Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения и программы УМК «Начальная школа XXI ...полностью>>
'Документ'
Какой из маркеров горизонтальной координатной линейки служит для установки отступа простой строки: Верхний Нижний левый Нижний правый 8....полностью>>
'Публичный отчет'
Заслушав и обсудив доклад профсоюзного комитета местной профорганизации МП НПГ города Зоринска и Перевальсчкого района «Отчет профкома и исполнительн...полностью>>
'Документ'
● Сонячна вул. Сонячна Перемоги просп., 73а Перемоги просп. до центру Дзерж. ● Сонячна вул. Сонячна Перемоги просп., 73а Перемоги просп. до центру Дз...полностью>>

Формат опису модуля (3)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ

 1. Назва модуля: Податкова система

 2. Код модуля: OA_6008_C01

 3. Тип модуля: вибірковий

 4. Семестр: V

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 72 (кредитів ЕCTS - 2)

Аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні - 16)

 1. Лектор: к.е.н., доц. Римарська Надія Іванівна

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • засвоїти: теоретичні основи функціонування податкової системи, нарахування та сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів.

 • уміти: визначати суми податкових зобов’язань за основними податками та зборами, відображати їх в системі бухгалтерського і податкового обліку.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні попередні та супутні модулі:

 • пререквізит: Бухгалтерський облік

 • корреквізит: Податковий облік

 1. Зміст модуля: Сутність та види податків. Податкова політика та її характе­ристика. Податок на додану вартість: платники та об’єкти оподаткування; база оподат­кування. Податок на прибуток підприємства: суб’єкти опо­дат­кування подат­ком на прибуток; валовий дохід; валові витрати; амортизаційні відра­ху­ван­ня; опо­дат­ку­вання операцій особливого виду; ставки податку, порядок його спла­ти та зара­ху­вання. Податок з доходів фізичних осіб. Місцеві податки і збори та інші податки.

 2. Рекомендована література:

 • Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991р. (з наступними змінами і доповненнями).

 • Бечко П.К. Податкова система, Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

 • Олійник О.В., Філон І.В. Подактова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.

 • Педь І.В.Податкові і соціальні збори в податковій системі України: Навч. посібник / За ред. Ю.М. Лисенкова. – К.: Знання, 2008. – 366 с.

 • Бухгалтерський облік та оподаткування. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка., В. І. Лемішовського - Львів: Національний університет “Львівська політехніка” , “Інтелект-Захід”, 2009. – 1325 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%): практичні завдання, усне опитування

 • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): тестування

 1. Мова навчання: українська.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Формат опису модуля (1)

  Документ
  Знати структурну організацію та принципи функціонування сучасних мережевих операційних систем, принципи функціонування і протоколи клієнтської й серверної частин файлової служби;
 2. Формат опису модуля (23)

  Документ
  У результаті виконання курсової роботи студент повинен: знати методику обліку, аналізу та калькулювання витрат підприємства; уміти скласти калькуляцію, визначити беззбитковий обсяг виробництва продукції, побудувати функцію витрат.
 3. Формат опису модуля (2)

  Документ
  Історія створення, характеристика та особливості мови C, елементи мови C, структура програми, оголошення об’єктів, вирази та операнди, операції, оператори, функції, директиви препроцесору, вказівки компілятору .
 4. Формат опису модуля (4)

  Документ
  У результаті вивчення модуля студент : повинен освоїти основи алгоритмізації і програмування на алгоритмічній мові, роботі на персональному компютері в режимі діалогу, технології розвязку прикладних задач фотоніки та лазерної інженерії на компютері.
 5. Формат опису модуля (5)

  Документ
  Знати основні архітектури нейронних мереж; технології побудови нейронних систем; принципи побудови систем захисту інформації на базі нейронних мереж та генетичних алгоритмів.

Другие похожие документы..