Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа-минимум'
Программа кандидатского минимума по специальности 08.00.05 состоит из двух обязательных разделов: основ теории управления экономическими системами и к...полностью>>
'Закон'
Іноземні інвесторам гарантовано право діяти в умовах національного режиму інвестиційної діяльності. Згідно із статтею 394 Господарського кодексу Украї...полностью>>
'Лекція'
Нервовий центр (ч. ц.) - це сукупність нейронів, необхідних для здійснення певного рефлексу або регуляції певної функції. Любою нервовий центр склада...полностью>>
'Документ'
Участники: Менеджеры по продажам, риэлтеры, рекламные и страховые агенты, менеджеры туристических фирм, То есть все те специалисты, которые часто кон...полностью>>

Характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 030509 «Облік І аудит», професійного спрямування «Облік І аудит в підприємництві»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 3. Сутність собівартості продукції, принципи і критерії її формування

Економічна сутність собівартості продукції (робіт, послуг). Види собівартості у фінансовому та управлінському обліку. Склад витрат, що формують собівартість.

Поняття про калькулювання. Принципи, завдання калькулювання. Об’єкти обліку і об’єкти калькулювання. Калькуляційна одиниця.

Основні етапи калькуляційних розрахунків собівартості продукції.

Поняття про метод обліку витрат. Класифікація методів залежно від об’єкта обліку витрат: позамовний, попроцесний.

Характеристика методів обліку витрат залежно від повноти включення витрат у собівартість: калькулювання повної собівартості та неповної собівартості.

Методи обліку витрат залежно від оперативності обліку та методу контролю: калькулювання фактичних та калькулювання нормативних (стандартних) витрат.

Управлінський облік і контроль прямих матеріальних витрат. Управлінський облік і контроль прямих витрат на оплату праці. Управлінський облік і контроль інших прямих витрат.

Облік і оцінка зворотних відходів, втрат від браку. Облік і оцінка незавершеного виробництва.

Непрямі витрати: виробничі та невиробничі. Ставка розподілу непрямих витрат. Вибір бази розподілу.

Послідовність розподілу непрямих виробничих витрат та включення їх у собівартість продукції.

Облік і розподіл непрямих невиробничих витрат: адміністративних, витрат на збут, інших операційних витрат.

Способи калькулювання собівартості продукції. Калькуляція, її види.

Тема 4. Система обліку та калькулювання собівартості за повними витратами

Сутність системи обліку та калькулювання собівартості продукції за повними виробничими витратами.

Характеристика позамовного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

Характеристика попроцесного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції. Однопередільний та попередільний методи обліку витрат. Напівфабрикатний та безнапівфабрикатний варіанти попередільного методу обліку витрат.

Калькулювання собівартості продукції за видами діяльності (функціональне калькулювання). Вибір факторів витрат діяльності. Особливості розподілу непрямих витрат.

Порівняльна характеристика традиційних та функціональних систем калькулювання.

Вплив способів калькулювання на фінансовий результат діяльності підприємства.

Тема 5. Система обліку та калькулювання собівартості за неповними витратами

Сутність системи обліку та калькулювання собівартості за неповними витратами.

Простий «Директ-костинг». Маржинальний дохід.

Порядок формування собівартості за методом «Директ-костингу».

Розвинутий «Директ-костинг».

Переваги, вади системи калькулювання собівартості за неповними витратами. Сфери застосування.

Вплив методів калькулювання на фінансовий результат діяльності підприємства.

Тема 6. Система обліку та калькулювання за нормативними витратами

Сутність та основне призначення нормативного методу обліку та калькулювання собівартості продукції.

Норми витрат, їх класифікація за різними ознаками. Підходи до встановлення норм.

Необхідність змін норм, порядок внесення змін. Облік та оформлення змін і відхилень від норм.

Організація нормативного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємстві.

Аналіз відхилень від норм матеріальних, трудових та інших витрат.

Порівняльна характеристика нормативного методу та методу «Стандарт-кост».

Значення нормативного методу обліку витрат для планування, контролю та прийняття управлінських рішень.

Тема 7. Аналіз інформації для прийняття управлінських рішень

Процес прийняття рішень. Порядок формування релевантної та не релевантної інформації.

Сутність, значення аналізу взаємозв’язку «Витрати – обсяг - прибуток» (CVP- аналіз). Точка беззбитковості, основні методи її визначення. Запас міцності, операційний важіль.

Підготовка інформації для аналізу альтернативних рішень в процесі операційної діяльності ( рішення про спеціальне замовлення, рішення про розширення чи скорочення діяльності тощо).

Формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень в процесі постачання, виробництва, реалізації.

Специфіка формування інформації для прийняття довгострокових рішень. Статичні та динамічні методи оцінки інвестицій. Оцінка проектів капітальних вкладень.

Формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень в умовах ризику, невизначеності.

Тема 8. Бюджетне планування та контроль

Поняття планування та бюджетування. Їх мета, призначення, роль в управлінській діяльності.

Види бюджетів (операційні, фінансові, інвестиційні). Статичні та гнучкі бюджети. Підходи до їх складання.

Формування облікової інформації для складання бюджетів.

Послідовність здійснення контролю за виконанням бюджетів.

Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності

Централізовані та децентралізовані моделі управління. Поняття центрів відповідальності. Їх типи.

Основні принципи створення центрів відповідальності. Етапи робіт з організації обліку за центрами відповідальності.

Формування облікової інформації залежно від типу центру відповідальності. Звітність центрів.

Облік і оцінка відповідальності з використанням різних методів. Поняття про трансфертне ціноутворення.

Тема 10. Стратегічний управлінський облік

Характеристика стратегічного управлінського обліку. Місце та значення його для менеджменту.

Калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукції.

Калькулювання цільової собівартості (система «Таргет-костинг»).

Система безперервного удосконалення діяльності («Кайзен-костинг»).

Облік витрат на якість продукції.

Управлінський облік ланцюга цінності.

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

(ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

Тема 1. Основи побудови обліку в промисловості

Поняття видів економічної діяльності та їх класифікація. Особливості організації обліку в промислових підприємствах.

Тема 2. Облік необоротних активів

Сутність, класифікація та оцінка необоротних активів. Документування господарських операцій з обліку основних засобів.

Облік надходження та вибуття основних засобів.

Методи нарахування амортизації та облік зносу основних засобів. Облік переоцінки основних засобів.

Облік фінансової оренди. Інвентаризація необоротних активів.

Тема 3. Облік виробничих запасів

Визнання, класифікація та оцінка виробничих запасів підприємства. Документування руху виробничих запасів.

Облік надходження та вибуття виробничих запасів від постачальників та з інших джерел. Методи оцінки вибуття запасів.

Облік тари і тарних матеріалів. Організація проведення та облік результатів інвентаризації виробничих запасів.

Тема 4. Облік праці та її оплати

Оплата праці: складові фонду оплати, форми, види, порядок нарахування. Порядок нарахування доплат та надбавок. Документальне оформлення операцій з нарахування та виплати заробітної плати.

Види утримань та відрахувань із заробітної плати. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з персоналом.

Облік розрахунків з органами соціального страхування.

Тема 5. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Основи побудови і завдання обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Склад витрат.

Документальне оформлення обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Облік прямих витрат. Облік загальновиробничих витрат.

Облік інших витрат, що пов’язані з виробництвом.

Тема 6. Облік готової продукції та її реалізації

Сутність готової продукції, її класифікація та оцінка. Документальне оформлення обліку готової продукції на складі.

Облік процесу реалізації готової продукції. Облік податку на додану вартість.

Облік фінансових результатів від реалізації продукції.

Тема 7.Особливості обліку у сільськогосподарських підприємствах

Основи побудови і завдання обліку у сільськогосподарських підприємствах. Характеристика та оцінка біологічних активів.

Облік затрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва.

Облік поточних біологічних активів. Облік довгострокових біологічних активів.

Облік витрат сільськогосподарських підприємств.

Тема 8. Облік на підприємствах будівельного виробництва

Основи побудови і завдання обліку в будівництві. Визнання доходів і витрат за період виконання будівельного контракту.

Організація обліку доходів і витрат у підрядних будівельних організаціях. Облік доходів будівельних організацій та розрахунків із замовниками. Особливості обліку будівельних матеріалів. Облік доходів, витрат, визначення собівартості будівельно>монтажних робіт і фінансового результату

Тема 9. Особливості обліку на підприємствах автотранспорту

Особливості виробничої діяльності підприємств автотранспорту та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку. Документальне оформлення автотранспортних перевезень.

Облік активів на автотранспортних підприємствах. Калькулюванняя собівартості перевезень (робіт, послуг) на автотранспорті.

Облік реалізації автотранспортних послуг і формування фінансового результату на підприємствах автотранспорту.

Тема 10. Особливості обліку в інших галузях

Основи побудови і завдання обліку в інших галузях. Організація обліку на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, підприємствах ресторанного господарства. Облік реалізації товарів (готової продукції, робіт, послуг) та формування фінансового результату.

Облік рекламної діяльності.

Облік туристичної діяльності.

Облік у неприбуткових організаціях.

РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Сутність і мета фінансового обліку. Предмет і об'єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку в сучасних умовах. Регулювання фінансового обліку та фінансової звітності в Україні.

Місце фінансового обліку серед інших облікових дисциплін. Взаємозв'язок фінансового обліку з управлінським та податковим обліком.

Методичні прийоми фінансового обліку. Принципи фінансового обліку. Організація і технологія фінансового обліку на підприємстві. Облікова політика підприємства як інструмент організації фінансового обліку.

Тема 2. Облік грошових коштів

Завдання фінансового обліку в управлінні грошовими потоками на підприємстві.

Облік коштів у касі. Нормативні документи з регулювання обігу готівки. Організація готівкових розрахунків. Документальне оформлення касових операцій. Ведення касової книги. Звіт касира, його перевірка та опрацювання в бухгалтерії. Інвентаризація коштів у касі. Облік касових операцій. Особливості обліку касових операцій з іноземною валютою. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій.

Облік коштів на рахунках у банках. Нормативні документи з регулювання використання рахунків у банках. Характеристика форм безготівкових розрахунків. Документальне оформлення наявності та руху коштів на рахунках у банках. Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках у банках. Особливості обліку коштів на рахунках в іноземній валюті.

Облік інших грошових коштів. Облік грошових коштів у дорозі. Облік грошових документів.

Узагальнення інформації щодо обліку грошових коштів у фінансовій звітності.

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості

Значення фінансового обліку в управлінні дебіторською заборгованістю.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”. Визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість.

Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік заборгованості за одержаними короткостроковими векселями. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Облік резерву сумнівних боргів.

Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду. Облік заборгованості за одержаними довгостроковими векселями. Облік іншої довгострокової дебіторської заборгованості.

Узагальнення інформації щодо обліку дебіторської заборгованості у фінансовій звітності.

Тема 4. Облік фінансових інвестицій

Значення обліку в управлінні фінансовими інвестиціями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”. Сутність, види та оцінка фінансових інвестицій.

Облік поточних фінансових інвестицій. Облік цінних паперів. Особливості бухгалтерського обліку різних видів цінних паперів: акцій, облігацій. Облік інших поточних фінансових інвестицій.

Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових інвестицій, що надають право власності. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій до погашення.

Узагальнення інформації щодо обліку фінансових інвестицій у фінансовій звітності.

Тема 5. Облік запасів

Значення фінансовою обліку в управлінні запасами. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Визначення та класифікація запасів. Визнання запасів. Оцінка запасів.

Облік виробничих запасів. Характеристика рахунків. Документальне оформлення руху виробничих запасів. Облік виробничих запасів у місцях зберігання. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції. Характеристика рахунків. Синтетичний та аналітичний облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції.

Облік товарів. Документальне оформлення руху товарів. Синтетичний та аналітичний облік товарів.

Інвентаризація запасів та облік її результатів.

Узагальнення інформації щодо обліку запасів у фінансовій звітності.

Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Значення фінансового обліку в управлінні матеріальними необоротними активами. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Амортизація основних засобів. Зменшення корисності (відновлення) основних засобів.

Облік основних засобів. Характеристика рахунків з обліку операцій з основними засобами. Документальне оформлення руху основних засобів. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Облік надходження основних засобів. Облік ремонтів та поліпшення основних засобів. Облік переоцінки. Облік амортизації. Облік, вибуття основних засобів. Облік орендних операцій. Інвентаризація основних засобів та облік її результатів.

Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.

Узагальнення інформації щодо обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів у фінансовій звітності.

Тема 7. Облік нематеріальних активів

Значення фінансового обліку в управлінні нематеріальними активами. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”. Визначення і класифікація нематеріальних активів. Визнання та оцінка нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Зменшення корисності (відновлення) нематеріальних активів.

Облік нематеріальних активів. Характеристика рахунків. Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів.

Узагальнення інформації щодо обліку нематеріальних активів у фінансовій звітності.

Тема 8. Облік зобов'язань

Значення фінансового обліку в управлінні зобов'язаннями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов'язання”. Визначення та класифікація зобов'язань. Визнання та оцінка зобов'язань.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

Облік зобов'язань за виданими векселями.

Облік розрахунків за одержаними авансами.

Облік кредитних операцій.

Облік розрахунків з оплати праці та інших розрахунків з персо­налом.

Облік розрахунків за соціальним внеском.

Облік розрахунків за податками та іншими обов'язковими платежами.

Облік розрахунків з учасниками.

Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінансової оренди.

Облік розрахунків за нарахованими відсотками.

Облік розрахунків з іншими кредиторами.

Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.

Інвентаризація зобов'язань та облік її результатів.

Узагальнення інформації щодо обліку зобов’язань у фінансовій звітності.

Тема 9. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності

Значення фінансового обліку в управлінні фінансовими результатами діяльності підприємства. Методика формування фінансових результатів. Визначення нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

Облік доходів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. Визначення, класифікація та оцінка доходів. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Облік інших операційних доходів. Облік фінансових доходів. Облік інших доходів звичайної діяльності. Облік надзвичайних доходів. Облік доходів майбутніх періодів.

Облік витрат. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Визначення та склад витрат. Облік витрат операційної діяльності. Облік фінансових витрат. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік витрат з податку на прибуток. Облік надзвичайних витрат. Облік витрат майбутніх періодів.

Облік прибутку, використаного у звітному періоді.

Облік нерозподіленою прибутку як складової власного капіталу. Облік непокритих збитків.

Облік цільового фінансування і цільових надходжень.

Узагальнення інформації щодо обліку доходів, витрат та фінансових результатів у фінансовій звітності.

Тема 10. Облік статутного, додаткового та резервного капіталу

Значення фінансового обліку в управлінні власним капіталом. Визначення та структура власного капіталу.

Облік статутного капіталу. Облік формування статутного капіталу. Облік зміни статутного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Облік вилученого капіталу.

Облік резервного капіталу.

Облік додаткового капіталу. Емісійний дохід. Інший вкладений капітал. Дооцінка активів. Безоплатно одержані необоротні активи.

Узагальнення інформації щодо обліку статутного, додаткового та резервного капіталу у фінансовій звітності.

РОЗДІЛ 8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

Тема 1. Загальні положення організації обліку та звітності у оподаткуванні

Податкове законодавство України. Основні засади податкового законодавства України. Поняття податку та збору. Загальні засади встановлення податків і зборів. Види податків та зборів. Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та збори. Спеціальні податкові режими.

Платники податків. Обов'язки платника податків. Права платника податків. Податкові агенти. Представники платника податків.

Об'єкт оподаткування. База оподаткування. Одиниця виміру бази оподаткування. Ставка податку. Обчислення суми податку. Податкові пільги.

Строк сплати податку та збору. Податковий період. Порядок сплати податків та зборів. Податковий обов'язок.

Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни.

Податкова звітність. Податкова декларація (розрахунок). Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності. Складення податкової декларації. Подання податкової декларації до органів державної податкової служби. Внесення змін до податкової звітності.

Визначення сум податкових та грошових зобов'язань. Строки сплати податкового зобов'язання.

Загальні положення щодо обліку платників податків. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб. Облік самозайнятих осіб.

Види перевірок. Порядок проведення перевірок. Оформлення результатів перевірок.

Відповідальність платників податків. Види відповідальності. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи). Види порушень. Пеня.

Тема 2. Податкова звітність з податку на додану вартість

Загальна характеристика податку на додану вартість. Платники податку. Реєстрація осіб як платників податку. Визначення об'єкта оподаткування.

Місце постачання товарів та послуг. Дата виникнення податкових зобов'язань. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках.

Розміри ставок податку. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою. Операції, що не є об'єктом оподаткування. Операції, звільнені від оподаткування.

Податковий кредит. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту.

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків.

Податкова накладна. Звітні (податкові) періоди. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом.

Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України. Порядок оподаткування специфічних операцій та видів діяльності.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма державного іспиту з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри бухгалтерського обліку (протокол № 23 від 15.09.2010 р.
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 4. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 09 " Облік І аудит" Рівне 2008

  Документ
  Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з питань формальностей щодо прийому студентів; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; тривалості навчання; форм та методів
 5. "Організація І методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 030509 "Облік І аудит"

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка

Другие похожие документы..