Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейсь...полностью>>
'Документ'
Викладання географії в школах району у минулому навчальному році здійснювали 34 педагоги. З них: 24 – вчителі вищої кваліфікаційної категорії, 5 - пе...полностью>>
'Техническое задание'
«Разработка Концепции создания Логистического центра в г.Улан-Удэ и формирования интегрированной транспортно-логистической системы в Республике Буряти...полностью>>
'Документ'
применяемая классификация затрат в зависимости от целей Понятие и назначение классификации затрат на прямые и косвенные, основные и накладные....полностью>>

Методичні рекомендації І програма виробничої практики для студентів спеціальності 05010 0

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

І ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

для студентів спеціальності 8.050100

«Економічна кібернетика»

денної форми навчання

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

2007

М 54 Методичні рекомендації і програма виробничої практики для студентів

спеціальності 8.050100 «Економічна кібернетика» денної форми навчання

/ Укладачі: Благун І.С., Дмитришин Л.І., Дмитришин М.І. – Івано-

Франківськ: 2007. – 31с.

Рецензенти:

Баран Р.Я. – завідувач кафедри математичного моделювання та інформатики Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського державного економічного університету, доцент, кандидат економічних наук;

Гнатюк Т.М. – доцент кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, кандидат економічних наук.

Затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету (протокол № 5 від 25 грудня 2007 р.)

Включені загальні організаційні питання, цілі і задачі виробничої практики, графік її проходження, вимоги і методичні рекомендації до складання і оформлення звіту з виробничої практики, зразки оформлення змісту, таблиць, схем та іншого допоміжного матеріалу, необхідних для проведення аналізу виробничих та інших процесів на підприємстві.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для засвоєння і поглиблення теоретичних знань при підготовці фахівців зі спеціальності «економічна кібернетика», вивчення основ управлінської і організаційної діяльності, формування у студентів професійних знань, вмінь, навиків та їх використання в майбутній практичній діяльності передбачена виробнича практика.

Виробнича практика студентів денної форми навчання ІV курсу триває протягом 2-х тижнів і передбачає виконання звіту за її результатами відповідно до програми практики, яка видається студенту перед початком практики.

За результатами виробничої практики і захисту звіту передбачене її оцінювання комісією, сформованою завідувачем кафедрою економічної кібернетики.

МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ

Виробнича практика передбачає наступні цілі:

 • закріплення теоретичних знань, одержаних з управління і прийняття рішень, математично-статистичного аналізу, інформаційних систем;

 • придбання навиків практичної роботи в планово-економічних і інформаційно-аналітичних відділах підприємств, фірм, фінансових органів, банків;

 • збір початкових даних для виконання курсових робіт і науково-дослідних робіт.

В період практики студенти повинні вирішити наступні задачі:

  • вивчити загальні функції апарату управління і взаємозв'язок його зі всіма службами і підрозділами в місцях проходження практики;

  • проаналізувати можливості використання економіко-математичних методів і моделей, інформаційних технологій при дослідженні економічних, виробничих, соціальних, фінансових процесів;

  • набути навики аналізу і обробки інформації про виробничі, соціальні, фінансові процеси за допомогою пакетів прикладних програм, впроваджених на підприємствах, у фірмах чи інших місцях проходження практики.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО

Навчально-методичне керівництво виробничою практикою здійснює кафедра економічної кібернетики. Кафедра призначає керівників практики, доводить до відома студентів інформацію про бази практики. На основі цієї інформації студенти подають заяву на ім'я завідувача кафедри про вибір бази практики. Кафедра перед початком практики проводить засідання студентів і викладачів з метою ознайомлення зі змістом і організацією проходження практики.

За місяць до початку практики кафедра разом з відповідальним за виробничу практику від університету готує і оформляє наказ, в якому відображається закріплення студентів-практикантів і викладачів-керівників за базами практики.

Кафедра зобов'язана забезпечити студента-практиканта направленням на базу практики, щоденником практики, програмою.

Протягом перших трьох днів після прибуття на базу практики необхідно оформити і надати в університет повідомлення про початок практики студентам, що проходять практику на підприємствах, в банках, фірмах м. Івано-Франківська.

Студенти, що проходять виробничу практику в інших містах, надають повідомлення по прибуттю в університет після закінчення практики. Це повідомлення є документом, що підтверджує своєчасність початку практики в передбачений термін.

Якщо студенти з поважної причини спізнилися у вказаний термін початку практики, то це питання регулюється деканатом.

ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

Керівництво практикою здійснюється викладачами від університету і керівником практики, призначеним наказом керівництва підприємства.

Керівник практики від університету повинен:

 1. забезпечити проведення організаційних заходів перед виїздом студентів на базу практики;

 2. забезпечити строге дотримання проходження практики відповідно до програми і навчального плану;

 3. забезпечити керівництво науково-дослідною роботою;

 4. здійснювати поточне керівництво практикою згідно з календарним планом.

Керівник від університету приймає звіти, дає відзив і висновок по виробничій практиці відповідно до встановлених вимог. У звіті про проходження практики керівник дає характеристику бази практики, якості її проведення на підприємстві і висуває пропозиції щодо вдосконалення підготовки і проведення практики.

Студенти-практиканти зобов'язані:

 1. повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики і календарним графіком;

 2. дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, діючих на підприємстві;

 3. систематично вести щоденник виробничої практики і надати звіт про проходження практики і виконання індивідуальних завдань.

Студент, який не виконав програму практики і одержав негативний відзив або незадовільну оцінку при захисті звіту, матиме заборгованість по виробничій практиці.

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

Студент починає виробничу практику з вивчення короткої історії розвитку підприємства, його форми власності, видів і номенклатури продукції що випускається (послуг, що надаються), типів виробництва на підприємстві (об'єднанні), технології і організації виробництва, виробничої структури управління, організації роботи структурних підрозділів, рівня автоматизації основних процесів, що відбуваються на підприємстві.

Програма виробничої практики охоплює наступні роботи:

 1. ознайомлення з техніко-економічними показниками бази практики;

 2. аналіз існуючої системи управління;

 3. аналіз структури управління виробництвом;

 4. аналіз використовуваних моделей прийняття рішень;

 5. аналіз інформаційної основи моделювання;

 6. придбання навиків з моделювання економічних процесів;

 7. систематизація, закріплення і поглиблення знань зі спеціальних дисциплін, вивчених у вузі;

 8. придбання практичних навиків, знань і умінь в галузі професійної і організаційної роботи на промислових підприємствах і в організаціях;

 9. збір матеріалів для курсових і науково-дослідних робіт.

В результаті проходження практики студенти повинні:

знати загальні методичні питання організації і управління на підприємстві; напрями їх вдосконалення; склад і економічну сутність задач управління; методику постановки економічної задачі; методику використання пакетів прикладних програм обробки і аналізу даних; організацію і методику управління трудовим колективом, підготовку і вдосконалення кваліфікації персоналу;

вміти виконувати аналіз роботи об'єкту управління, застосовувати системний підхід до управління виробництвом; здійснювати постановку економічної задачі; розробляти інформаційне забезпечення проектованих задач; вибирати раціональні моделі прийняття рішень і обґрунтовувати їх ефективність; вміти проводити ситуаційний аналіз з використанням економіко-математичних методів і ЕОМ; аналізувати алгоритми і програми розв’язання задач з використанням ЕОМ;

набути навики проведення техніко-економічного аналізу роботи системи управління, вибору і обґрунтування методів прийняття управлінських рішень, розробки інформаційного забезпечення конкретної задачі, оволодіння методами отримання економічної інформації з первинної документації і за допомогою автоматизованих систем обробки і аналізу даних.

Програма виробничої практики включає наступний календарний графік проходження (таблиця).

Таблиця.

Графік проходження виробничої практики

Зміст роботи

Кількість днів

1. Ознайомлення з підприємством або організацією, бесіди з керівними працівниками підприємства, екскурсії по структурних підрозділах підприємства

2

2. Вивчення стану управління і організації на підприємстві:

 • техніко-економічних характеристик підприємства;

 • структури управління підприємством або організацією;

 • розробки бізнес-плану;

 • виконання аналізу функцій інженерно-технічного персоналу;

 • проведення аналізу методів прийняття рішень, що використовуються, на підприємстві;

 • зробити висновок про стан управління на підприємстві і визначити основні напрями вдосконалення.

7

3. Збір матеріалу для курсових і науково-дослідної роботи. Вивчити постановку вибраної економічної задачі, дати її детальний опис:

 • визначити місце задачі в системі управління;

 • проаналізувати інформаційні зв'язки задачі з іншими задачами;

 • проаналізувати використовувані методи розв’язання задачі;

 • вивчити додаткову літературу по організації виробництва продукції (надання послуг);

 • зробити висновок про існуючі методи розв’язання задачі;

 • виконання аналітичної роботи по поставлених задачах.

протягом практики

4. Оформлення звіту по виробничій практиці.

4

СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

ТА ЙОГО ЗАХИСТ

Звіт з виробничої практики складається по мірі збору матеріалу, його кінцеве оформлення завершується до моменту закінчення практики на підприємстві.

Звіт з виробничої практики оформляється в текстовому редакторі Word. Текст наукової роботи повинен бути написаний з одного боку окремих аркушів паперу стандартного формату (шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм). Закреслення, довільні скорочення (крім загальновживаних) і будь-які вставки і незрозумілі позначення не дозволяються.

Обсяг звіту складає 30-35 сторінок. Сторінки мають бути пронумеровані – внизу справа кожної сторінки. Першою сторінкою вважається титульна сторінка, на якій не проставляється нумерація. Зразок оформлення титульної сторінки наведено в додатку А. Наступною за титульною є сторінка зі змістом, який відображає структуру звіту з виробничої практики (додаток Б). Навпроти кожної структурної частини змісту праворуч зазначаються відповідні сторінки тексту звіту.

Кожна структурна частина звіту (зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки) починається з нової сторінки. Необхідно витримати пропорції обсягу всіх частин звіту з виробничої практики. Зокрема, вступ і висновки разом повинні не перевищувати 15-20 відсотків його загального обсягу. Бажано, щоб відносно рівномірним був розподіл матеріалу і по розділах.

Текст роботи повинен бути чітким і грамотним, рисунки, таблиці та діаграми – пронумеровані та мати назву, охайно оформлені. Цитати необхідно брати в «лапки» й супроводжувати відповідними посиланнями (зносками), які повинні розміщуватись внизу сторінки, відокремлюватись від основного тексту лінією й нумеруватися цифрами в порядку послідовності. Вони повинні давати досить повну інформацію про джерело, з якого взято матеріал, і включати: дані про автора, назву книги чи статті, рік та місце видання (для журналів – номер, для газет – дата виходу), сторінку, на якій розміщено текст.

Основні вимоги до оформлення науково-довідкового апарату:

- обов’язкові точні загальноприйняті посторінкові зноски при цитуванні і запозиченні теоретичних положень, використання фактичного матеріалу, результатів досліджень інших авторів, посилань на досвід;

- зноски щодо джерел повинні відповідати вимогам державного стандарту;

- на кожній окремій сторінці зноски починаються з цифри 1;

- кожна нова зноска починається з нового рядка;

- на відміну від посторінкових, зноски до таблиць, схем, діаграм, графіків розміщуються безпосередньо під ними, позначаються не цифрами, а «зірочками» (*);

- ініціали авторів розташовуються після їх прізвищ;

- назви книг, брошур, газет, журналів, статей у зносках наводяться без «лапок», причому, якщо вони згадуються в тексті, то у зносках їх вказувати не потрібно;

- посилання наводяться мовою оригіналу;

- посилання у звіті можуть робитись в тексті в дужках, наприклад: [10, с.27], де перша цифра «10» означає номер джерела в бібліографічному списку, а друга – «27» – його сторінку;

- посилання на матеріали поточного діловодства або первинної звітності підприємств подаються у такий спосіб: Матеріали первинної статистичної звітності ВАТ «Полонина» м. Івано-Франківська за 2007 рік.

У кінці звіту наводиться список використаних джерел (не менше 30 найменувань). Він складається у такій послідовності. Спочатку в алфавітному порядку авторів або назв книг зазначаються державні та урядові документи, міждержавні угоди, інші офіційні матеріали, статистичні довідники, монографії, збірники, брошури, далі – статті з журналів та газет з дотриманням бібліографічних вимог. Зразки найбільш поширених посилань на джерела та літературу наведені у додатку В.

Після списку використаних літературних джерел розміщуються додатки, в які вноситься допоміжний матеріал, який неможливо чи недоцільно розміщувати в основній частині звіту. В правому куті друкується слово «Додаток ___» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, И, Й, О, Ч, Ь. Кожен додаток повинен мати назву, яка формується напівжирним шрифтом посередині рядка.

Робота переплітається або має бути зброшурована. Для тексту відзиву керівника практики в кінці звіту необхідно залишити 2 чисті сторінки. Текст повинен бути старанно вивіреним автором після друку.

У кінці звіту студент-практикант ставить свій підпис та дату його виконання.

Звіт з виробничої практики повинен включати текстову частину і додатки.

1. Текстова частина повинна містити наступні розділи. Загальна характеристика підприємства. Організаційна структура управління (виділити блоки, взаємозв'язки і представити у вигляді схем). Склад основних функцій і задач управління по кожному структурному підрозділу. Опис техніко-економічних характеристик підприємства і виробничих процесів. Аналіз методів прийняття рішень, що використовуються на підприємстві. Коротка характеристика використовуваних пакетів прикладних програм для задач управління підприємством.

Постановка економічної задачі та її зв'язок з іншими задачами управління. Інформаційне забезпечення задачі. Вибір, обробка і аналіз показників, що використовуються для формалізації економічної задачі. Огляд різних класів економіко-математичних методів і моделей, які можуть бути використані при розв’язанні даної задачі. Вибір найраціональніших методів розв’язання задачі, алгоритмів розв’язання задачі. Використання або рекомендації щодо розробки відповідного інформаційного і програмного забезпечення для вирішення задачі. Розрахунок економічної ефективності, одержаної від розв’язання даної задачі.

2. Додатки повинні містити основні форми первинних документів, що входять в інформаційне забезпечення задачі, схему документообігу, алгоритм обробки і аналізу інформації, алгоритм розв’язання задачі.

Звіт перевіряють і підписують керівники практики від підприємства і університету.

Після повернення з практики студент в триденний термін повинен здати керівнику практики від університету звіт зі всіма додатками до нього і рецензією керівника практики зі сторони підприємства.

У встановлені терміни студент повинен захистити звіт про практику перед комісією, призначеною кафедрою економічної кібернетики, і одержати диференційовану оцінку.

Захищаючи звіт про практику, необхідно показати знання загальної теорії управління на підприємстві, довести доцільність своїх пропозицій по вдосконаленню організації, управлінню та прийняттю рішень на підприємстві, показати вміння використовувати економіко-математичні методи і моделі при розв’язанні економічних задач.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Звіт, що надається студентом за результатами проходження виробничої практики, повинен мати наступний орієнтовний зміст.

У вступі (близько 2 сторінок) висвітлюються повна назва підприємства, установи чи організації, на якій здійснюється виробнича практика, його місце розташування, форма власності, основний вид діяльності, чисельність працюючих. Вказуються мета і завдання проходження виробничої практики.

1. Загальна характеристика підприємства, установи, організації.

В даному розділі відображають коротку історію підприємства, мету і задачі підприємства, етапи розвитку. Приводиться перелік номенклатури виробів, що випускаються підприємством в даний час і в перспективі, коротка характеристика їх техніко-економічних показників. Якщо підприємство займається наданням послуг, то необхідно навести спектр і характеристику послуг, що надаються, показники, які відображають вид даної діяльності. Проводиться загальний аналіз постачальників і споживачів продукції (послуг) підприємства, інших каналів комунікацій підприємства. Якщо підприємство або установа достатньо велике, то як об'єкт дослідження в період проходження виробничої практики вибирають структурний підрозділ (цех, ділянка, відділ і т.п.) і показують його цілі і задачі, коротку характеристику в загальному процесі діяльності всього підприємства.

2. Структура і функції управління підприємством.

В даному розділі відображається структура управління організацією у вигляді схеми, на якій представлені рівні ієрархії і зв'язки між елементами системи управління. Приклад структури управління підприємством наведено в додатку Г. Для наведеної структури управління підприємством проводиться загальний аналіз, визначається тип структури управління (лінійна, лінійно-функціональна, лінійно-штабна і т.д.). Аналізуються сильні і слабкі сторони представленої структури управління підприємством.

Далі для даної структури управління формується склад і зміст функцій управління, задачі управління виробництвом. Приклади загальних функцій і задач управління основним виробництвом наведені в додатках Д та Е. Для досліджуваної структури управління або для її підсистеми слід виділити конкретний перелік функцій, їх зміст, задачі, які розв'язуються, терміни їх розв’язання, показники і періоди часу, які виділяються для контролю за станом виробничої системи, нормативи або межі значень показників для визначення стану виробничої системи. Результати проведеного аналізу слід оформити у вигляді таблиці.Скачать документ

Похожие документы:

 1. М. Ф. Лесів Про усунення порушень у сфері земельного закон

  Закон
  З метою усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Земельним кодексом України, протоколом Духовної
 2. 1. Інтернаціоналізація економічного розвитку

  Документ
  Міжнародна економіка: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.050100 - «Економіка підприємства», «Облік і аудит»). Авт.: Данильченко Є.

Другие похожие документы..