Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Открытое акционерное общество «Амурметалл», именуемое в дальнейшем "Должник", в лице Хохлова Сергея Алексеевича генерального директора упра...полностью>>
'Статья'
Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе исполнить обяз...полностью>>
'Конкурс'
В целях профилактики социального сиротства, развития и поддержки семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Правит...полностью>>
'Основная образовательная программа'
Согласно паспорту специальности 08.00.12 программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика»...полностью>>

Україна корюківська районна рада чернігівської області (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:


УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( дев’ята сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 грудня 2011 року

Про Порядок оприлюднення

нормативно-правових та

регуляторних актів районної ради

З метою впорядкування офіційного оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів, прийнятих районною радою, визначення порядку набрання ними чинності, відповідно до статті 57 Конституції України, статей 9, 12, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Затвердити Порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів районної ради (далі – Порядок), що додається .

2. Виконавчому апарату районної ради забезпечувати виконання цього Порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, регламенту та депутатської етики .

Голова районної ради М.І. Баклажко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев’ятої сесії

Корюківської районної ради

шостого скликання

від 16 грудня 2011 року

ПОРЯДОК

оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів районної ради

Загальні положення

1. Порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів районної ради (далі – Порядок) визначає принципи і механізм офіційного оприлюднення рішень Корюківської районної ради через мережу Інтернет та засоби масової інформації з метою всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності ради, а також способи набрання ними чинності.

Оприлюднення у мережі Інтернет та ЗМІ інформації про діяльність районної ради здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності районної ради шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються на території району.

2. Порядок розроблений та діє відповідно до нормативно-правових актів України, а саме:

- Конституції України;

- Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації»;

- Регламенту роботи Корюківської районної ради шостого скликання.

3. Районна рада в межах своїх повноважень приймає у формі рішень такі види документів:

- нормативно-правові акти і регуляторні акти;

- правові акти індивідуальної дії.

3.1. Нормативно-правовий акт – це прийнятий районною радою у межах своєї компетенції та за встановленою процедурою офіційний письмовий документ у формі рішення для регулювання суспільних відносин і містить загальні правила поведінки – норми права, а саме :

- який встановлює, змінює чи скасовує норми права;

- носить загальний чи локальний характер;

- поширюється на невизначене коло осіб;

застосовується неодноразово .

3.2. Регуляторний акт – це:

- прийнятий районною радою нормативно-правовий акт, який в цілому або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;

- прийнятий районною радою інший офіційний письмовий документ, який

встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та

діє щодо невизначеного кола осіб і який або його окремі положення

спрямовані на правове регулювання господарських, та (або) адміністративних

відносин між районною радою або місцевими органами виконавчої влади та

суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ

відповідно до Закону, що регулює відносини у відповідній сфері, нормативно-

правовим актом.

3.3. Правовий акт індивідуальної дії – це прийнятий районною радою у межах своєї компетенції офіційний письмовий документ у формі рішення:

- що має персональний характер;

- дія якого вичерпується одноразовим застосуванням (крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми);

- оперативно-розпорядчого характеру.

4. Віднесення правових актів до відповідного виду, визначеного в пункті 3 цього Порядку здійснюється організаційно – контрольним відділом ( головним спеціалістом з правових питань) апарату районної ради і є підставою для визначення способу їх оприлюднення.

5. Нормативно-правові та регуляторні акти районної ради підлягають оприлюдненню.

6. Чинний нормативно-правовий або регуляторний акт районної ради може бути змінено або доповнено рішенням районної ради і тільки нормативно-правовим або регуляторним актом такого ж виду.

Нормативно-правовий або регуляторний акт про зміни, доповнення і скасування іншого нормативно-правового або регуляторного акта, набуває чинності в тому ж порядку, що і нормативний або регуляторний акт, який змінюється, доповнюється чи скасовується.

7. Нормативно-правові та регуляторні акти, що офіційно не оприлюднені, не є чинними.

8. Нормативно-правові та регуляторні акти, які набули чинності, зворотної сили не мають.

9. Нормативно-правові акти з часу набуття чинності:

- не підлягають затвердженню або санкціонуванню іншими суб’єктами;

- обов’язкові до виконання суб’єктами, на яких поширюється їх дія.

Порядок оприлюднення нормативно-правових актів районної ради та набрання ними чинності

1. Нормативно-правові акти набирають чинність з дня їх офіційного оприлюднення шляхом розміщення державною мовою в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті районної ради або районної державної адміністрації , якщо радою не встановлений більш пізній строк уведення їх у дію.

Правові акти нормативно-правового характеру підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно , але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.

2. У разі виникнення технічних ускладнень з офіційним оприлюдненням нормативно-правових актів в Інтернеті на офіційному веб-сайті Корюківської районної ради або районної державної адміністрації, вони можуть бути розміщенні на сторінках районної газети «Маяк».

3. Нормативно-правові акти можуть бути доведені до відома населення в інший спосіб, але лише після офіційного оприлюднення відповідно до цього Порядку.

Порядок оприлюднення правових актів індивідуальної дії та

набрання ними чинності

1. Правові акти індивідуальної дії набирають чинність з моменту їх прийняття та надсилаються відповідним фізичним та юридичним особам для їх виконання, а також підлягають обов’язковому оприлюдненню державною мовою в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті районної ради або районної державної адміністрації невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Перелік відповідних підприємств, установ, організацій, посадових осіб, яким надсилаються прийняті районною радою правові акти індивідуальної дії, визначається керуючим справами виконавчого апарату районної ради .

Порядок оприлюднення проектів регуляторних актів

1. Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

2. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного

впливу оприлюднюється державною мовою в мережі Інтернет на офіційному веб-

сайті районної ради або районної державної адміністрації або ЗМІ, не пізніше

п'яти робочих днів з дня розміщення повідомлення про оприлюднення цього

проекту регуляторного акта на сторінках районної газети „ Маяк”.

3. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:

- стислий виклад змісту проекту;

- поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту;

- інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса офіційного веб-сайту Корюківської районної ради або районної державної адміністрації в мережі Інтернет або ЗМІ), де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу;

- інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

- інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами

зауважень та пропозицій.

4. У разі виникнення технічних ускладнень з офіційним оприлюдненням проекту регуляторного акта в Інтернеті на офіційному веб-сайті районної ради або районної державної адміністрації він може бути розміщений на сторінках районної газети « Маяк ».

Порядок оприлюднення регуляторних актів та набрання ними чинності

 1. Регуляторні акти, прийняті районною радою, набирають чинність з

дня їх офіційного оприлюднення шляхом розміщення державною мовою на сторінках районної газети „ Маяк”.

2. Регуляторні акти районної ради підлягають офіційному оприлюдненню

не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

3. Регуляторні акти можуть бути доведені до відома населення в інших засобах масової інформації лише після їх офіційного оприлюднення відповідно до вимог цього Порядку.

Регуляторні акти, опубліковані в інших засобах масової інформації, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.

4. Витрати, пов'язані з оприлюдненням регуляторних актів, фінансуються

за рахунок розробників проектів регуляторних актів або регуляторних органів, які оприлюднюють ці акти.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради В.А. ПогребнаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Україна корюківська районна рада чернігівської області (2)

  Документ
  Розглянувши подання постійної комісії районної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності «Про надання пільги з орендної плати Корюківській міській молодіжній громадській організації «Альтернатива»,
 2. Україна корюківська районна рада чернігівської області (3)

  Документ
  На виконання Закону України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року» та з метою належного виховання і захисту підростаючого покоління,
 3. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів зі змінами І доповненнями, внесеними закон

  Закон
  Заслухавши, відповідно до частини 16 статті 77 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України
 4. Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та п. 13 ст. 43 закон

  Закон
  З метою проведення 15.01.2012 року проміжних виборів депутата районної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу №17, відповідно до рішення Корюківської районної виборчої комісії №1 від 16.
 5. Український державний центр позашкільної освіти (3)

  Документ
  Згідно з планом роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Українського державного центру позашкільної освіти в липні 2011 року підведені підсумки Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого

Другие похожие документы..