Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Государственный статус МДОУ (Центр развития ребенка) установлен в результате процедуры государственной аккредитации и подтвержден свидетельством о гос...полностью>>
'Программа'
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой п...полностью>>
'Закон'
Анализ законодательства и правоприменительной практики, а также выступлений представителей судейского сообщества и высших должностных лиц исполнитель...полностью>>
'Программа для подготовки'
Вступительное испытание по курсу «История России» проводится в письменной форме в виде теста. В вопросы тестов входят важнейшие разделы отечественной...полностью>>

Дослідження, розробка та впровадження національної Системи управління інфокомунікаційними мережами реферат актуальність роботи

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дослідження, розробка та впровадження національної Системи управління інфокомунікаційними мережами

РЕФЕРАТ

Актуальність роботи. Розробки творчого колективу вирішили комплексну проблему побудови принципово нової національної системи управління інфокомунікаційними мережами із досягненням, необхідних в сучасних умовах, ефективності та економічності управління як традиційними, так і новітніми мережами, яка за своїм рівнем відповідає найкращим світовим розробкам, а за рядом параметрів і перевищує їх.

Подані авторами матеріали відтворюють поєднання фундаментальних та прикладних розробок з їх впровадженням у діючу Національну систему оперативно-технічного управління інфокомунікаційними мережами ВАТ „Укртелеком".

В науково-практичній роботі представлено нові методи побудови інфокомунікаційних мереж на базі новітніх технологій. Запропоновано оригінальні методи розрахунку параметрів систем управління, які на відміну від існуючих, забезпечують подолання проблеми їх проектування в умовах апріорної невизначеності на основі багатокритеріальної оптимізації з врахуванням вимог стандартів і рекомендацій міжнародних організацій з питань взаємодії і управління відкритими інформаційними системами моделі ISO/OSI.

Рівень економічного розвитку будь-якої країни на даний час визначається ступенем впровадження новітніх технологій. Особливе значення мають новітні технології, які окреслюють напрями науково-технічного прогресу. Поступовий перехід до мереж наступного покоління NGN (Next Generation Network) дозволяє підтримувати широкий спектр інфокомунікаційних послуг.

NGN ґрунтується на фундаментальній ідеї розподілу функцій комутації та функцій надання послуг, що дозволяє виконати впровадження глобальної інформаційної інфраструктури (ГІІ), яка надає можливість користувачам отримати всі види інфокомунікаційних послуг з високою якістю, належною вартістю у будь-якому місці та у будь-який час. Щоб забезпечити такі вимоги необхідна більш гнучка архітектура системи управління, яка б легко підтримувала швидке введення в дію нових послуг та їх супроводження з визначеною достовірністю на всій глобальній мережі.

Вагомий внесок у вирішення завдань глобального синтезу системи управління сучасними інфокомунікаційними мережами внесли вітчизняні та закордонні вчені, такі як Варакін Л.Є., Вітербі Е.Д., Лазарєв В.Г., Аріпов М.Н., Стеклов В.К., Нетес В.А., Фінк Л.М., Галлагер Р. та інші. У їхніх відомих роботах досліджувались різні принципи побудови систем управління інфокомунікаційними мережами. Ці методи, в основному, придатні для однорідних мереж, що стало суттєвим недоліком для управління мережами зв’язку України, так як останні характеризуються широким спектром обладнання.

Система управління (СУ) сучасними інфокомунікаційними мережами визначається великою кількістю параметрів, функціональними можливостями, конкурентоспроможністю; суворими вимогами до забезпечення захисту інформації, високою надійністю та точністю, розгалуженою інфраструктурою. Кількість інформації в таких системах різко зросла, разом із зростанням об’ємів надання послуг, внаслідок чого система управління майже поглинає основну мережу.

Оптимізація систем такого типу проходить як на етапі експлуатації, так і проектування. Причому ці процеси взаємозалежні. Показники якості розроблюваної системи істотно залежать від оптимальності процесу та терміну часу розробки, засобів устаткування. У свою чергу, час і засоби, затрачені на процес розробки системи в значній мірі визначаються структурою системи та її параметрами. Проте, задача одночасного вирішення оптимізації системи управління і процесу її розробки – особливо важлива. Тому в науково-прикладній роботі увага приділена як оптимізації параметрів, так і структури системи управління.

Після розпаду СРСР виникла нагальна потреба реорганізації як мереж електрозв’язку України, так і управління ними. У складі Українського об’єднання електрозв’язку «Укрелектрозв’язок» був створений Національний центр управління мережами електрозв’язку, радіо і телебачення України. Розпочалися роботи з доопрацювання діючих та розробки нових технологічних процесів оперативно-технічного управління мережами зв’язку України, створення автоматизованої системи інвентаризації логічних ресурсів мереж, впровадження автоматизованих систем управління обладнанням.

Необхідність проведення даної роботи, її актуальність і важливість визначаються тим, що в умовах конвергенції інфокомунікаційних та інформаційних технологій, переходу до мереж нового покоління, різноманітності типів та розгалуженості мереж, зростаючого попиту споживачів на нові послуги та підвищення вимог до якості їх надання, конкуренції операторів на ринку телекомунікацій, виникають усе нові й нові завдання, пов’язані з управлінням інфокомунікаційними мережами. Від організації системи управління інфокомунікаційними мережами залежить надійність і, відповідно, конкурентоспроможність оператора телекомунікацій. Крім того, з'явилась необхідність виробити єдину концепцію автоматизації управління для подальшого розвитку інфокомунікаційної мережі.

Мета і задачі дослідження. В 90-х роках не існувало концепції та чіткого наукового порівняльного аналізу принципів побудови системи управління інфокомунікаційними мережами з різнорідним обладнанням, не було методів глобального синтезу СУ, яка володіє властивостями адаптивності та інваріантності з урахуванням усіх вимог користувача.

Тому ці актуальні питання визначили мету науково-прикладної роботи: дослідження, розробка методів побудови систем управління різнорідними інфокомунікаційними мережами зв’язку на основі методу багатокритеріальної оптимізації та їх реалізація на діючих мережах зв’язку України. Об’єктом дослідження є інфокомунікаційні мережі, а предметом дослідження – система управління інфокомунікаційною мережею.

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному:

 • виконано порівняльний аналіз методів побудови систем управління інфокомунікаційними мережами, і запропоновано принципи побудови СУ різнорідними інфокомунікаційними мережами, що входять у глобальну інформаційну структуру, яку доцільно впровадити на мережах зв’язку України. Це дозволить ефективно та більш економічно здійснювати управління як традиційними, так і мережами, які використовують новітні технології;

 • розроблено метод багатокритерійної оптимізації системи управління інфокомунікаційними мережами з різними параметрами, що дозволяє реалізувати оптимальне проектування системи управління на базі векторного синтезу. На відміну від скалярного, запропонований векторний синтез суттєво підвищує показники якості СУ мережами зв’язку України;

 • вперше розроблено інформаційно-ентропійний метод визначення кількості управляючої інформації, що дозволяє розрахувати пропускну спроможність каналів СУ, які задовольняють широкому спектру вимог користувачів, забезпечуючи необхідну точність параметрів мережі, що управляється;

- удосконалено структурну схему системи управління, за допомогою якої система володіє як властивістю адаптивності до плинно спрогнозованих збурень, так і інваріантності до випадкових факторів. Це дозволяє підвищити надійність обладнання інфокомунікаційних мереж;

 • розроблено метод побудови ефективного цифрового каналу для передавання управляючої інформації на основі принципу багатоканальної передавання ортогональних сигналів. Відмінність представлених алгоритмів оптимального прийому від відомих раніше, полягає в можливості реалізації системи передавання для широкого класу ефективних за еквівалентною енергією, багатопозиційних сигналів;

 • дістали подальшого розвитку методика та алгоритм розрахунку завадостійкості системи передавання управляючої інформації при заданому відношенні сигнал/шум на вході демодулятора, за допомогою яких отримані характеристики завадостійкості системи передавання для різних систем багатопозиційних сигналів;

 • розроблено метод мінімізації затримки управляючої інформації для систем управління з різною структурою. Це дозволяє отримати значний економічний ефект, що суттєво для мереж України;

Усі вищенаведені наукові положення дають можливість вирішити задачу побудови ефективної системи управління різнорідними інфокомунікаційними мережами

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

В роботі запропоновано методи багатокритеріальної оптимізації СУ інфокомунікаційними мережами. Описано особливості системи управління як складної системи. Визначено основні критерії (показники) якості, що впливають на ефективність управління різнорідними інфокомунікаційними мережами. Розроблено методи об’єднання суперечливих критеріїв та отримання загального критерію оптимальності. Це дозволяє здійснити глобальний синтез СУ з урахуванням часткових критеріїв, необхідних для забезпечення заданої точності параметрів мережі.

Встановлено, що при проектуванні СУ доцільно зупинитися на виборі кількості показників якості, що враховуються при синтезі. Кількість показників, які характеризують якість реальної системи, може бути дуже великою. Це означає, що чим більша кількість показників якості враховується при синтезі системи, тим більш досконалою буде синтезована система. Тому на практиці існує оптимальна кількість показників якості, яку необхідно враховувати. Введення додаткових показників якості призводить не до покращення, а до погіршення результатів синтезу.

При проектуванні системи управління необхідно враховувати наступні показники:

 1. Кількість управляючої інформації (а отже, і необхідну пропускну спроможність каналів), що забезпечує задану точність параметрів об’єктів мережі. При цьому визначається мінімальна кількість управляючої інформації, яка дозволяє СУ мати як властивість адаптивності до плинно спрогнозованих збурень, так і інваріантності до заздалегідь непрогнозованих факторів1).

 2. Затримка управляючої інформації, при якій час передавання команд управління до контрольованих об’єктів не перевищує заданого2).

 3. Достовірність (вірогідність помилки) при передаванні управляючої інформації 3).

 4. Вартість системи управління 4).

Суб’єктивну результуючу цільову функцію доцільно представити так:

(1)

Кі0 – деяке опорне значення ненормованого показника якості Кі, Сі – вагові коефіцієнти, котрі вибираються, виходячи з відносної важливості кожного з показників якості К1,…Кm, за зростанням значимості показника Кі. Іншими словами – чим більш суттєво показник Кі мінімізується у процесі синтезу, тим більшою обирається відповідна йому вага Сі.

. (2)

Будемо вважати оптимальною систему управління, що забезпечує виконання умов:

Кі≤ Кіm , ,

де: Кіm – значення показника якості Кі максимально допустиме, з точки зору вимог замовника до системи управління; М – множина, до якої входять допустимі параметри системи S.

Визначення кожного з Кіm – це окремі самостійні завдання. В роботі здійснено оптимізацію системи управління, що дало можливість реалізувати її з мінімальними затратами. З множини варіантів побудови СУ необхідно вибрати найкращий. Якість системи характеризується такими основними показниками якості К1, К2, К3, і К4.

. (3)

Зазначимо, що серед цих чотирьох показників якості К2 і К3, К3 і К4 суперечливі. Як відомо, чим менша затримка інформації К2, тим більша вартість. Ці показники пов’язані обернено пропорційною залежністю: К4 = f(К3), при цьому затримка інформації залежить від пропускної спроможності каналів: К3 = f(К2). Тоді цільова функція має вигляд:

Кр = [С1К1;C2K2;C3K3;C4f( K3 )] = min [ C1C2C3C4, (4)

де: К4=f(К3); K3=f(K2).

При цьому необхідно розглянути допустимі варіанти зміни Кі від мінімально можливих до максимальних значень, вибрати оптимальні. Для вирішення цієї задачі потрібно визначити максимальні та мінімальні значення коефіцієнтів Кі. Оберемо крок ΔКі, тобто зміни показників якості від Кі min до Кі max. Нехай вагові коефіцієнти Сі становлять: С1 = 0,3; C2 = 0,2; C3 = 0,4; C4 = 0,1. Ці коефіцієнти обрані за допомогою методу експертних оцінок, коли найбільш важливою є потреба мінімізації затримки переданої інформації, тоді як пропускна спроможність каналів та вірогідність помилки мають приблизно однакові пріоритети. Вартість обирається мінімально можливою, однак необхідною для виконання решти вимог до якості системи, тому їх вага мінімальна. Виходячи з вищенаведеного, узагальнений критерій оптимальності представимо у вигляді:

Кр = min (C1 C2 C3C4), (5)

де: .

Тоді, у даному випадку, оптимальною буде система Sі, де Кі буде мінімальним.

В роботі вирішено оптимізаційну задачу проектування із врахуванням випадкових факторів, що дозволяє досить чітко описати процеси, які протікають у системі управління. Критерій оптимальності й обмеження за фіксованими значеннями керованих змінних х – це випадкові величини, що залежать від вектора зовнішніх факторів у:

, (6)

де: D = {x[ gi(x,y)]0, і = 1,2,...,m}, D – область рішень.

Встановлено: процес пошуку оптимального рішення в задачах проектування СУ (як при багатокритеріальній оптимізації, так і з врахуванням випадкових факторів) практично зводиться до кількісного рішення задачі нелінійної оптимізації.

Запропонований метод отримання узагальненого критерію Кр при оптимізації систем управління дозволяє одержати ефективні значення параметрів управляємої мережі з урахуванням поставлених до них вимог, навіть в надзвичайних ситуаціях.

Розроблено способи врахування різних збурюючих факторів у випадках, коли відомі закони розподілу і коли апріорна інформація про них відсутня.

Вперше розроблено та впроваджено інформаційно-ентропійний метод розрахунку кількості інформації, а як наслідок, і необхідної пропускної спроможності каналів СУ. За прогнозом, кількість управляючої інформації в таких системах різко зростає з наданням послуг, внаслідок чого система управління може поглинути основну мережу. Одним з головних завдань для системи управління такими мережами є визначення мінімально необхідної кількості управляючої інформації, яка повинна повністю забезпечити управляючу мережу з належною точністю параметрів. Методики розрахунку пропускної спроможності каналів системи управління за обсягом управляючої інформації для інфокомунікаційних мереж не було. На експлуатації користувались тільки практичними методами, які дозволяють в окремих випадках зробити наближений розрахунок тих чи інших параметрів мережі. Тому в роботі запропоновано комбіновану структуру системи управління, яка забезпечує її функціонування одночасно в двох режимах. Перший режим - контролює параметри інформаційної мережі та на основі цього СУ приймає ефективне рішення. Другий - дозволяє попередити аварійні ситуації шляхом проведення в СУ аналізу збурюючих факторів та коректування параметрів мережі.

Розроблений інформаційно-ентропійний метод дозволяє знайти необхідний мінімум управляючої інформації, при якому параметри мережі забезпечуються заданою точністю; при цьому СУ володіє як властивістю адаптивності до плинно спрогнозованих збурень, так і інваріантності до випадкових факторів. Запропоновано метод розрахунку пропускної спроможності каналів СУ.

Вимоги до точності управління мережею часто поєднуються з вимогами збільшення швидкодії.

Процес управління мережею – це процес зменшення невизначеності стану мережі, що може бути чисельно представлено, як зміна ентропії мережі в процесі управління, оскільки ентропія визначає відхилення параметрів мережі за даний проміжок часу.

Відомо, що середня кількість інформації при передаванні сигналу дорівнює різниці ентропії розподілу ймовірностей цієї величини до і після отримання сигналу. Таким чином, визначивши зміну ентропії керованого процесу функціонування мережі в процесі управління, можна визначити кількість інформації, необхідну для отримання заданого відхилення ймовірності змінних стану мережі. Кожну сукупність значень параметрів інформаційної мережі можна розглядати, як певний стан мережі.

Запропонований інформаційно-ентропійний метод дозволяє знайти необхідний мінімум інформації, при якому параметри мережі матимуть задану точність. З точки зору теорії інформації і динамічної точності необхідно, щоб система управління забезпечувала задану точність параметрів мережі при мінімальному обсязі управляючої інформації. Інформаційно-ентропійний метод не залежить від характеру і кількості об`єктів управління та їх параметрів, і тому є універсальним, тобто придатним для будь-якого типу мережі.

На основі інформаційно-ентропійного методу в роботі представлено спосіб розрахунку пропускної спроможності каналів для системи управління інфокомунікаційної мережі України.

Вирішено задачу побудови ефективного цифрового каналу передавання управляючої інформації (ЦКПУІ), яка складається з завдань двох типів. Перше - розглядає можливості застосування каналів передавання інформації користувачів мережі в якості ЦКПУІ, що вирішується шляхом вибору такого каналу (з уже відомими інформаційними та ймовірнісними характеристиками), які найбільш відповідають вимогам ЦКПУІ. Друге – це розробка спеціальних каналів, котрі, у свою чергу, поділяється на дві групи. До першої групи належить створення спеціального ЦКПУІ в іншому цифровому каналі (що зводиться до підвищення завадостійкості за рахунок пропускної спроможності каналу, у якому створюється ЦКПУІ), до другої групи - створення спеціального ЦКПУІ на основі аналогового каналу. Для системи управління мережами зв’язку України задача є актуальною з причин розповсюдження мереж диспетчерського зв'язку, які базуються здебільшого на аналогових принципах і відрізняються низьким рівнем стандартизації.

Представлено принцип побудови цифрового каналу передачі управляючої інформації, який використовує багаточастотний груповий сигнал з ортогональними носівними. Це дозволяє забезпечити системі властивість інваріантності, щодо завади типу нерівномірності АЧХ, нелінійності ФЧХ, імпульсних завад, короткочасних переривань зв’язку. Запропоновано новий вид фазо-різницневої модуляції високих порядків, яка дозволяє забезпечити властивість інваріантності системи управління навіть у надзвичайних ситуаціях. Розроблено універсальний алгоритм оптимального прийому за критерієм ідеального спостерігача для будь-яких систем багатопозиційних сигналів.

Запропоновано метод розрахунку затримки проходження інформації через систему управління, що дозволяє знайти залежність цієї затримки інформації від різних параметрів, які визначають характеристику системи і структуру системи управління.

При обслуговуванні користувачів часто виникає необхідність у наданні певним категоріям системи послуг за пріоритетами. Цей фактор найбільш важливий при проектуванні систем управління. Класи пріоритетів вводяться для різних послуг і різних категорій абонентів. Необхідність вищих пріоритетів – це забезпечення команд і службових повідомлень, що застосовуються для управління процесами взаємодії елементів мережі, а також при управлінні мережею.

За допомогою співвідношень у теорії масового обслуговування визначається середній час проходження управляючої інформації інфокомунікаційною мережею в залежності від різних умов. Розрахунок затримки інформації управління у вузлах СУ дозволяє кількісно оцінити якість структурної схеми, визначити оптимальну структуру системи управління для різної кількості абонентів та спектру послуг, які надаються.

Розроблене програмне забезпечення, яке призначено для отримання даних щодо часу затримки інформації управління в різних умовах і дозволило побудувати ефективну систему управління.

Проведено аналіз потоково- та пакетно-орієнтованих технологій, що можуть бути застосовані на основі оптичного мережного фундаменту. Зроблено висновок, що для підтримки належного рівня якості сервісу в оптичних мережних системах перевагу слід надати технологіям з комутацією потоків при 20-30% потокових застосувань. У роботі сформовано рекомендації щодо вирішення завдання синтезу фізично-канальної архітектури оптичних мережних кластерів.

На базі багаторічних досліджень авторів роботи створено наукові основи розробки та експлуатації сучасних систем управління інфокомунікаційними мережами. Розроблено та впроваджено ряд необхідних сучасних засобів, реалізовано та успішно використовуються нові методи та методики в процесах управління потоками інформації, в процесах збирання, обробки та розповсюдження інформації управління. Це сприяло становленню Національної системи управління у рамках діяльності Робочої групи з управління мережами зв’язку, яка була за ініціативою України створена у 1995 році при Комісії РСЗ з електрозв’язку для вирішення питань оперативно-технічного управління мережами зв’язку країн-членів РСЗ в умовах переходу на міжнародні принципи взаємодії.

В Україні розроблено пакет системно-технічних документів з питань взаємодії систем управління. Це дало можливість виконати структурну перебудову системи управління. Одночасно розроблялись документи, що визначили завдання та функції НЦУ в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану у державі. Була відпрацьована взаємодія з силовими міністерствами та відомствами, іншими державними установами та національними операторами інфокомунікацій.

З

Рис. 1. Пристрій тактової синхронізації первинної мережі

метою підвищення надійності роботи СУ інфокомунікаційними мережами на окремих локальних ділянках розроблено пристрій тактової синхронізації (ПТС). ПТС – це генератор синтезуючої послідовності імпульсів відповідно з вимогами ITU G.703, G.704, який призначений як джерело опорних частот для роботи обладнання зв’язку на первинній мережі. ПТС має спеціальні входи, що дозволяють по надходжуваним сигналам від генераторів більш високого рівня підстроювати частоту та фазу власних задавальних осциляторів, а у разі їх відсутності (аварії, або інших причин) синтезувати самостійно потрібні імпульсні та синусоїдальні послідовності для локальної синхронізації відповідної ділянки мережі. Пристрій (рис. 1) було представлено на міжнародних виставках і одержано високу оцінку фахівців, особливо акцентовано увагу на енергозберігаючих властивостях. Впровадження на регіональних мережах інфокомунікацій вітчизняного пристрою тактової синхронізації дозволило зменшити енергоспоживання системи управління в цілому.

Результатом багаторічних цілеспрямованих зусиль стало створення в Україні Національної системи оперативно-технічного управління інфокомунікаційними мережами, яка продовжує успішно розвиватись. На рис. 2 представлено структурну схему діючої системи управління інфокомунікаційними мережами Центру управління мережами зв’язку ВАТ „Укртелеком”(одну з кращих на просторі країн-членів РСЗ).

Рис. 2. Діюча структура системи управління інфокомунікаційними мережами

Центру управління мережами зв’язку ВАТ „Укртелеком”

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

Сукупність наукових положень, сформульованих і обґрунтованих у науково-прикладній роботі, складає вирішення проблеми побудови системи управління інфокомунікаційними мережами, значно підвищено якісні показники цієї системи у порівнянні з відомими вітчизняними та зарубіжними аналогами, прикладом якої є діюча система управління інфокомунікаційними мережами Центру управління мережами ВАТ Укртелеком.

В роботі отримано такі теоретичні та науково-практичні результати:

1. Висвітлено тенденції створення систем управління сучасними інфокомунікаційними мережами. Запропоновано принципи побудови системи управління як системи з різнорідним устаткуванням для здійснення глобальної доступності. Ці методи побудови СУ успішно впроваджені на мережах зв’язку України для досягнення ефективнішого та економічнішого управління як традиційними, так і новітніми мережами.

2. Розроблено метод багатокритеріальної оптимізації систем управління сучасними інфокомунікаційними мережами. Описано зовнішні параметри СУ: кількість інформації, затримка інформації, достовірність та вартість. Ці параметри є показниками, що визначають як якість системи управління, так і кількість наданих послуг.

3. Проведено порівняльний аналіз існуючих методів об’єднання суперечливих критеріїв, досліджено їх переваги та недоліки. Запропоновано метод об’єднання суперечливих критеріїв, таких як кількість управляючої інформації, достовірність, затримка інформації та вартість. За результатами моделювання отримано співвідношення, які пов’язують основні вищенаведені критерії. Ці результати дозволяють отримати ефективне рішення на основі векторного синтезу, на відміну від скалярного, який використовувався раніше. Наведено приклади реалізації цих методів на мережах зв’язку України.

4. Розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє отримати оптимальне рішення для векторного критерію, що компромісно оптимізує обмеження вхідних даних та спектр визначених умов.

5. На основі теорії інформації розроблено та застосовано для СУ інформаційно-ентропійний метод, який дозволяє визначити один із основних параметрів системи управління, а саме: кількість управляючої інформації, котра забезпечує необхідну точність параметрів мережі, що управляється; розрахувати кількість каналів зв`язку для СУ з заданою пропускною спроможністю для управління параметрами мережі з необхідною точністю. Інформаційно-ентропійний метод розрахунку кількості каналів для системи управління є універсальним.

6. Розроблено комбіновану структуру системи управління, яка забезпечує системі як властивість адаптивності до плинно спрогнозованих збурень, так і інваріантності до випадкових збурюючих факторів.

7. Запропоновано метод побудови ефективного цифрового каналу для передачі управляючої інформації.

8. Запропоновано новий вид фазо-різницневої модуляції високих порядків, яка дозволяє забезпечити властивість інваріантності системи управління навіть у надзвичайних ситуаціях. Розроблено універсальні алгоритми когерентної обробки багатопозиційних сигналів з ортогональним розподілом носівних частот та оптимальний алгоритм, який базується на максимально правдоподібній оцінці сигналу.

9. Запропоновано алгоритм визначення одного з найважливіших параметрів системи управління – затримки інформації управління.

10. В Україні створено Національну систему оперативно-технічного управління інфокомунікаційними мережами.

Результатом підвищення основних показників якості системи управління є значне зменшення вартості самої системи порівняно з відомими аналогами. Це відбувається за рахунок мінімізації затримки інформації управління, тобто створення найбільш ефективної структури системи управління, мінімізації кількості управляючої інформації, що забезпечує задану точність параметрів керованої мережі, а також за рахунок застосування нових видів фазорізницевої модуляції, використовуючи існуючі найбільш дешеві канали зв’язку з низьким відношенням сигнал/шум. Векторний синтез дозволяє адаптивно для спектру технологій одержувати оптимальне вирішення узагальненого критерію при різних часткових критеріях для даної технології. Значне покращення економічних показників відбувається за рахунок реалізації розробленого пристрою тактової синхронізації.

Запропоновані методи успішно впроваджені в системи управління сучасними інфокомунікаційними мережами України, охоплюють новітні технологічні рішення. Це дозволяє на базі традиційного устаткування здійснювати більш ефективне та досконале управління.

Автори роботи постійно приймають безпосередньо участь та керівництво науково-дослідними роботами, які виконувались за Постановами Кабінету Міністрів і Міністерства транспорту та зв’язку України, а також у розробці Концепції розвитку зв’язку України. Робота пройшла широку апробацію на багатьох національних та міжнародних науково-технічних конференціях, симпозіумах та конгресах (основні з них міжнародні науково-практичні конференції: “Системи і засоби передачі та обробки інформації ” м. Одеса 1997-2004 рр.; “Теорія і техніка передачі, прийому й обробки інформації”, Харків, 1996-2008 рр.; “Сучасні інформаційно-комунікаційні технології /COMINFO-/”, Крим, 2005-2009 рр.; “Проблеми телекомунікацій”, НТТУ“КПІ”, 2007-2009 рр., “Цифровая обработка сигналов и ее применение”, Москва, 2008 р.; “Нові технології в телекомунікаціях”, Карпати, 2008-2010р.р.), на засіданнях Робочої групи з управління мережами при Комісії Регіональної співдружності у галузі зв’язку (1995 - 2009 р.р.) і отримала визнання наукової громадськості. Всі фундаментальні наукові дослідження і результати роботи колективу авторів опубліковані в 14 монографіях, понад 300 працях у вітчизняних, міжнародних журналах, підтверджені 10 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами.

Творчим колективом вирішено ще одну проблему на державному рівні: реалізовано створення вкрай необхідних системних монографій та більше 10 підручників нового покоління державною мовою, які задовольнили не лише студентів, викладачів навчальних закладів України, але і науковців та багатотисячний склад фахівців галузі зв’язку.

Основні монографії, підручники:

 1. Поповський В.В Математическое моделирование сложных систем. – Л.: ВАС, 1990. – 156 с.

 2. Скляренко С.Н. и др. Системы фазовой синхронизации.- К.: Техника,1994.- 160 с.

 3. Поповський В.В., Олійник В.Ф. та інші. Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології. – Х.: СМІТ, 2003. – 512 с.

 4. Стеклов В.К., Скляренко С.Н., Костик Б.Я. Системы фазовой автоподстройки с дифференциальными связями – К.: Техніка, 2003. – 328 с.

 5. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Нові інформаційні технології: транспортні мережі телекомунікацій – К.: Техніка, 2004. – 328 с.

 6. Стеклов В.К., Костік Б.Я., Беркман Л.Н. Cучасні системи управління в телекомунікаціях – К.: Техніка, 2005. – 400 с.

 7. Стеклов В.К., Руденко О.А., Костік Б.Я. Системи фазового автопідстроювання високої точності та швидкодії. – К.: Техніка, 2005. – 344 с.

 8. Беркман Л.Н., Щербина І.С. Чумак О.І. Рудик Л.В. Багатоканальні модеми – К.: Зв'язок, 2006.- 149 с.

 9. Поповский В.В. Защита информации и телекоммуникационные системы. (в 2-х томах) – Х.: СМІТ, 2006 –T.1 –238 с.; T.2 –292 с..

 10. Поповський В.В., Олійник В.Ф. та інші. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем. – Х.: СМІТ, 2006. – 564 с.

 11. Поповський В.В.Супутникові та радіорелейні системи передачі. - Х.: СМІТ, 2006 – 564 с.

 12. Кривуца В.Г. та інші Система управління сучасними телекомунікаційними мережами/ Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Остапенко І.А., Поповський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О. К.: Зв'язок, 2009.- 352 с.

 13. Кривуца В.Г. Імітаційне моделювання та прогнозування.- Підручник для ВНЗ.– К.,1999.–150с.

 14. Олійник В.Ф. Основи теорії систем зв’язку: Математичні моделі телекомунікаційних систем. Підручник для ВНЗ – К.: Техніка, 2000. – 152 с.

 15. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Телекомунікаційні мережі. – Підручник для ВНЗ.
  К.: Техніка, 2001. – 392 с.

 16. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Проектування телекомунікаційних мереж. –Підручник для ВНЗ. К.: Техніка, 2002. – 792 с.

 17. Скляренко С.М., Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Поштовий зв’язок. - Підручник для ВНЗ. К.: Техніка, 2003.- 902с

 18. Зайцев Г.Ф., Г.Н. Арсеньєв, Кривуца В.Г., Булгач В.Л. Радиоавтоматика. Учебник для вузов. В 2-х томах: Теория линейных непрерывных систем автоматического управления РЭС. –
  К.: ООО „Д.Б.К.”, 2004. – (том 1 – 523 с.); (том 2 – 475 с.)

 19. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Кільчицький Є.В. Оптимізація та моделювання пристроїв і систем зв’язку. – Підручник для ВНЗ. К.: Техніка, 2004. – 576 с.

 20. Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я. Транспортні мережі телекомунікацій: системи мультиплексування. – Підручник для ВНЗ. – К.: Техніка, 2005. – 312 с.

 21. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Теорія електричного зв’язку-Підручник. -К.:Техніка, 2006 – 548 с.

 22. Поповский В.В., Олейник В.Ф. и др. Многоканальная электросвязь и телекоммуникационные технологии. – Х.: СМІТ, 2006 – 562 с.

 23. Кривуца В.Г. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Скляренко С.М. та інші. Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій – Підручник для ВНЗ.К.: Техніка, 2007.- 384 с.

 24. В.Г. Кривуца, В.В. Барковський, Л.Н. Беркман Математичне моделювання телекомунікаційних систем. К.: ДП «ДВІА Зв'язок», 2007. – 270с.

Автори:

Кривуца В. Г.,

Беркман Л.Н.,

Климаш М.М.,

Костік Б.Я.,

Олійник В.Ф.,

Поповський В.В.,

Проживальський О.П.,

Скляренко С.М.,

Слюсар В.О.,

Шульга В.В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат колектив

  Реферат
  Кривуца ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ)
 2. Державне підприємство Український науково-дослідний інститут зв’язку (ундіз) вул. Солом’янська,13, м. Київ-110, 03680 Тел. 380 44. 248 87 54, факс: 380 44

  Документ
  Мета роботи – виявлення основних тенденцій і проблем розвитку сфери телекомунікацій України, а також можливих шляхів прискорення розвитку цієї сфери у середньостроковій та довгостроковій перспективі.
 3. Кабінет міністрів україни (17)

  Реферат
  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Український навчально-науковий інститут інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки Національного університету біоресурсів
 4. Проект державного стандарту базової І повної середньої освіти загальні положення (2)

  Державний стандарт
  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної середньої освіти в Україні, спрямований на реалізацію завдань навчальних закладів II і III ступенів
 5. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної середньої освіти в Україні,

  Державний стандарт
  Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної середньої освіти в Україні, спрямований на реалізацію завдань навчальних закладів II і III ступенів

Другие похожие документы..