Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
в составе команды каждый ученик несёт ответственность за весь коллектив, каждый заинтересован в лучшем результате своей команды, каждый стремится как...полностью>>
'Документ'
Осмотр транспортного средства с составлением акта осмотра (акта технического состояния транспортного средства), без учета стоимости выезда к месту осм...полностью>>
'Документ'
Работа выполнена на кафедре конституционного и административного права факультета юриспруденции и ювенальной юстиции ФБГОУ ВПО «Российский государств...полностью>>
'Документ'
Рассматривается история развития информатики как фундаментальной науки и комплексной научной проблемы. Проводится анализ эволюции представлений о сод...полностью>>

Характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 030509 «Облік І аудит», професійного спрямування «Облік І аудит в підприємництві»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 1

Відповідність балів та критеріїв оцінювання державної атестації студентів ОКР «бакалавр»

Критерії оцінювання

(% правильних відповідей)

Бали

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100%

90-100

відмінно

А

82-89%

82-89

добре

В

75-81%

75-81

добре

С

68-74%

69-74

задовільно

D

55-67%

60-68

задовільно

Е

27-54%

35-59

незадовільно

FX

1-26%

1-34

X

 • за результатами розв'язання ситуаційних (творчих) завдань (Табл. 2)

Таблиця 2

Відповідність балів та критеріїв оцінювання державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За національною шкалою

Критерії оцінювання

А

90-100%

відмінно

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропозиції аргументовано й оформлено належним чином.

В

82-89%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання, яке виконано не менше, як на 85%.

С

75-81%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання, яке виконано не менше, як на 80%.

D

69-74%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш, як на 60% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

Е

60-68%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш, як на 65% за умови належного оформлення; або за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

FX

35-59%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш, як на 65%, припущено принципові помилки в розрахунках і оформленні.

X

1-34%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш, як на 50%, припущено принципові помилки в розрахунках і оформленні.

При формуванні загальної оцінки виходити з того, що у структурі комплексного державного іспиту тестові завдання становлять 40%, а комплексні кваліфікаційні завдання (ситуаційні вправи) – 60%.

Рішення щодо присвоєння кваліфікації «Бакалавр» Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом позитивної оцінки, як за тести, так і за виконання комплексного кваліфікаційного завдання.

У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б із однієї складової, комплексний державний іспит оцінюється Державною екзаменаційною комісією «незадовільно».

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До розділу 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Основний

 1. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ЦНЛ, 2005.

 2. Блауг М. Методология экономической науки. – М., 2004. – 416 с.

 3. Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: Навч. посібник/ С.Д.Дзюбик, О.С.Ривак.- К: Знання, 2006.- 481с.

 4. Економічна нобеологія. Навч. посіб. – К.: „Академія”, 2005. – 336 с.

 5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719 с.

 6. Иохин В.Л. Экономическя теория: Учебник. – М.: Экономист, 2005. – 861 с.

 7. Мировая экономическая мысль. В 5-ти томах. – М.: Мысль, 2004.

 8. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посібник/ С.В.Мочерний, Я.С. Мочерна. - К: Знання, 2007.- 684 с.

 9. Основи економічної теорії: Навч. посібник/ Л.Ю.Мельник, М.Х.Корецький, В.М.Огаренко, Л.Л.Мельник; За ред. Л.Ю. Мельника.- К: Центр навчальної літератури, 2005.- 528с.

 10. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Шевченко Л.С.. – К.: Право, 2010. – 448 с.

 11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. – К.: Знання – Прес. 2004. – 614 с.

 12. Політична економія. Навч. посібник / За ред.Башнянина Г.І, Шевчук ЕС., - Л.: Новий світ: 2004. – 570 с.

 13. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, О.П. Степанова. – К.: НАУ, 2005. – 153 с.

 14. Політична економія: Навч. посібник/ Т.І.Біленко, В.Г.Бодров, В.В.Волинцев, О.Б. Глаголєва; За ред. Рибалкіна В.О., Бодрова В.Г.- К: Академвидав, 2004.- 672с.

 15. Політична економія: структурно-логічний навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 2006. – 358 с.

 16. Федоренко В.Г. Основи економічної теорії: Підручник/ В.Г.Федоренко, Ю.М.Ніколенко, О.М.Діденко; Денисенко М.П., Руженський М.М. За ред. В.Г. Федоренка.- К: Алерта, 2005.- 511с.

 17. Экономическа теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2004. – 931 с.

Додатковий

 1. Антимонопольна діяльність: Підручник / За ред. В.Д. Лагутіна. – К.: КНТЕУ, 2005.

 2. Білецька Л.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник/ Л.В.Білецька, О.В.Білецький, В.І.Савич.- К: Центр навчальної літератури, 2005.- 652с.

 3. Ватаманюк З.Г. Вступ до економічної теорії. - «Новий Світ - 2000»Львів, 2005.

 4. Гальчинський А.А. Теорія грошей. – К.: Основи, 2001.

 5. Економічна енциклопедія: У трьох томах. / Відпов. ред. С.В. Мочерний. – К.: Видавничий центр. “Академія”, 2000.

 6. Экономическая теория. Учебник. / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.Г. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: - ИНФРА – 2007.

 7. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер.с англ. – М.: Прогрес, 1978.

 8. Леоненко П.М., Черепніна О.І. Сучасні економічні системи Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.

 9. Мазараки А.А., Ильин В.В. Философия денег. Монография. – К.: КНТЕУ, Книга, 2004.

 10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблеми, политика, / Пер.с англ. – М.: Республика, 2008.

 11. Маркс К. Капитал. Т. 1 – 3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.2 – е изд. – Т. 23 –25.

 12. Маршалл А. Принципы экономической науки. В з –х т. – М т. Прогрес, 1993.

 13. Милль Дж.С. Основы политической экономики: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1981. – Т.1.

 14. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. В.Г. Федоренка – К.: Алерта, 2005.

 15. Перехідна економіка. Підручник / За ред.акад. НАНУ В.М. Гейца. – К.: Вища шк., 2003.

 16. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА: Пер. з англ. – К.: Арт Ек, 2000.

 17. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1992.

 18. Туган – Барановский М.Л. Политическая экономия: - К.: Знання, 2000.

 19. Фридмен М. Количественная теория денег: Пер.с англ. – М.: Эльф – Пресс, 1996.

 20. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Новости, 1991

 21. Хикс Дж. Стоимость и капитал: Пер. С англ. – М.: Эльф – Пресс, Универс, 1993.

 22. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України, - К.: Логос, 2003.

 23. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. Київ Юрінком – Інтер, 2003.

 24. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – м.; Прогресс, 1982.

 25. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / За ред. проф. А.А. Мазаракі. – К: КНТЕУ, 2000.

Інтернет – ресурси

 1. www.prezident.gov.ua Президент України

 2. www.kmu.qov.ua Кабінет Міністрів України

 3. www.rada.qov.ua Верховна Рада України

 4. www.me.qov.ua Міністерство економіки України

 5. www.ukrstat.qov.ua Держкомстат України.

До розділу 2. МАКРОЕКОНОМІКА

Основний

 1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. - К. : Знання, 2004. -851 с.

 2. Задоя А.А. Макроекономіка : підручник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня.- К.: Знання, 2008.- 381с.

 3. Манків Г. Макроекономіка / Г. Манків, Н. Грегорі; наук.рРед.; пер. з англ. С. Панчишина. – К.: Основи, 2001. - 588 с.

 4. Панчишин С. Макроекономіка : навч. посіб. / С. Панчишин. - К.: Либідь, 2001.- 616 с.

 5. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: підручник / І.Ф. Радіонова. – К.: Таксон, 2004. - 348 с.

 6. Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник / А.Г. Савченко. – К.: КНЕУ, 2005. - 441с.

Додатковий

 1. Агапова Т.А. Макроекономіка : учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. –М. : МГУ: Дело и Сервис, 2000.

 2. Базилевич В.Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Атіка, 2006. - 368 с.

 3. Базилевич В.Д. Макроекономіка : тести, ситуаційні завдання, практикум розв’язання: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Четверта хвиля, 1997. - 144 с.

 4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг; пер. с англ. – М.: «Дело» ЛТД, 1994. - 687 с.

 5. Бункина М.К. Макроекономіка : учебник / М.К. Бункина, А.М. Семенов, В.А. Семенов - [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Дело и Сервис, 2000. -512 с.

 6. Бурда М. Макроекономіка. Європейський контекст / М. Бурда, Ч. Віплош.- К.: Основи, 1998.- 667 с.

 7. Вечканов Г.С. Макроекономіка / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. - СПб.: Питер, 2002. - 432 с.

 8. Гейгер Л.Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика / Л.Т. Гейгер; пер. с англ. – М.: ИНФРА, 1996. - 560 с.

 9. Геблер Й. Макроекономіка: навч. посіб./ Й. Геблер; пер. з нім. ; за ред. Р.М. Березюка, А.Ф. Мельник.- К.: НМК ВО, 1993. - 400 с.

 10. Долан Э. Дж. Макроэкономика / Э. Дж. Долан, Д. Линдсей.- СПб., 1994. - 402 с.

 11. Дорнбуш Р. Макроэкономика / Р. Дорнбуш, С. Фишер; пер. с англ.- М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. - 784 с.

 12. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс; пер. с англ.- М.: Прогресс, 1978.

 13. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: учебник / С.Н. Ивашковский.- М.: Дело, 2000.

 14. Лагутін В.Д. Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізми реалізації / В.Д. Лагутін, Т.О. Кричевська.- К.: КНТЕУ, 2004.

 15. Лэйард Р. Макроэкономика: Курс лекций для рос. читателей / Р. Лэйард.- М.: Джон Уайли энд Санз, 1994. - 160 с.

 16. Макконнелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2 т. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю.- М.: Республика, 1992. - 800 с.

 17. Макроэкономика / под ред. Е.Б. Яковлевой. – СПб.: Поиск, 1997. - 380 с.

 18. Макроекономіка та макроекономічна політика: навч. посіб. / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Длугопольський, О.В. Панухник; наук. ред. А.Ф. Мельник. - К.: Знання, 2008. – 699 с.

 19. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник /за заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 2001. – 518 с.

 20. Овчинников Г.П. Макроэкономика / Г.П. Овчинников. - СПб. Техн. кн., 1992. - 230 с.

 21. Панчишин С. Макроэкономика: тести і задачі / С. Панчишин.- К.: Либідь, 2002. - 216 с.

 22. Перехідна економіка: підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Ліанова та ін.; за ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк.. 2003.- 591 с.

 23. Романишин В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика / В.В. Романишин, Ю.М. Уманців. - К.: Атіка, 2005.

 24. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика: Глобал. подход: пер. с англ.- М.: «Дело» ЛТД, 1996. - 847 с.

 25. Селищев А.С. Макроэкономика / А.С. Селищев. - СПб.: Питер, 2001.- 488 с.

 26. Статистичний щорічник України за 2009 рік / Держкомстат України.- К.: Техніка, 2010.

 27. Тарасевич Л. Макроэкономика: учебник / Л. Тарасевич, В. Гальперин, П. Гребенников, А. Леусский; под общ. ред. Л.С. Тарасевича.- 3-е изд., перераб. и доп. – СПбГУЭФ, 1999. - 656 с.

 28. Теоретичні основи сучасної макроекономіка: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / П.І. Пушкаренко, О.О. Нєсвєтов, Р.В. Кочубей; за заг. ред. П.І. Пушкаренко. - Суми: Унів.кн., 2007. - 331 с.

 29. Тодаро М.П. Экономическое развитие: учебник / пер. с англ.; под ред. С.М. Яковлева, Л.Е. Зевина. - М.: ЮНИТИ, 1997.- 671 с.

 30. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Д. Экономика. - М.: «Дело» ЛТД, 1993. - 829 с.

 31. Фридмен М. Количественная теория денег: пер. с англ.- М.: Эльф-Пресс, 1996.

 32. Економіка України: макропроблеми розвитку / Н.І. Горшкова та ін.; за ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. - К.: НДЕІ, 2008. - 327 с.

 33. Юрчишин В.В. Економічні виклики для України в умовах глобалізації.- К.: НАДУ, 2005.

Інтернет-джерела

 1. Законодавство України - www.zakon.rada.gov.ua

 2. Сайт Державного комітету статистики - www.ukrstat.gov.ua

 3. Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua

 4. Сайт Міністерства економіки України - www.me.gov.ua

 5. Сайт Міністерства фінансів України - www.minfin.gov.ua

 6. Сайт Національного банку України - www.bank.gov.ua

ПРАЦІ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

З ЕКОНОМІКИ

1. Бьюкенен Дж. Сочинения: пер. с англ. (Серия: Нобелевские лауреаты по экономике). Фонд экономической инициативы.- М.: Таурус Альфа, 1997.

2. Дебре Ж. Три функции в экономике / Ж. Дебре // Экономика и математические методы. - 1990. - Т. 26. - Вып. 1.

3. Клейн Л. О переходе к рыночной экономике / Л. Клейн // Деньги и кредит.- 1996. - №5.

4. Клейн Л. Глобализация: вызов национальным экономикам / Л. Клейн // Проблемы теории и практики управления. - 1998. - №6.

5. Леонтьев В. Межотраслевая экономика / В. Леонтьев.- М.: Экономика, 1997 (Серия: Экономисты - лауреаты Нобелевской премии).

6. Мандел Р. Эволюция международной валютной системы // Проблемы теории и практики управления. - 2001. - №1.

7. Модильяни Ф. Сколько стоит фирма? Теорема ММ / Ф. Модильяни; пер. с англ. - М.: Дело, 1999.

8. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления / Г. Саймон // THESIS. - 1993. - Т.1. - Вып. 3.

9. Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Теория фирмы. - СПб., 1995.

10. Самуэльсон П. Экономика: Вводный курс: Т. 1, 2 / П. Самуэльсон; пер. с англ. - М., 1993.

11. Солоу Р. Перспективы теории роста / Р. Солоу // Мировая экономика и междунар. отношения. - 1996. - № 8.

12. Тобин Дж. Глобальная экономика: Кто у руля? / Дж. Тобин // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - № 1.

13. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки / М. Фридмен // THESIS. - 1994. - Вып. 4.

14. Фридмен М. Количественная теория денег / М. Фридмен; пер. с англ. - М.: Эльф пресс, 1996.

15. Хайек Ф. Дорога к рабству / Ф. Хайек. - Лондон, 1983.

16. Хикс Дж. Стоимость и капитал / Дж. Хикс; пер. с англ.- М.: Издат. группа «Прогресс», 1993.

17. Хикс Дж. Теория экономической истории / Дж. Хикс // Вопросы экономики. - 2003.

18. Эрроу К. К теории ценового приспособления / К. Эрроу // Теории фирмы. - СПб., 1995.

19. Эрроу К. Информация и экономическое поведение / К. Эрроу // Вопросы экономики. - 1995. - № 5.

20. Балашова Е., Финн Кюдланд и Эдвард Прескотт: движущие силы экономических циклов (Нобелевская премия по экономике 2004 г.) / Е. Балашова // Вопросы экономики. - 2005. - № 1.

21. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют / М. Блауг; пер с англ. // Вопросы экономики. - 2004.

22. Довбенко М. В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія) : навч. посіб./ М. В. Довбенко. - К.: Академія, 2005.

23. Канторович Г. Турунцева М., Роберт Энгл и Клайв Гренджер: новые области экономических исследований (Нобелевская премия 2003 года по экономике) Г. Канторович, М. Турунцева, Энгл Роберт и Гренджер Клайв // Вопросы экономики. - 2004. - № 1.

24. Латов Ю. Может ли теория экономической истории не быть институциональной? (о книге Дж. Хикса «Теория экономической истории) / Ю. Латов // Вопросы экономики. - 2004. - № 2.

25. Нобелевские лауреаты ХХ века: Энциклопедический словарь. - М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2001.

26. Экономическая трансформация: темпы и масштабы // Реформы глазами американских и российских ученых. - М., 1996.

До розділу 3. МІКРОЕКОНОМІКА

Основні джерела

 1. 50 лекций по микроэкономике: В 2х т. – СПб.: Экономическая школа, 2004. -Т.1. - 624с.

 2. 50 лекций по микроэкономике: В 2х т. – СПб.: Экономическая школа, 2004.- Т.2. - 776с.

 3. Андреюк Н. В. Мікроекономіка: Навч. посібник / Н. В. Андреюк. – К.: Кондор, 2004. – 176 с.

 4. Базилевич В. Д. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій / В. Д. Базилевич. – К : Четверта хвиля, 1999. – 248 с.

 5. Базілінська О. Я. Мікроекономіка: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 351с.

 6. Башнянин Г.І. Мікроекономічні ринкові системи: Метрологічні проблеми аналізу ефективності функціонування / Ред. Капелюшна О.В.- Львів: ЛКА, 2001. – 182 с.

 7. Безугла В. О. Мікроекономіка: Навч. посібник / В. О. Безугла, І. І. Постіл. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

 8. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник / Л. В. Білецька, О. В. Білецький. В. І. Савич. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

 9. Богачев В. И. Экономическая теория рыночных отношений. Макроэкономика. Микроэкономика: Учеб. пособие / В. И. Богачев, К. В. Кравченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Аристей, 2003. – 448 с.

 10. Вінніченко І. І. Мікроекономіка: Навч. посібник / І. І. Вініченко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 272 с.

 11. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Морунов В.И. Микроэкономика. В 3 х кн.. – М.: Омега-Л, Экономикус, 2010. – 1026с.

 12. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці / О. В. Горбачевська. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

 13. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник / Т. Т. Горобчук. – К : ЦУЛ, 2002. – 236 с.

 14. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка. Практикум: Навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 404 с.

 15. Долан Э.Д., Линдсей Д. Микроэкономика / Под ред. Лисовика Б.- С.-Пб.: Литера плюс, 1997. – 448 с.

 16. Емцов Р.Г. Микроэкономика: Учебник. - 2-е изд.- М: МГУ, 2000. – 320 с.

 17. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посібник / А. О. Задоя. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2002. – 211с.

 18. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій. Навч. посібник / А. О. Задоя. – К.: Знання, 2000. – 176 с.

 19. Калініченко О. В. Мікроекономіка. Практикум: Навч. посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

 20. Косік А. Ф. Мікроекономіка: Навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

 21. Косік А. Ф. Мікроекономіка: Навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 438 с.

 22. Кушнір В. С. Мікро- та макроекономіка: Навч. посібник / В. С. Кушнір. – К.: ІНКОС, центр учбової літератури, 2006. – 256 с.

 23. Лісовий А. В. Мікроекономіка: Навч. посібник / А. В. Лісовий. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 208 с.

 24. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учеб. пособие / Под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. – 5-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2005. – 592 с.

 25. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти. У 2-х ч. / С. М. Будаговська, О. І. Кілієвич, І. О. Луніна, інші; За ред. Будаговської С.М. – 3-тє вид. – К.: Основи, 2003. – 517 с.

 26. Мікроекономіка: Навч. посібник / В. І. Мельникова, В. Г. Яременко, О. П. Мельникова, В. О. Корнівська. – К.: Професіонал, 2005. – 400 с.

 27. Мікроекономіка: Підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, А. І. Ігнатюк, С. В. Слухай; За ред. В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2007. – 677с.

 28. Мэнкью Н. Принципы микроэкономики. Учебник. – СПб.: Питер, 2007. – 592с.

 29. Наливайко А. П. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / А. П. Наливайко, Н. В. Задорожна; За ред. Наливайка А.П. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.

 30. Нарижна Л. Д. Мікроекономіка в схемах: Навчальний посібник / Л. Д. Нарижна, Л. Н. Пономарьова. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 160 с.

 31. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник.2-е изд. – М.: Норма, 2008. – 576с.

 32. Павленко І. М. Мікроекономіка: Навч. посібник / І. М. Павленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.

 33. Пиндайк Р. Микроэкономика: Учебник / Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд; Пер. с англ. А.А. Малышев, Г.Ю. Трофимов. – М.: Экономика, 1992. – 510 с.

 34. Піндайк Р. С. Мікроекономіка / Р. С. Піндайк, Д. Л. Рубінфельд. – К.: Основи, 1996. – 646 с.

 35. Пономаренко О. І. Сучасний економічний аналіз: Навч. посібник. Ч.1. Мікроекономіка / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. – У 2-х ч. – К.: Вища школа, 2004. – 262 с.

 36. Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки: Навч. посібник.- 2-ге вид.- К: Кондор, 2005. – 102 с.

 37. Рудий М. М. Мікроекономіка: Навч. посібник / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.

 38. Рудий М. М. Мікроекономіка: Навч. посібник / М. М. Рудий. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.

 39. Старостенко Г. Г. Мікроекономіка: Навч. посібник / Г. Г. Старостенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с.

 40. Стеблій Г. Я. Мікроекономіка: Навч. посібник / Г. Я. Стеблій. – К.: „Фірма „ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 221с.

 41. Тарасевич Л.С., Гребєнников П.И., Мусский А.И. Микроэкономика. 6-е изд. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 544с.

 42. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. - К: Знання, 1998. – 714 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма державного іспиту з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри бухгалтерського обліку (протокол № 23 від 15.09.2010 р.
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 4. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 09 " Облік І аудит" Рівне 2008

  Документ
  Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з питань формальностей щодо прийому студентів; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; тривалості навчання; форм та методів
 5. "Організація І методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 030509 "Облік І аудит"

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка

Другие похожие документы..