.

 10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблеми, политика, / Пер.с англ. – М.: Республика, 2008.

 11. Маркс К. Капитал. Т. 1 – 3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.2 – е изд. – Т. 23 –25.

 12. Маршалл А. Принципы экономической науки. В з –х т. – М т. Прогрес, 1993.

 13. Милль Дж.С. Основы политической экономики: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1981. – Т.1.

 14. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. В.Г. Федоренка – К.: Алерта, 2005.

 15. Перехідна економіка. Підручник / За ред.акад. НАНУ В.М. Гейца. – К.: Вища шк., 2003.

 16. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА: Пер. з англ. – К.: Арт Ек, 2000.

 17. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1992.

 18. Туган – Барановский М.Л. Политическая экономия: - К.: Знання, 2000.

 19. Фридмен М. Количественная теория денег: Пер.с англ. – М.: Эльф – Пресс, 1996.

 20. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Новости, 1991

 21. Хикс Дж. Стоимость и капитал: Пер. С англ. – М.: Эльф – Пресс, Универс, 1993.

 22. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України, - К.: Логос, 2003.

 23. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. Київ Юрінком – Інтер, 2003.

 24. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – м.; Прогресс, 1982.

 25. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / За ред. проф. А.А. Мазаракі. – К: КНТЕУ, 2000.

Інтернет – ресурси

 1. www.prezident.gov.ua Президент України

 2. www.kmu.qov.ua Кабінет Міністрів України

 3. www.rada.qov.ua Верховна Рада України

 4. www.me.qov.ua Міністерство економіки України

 5. www.ukrstat.qov.ua Держкомстат України.

До розділу 2. МАКРОЕКОНОМІКА

Основний

 1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. - К. : Знання, 2004. -851 с.

 2. Задоя А.А. Макроекономіка : підручник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня.- К.: Знання, 2008.- 381с.

 3. Манків Г. Макроекономіка / Г. Манків, Н. Грегорі; наук.рРед.; пер. з англ. С. Панчишина. – К.: Основи, 2001. - 588 с.

 4. Панчишин С. Макроекономіка : навч. посіб. / С. Панчишин. - К.: Либідь, 2001.- 616 с.

 5. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: підручник / І.Ф. Радіонова. – К.: Таксон, 2004. - 348 с.

 6. Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник / А.Г. Савченко. – К.: КНЕУ, 2005. - 441с.

Додатковий

 1. Агапова Т.А. Макроекономіка : учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. –М. : МГУ: Дело и Сервис, 2000.

 2. Базилевич В.Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Атіка, 2006. - 368 с.

 3. Базилевич В.Д. Макроекономіка : тести, ситуаційні завдання, практикум розв’язання: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Четверта хвиля, 1997. - 144 с.

 4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг; пер. с англ. – М.: «Дело» ЛТД, 1994. - 687 с.

 5. Бункина М.К. Макроекономіка : учебник / М.К. Бункина, А.М. Семенов, В.А. Семенов - [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Дело и Сервис, 2000. -512 с.

 6. Бурда М. Макроекономіка. Європейський контекст / М. Бурда, Ч. Віплош.- К.: Основи, 1998.- 667 с.

 7. Вечканов Г.С. Макроекономіка / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. - СПб.: Питер, 2002. - 432 с.

 8. Гейгер Л.Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика / Л.Т. Гейгер; пер. с англ. – М.: ИНФРА, 1996. - 560 с.

 9. Геблер Й. Макроекономіка: навч. посіб./ Й. Геблер; пер. з нім. ; за ред. Р.М. Березюка, А.Ф. Мельник.- К.: НМК ВО, 1993. - 400 с.

 10. Долан Э. Дж. Макроэкономика / Э. Дж. Долан, Д. Линдсей.- СПб., 1994. - 402 с.

 11. Дорнбуш Р. Макроэкономика / Р. Дорнбуш, С. Фишер; пер. с англ.- М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. - 784 с.

 12. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс; пер. с англ.- М.: Прогресс, 1978.

 13. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: учебник / С.Н. Ивашковский.- М.: Дело, 2000.

 14. Лагутін В.Д. Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізми реалізації / В.Д. Лагутін, Т.О. Кричевська.- К.: КНТЕУ, 2004.

 15. Лэйард Р. Макроэкономика: Курс лекций для рос. читателей / Р. Лэйард.- М.: Джон Уайли энд Санз, 1994. - 160 с.

 16. Макконнелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2 т. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю.- М.: Республика, 1992. - 800 с.

 17. Макроэкономика / под ред. Е.Б. Яковлевой. – СПб.: Поиск, 1997. - 380 с.

 18. Макроекономіка та макроекономічна політика: навч. посіб. / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Длугопольський, О.В. Панухник; наук. ред. А.Ф. Мельник. - К.: Знання, 2008. – 699 с.

 19. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник /за заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 2001. – 518 с.

 20. Овчинников Г.П. Макроэкономика / Г.П. Овчинников. - СПб. Техн. кн., 1992. - 230 с.

 21. Панчишин С. Макроэкономика: тести і задачі / С. Панчишин.- К.: Либідь, 2002. - 216 с.

 22. Перехідна економіка: підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Ліанова та ін.; за ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк.. 2003.- 591 с.

 23. Романишин В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика / В.В. Романишин, Ю.М. Уманців. - К.: Атіка, 2005.

 24. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика: Глобал. подход: пер. с англ.- М.: «Дело» ЛТД, 1996. - 847 с.

 25. Селищев А.С. Макроэкономика / А.С. Селищев. - СПб.: Питер, 2001.- 488 с.

 26. Статистичний щорічник України за 2009 рік / Держкомстат України.- К.: Техніка, 2010.

 27. Тарасевич Л. Макроэкономика: учебник / Л. Тарасевич, В. Гальперин, П. Гребенников, А. Леусский; под общ. ред. Л.С. Тарасевича.- 3-е изд., перераб. и доп. – СПбГУЭФ, 1999. - 656 с.

 28. Теоретичні основи сучасної макроекономіка: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / П.І. Пушкаренко, О.О. Нєсвєтов, Р.В. Кочубей; за заг. ред. П.І. Пушкаренко. - Суми: Унів.кн., 2007. - 331 с.

 29. Тодаро М.П. Экономическое развитие: учебник / пер. с англ.; под ред. С.М. Яковлева, Л.Е. Зевина. - М.: ЮНИТИ, 1997.- 671 с.

 30. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Д. Экономика. - М.: «Дело» ЛТД, 1993. - 829 с.

 31. Фридмен М. Количественная теория денег: пер. с англ.- М.: Эльф-Пресс, 1996.

 32. Економіка України: макропроблеми розвитку / Н.І. Горшкова та ін.; за ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. - К.: НДЕІ, 2008. - 327 с.

 33. Юрчишин В.В. Економічні виклики для України в умовах глобалізації.- К.: НАДУ, 2005.

Інтернет-джерела

 1. Законодавство України - www.zakon.rada.gov.ua

 2. Сайт Державного комітету статистики - www.ukrstat.gov.ua

 3. Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua

 4. Сайт Міністерства економіки України - www.me.gov.ua

 5. Сайт Міністерства фінансів України - www.minfin.gov.ua

 6. Сайт Національного банку України - www.bank.gov.ua

ПРАЦІ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

З ЕКОНОМІКИ

1. Бьюкенен Дж. Сочинения: пер. с англ. (Серия: Нобелевские лауреаты по экономике). Фонд экономической инициативы.- М.: Таурус Альфа, 1997.

2. Дебре Ж. Три функции в экономике / Ж. Дебре // Экономика и математические методы. - 1990. - Т. 26. - Вып. 1.

3. Клейн Л. О переходе к рыночной экономике / Л. Клейн // Деньги и кредит.- 1996. - №5.

4. Клейн Л. Глобализация: вызов национальным экономикам / Л. Клейн // Проблемы теории и практики управления. - 1998. - №6.

5. Леонтьев В. Межотраслевая экономика / В. Леонтьев.- М.: Экономика, 1997 (Серия: Экономисты - лауреаты Нобелевской премии).

6. Мандел Р. Эволюция международной валютной системы // Проблемы теории и практики управления. - 2001. - №1.

7. Модильяни Ф. Сколько стоит фирма? Теорема ММ / Ф. Модильяни; пер. с англ. - М.: Дело, 1999.

8. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления / Г. Саймон // THESIS. - 1993. - Т.1. - Вып. 3.

9. Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Теория фирмы. - СПб., 1995.

10. Самуэльсон П. Экономика: Вводный курс: Т. 1, 2 / П. Самуэльсон; пер. с англ. - М., 1993.

11. Солоу Р. Перспективы теории роста / Р. Солоу // Мировая экономика и междунар. отношения. - 1996. - № 8.

12. Тобин Дж. Глобальная экономика: Кто у руля? / Дж. Тобин // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - № 1.

13. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки / М. Фридмен // THESIS. - 1994. - Вып. 4.

14. Фридмен М. Количественная теория денег / М. Фридмен; пер. с англ. - М.: Эльф пресс, 1996.

15. Хайек Ф. Дорога к рабству / Ф. Хайек. - Лондон, 1983.

16. Хикс Дж. Стоимость и капитал / Дж. Хикс; пер. с англ.- М.: Издат. группа «Прогресс», 1993.

17. Хикс Дж. Теория экономической истории / Дж. Хикс // Вопросы экономики. - 2003.

18. Эрроу К. К теории ценового приспособления / К. Эрроу // Теории фирмы. - СПб., 1995.

19. Эрроу К. Информация и экономическое поведение / К. Эрроу // Вопросы экономики. - 1995. - № 5.

20. Балашова Е., Финн Кюдланд и Эдвард Прескотт: движущие силы экономических циклов (Нобелевская премия по экономике 2004 г.) / Е. Балашова // Вопросы экономики. - 2005. - № 1.

21. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют / М. Блауг; пер с англ. // Вопросы экономики. - 2004.

22. Довбенко М. В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія) : навч. посіб./ М. В. Довбенко. - К.: Академія, 2005.

23. Канторович Г. Турунцева М., Роберт Энгл и Клайв Гренджер: новые области экономических исследований (Нобелевская премия 2003 года по экономике) Г. Канторович, М. Турунцева, Энгл Роберт и Гренджер Клайв // Вопросы экономики. - 2004. - № 1.

24. Латов Ю. Может ли теория экономической истории не быть институциональной? (о книге Дж. Хикса «Теория экономической истории) / Ю. Латов // Вопросы экономики. - 2004. - № 2.

25. Нобелевские лауреаты ХХ века: Энциклопедический словарь. - М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2001.

26. Экономическая трансформация: темпы и масштабы // Реформы глазами американских и российских ученых. - М., 1996.

До розділу 3. МІКРОЕКОНОМІКА

Основні джерела

 1. 50 лекций по микроэкономике: В 2х т. – СПб.: Экономическая школа, 2004. -Т.1. - 624с.

 2. 50 лекций по микроэкономике: В 2х т. – СПб.: Экономическая школа, 2004.- Т.2. - 776с.

 3. Андреюк Н. В. Мікроекономіка: Навч. посібник / Н. В. Андреюк. – К.: Кондор, 2004. – 176 с.

 4. Базилевич В. Д. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій / В. Д. Базилевич. – К : Четверта хвиля, 1999. – 248 с.

 5. Базілінська О. Я. Мікроекономіка: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 351с.

 6. Башнянин Г.І. Мікроекономічні ринкові системи: Метрологічні проблеми аналізу ефективності функціонування / Ред. Капелюшна О.В.- Львів: ЛКА, 2001. – 182 с.

 7. Безугла В. О. Мікроекономіка: Навч. посібник / В. О. Безугла, І. І. Постіл. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

 8. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник / Л. В. Білецька, О. В. Білецький. В. І. Савич. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

 9. Богачев В. И. Экономическая теория рыночных отношений. Макроэкономика. Микроэкономика: Учеб. пособие / В. И. Богачев, К. В. Кравченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Аристей, 2003. – 448 с.

 10. Вінніченко І. І. Мікроекономіка: Навч. посібник / І. І. Вініченко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 272 с.

 11. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Морунов В.И. Микроэкономика. В 3 х кн.. – М.: Омега-Л, Экономикус, 2010. – 1026с.

 12. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці / О. В. Горбачевська. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

 13. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник / Т. Т. Горобчук. – К : ЦУЛ, 2002. – 236 с.

 14. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка. Практикум: Навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 404 с.

 15. Долан Э.Д., Линдсей Д. Микроэкономика / Под ред. Лисовика Б.- С.-Пб.: Литера плюс, 1997. – 448 с.

 16. Емцов Р.Г. Микроэкономика: Учебник. - 2-е изд.- М: МГУ, 2000. – 320 с.

 17. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посібник / А. О. Задоя. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2002. – 211с.

 18. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій. Навч. посібник / А. О. Задоя. – К.: Знання, 2000. – 176 с.

 19. Калініченко О. В. Мікроекономіка. Практикум: Навч. посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

 20. Косік А. Ф. Мікроекономіка: Навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

 21. Косік А. Ф. Мікроекономіка: Навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 438 с.

 22. Кушнір В. С. Мікро- та макроекономіка: Навч. посібник / В. С. Кушнір. – К.: ІНКОС, центр учбової літератури, 2006. – 256 с.

 23. Лісовий А. В. Мікроекономіка: Навч. посібник / А. В. Лісовий. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 208 с.

 24. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учеб. пособие / Под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. – 5-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2005. – 592 с.

 25. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти. У 2-х ч. / С. М. Будаговська, О. І. Кілієвич, І. О. Луніна, інші; За ред. Будаговської С.М. – 3-тє вид. – К.: Основи, 2003. – 517 с.

 26. Мікроекономіка: Навч. посібник / В. І. Мельникова, В. Г. Яременко, О. П. Мельникова, В. О. Корнівська. – К.: Професіонал, 2005. – 400 с.

 27. Мікроекономіка: Підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, А. І. Ігнатюк, С. В. Слухай; За ред. В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2007. – 677с.

 28. Мэнкью Н. Принципы микроэкономики. Учебник. – СПб.: Питер, 2007. – 592с.

 29. Наливайко А. П. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / А. П. Наливайко, Н. В. Задорожна; За ред. Наливайка А.П. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.

 30. Нарижна Л. Д. Мікроекономіка в схемах: Навчальний посібник / Л. Д. Нарижна, Л. Н. Пономарьова. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 160 с.

 31. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник.2-е изд. – М.: Норма, 2008. – 576с.

 32. Павленко І. М. Мікроекономіка: Навч. посібник / І. М. Павленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.

 33. Пиндайк Р. Микроэкономика: Учебник / Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд; Пер. с англ. А.А. Малышев, Г.Ю. Трофимов. – М.: Экономика, 1992. – 510 с.

 34. Піндайк Р. С. Мікроекономіка / Р. С. Піндайк, Д. Л. Рубінфельд. – К.: Основи, 1996. – 646 с.

 35. Пономаренко О. І. Сучасний економічний аналіз: Навч. посібник. Ч.1. Мікроекономіка / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. – У 2-х ч. – К.: Вища школа, 2004. – 262 с.

 36. Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки: Навч. посібник.- 2-ге вид.- К: Кондор, 2005. – 102 с.

 37. Рудий М. М. Мікроекономіка: Навч. посібник / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.

 38. Рудий М. М. Мікроекономіка: Навч. посібник / М. М. Рудий. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.

 39. Старостенко Г. Г. Мікроекономіка: Навч. посібник / Г. Г. Старостенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с.

 40. Стеблій Г. Я. Мікроекономіка: Навч. посібник / Г. Я. Стеблій. – К.: „Фірма „ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 221с.

 41. Тарасевич Л.С., Гребєнников П.И., Мусский А.И. Микроэкономика. 6-е изд. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 544с.

 42. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. - К: Знання, 1998. – 714 с.

Додаткові джерела

 1. Алчиан А. Значение изменения полезности // Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М.Гальперина. - С.-Пб.: Экономическая школа, 1993. – 512 с.

 2. Білик М. Д. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті // Фінанси України. – 2007. – №6. – С.133-147.

 3. Винер Дж. Концепция полезности в теории ценности и ее критика // Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М.Гальперина. – С.-Пб., 1993. – 260 с.

 4. Долан Э.Дж., Линсей Д. Рынок: микроэкономическая модель: Пер. с англ. / Под ред. Лисовика Б – С.-Пб., 1992. – 350 с.

 5. Економічна теорія: Підручник / В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, С. П. Горобець та ін.; За ред.В.М. Тарасевича. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.

 6. Економічна теорія: Посібник для вищої школи / Під ред. Воробйова Є.М. – Харків-Київ, 2001. – 704 с.

 7. Заблоцький Б. Ф. Перехідна економіка: Посібник / Б. Ф. Заблоцький. – К.: Академія, 2004. – 512 с.

 8. Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М., 1993. – 345 с.

 9. Курс экономической теории: Учебник / М. Н. Чепурин, С. Н. Ивашковский, Е. А. Киселева и др.; Под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 5-е изд., испр., доп. и перераб. – Киров: АСА, 2004. – 832 с.

 10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Частина 2. Мікроекономіка: Пер. з англ., 13-е вид. / Наук. ред. перекладу Т. Панчишина. – Львів: Просвіта, 1999. – 634 с.

 11. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ.: В 2 т. – 2-е изд. – М.: Республика, 1992. – 972 с.

 12. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М., 1993. – 410 с.

 13. Микроэкономика: Практический поход: Учебник/ Под. ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. – М.: КноРус, 2009. – 704с.

 14. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник / С. В. Мочерний. – К.: Академія, 2003. – 656 с.

 15. Самюелсон Пол А. Мікроекономіка / П. А. Самюелсон, В. Д. Нордгауз. – Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 676 с.

 16. Сизоненко В. О. Підприємництво: Підручник / В. О. Сизоненко. – К.: Вікар, 1999. – 438 с.

 17. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и приложения: Пер. с англ.: В 2 т. – М.: Финансы и статистика, 1992.

 18. Хейне П. Экономический образ мышления. – М., 1991. – 270 с.

 19. Хикс Дж.Р., Аллен Р.Г. Пересмотр теории ценности // Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М.Гальперина. – С.-Пб., 1993. – 320 с.

Інтернет джерела

 1. .ua – Сайт Верховної Ради України.

 2. http://www.kmu.gov.ua – Сайт Кабінету Міністрів України.

 3. http://www.minfin.gov.ua – Сайт Міністерства фінансів України.

 4. http://www.ukrstat.gov.ua – Сайт Державного комітету статистики України.

 5. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

 6. – Институт «Экономическая школа»

 7. .ua Все для викладачів

 8. http://www.nobelprize.org/economics/laureates - Сайт Нобелівської премії з економіки.

 9. http://dklevin/etc - Центр економічної теорії (США)

http://www.imce.ru – Інститут мікроекономіки

До розділу 4. ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Основний

 1. Історія економіки та еокномічної думки: Навчальний посібник/В.М.Ковальчук, М.В.Лазарович, М.І.Сарай К: «Знання» 2008. – 647с.

 2. Історія економічних вчень: Підр./Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін,; За ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко-К.: КНЕУ, 2001 – 564 с.Екологія. Навч.-метод. посіб. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф. та ін. – К., КНЕУ, 2005.

 3. Проскурин П.В. Історія економіки та економічних вчень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації. Навч. посіб. – К.:КНЕУ,2005. – 372 с

Додаткова

 1. Бартенев С. А. Экономическая история: Учебник. — М.: Экономистъ, 2004.-442 с.

 2. Бартенев С. А. История экономических учений: Учебник. – М.:Юристъ, 2003.- 456 с.

 3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опит социального прогнозирования. Перевод с английского. – М.: Academia, 1999. – 786 с.

 4. Березин И. Краткая история экономической мысли: Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 2000.- 368 с.

 5. Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1998.- 288 с.

 6. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: пер. с англ.- М.: Дело Лтд, 1994. – 687 с.

 7. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. – Т.2: Ігри обміну. – К.: Основи, 1997.- 585 с.

 8. Ван дер Вее Г. История мировой экономики: 1945—1990 гг. — М.: Наука, 1994.- 412 с.

 9. Гусейнов Р. История мировой экономики: Запад – Восток – Россия: Учебное пособие. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2004.- 552 с.

 10. 25 ключевых книг по экономике / Ален Бейтон, Антуан Казорла, Нристиан Долло, Анн Мари Дре / Перевод с франц. – Б.М., Урал LTD, 1999. – 559 с.

 11. Злупко С.М. Історія економічної теорії.- К.: Знання, 2005. – 719 с.

 12. Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. – М.: «Academia» – «Наука», 1999.- 724 с.

 13. История экономических учений: Учеб. Пособие / Ред. В.С. Автономов. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 784 с.

 14. История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 723 c.

 15. История экономики: Учебник / Под общ. ред. проф. О.Д.Кузнецовой и проф. И. Н. Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2002 – 384 с.

 16. История экономических учений. Ч. ІІ: Учебник / под ред. А. Г. Худокормова. – М.: Изд-во МГУ, 1994.- 416 с.

 17. Історія економічних учень: Підр./Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.; За ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко – К.: КНЕУ, 2001- 564 с.

 18. Історія економічних учень: Підручник.: У 2ч. – Ч. 1,2 / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2005

 19. Історія економічної думки України / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. – К.: Либідь, 1993.- 272 с.

 20. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших дней/Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2001- 544 с.

 21. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей: Реф.-дайдж. / Укл. Фещенко В.М. – К.: АУБ, 1999. – 189 с.

 22. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 431 с.

 23. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: «Дело ЛТД», 1993. – 192 с.

 24. Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. / Т. Кун; Сост. В.Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 608 с.

 25. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навч. посібник, “Знання-Прес”, - К., 2004. - 570 с.

 26. Лортикян Э. Л. История экономических реформ. — Харьков: Консум, 1999. – 288 с.

 27. Лортикян Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины: Эволюция рыночной экономики. – Харьков: Консул, 2004. – 360 с.

 28. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, 2000. – 560 с.

 29. Мак-Ніл Вільям. Піднесення Заходу. Історія людського суспільства. – К.: Ніка-Центр, 2002.- 1111 с.

 30. Маркс К. Капитал. Т.1 – 4. //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.23 – 26

 31. Мартыновский С. Экономика от Аристотеля до наших дней: Основные направления анализа. – Одесса: Друк, 2001. – 416 с.

 32. Маршалл А. Принципи економічної науки: Реф. Підр. / Укладач Фещенко В.М. – К.: АДС “УМК Центр”, 2001. – 211 с.

 33. Негиши Такаши. История экономической теории: Пер. с англ./ Под ред. Л.Л. Любимова и др. – М.: АО «Аспект Пресс», 1995. – 462 с.

 34. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вища школа, 2002 – 663 с.

 35. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Видання друге, стереотипне. – К.: Либідь, 2000.- 358 с.

 36. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия: В 2 т.: Пер. с англ. / Под ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта. – СПб.: Экон. шк., 2002.

 37. Подолинський С.А. Вибрані твори / Упорядн. Л.Я. Корнійчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.

 38. Полонська-Василенко Н. Історія України. – В 2-х т. – К.: Либідь, 1993.

 39. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 372 с.

 40. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Госполитиздат. Т.1, 1955. – 358 с.

 41. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Пер. с англ. Вступ. статья и общ. ред. И.М. Осадчей.– М.:Прогресс, 1986.–472 с.

 42. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – М.: Прогресс, 1968. – 600 с.

 43. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.- М.: Соцэкгиз, 1962. - 684 с.

 44. Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии. Бастиа Ф. Экономические софизмы. Экономические гармонии. – М.: Дело, 2000.- 232 с.

 45. Тимочко Н.О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.

 46. Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран: Учеб. пособие / Под ред. проф. М. Н. Чепурина. — М.: Юрид. дом «Юстицинформ», 2002. – 496 с.

 47. Толмачева Р. П. Экономическая история: генезис рыночной экономики: Учебник. — М.: Дашков и Ко, 2002. – 604 с.

 48. Туган – Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов. – 3-е изд. – М., 1914. – 384 с.

 49. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний /Відп. ред. Т.І.Дерев¢янкін. – К.: Наукова думка, 1994. – 263 с.

 50. Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К.: КНЕУ, 2003. – 187 с.

 51. Хикс Дж. Теория экономической истории. Пер. с. англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Нуреева. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2003. – 224 с.

 52. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. Пер. с англ./ Под ред. Ю.Я.Ольсевича. – М.: Экономика, 1996. – 351с.

 53. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.1. – М.: Попурри, 1998.- 688 с.

 54. Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3 т. – СПб.: Экон. шк., 2004.

 55. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). – М., 1992.- 562 с.

 56. Экономическая история мира. Европа. — Т. 1 – 4 / Под общ. ред. М. В. Конотопова. — М.: Дашков и Ко, 2004 – 2006.

 57. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 480 с.

 58. Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Республика, 1994.- 527 с.

До розділу 5. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Основна

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ // Все про бухгалтерський облік. – 2009. - № 10 (із змінами і доповненнями)

2. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України від 2.02.01 р. № 47// Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 77 (623)

3. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції ( робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132

 1. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт. Затверджені Наказом Держбуду України від 07.05.2002 р. №81

 2. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті. Затверджені Наказом Міністерства транспорту України від 05.02. 2001 р. № 65

 3. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затверджені Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05. 2002 р. № 145 // Все про бухгалтерський облік – 2002. - № 76

7. Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

8. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

9. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни « Управлінський облік »/ Держкомітет статистики України, Держакадемія статистики, обліку та аудиту; Уклад. Нападовська Л.В.. – К., 2006. – 296 с.

10. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник. – К.: Книга, 2004. – 544 с.

11. Управлінський облік: Навч. Посіб. / Л.В.Нападовська, О.А.Бакурова та ін.; За заг. Ред Л.В.Нападовської. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон.ун-т, 2006. – 346 с.

Додаткова

1. Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - №9. – С. 3-5

2. Давидович І. Є. Управління витратами : навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320с.

3. Маренич Т. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 12. – С. 19-25

4. Мачулка О. Облік та аналіз витрат: управлінський аспект // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - № 10. – С. 30-34

5. Нападовська Л.В. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин// Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 8-9. – С. 78- 93, № 10. – С. 45-55

6. Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: Навч. Посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2007 – 303 с.

7. Сльозко Т. Методи обліку витрат «Стандарт-кост» і нормативний: історія та сучасність // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 7. – С. 3-8

8. Цвєткова Н. Сучасна організація обліку та складання звітності для прийняття управлінських рішень // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 3. – С. 14-27

До розділу 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

(ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

6.1. Нормативні документи

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 28 (із змінами і доповненнями)

2. Господарський кодекс України: Прийнятий Постановою Верховної Ради України від 16.01.2003 р. № 436-1У // Бухгалтерія. – 2004. - № 3. – С.7 - 108

3. Цивільний кодекс України: Прийнятий Постановою Верховної Ради України від 16.01.2003 р. №435-ІУ (із змінами від 19.06.2003 р., від 18.11.2003 р.) // Збірник систематизованого законодавства (випуск 12), грудень 2003.

4. Про господарські товариства: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 12

5. Про оплату праці: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 24.03.1995 р. № 144-95 // Урядовий кур’єр. – 1995. – 18 травня.

6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

7. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затв. Наказом Державного комітету промислової політики України від 2.02.01 р. № 47// Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 77 (623)

8. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції ( робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затв. Наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132

9. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затв. Наказом Держбуду України від 07.05.2002 р. №81

10. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті. Затв. Наказом Міністерства транспорту України від 05.02. 2001 р. № 65

11. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356

12. Про затвердження типових форм первинного обліку. Затверджено Наказом Міністерства статистики України від 29.12.95 р. №352

13. Типові форми первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів, затверджені Наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 р. №193

14. Типові форми первинних документів по обліку праці і заробітної плати: Затверджено Наказом Міністерства статистики України від 22.05.96р. №144 // Баланс. - 1996. - № 29.

15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291

16. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 11 (36)

Спеціальна література

Основна

1.Балченко З.А. Бухгалтерський облік у туризмі і готелях / З.А. Балченко. – К.: Ліра – К, 2008

2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спец. “Облік і аудит” ВНЗ / За ред . проф. Ф.Ф.Бутинця. – 6- те вид., доп. І перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 756 с.

3. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. Посібник. За ред. Р.Л.Хом’яка. –3-е вид., доп. І перероб. – Львів: Нац. Ун-т “Львівська політехніка” ( Інформаційно-видавничий центр “Інтелект +” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2004. – 912 с.

4. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. Для студ. ВНЗ / За ред. В.Б.Захожая, М.Ф.База ся. – К.: МАУП, 2005. – 968 с.

5. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс фінансового обліку: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 566 с.

6. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.

7. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності :Підручник. – Кцентр учбової літератури, 2010. – 392 с.

8. Крупка Я.Д. Облік у будівництві: Підручник / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Р.О. Мельник. – К.:Знання, 2008. – 631с.

9. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. Посіб. – К.: Знання Прес, 2005. – 491 с.

10. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. Пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 608 с.

Додаткова

1. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Підручник. –2-ге вид., перероб. І доп. - Київ: Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2008. – 556 с.

2. Нестеренко Ж.К. Бухгалтерський облік промислових підприємств: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 311 с.

3. Павлюк І.М. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів: Навч. Пос. – К.: ЦНЛ, 2004. – 159 с.

4. Іванюта П.В., Левченко З.М. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

5. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

6. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2004

7. Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 233с.

8. Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік. Навч. Посіб. – К.: ЦУЛ, 2007. – 528 с. Жовтень 2008 р.

9. Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.

10. Періодичні видання: «Бухгалтерський облік і аудит», «Все по бухгалтерський облік», «Дебет – Кредит», «Баланс», «Бухгалтерія».

Інтернет-ресурси

1..ua – сайт „Дебет-Кредит” від ГК.

2. www.rada.dov.ua – сайт Верховної Ради України.

3.www.buhgalteria.com.ua - сайт „Бухгалтерія” від „Бізнесу”

До розділу 7. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Основна література

 1. Алексєєва А.В., Веренич О.Г., Шаповалова А.П., Горностаєва В.М. Опорний конспект з курсу "Фінансовий облік. - К.: КНТЕУ, 2010.

 2. Алексєєва А В., Веренич О Г., Кузьменко О. П., Зябчєнкова Г.В. Фінансовий облік: Практикум. - К..-КНТЕУ, 2009.

 3. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.-практ. посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

 4. Волкова І. А. Фінансовий облік - 1: навч. посібник / І. А. Волкова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 228 с.

 5. Волкова І. А. Фінансовий облік - 2: навч. посібник / І. А. Волкова. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.

 6. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури 2007. – 480 с.

 7. Збірник тестових завдань з облікових дисциплін / авт.: Л. В. Нападовська, А. В. Алекєєва, О. Г. Веренич, А. П. Шаповалова. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 139 с.

 8. Звітність підприємств: Навч. посіб. / А.В. Алексєєва, А.П. Шаповалові, Г.В. Уманців, О.Г. Веренич. – К.: КНТЕУ, 2008. – 323 с.

 9. Кобилянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 471с.

 10. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г., Фінансовий облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посіб. – К.:Центр навчальної літератури, 2004.

 11. Лишиленко О.В. Фінансовий облік : підручник / О. В. Лишиленко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 556с.

 12. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік : навч. посібник / Г. В. Нашкерська. – К. : Кондор, 2009. – 503с.

 13. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко. – 3-тє вид., допов. і перероб. – К. : Алерта, 2008. – 926 с.

 14. Фінансовий облік : опорний конспект курсу для студ. напрям. підгот. "Економіка і підприємництво" / уклад.: А.В. Алексєєва, О.Г. Веренич, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва. – К. : КНТЕУ, 2008. – 126с.

 15. Фінансовий облік : навч. посібник / В. К. Орлова, Л. А. Костецька, М. С. Орлів та ін. ; за ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 - IV.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.№ 436 - IV.

 3. Податковий кодекс України від 02.12.10 р., №2755 –VІ.

 4. Митний кодекс України від 11.08.2002 р. №92-ІV.

 5. Про фінансовий облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996 - XIV.

 6. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.1991 р. № 1201-ХІІ.

 7. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. №108/95-ВР.

 8. Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР.

 9. Про податок на додану вартість: Закон України від 19.07.1997 р. № 535/97 - ВР.

 10. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990р. № 509-ХІІ - ВР.

 11. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 р. № 889-IV - ВР.

 12. Про єдиний митний тариф: Закон України від 05.02.1992 р. № 2097-ХІІ - ВР.

 13. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.1998 р. №728/98.

 14. Про податок з власників транспортних засобів та інших само­хідних машин і механізмів: Закон України від 11.12.1991 р. № 1963-ХІІ.

 15. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ-ВР.

 16. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ - ВР.

 17. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999р. № 1105-ХІV - ВР.

 18. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-ІV- ВР.

 19. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. № 2181- III - ВР .

 20. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 № 18-92.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. від 31). (від ____від 03.07. крет Кабінету Міністрів ____________________________________________________________________№ 87.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 31.03.99 р. №87.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 18.10.99 р. № 242.

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 ”Дебіторська заборгованість”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 08.10.99 р. № 237.

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 ”Зобов'язання”": Затв. наказом М-ва фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 ”Фінансові інвестиції”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 26.04.2000 р. № 91.

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 ”Фінансові інструменти”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 30.11.01р. № 559.

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 ”Оренда”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 28.07.2000 р. № 181.

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 ”Дохід”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 ”Витрати”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 ”Податок на прибуток”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.

 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 ”Об'єднання підприємств”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 07.07.99 р. № 163.

 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 ”Вплив змін валютних курсів”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 10.08.2000 р. № 193.

 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 ”Виплати працівникам”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 28.10.03р. № 601.

 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 ”Зменшення корисності активів”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 24.12.04р. № 817.

 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 ”Фінансові витрати”: Затв. наказом М-ва фінансів України від 28.04.06 р. № 415.

 41. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій: Наказ М-ва фінансів України від 30.11.99 №291.

 42. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій: Наказ М-ва фінансів України від 30.11.99 №291.

 43. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ М-ва фінансів України від 24.05.95 № 88.

 44. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ М-ва статистики України від 29.4,2.95 р. № 352.

 45. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ М-ва фінансів України від 11.08.94 р. № 69.

 46. Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі: Наказ М-ва статистики України від 22.05.96 № 144.

 47. Про затвердження порядку експертної оцінки нематеріальних активів: Наказ ФДМУ, ДКНТ від 27.07.95 № 969/97.

 48. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ М-ва фінансів України від 13.03.98 № 59 (зі змінами та доповненнями).

 49. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей: Наказ М-ва фінансів України від 16.05.96 № 99.

 50. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова правління НБУ від 15.02.2004 р. № 637.

 51. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки: Постанова правління НБУ від 24.02.97 № 37.

 52. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22,01.96 р. № 116.

 53. Інструкція про безготівкові розрахунки України в національній валюті: Постанова правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

 54. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній валюті та іноземний валюті: Постанова правління НБУ від 12.11.2003 р.№492.

 55. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Наказ М-ва фінансів України від 29.12.2000.

 56. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ М-ва фінансів України від 10.01.2007 р. № 2 (зі змінами та доповненнями).

 57. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ М-ва фінансів України від 30.09.2003 р. № 561.

 58. Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних: Наказ ДПАУ від 30 06 2005;р. №244.

Інтернет-ресурси

 1. .ua

 2. .ua

 3. .ua

 4. .ua

 5. .ua

 6. .ua

 7. .ua

До розділу 8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

Основна

 1. Земельний кодекс України вiд 25.10.2001  № 2768-III.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984  № 8073-X.

 3. Митний кодекс України вiд 11.07.2002  № 92-IV.

 4. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. № 2755 – ІV.

 5. Про державну податкову службу в Україні: Закон України вiд 04.12.1990  № 509-XII.

 6. Про Єдиний митний тариф: Закон України вiд 05.02.1992  № 2097-XII.

 7. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України вiд 09.04.1999  № 587-XIV.

 8. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України вiд 08.07.2010  № 2464-VI.

 9. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України вiд 01.06.2000  № 1775-III.

 10. Про оплату праці: Закон України вiд 24.03.1995  № 108/95-ВР.

 11. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України вiд 28.12.1994  № 334/94-ВР

 12. Про рекламу: Закон України вiд 03.07.1996  № 270/96-ВР.

 13. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ президента України вiд 03.07.1998  № 727/98

Інтернет – ресурси

1. www.nau.kiev.ua

2. www.zakon.rada.gov.ua

3. www.sta.gov.ua

4. .ua

До розділу 9. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ

Основна література

 1. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій. Навч. посібник / За ред. Давидова Г.М. – 3-тє вид., стер. – К: Знання, 2002. – 170 с.

 2. Аудит: опорний конспект лекцій / уклад. К.О. Назарова, О.Л. Шерстюк, О.О. Заремба, Т.А. Кумченко. – К.: КНТЕУ, 2009. – 76 с.

 3. Аудит: Опорний конспект лекцій. Ч.2 / Укл. Никонович М.О. – К: КНТЕУ, 2000. – 167с.

 4. Аудит: Опорний конспект лекцій. Ч.3 / Укл. Никонович М.О. – К: КДТЕУ, 2000. – 158с.

 5. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навч. посібник / За ред. Бутинця Ф.Ф. – Житомир : Рута, 2001. – 416с.

 6. Аудит. Методика документування: Навч. посібник / За ред. І.І. Пилипенка. – К : Держкомстат України, 2003. – 457с.

 7. Аудит: теорія і практика: Навч. посібник / А.Г. Загородній, М.В. Корягін, А.В. Єлісєєв та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: Львівська політехніка, 2004. – 456с.

 8. Бондаренко, Н. О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: Навч. посібник / Н. О. Бондаренко, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 300с.

 9. Бутинець, Ф. Ф. Аудит: підручник / Ф. Ф. Бутинець. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Житомир: Рута, 2006. – 512 с.

 10. Ватуля, І. В. Аудит. Практикум: навч. посібник / І. В. Ватуля, Н. А. Канцедал, О. Г. Пономаренко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304с.

 11. Войнаренко, М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посібник / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

 12. Гончарук, Я. А. Аудит: Навч. посібник / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2007. – 443с.

 13. Гуцайлюк, З. В. Аудит ( теорія, методика, збірник завдань): Навч. посібник / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех, М. Т. Щирба. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 190с.

 14. Давидов, Г. М. Аудит: Навч. посібник / Г. М. Давидов. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2001. – 363с.

 15. Давидов, Г. М. Аудит: Навч. посібник / Г. М. Давидов. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання, 2002. – 363с.

 16. Даньків, Й. Я. Стандартизація обліку і аудиту: Навч. посібник / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк. – К.: Знання, 2006. – 350с.

 17. Державний фінансовий аудит: методологія та організація: монографія / Є. В. Мних, М. О. Никонович, С. В. Бардаш та ін.; за ред. Є.В. Мниха. – К.: КНТЕУ, 2009. – 319 с.

 18. Дєєва, Н. М. Аудит: Навч.-метод посібник / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 184с.

 19. Дорош, Н. І. Аудит: теорія і практика: Монографія / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2006. – 496с.

 20. Дорош, Н. І. Аудит: Методологія і організація / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2001. – 402с.

 21. Іванова, Н. А. Організація і методика аудиту: навч. посібник / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 216с.

 22. Ільіна, С. Б. Основи аудиту: навч.-практ. посібник / С. Б. Ільіна. – К.: Кондор, 2009. – 378с.

 23. Кольга, В. Д. Аудит в Україні / В. Д. Кольга, М. Д. Парналига. – К.: Літера, 1998. – 384с.

 24. Контроль, ревізія та аудит: Опорний конспект лекцій / укл. Барановська В.Г. – К.: КНТЕУ, 2001. – 183с.

 25. Король, В. Державний аудит / В. Король // Справочник экономиста. – 2006. – №4. – С.60-61.

 26. Крапивко, М. Забезпечення суспільного визнання незалежності: новий етап розвитку аудиту / М. Крапивко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №12. – С.25-27.

 27. Кругляк, Б. Аудит основних засобів промислових підприємств: методичний аспект / Б. Кругляк, А. Гуменюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №7. – С.50-58.

 28. Кужельний, М. Теорія аудиту / М. Кужельний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №5. – С.44-51.

 29. Кулаковська, Л. П. Організація і методика аудиту: Навч. посібник / Л. П. Кулаковська, Ю. П. Піча. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2005. – 560с.

 30. Лавріненко, А. Аудит у системі фінансово-господарського контролю / А. Лавріненко // Фінанси України. – 2002. – №8. – С.137-140.

 31. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики = HANDBOOK OF INTERNATIONAL AUDITING, ASSURANCE, AND ETHICS PRONOUNCEMENTS. – Пер. з англ. – К.: Аудиторська палата України, 2004. – 1028с.

 32. Немченко, В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту підручник / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко; за ред. В.В. Немченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

 33. Никонович, М. О. Організація і методика аудиту: навч. посібник / М. О. Никонович, К. О. Редько, О. А. Юр’єва; за ред. Є.В. Мниха. – К.: КНТЕУ, 2009. – 472 с.

 34. Облік, аналіз і аудит: Навч. посібник для студентів економ. спец. усіх форм навч. / Т. М. Сєрікова, В. Д. Понікаров, Є. П. Кожанова, І. П. Отенко. – Х.: ІНЖЕК, 2003. – 380с.

 35. Облік, аналіз та аудит: навч. посібник / М. С. Білик, А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька та ін. – К.: Кондор, 2008. – 618 с

 36. Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика: навч. посібник / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – К.: Алерта, 2010. – 584 с.

 37. Організація і методика аудиту: опорний конспект лекцій / уклад. М.О. Никонович, Г.І. Никонович. – К.: КНТЕУ, 2009. – 257 с.

 38. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності: Навч.-метод. посібник / В. Є. Труш, Т. А. Калінська, Т. А. Алексєєва, І. О. Дмитрієнко; За ред. Труша В.Є. – Херсон : Олді-плюс, 2002. – 128с.

 39. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності: Навч.-метод. посібник / За ред. Труша В.Є. – Херсон: Олді-плюс, 2001. – 149с.

 40. Організація і методика проведення аудиту: Навч.-практ. посібник / В. В. Сопко, Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило та ін. – К.: Професіонал, 2004. – 624с.

 41. Основи аудиту: навч. посібник / С. І. Дерев’янко, С. О. Олійник, Н. П. Кузик, О. М. Ганяйло. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.

 42. Основи аудиту: Опорний конспект / Укл. Гордієнко Н. Г. – К.: КНТЕУ, 2003. – 136с.

 43. Основи аудиту: опорний конспект лекцій / уклад. О.Л. Шерстюк. – К.: КНТЕУ, 2008. – 36 с.

 44. Понікаров, В. Д. Аудит: Навч. посібник / В. Д. Понікаров, Т. М. Сєрікова. – Х.: ІНЖЕК, 2006. – 224с.

 45. Практичний посібник для аудиторів. Збірник законодавчих та нормативних актів / Упор. Камлик М.І. – К.: Атіка, 2002. – 560с.

 46. Проскуріна, Н. М. Методологічні підходи до формування аудиторських процедур у системі незалежного фінансового контролю / Н. М. Проскуріна // Економіка & держава. – 2011. – №1. – С.41-45.

 47. Пшенична, А. Ж. Аудит: навч. посібник / А. Ж. Пшенична. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 48. Редько, А. Профессиональная этика аудита в реалиях украинского бизнеса / А. Редько // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2007. – №19-20. – С.40-42.

 49. Рядська, В. В. Аудит: Практикум / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 464 с.

 50. Рядська, В. В. Аудит: навч. посібник / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с.

 51. Савченко, В. Я. Аудит: Навч. посібник / В. Я. Савченко. – К.: КНЕУ, 2002. – 322с.

 52. Усач, Б. Ф. Організація і методика аудиту: Підручник / Б. Ф. Усач, З. О. Душко, М. М. Колос. – К.: Знання, 2006. – 295с.

 53. Усач, Б. Ф. Аудит: навч. посібник / Б. Ф. Усач. - 4-те вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2007. – 231с.

 54. Усач, Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами : Монографія / Б. Ф. Усач. – К.: Знання, 2005. – 247с.

 55. Чернелевський, Л. М. Аудит: Навч. посібник / Л. М. Чернелевський, Н. І. Беренда. – К.: Міленіум, 2002. – 466с.

 56. Шеремет, А. Д. Аудит: Учебное пособие / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. – М.: ИНФРАР-М, 1995. – 240с.

Додаткова

 1. American Institute of Certified Public Accountants. Statements on Auditing Standards. № 47. "Audit risk and materiality in conducting an audit". New York: AICPA, 1983.

 2. Dunn J. Auditing: theory and practice. London: Prentice Hall International, 1991.

 3. Gray I. and Manson S. The audit Proces. Van Nostrand Reinhold. London, 1989.

 4. Jenkins В., Cooke P., Quest P. An audit approach to computers. London: Coopers and Lybrand, The Institute of Chartered Accountant in England and Wales, Chartered Accountants Hall, 1992.

 5. Lee T. Corporate auditing Theory. London: Clays Ltd., 1993.

 6. Maltby J. Cases in audit. P.C.P. London, 1991.

 7. Maytz K., Sharaf H. The philosophy of auditing. American Accountin Association, 1993.

 8. Woolf Emile/ Auditing Today/ - Prentice Hall International (UK) Ltd, 1990/ - 650 p.

 9. Методичні розробки кафедр фінансового аналізу і контролю КНТЕУ та фінансового контролю і аналізу ВТЕІ КНТЕУ.

Інтернет-ресурси

 1. Сайт

 2. Сайт

 3. Сайт

 4. Сайт

 5. Сайт

 6. Сайт

 7. Сайт

 8. Сайт www.E&

До розділу 10. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основна література

 1. Арістова, А. М. Економічний аналіз діяльності фінансових посередників : навч. посібник / А. М. Арістова. – К. : КНТЕУ, 2009. – 332 с.

 2. Барабаш, Н. С. Аналіз господарської діяльності : Навч. посібник / Н. С. Барабаш ; За ред.Є.В.Мниха. – К : КНТЕУ, 2005. – 395с.

 3. Безкоровайний, Є. О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб / Є. О. Безкоровайний // Економіка, фінанси, право. – 2008. – №9. – С.19-23.

 4. Васильченко, З. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація / З. М. Васильченко. – К. : Кондор, 2007. – 528с.

 5. Денисюк, О. М. Аналіз господарської діяльності: практикум : навч. посібник / О. М. Денисюк, І. Ф. Полєщук, В. В. Коровій. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2008. – 164 с.

 6. Доля, В. Т. Экономический анализ : учеб. пособие / В. Т. Доля. – 2-е изд., доп. и перераб. – К. : Кондор, 2007. – 224 с.

 7. Економіка підприємства ресторанного господарства : опорний конспект лекцій / уклад.: В. Г. Міска, С. П. Гаврилюк. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 122 с.

 8. Забродин, А. Ю. Интеллектуальные услуги в бизнесе : справ. пособие / А. Ю. Забродин. – М. : Экономика, 2008. – 635 с.

 9. Косова, Т. Д. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник / Т. Д. Косова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 486 с.

 10. Лень, В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посібник / В. С. Лень, В. А. Нехай. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

 11. Марцин, В. С. Економіка торгівлі : Підручник / В. С. Марцин. – К : Знання, 2006. – 402с.

 12. Мещеряков, А. А. Організація діяльності комерційного банку : Навч. посібник / А. А. Мещеряков. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 608с.

Додаткова література

 1. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Вид. 2-е, перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2005, - 472 с.

 2. Мних С.В., Бутко А.Д.. Большакова О.Ю., Кравченко Г.О, .Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / За ред. Є.В. Мниха. - К,: КНТЕУ, 2005.-240 с.

 3. Назарова, К. О. Аналіз діяльності бюджетних установ : Навч.посібник / К. О. Назарова, Т. А. Кумченко. – К : КНТЕУ, 2006. – 209с.

 4. Облік та аналіз діяльності комерційного банку : Навч. посібник. Кн.2 / Т. О. Плісак, С. А. Гагаріна, Л. В. Недеря, Л. О. Нетребчук. – К : КНТЕУ, 2003. – 308с.

 5. Полєщук, І. Ф. Аналіз господарської діяльності : опорний конспект лекцій. Ч.3. Фінансовий аналіз / І. Ф. Полєщук ; уклад. І.Ф.Полєщук. – Вінниця : Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕЇ КНТЕ8, 2005. – 97с.

 6. Приймак, В. І. Математичні методи економічного аналізу : навч. посібник / В. І. Приймак. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 296 с.

 7. Прокопенко, И. Ф. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с применением ПК : Учеб. пособие / И. Ф. Прокопенко, В. И. Ганин, В. В. Москаленко. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 336с.

 8. Прокопенко, І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навч. посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.

 9. Пшенична, А. Ж. Аудит : навч. посібник / А. Ж. Пшенична. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 10. Савицька, Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник / Г. В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2007. – 668с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 11. Сусіденко, В. Т. Нові методи господарювання в торгівлі / В. Т. Сусіденко, М. П. Шевчук. – К : Техніка, 1991. – 288с.

 12. Цигилик, І. І. Економіка й організація виробництва : Навчальний посібник у схемах, формулах і таблицях / І. І. Цигилик, О. І. Мозіль, Н. В. Кірдякіна. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с.

 13. Щибиволок, З. І. Аналіз банківської діяльності : Навч. посібник / З. І. Щибиволок. – К : Знання, 2006. – 311с.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма державного іспиту з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри бухгалтерського обліку (протокол № 23 від 15.09.2010 р.
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 4. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 09 " Облік І аудит" Рівне 2008

  Документ
  Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з питань формальностей щодо прийому студентів; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; тривалості навчання; форм та методів
 5. "Організація І методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 030509 "Облік І аудит"

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка

Другие похожие документы..