Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
по иску Панова Геннадия Николаевича к Управлению социальной защиты г. Петрозаводска, Управлению Федерального казначейства по РК об обязании назначени...полностью>>
'Документ'
Целями регулирования настоящего Положения является создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей ОАО «Ижевская республика...полностью>>
'Документ'
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Ви...полностью>>
'Документ'
Термин «персонал» объединяет составные час­ти труд коллектива орг-ции, т.е. всех работников, выполняю­щих произв-ные или упр-кие операции и занятых п...полностью>>

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра політичної історії

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

кафедра політичної історії

«Затверджую»

Проректор КНЕУ __________ проф. А.М.Колот

«____» __________ 2010 р.

Навчально - методичні матеріали

для самостійної роботи, поточного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Історія українського суспільства»

для всіх спеціальностей

Укладачі: д.політ.н., доц. Дудко І.Д; к.і.н., доцент Ніколаєва Т.М.

Рецензент: к.і.н., доц. Довганик Н.М.

Ухвалено:

На засіданні кафедри політичної історії

Протокол № 11 від 14 квітня 2010 р..

Зав. кафедри ____________ д.політ.н. Дудко І.Д.

Київ 2010.

Зміст

 1. Перелік питань, що охоплюють зміст дисципліни.

 2. Карта самостійної роботи студента.

 3. Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

 4. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

 5. Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

 6. Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів за результатами підсумкового контролю знань.

 7. Зразки екзаменаційного білетів для студентів денної і заочної форми навчання.

 8. Список рекомендованої літератури

1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю.

2. Методологічні засади, джерела вивчення курсу «Історія українського суспільства».

3. Історичні та етнокультурні витоки формування східнослов’янської спільноти на території України.

4. Східнослов’янські племінні княжіння на території України в V – VIII ст. н.е. Започаткування державності.

5. Утворення Київської Русі. Роль в цьому процесі варязького і слов’янського чинників. Норманська теорія і її сучасні оцінки.

6. Етапи розвитку Київської Русі, їх специфіка та особливості.

6. Перші київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Їх внутрішня і зовнішня політика.

8. Політичний устрій Київської Русі за князів Володимира і Ярослава. Роль князя, дружини. Боярська рада.

9. Економічне життя Київської Русі в ХІ – першій половині ХІІ ст.

10. Соціальна структура суспільства Київської Русі в ХІ – першій половині ХІІ ст.

11. Юридично-правові засади функціонування суспільства Київської Русі. «Руська правда». «Правда Ярославичів».

12. Міжнародні зв’язки Київської Русі за князів Володимира і Ярослава.

13. Формування феодальних соціально-класових відносин, їх вплив на тенденції розвитку Київської Русі.

14. Релігійне життя Київської Русі. Історичне значення прийняття християнства. Роль монастирів

15. Суспільно-політичні рухи. Ідеологія правителів Київської Русі.

16. Централізація Київської Русі за часи Володимира Мономаха.

17. Причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.

18. Зародження передумов формування української народності.

19. Культура, освіта Київської Русі.

20. Історичний вплив держави Київська Русь на формування європейської цивілізації.

21. Історичні та політичні обставини утворення Галицько-Волинської держави. Князь Роман Мстиславич.

22. Внутрішня і зовнішня політика князя Данили Галицького.

23. Культура Галицько-Волинської держави.

24. Причини занепаду Галицько-Волинської держави. Роль Галицько-Волинської держави в історії Європи ХІІ- першій половині ХІV століть.

25. Початок, основні етапи та наслідки захоплення Литвою територій давньоруських удільних князівств. Роль і місце в Литовській державі українських земель.

26. Польська експансія на українські землі. Унії. Політичний, соціально-економічний та правовий статус українських земель у складі Речі Посполитої.

27. Процес остаточної інкорпорації українських земель до складу Речі Посполитої. Передумови на наслідки Люблінської (1569 р.) унії.

28. Господарське життя на українських землях під владою Польщі. Особливості суспільного та економічного життя українських міст. Магдебурзьке право.

29. Соціально-класова структура українського суспільства у складі Речі Посполитої. Процес закріпачення селянства. Литовські статути.

30. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. Їх роль і місце у збереженні національного етносу.

31. Виникнення козацтва та утворення Запорозької Січі. Життя та побут запорозьких козаків.

32. Організація реєстрового козацтва. Його роль у суспільно-політичному житті українського народу.

33. Визрівання кризових відносин між українським суспільством та польською адміністрацією наприкінці XVI - початку XVII с.

34. Повстання 1591-1596 рр. під проводом К. Косинського та С. Наливайка.

35. Національно-визвольні повстання українського народу 20-30 рр. XVII ст.

36. Розвиток культури, освіти, книгодрукування в Україні в ХVI – першій половині XVII ст.

37. Причини, характер, рушійні сили, періодизація Української національної революції.

38. Підготовка та початок визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. Воєнні події 1648 р. та їх суспільно-політичні наслідки.

39. Воєнні та політичні передумови утворення Української гетьманської держави. Державницька концепція Б.Хмельницького.

40. Політико-адміністративний устрій, органи влади і управління гетьманської держави Б.Хмельницького.

41. Воєнно-політичні події на українських землях протягом 1651-1653 рр. та їх наслідки.

42. Основні напрями зовнішньої політики Б.Хмельницького.

43. Історичні обставини та хід Переяславської ради. Українсько-російський договір та його оцінки в сучасній історичній літературі.

44.Суспільно-політичні причини та обставини розгортання громадянської війни та поділу козацької України на два гетьманства (вересень 1657р. – червень 1663р.). Українське суспільство в умовах «великої руїни».

45. Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663р. – вересень 1676 р.). Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П.Дорошенка, Д.Многогрішного.

46. Історичні обставини міжнародно-правового поділу України між Росією і Польщею. Андрусівське перемир’я (1667 р.). Мирний договір (1686 р.)

47. Особливості української національної революції. Причини її поразки та значення в історії України.

48. Українська національна революція в контексті європейського революційного руху ХVI - XVII ст.

49. Гетьманщина наприкінці ХVII-XVIII ст.; кордони, населення, адміністративно-територіальний, політичний та соціально-економічний устрій.

50. Державотворча діяльність І.Мазепи.

51. Діяльність української політичної еміграції на початку XVIIІ ст . Основні положення Конституції Пилипа Орлика.

52. Процес та наслідки інкорпорації України до складу Російської імперії в XVIII ст.

53. Централізаторська політика Катерини ІІ до України. Причини та обставини остаточної ліквідації Росією Гетьманщини.

54. Правобережна Україна в другій половині ХVII-XVIII ст.: політичний та соціально-економічний розвиток.

55. Соціальні і національно-визвольні рухи на Правобережжі та в Західній Україні в другій половині ХVII-XVIII ст.

56. Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі правобережних та західноукраїнських земель.

57. Реформи Марії-Терезії і Йосифа II кінця XVIII ст. та їх вплив на західноукраїнські землі.

58. Розвиток української культури наприкінці ХVII- XVIII ст.

59. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.: адміністративно-територіальний устрій, особливості соціально-економічного і політичного розвитку

60. Характер політичної влади російського уряду. Суспільно-політичні рухи Наддніпрянської Україні: їх прояви і значення.

61. Національне відродження Наддніпрянської України. Діяльність перших політичних організацій. Кирило-Мефодіївське братство.

62. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст. Населення західноукраїнських земель. Національне і соціальне становище українців.

63. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях в першій половині ХІХ ст. Вплив революції 1848-1849 рр. на соціально-економічне і політичне становище українців.

64. Національно-політичний рух українців у Галичині і Буковині під час революції 1848–1849 рр.

65. Розвиток української культури наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

66. Ліберальні реформи 1860–70-х рр. в Росії та специфіка їх реалізації в Україні. Соціально-економічний і політичний розвиток підросійської України на етапі становлення капіталізму.

67. Соціально-економічний і політичний статус українських земель у складі імперії Габсбургів. Конституційні реформи 1860-х рр., їх вплив на українську суспільність.

68. Передумови та тенденції формування української нації у складі Російської та Австро-Угорської імперій.

69. Формування політичної свідомості українців в системі суспільно-політичних Росії і Австро-Угорщини (др. пол. ХІХ – початок ХХ ст.).

70. Передумови та специфіка українського національно руху в Російській імперії на етапі становлення індустріального суспільства. Хлопомани. Громадівський рух.

71. Розвиток культурно-освітнього і національно-політичного руху у західноукраїнських землях в др. пол. ХІХ - початку ХХ ст.

72. Суспільно-політична та національна проблематика в програмах українських та загальноросійських політичних партій на зламі ХІХ-ХХ ст.

73. Політизація українського національного руху Надднірянської України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Студентський рух. Братство тарасівців.

74. Революція 1905-1907 рр і Україна. Українські громади у І та ІІ російських Думах.

75. Українські землі напередодні Першої світової війни: економічна та суспільно-політична ситуація.

76. Перша світова війна і Україна. Відношення до війни соціальних і національних прошарків та політичних організацій українського суспільства.

77. Політика урядів Австро-Угорщини і Російської імперії в українському та польському питанні у роки Першої світової війни.

78. Політична ситуація в Україні після Лютневої (1917 р.) буржуазно-демократичної революції. Суспільно-політичні сили та інститути влади в Україні на етапі 1917 – початку 1918 рр.

79. Українська Центральна Рада та Генеральний секретаріат – перші державні структури відродженої України. Склад, політична програма, універсали УЦР.

80. Українська держава гетьманської доби: зовнішня і внутрішня політика П.Скоропадського.

81. Політичні обставини утворення ЗУНР. Внутрішня і зовнішня політика, історичне значення ЗУНР.

82. Утворення Директорії УНР, її реформи і зовнішньополітичні орієнтації.

83. Причини поразки та історичні уроки української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.

84. Брест-Литовська конференція та українське питання.

85. Встановлення радянської влади в Україні: передумови, причини, наслідки.

86. Економічна та суспільно політична криза радянського суспільства на початку 1920-х рр.: пошуки виходу. Нова економічна політика, її суть та особливості впровадження в Україні.

87. Кооперативний рух в Україні на етапі 1920-х рр.: особливості в УСРР і на західноукраїнських територіях.

88. Політика українізації в УСРР. Її зміст і результати.

89. Формування та діяльність інституцій радянської влади в Україні. Радянська Україна у Конституціях СРСР (1924 і 1936 рр.) й УСРР(УРСР) 1925, 1929 і 1937 рр.

90. Міжнаціональні відносини і релігійне життя в УСРР у 1920-1930-ті рр.

91. Партійно-політична система Радянської України в 1920-ті рр., передумови та шляхи її трансформації у командно-адміністративний апарат. Сталінські репресивні заходи та їх наслідки для українського суспільства.

92. Центри української еміграції в Польщі, Чехословаччині й Румунії. Діяльність української політичної й військової еміграції.

93. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських територіях у 1920-ті рр. Політика пацифікації Ю. Пілсудського в Східній Галичині.

94. Суперечливість соціально-економічного розвитку українського суспільства в умовах сталінізму. Економічні перетворення у промисловості: індустріалізація, її передумови, хід здійснення, наслідки.

95. Колективізація: мотиви, хід здійснення, результати. Економічні та соціальні наслідки колективізації в Україні.

96. «Культурна революція», її зміст та шляхи реалізації в Україні.

97. Діяльність українських політичних партій і рухів на західноукраїнських територіях у 1930-ті рр. Комуністичний рух. Особливості функціонування націоналістичних організацій.

98. Карпатська Україна як спроба створення Української держави у 1938-1939 рр.

99. Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни.

100. Українські землі у військово-політичних планах Німеччини та СРСР. Наслідки реалізації німецько-радянських домовленостей стосовно України.

101. Радянізація західноукраїнських земель (1939-1941 рр.).

102. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Причини поразок Червоної Армії у перші місяці війни. Оборонні бої в Україні 1941-1942 рр.

103. Всенародна боротьба проти німецько-фашистських окупантів на території України. Партизанський і підпільний рух. Внесок українського народу у становлення радянського тилу в роки Великої вітчизняної війни;

104. Створення та діяльність в роки Другої світової війни ОУН-УПА.

105. Україна в дипломатії країн-учасниць антигітлерівської коаліції.

106. Визволення України від фашистських загарбників. Формування кордонів УРСР під час та по закінченні Другої світової війни.

107. Депортація населення з території України та Криму (1944 р.).

108. Внесок українського народу в перемогу над нацистською Німеччиною.

109. Повоєнна вiдбудова та соцiально-полiтичний розвиток України (1945-1952 рр.).

110. «Ждановщина» в Україні: ідеологічний наступ тоталітарного режиму на суспільство і культуру.

111. Радянiзацiя захiдних областей України у повоєнний період. Лiквiдацiя повстанського руху.

112. УРСР в перiод десталiнiзацiї (1953-1964рр): напрямки реформування.

113. Розширення повноважень Української РСР у складі СРСР в період десталінізації.

114. Культурне життя в Україні (1953-1964рр.). «Шістдесятники», причини виникнення, діяльність.

115. Посилення системноi кризи тоталiтарного ладу (серед. 60-х— початок 80-х рр.).

116. Етносоцiальнi процеси в УРСР у перiод загострення кризи радянськоi системи 1960-1980-х рр.

117. Полiтична опозицiя другоi пол. 60-х — сер. 80-х рр.в Україні: програмнi та органiзацiйнi засади.

118. Політика русифікації України в 60-х – 80-х роках. Наслідки цього процесу для української нації.

119. Концепцiя і шляхи «перебудови» в СРСР i Украiна.

120. Стан української економіки у другій половині 1980-х років та назрівання економічної кризи.

121. Суспільно-політичні процеси в Україні в період «перебудови». Розгортання руху за національне відродження. Формування передумов незалежностi України.

122. Студентський і молодіжний рух в Україні в умовах перебудови.

123. Виникнення Народного Руху України за перебудову. Роль цієї організації у розвиткові політичних подій в республіці протягом 1989-1991 рр.

124. Становлення багатопартiйної системи в Українi на етапі перебудови. Класифiкацiя полiтичних партiй. Характер багатопартiйностi.

125. Спроби державного заколоту в Москві в серпні 1991 р. Проголошення державної незалежності в Україні.

126. Декларацiя про державний суверенітет України та Акт проголошення незалежності України, їх основні положення та сучасні оцінки.

127. Об’єктивні та суб’єктивні причини руйнації господарського механізму після проголошення державної незалежності України.

128. Тенденції трансформаційних змін економіки України в умовах незалежності: від здобутків до прорахунків.

129. Формування інститутів державної влади України після проголошення незалежності. Прийняття Конституції України, її значення.

130. Особливості конституційного процесу в Україні 1996-2004 рр. Причини та шляхи подолання системного протистояння державно-владних гілок.

131. Політичні партії незалежної України. Проблема взаємодії суспільства і влади. Особливості та перспективи поглиблення суспільної демократії в Україні..

132. Етнонаціональний склад населення України. Міжнаціональні відносини. Проблема громадянських і політичних прав національних меншин.

133. Міжконфесійні відносини незалежної України.

134. Концептуальні основи і пріоритети зовнішньої політики України.

135. Сучасні євроатлантичні інтеграційні орієнтири України: дилема оцінок та шляхів реалізації.

136. Українсько-російські відносини, їх стан та тенденції розвитку.

137. Прийняття України до ВТО (2008 р). Перспектива та проблематичність даного чинника для економіки України.

138. Президентські і парламентські вибори 2004-2010 рр.: аналіз політичних подій.

139. Світова економічна криза 2008-2010 рр. та її вплив на соціально-економічні і політичні процеси в Україні.

140. Політичні і соціально-економічні процеси в Україні після президентських виборів 2010 р.

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

1. Східнослов’янські племінні княжіння на території України в V – VIII ст. н.е. Започаткування державності.

2. Культура Галицько-Волинської держави.

3. Причини, характер, рушійні сили, періодизація Української національної революції.

4. Гетьманщина наприкінці ХVII-XVIII ст.; кордони, населення, адміністративно-територіальний, політичний та соціально-економічний устрій.

5. Характер політичної влади російського уряду. Суспільно-політичні рухи Наддніпрянської Україні: їх прояви і значення.

6. Суспільно-політична та національна проблематика в програмах українських та загальноросійських політичних партій на зламі ХІХ-ХХ ст.

7.Встановлення радянської влади в Україні: передумови, причини, наслідки.

8. Колективізація: мотиви, хід здійснення, результати. Економічні та соціальні наслідки колективізації в Україні.

9. Повоєнна вiдбудова та соцiально-полiтичний розвиток України (1945-1952 рр.).

10. Українсько-російські відносини, їх стан та тенденції розвитку.

2 КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Історія українського суспільства» для всіх спеціальностей

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

І. Обов’язкова

1.1. Сумлінність відвідування та ак- тивність на семі. заняттях

протягом семестру вивчення дисципліни.

перевірка викладачем

12 балів

1.2. Виконання двох робіт по блочно-модульному контро-лю

протягом семестру вивчення дисципліни.

перевірка викладачем

10 балів

1.3. Підготовка конспекту проблем для обговорення на сем. Заняттях

протягом семестру вивчення дисципліни.

перевірка викладачем конспекту

12

1.4. Самостійне опрацювання виз-наченого в робочій програмі переліку питань по темам дисципліни

протягом семестру вивчення дисципліни

перевірка викладачем конспекту

6

Разом балів за обов’язкові види СРС 40

ІІ. Вибіркові

2.1 Підготовка доповіді на наукову студентську конфе-ренцію

6 балів

2.2 Підготовка і захист наукового реферату по одній із запропонованих вик-ладачем тем

протягом семестру вивчення дисципліни.

виступ на семінарському занятті

4 бала

2.3. Підготовка рецензії на одне з рекомендованих викладачем видань

протягом семестру вивчення дисципліни.

перевірка викладачем конспекту

4 бала

2.4. Виступ-повідомлення на сем. занятті

2 балла

Разом балів за вибіркові види СРС 10

Всього балів за СРС у семестрі 50

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Заочна форма навчання

Семестр

І. Обов’язкова

1.1. Опрацювання у вигляді конспекту 3-х визначених виклада- чем тем по курсу дисципліни:

Тема 1. Етногенез східних слов’ян. Суспіль-ство дер-жави Київська Русь.

Тема 6. Суспіль-но-політичні процеси на українських землях на етапі становлення індуст-ріального суспільства (др. пол. ХІХ ст. – 1914 р.).

Тема 12. Україн-ське суспільство доби неза-лежності (1991-2011 рр.).

протягом семестру вивчення дисципліни.

перевірка викладачем конспекту.

6

1.2. Підготовка конт-рольної роботи по визначеній викла-дачем темі

протягом семестру вивчення дисципліни.

перевірка викладачем конспекту.

5

1.3. Виконання роботи по блочно-модуль-ному контролю

протягом семестру вивчення дисципліни

перевірка викладачем

5

1.4. Сумлінність відвідування та актив-ність на семі. заняттях

2

Разом балів за обов’язкові види СРС 18

ІІ. Вибіркові

2.1. Індивідуальний захист контрольної роботи

протягом семестру вивчення дисципліни.

Співбесіда з викладачем

2

2.2. Виступ-повідомлення на сем. занятті

протягом семестру вивчення дисципліни.

виступ на семінарському занятті

2

Разом балів за вибіркові види СРС 2

Всього балів за СРС у семестрі 20 балів

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВСкачать документ

Похожие документы:

 1. Київського національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра політичної історії

  Документ
  31.Політичне становище в Україні після перемоги Лютневої буржуазно-демократичної революції в Росії. Утворення Центральної Ради, програма її діяльності.
 2. Член-кореспондент нан україни, д е. н., проф., проректор з наукової роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

  Документ
  Савчук В.С. – голова оргкомітету, член-кореспондент НАН України, д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 3. «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2)

  Автореферат
  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри міжнародного менеджменту, декан факультету міжнародної економіки і менеджменту
 4. «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (1)

  Автореферат
  Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м.
 5. «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (3)

  Автореферат
  Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м.

Другие похожие документы..