Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Миссионерская деятельность является одним из важнейших направлений церковной жизни. Христианская проповедь среди нехристианских народов изначально яв...полностью>>
'Документ'
Кажется, недавно было получено разрешение на проведение Всероссийской негосударственной тиражной благотворительной лотереи "За правопорядок"...полностью>>
'Планы семинарских занятий'
Мировая экономика.Экономика зарубежных стран,гл, 16, 18. Монтес М.Ф., Попов В.В. «Азиатский вирус» или «голландская болезнь»? Теория и история валютн...полностью>>
'Документ'
 Киссомару Уесиба – Главный Учитель (Дошу) айкидо,  родился в 1921 году. Он был третим сыном Морихея Уесиба, Основателя айкидо. Закончив университет г...полностью>>

Затверджую (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

"ЗАТВЕРДЖУЮ" "ЗАТВЕРДЖУЮ"

______________________ ____________________

Заступник Голови Фонду Президент Міжнародного

державного майна в Україні інституту бізнесу

Парфененко Д.М. Заболотний В. М.

Питання для підготовки до складання кваліфікаційного іспиту

на отримання

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

за напрямом “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”

Питання першого білету.

Питання № 1

 1. Законодавче регулювання оцінки майна та професійної оціночної діяльності в Україні.

 2. Основні положення Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

 3. Професійна оціночна діяльність та її форми.

 4. Суб’єкти оціночної діяльності.

 5. Професійна підготовка оцінювачів в Україні.

 6. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. Порядок прийняття рішення про видачу, позбавлення, зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

 7. Державний реєстр оцінювачів: зміст, порядок ведення та подання інформації.

 8. Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності: порядок видачі та анулювання.

 9. Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.

 10. Саморегулівні організації оцінювачів, порядок їх визнання та повноваження.

 11. Наглядова рада з питань оціночної діяльності, порядок її утворення та повноваження.

 12. Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності. Поняття необ’єктивної, неякісної (недостовірної) та непрофесійної оцінки майна.

 13. Поняття оцінки майна та майнових прав. Випадки обов’язковості проведення оцінки майна. Обмеження щодо проведення оцінки майна.

 14. Методичне регулювання оцінки майна. Нормативно-методичне регулювання оцінки майна під час приватизації, оренди майна, відчуження війського майна Збройних Сил України: перелік основних методичних актів та засади їх застосування.

 15. Підстави проведення оцінки майна. Замовник та платник оцінки майна. Істотні умови договору на проведення оцінки майна.

 16. Звіт про оцінку майна та акт оцінки майна. Загальні вимоги до складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна.

 17. Рецензування звітів про оцінку майна (актів оцінки майна): порядок проведення та загальні вимоги до змісту рецензії.

 18. Етапи проведення незалежної оцінки майна та їх загальна характеристика.

 19. Поняття власності. Форми власності. Право власності та майнові права. Законодавче регулювання права власності в Україні.

 20. Відчуження майна та його основні види. Порядок відчуження майна державних підприємств та організаційні засади його оцінки.

 21. Законодавче регулювання процедур банкрутства та санації підприємств. Організаційні питання проведення оцінки майна з метою санації або реалізації в процесі банкрутства.

 22. Законодавче регулювання оцінки майна в процесі виконавчого провадження.

 23. Законодавче регулювання питань вартості майна в процедурах страхування.

 24. Законодавче регулювання застави майна. Організаційні засади оцінки державного майна та майна господарських товариств з часткою держави з метою застави.

 25. Правове регулювання оцінки землі в Україні. Види оцінки землі.

 26. Законодавче регулювання приватизації державного майна.

 27. Поняття оренди майна. Законодавче регулювання оренди державного та комунального майна.

 28. Правове регулювання оцінки орендованого майна під час його приватизації.

 29. Правове регулювання оцінки державного та комунального майна для цілей укладання договору оренди.

 30. Правове регулювання оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку.

Питання № 2

 1. Зміст та основні положення положень (національних стандартів) оцінки майна.

 2. Методика та порядок оцінки майна під час приватизації.

 3. Порядок переоцінки необоротних активів підприємств, що перетворюються у відкриті акціонерні товариства в процесі приватизації (корпоратизації).

 4. Об’єкти оцінки та їх класифікація відповідно до вимог положень (національних стандартів) оцінки майна. Особливості застосування основних підходів та принципів оцінки залежно від виду майна в сучасних мовах розвитку ринкових відносин в Україні.

 5. Загальні поняття оцінки та їх визначення (база оцінки, дата оцінки, принципи оцінки, подібне майно, спеціалізоване майно, надлишкове майно).

 6. Вихідні дані та вимоги до інформаціних джерел, які використовуються в процесі проведення оцінки майна. Термін дії звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. Порядок зберігання документів з оцінки майна.

 7. Ціна та вартість. Поточна вартість. Ринкові та неринкові бази оцінки. Вибір бази оцінки та практичні аспекти його здійснення.

 8. Знос та його види. Класифікація зносу за можливістю його усунення. Особливості визначення різних видів зносу.

 9. Загальні підходи до визначення економічного (зовнішнього) зносу.

 10. Права контролю, контрольна надбавка, контрольна знижка. Способи урахування прав контролю.

 11. Принцип корисності. Приклади його використання в практиці оцінки.

 12. Принцип попиту та пропозиції. Приклади його використання в практиці оцінки.

 13. Принцип заміщення. Приклади його використання в практиці оцінки.

 14. Принцип очікування. Приклади його використання в практиці оцінки.

 15. Принцип внеску (граничної продуктивності). Приклади його використання в практиці оцінки.

 16. Принцип найбільш ефективного використання. Приклади його використання в практиці оцінки.

 17. Поняття “ринкова вартість” та його зміст. Умови застосування та обмеження щодо застосування.

 18. Інвестиційна вартість та випадки її визначення. Порядок використання методичних підходів для цілей визначення інвестиційної вартості.

 19. Вартість відтворення та вартість заміщення. Залишкова вартість заміщення (відтворення) та порядок її визначення.

 20. Вартість ліквідації та ліквідаційна вартість, випадки застосування та особливості визначення.

 21. Оціночна вартість та спеціальна вартість, приклади їх застосування. Поняття чистої вартості реалізації.

 22. Оцінка об’єктів у матеріальній формі з метою відображення у фінансовій звітності.

 23. Оцінка об’єктів у матеріальній формі для цілей страхування та визначення розміру мовірного страхового відшкодування.

 24. Методичні підходи, методи оцінки та оціночні процедури. Сутність основних методичних підходів.

 25. Витратний підхід, його сутність, методи та оціночні процедури. Етапи застосування витратного підходу.

 26. Дохідний підхід, його сутність, методи та оціночні процедури. Етапи застосування дохідного підходу.

 27. Порівняльний підхід, його сутність, методи та оціночні процедури. Етапи застосування порівняльного підходу.

 28. Зміна вартості грошей у часі. Шість функцій грошової одиниці.

 29. Сутність процедур дисконтування та капіталізації, їх застосування в практиці оцнки. Ставка капіталізації та ставка дисконту, основні методи їх визначення.

 30. Етапи проведення незалежної оцінки майна. Форми звіту про оцінку майна та їх зміст.

Питання по спеціалізації “Оцінка об’єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок”

 1. Нерухомість як об‘єкт оцінки. Правовий режим об‘єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок.

 2. Інформаційні джерела для забезпечення проведення оцінки нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок.

 3. Визначення вартості нерухомості з використанням витратного підходу. Вартість відтворення та вартість заміщення об’єктів нерухомого майна, способи їх визначення. Основні етапи реалізації методів оцінки, що базуються на витратному підході. Способи визначення впливу всіх видів зносу на вартість нерухомості.

 4. Фізичний знос об’єкта нерухомості. Сутність та способи визначення впливу фізичного зносу на вартість нерухомості.

 5. Функціональний знос об’єкта нерухомості. Сутність та способи визначення впливу функціонального зносу на вартість нерухомості.

 6. Економічний (зовнішній) знос об’єктів нерухомості. Сутність та способи визначення впливу економічного (зовнішнього) зносу на вартість нерухомості.

 7. Поняття дохідної власності. Дохідний підхід до оцінки нерухомості, сфера його застосування. Основні етапи реалізації методів оцінки, що базуються на доходному підході.

 8. Поняття грошових потоків та чистого операційного доходу. Методи прогнозування майбутніх грошових потоків. Дисконтування та капіталізація як оціночні процедури.

 9. Поняття та способи визначення ставки капіталізації та ставки дисконту під час оцінки нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок.

 10. Реверсія, сутність та способи її визначення.

 11. Порівняльний підхід до оцінки нерухомості. Загальний алгоритм методу порівняння продажів.

 12. Практика визначення вартості об‘єктів незавершеного будівництва в процесі приватизації та визначення ринкової вартості об‘єктів незавершеного будівництва.

 13. Особливості оцінки вбудованих та прибудованих приміщень.

 14. Загальні підходи до оцінки унікальних об‘єктів та об‘єктів, що мають сезонний характер експлуатації.

 15. Сутність та область застосування нормативної оцінки земель.

 16. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та земель населених пунктів.

 17. Методи оцінки та порядок застосування експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 18. Організація процесу оцінки нерухомості та її етапи (укладання договору на проведення оцінки, збір інформації, обстеження об‘єкта нерухомості, обґрунтування методології оцінки, процедура визначення вартості нерухомості, складання звіту про оцінку).

 19. Застосування проектно-планувальної документації в практиці оцінки. Генеральний план розвитку міста.

 20. Ціноутворення в будівництві. Загальні принципи формування кошторисної вартості та договірної ціни будівництва.

 21. Конструктивні та функціональні аналоги. Підбір та застосування інформації про вартість аналогів, що використовуються у витратному підході.

 22. Метод залишку для землі. Застосування методу залишку для землі при оцінці будівель.

 23. Зайві поліпшення, сутність та порядок урахування в практиці оцінки об’єктів нерухомості.

 24. Порядок оцінки об’єктів нерухомого майна, що містять невід’ємні поліпшення орендаря, під час приватизації.

 25. Процедури аналізу характеристик земельної ділянки, навколишньої забудови та стану інженерних мереж при визначенні вартості об’єкта нерухомості.

 26. Методичні засади оцінки земельних ділянок, що містять земельні поліпшення.

 27. Метод розподілення доходу та його застосування під час оцінки земельних ділянок.

 28. Особливості оцінки спеціалізованих об’єктів нерухомого майна.

 29. Оцінка прав користування об’єктами нерухомого майна, у тому числі земельними ділянками.

 30. Нормативно-методичні засади оцінки нерухомих пам’яток культурної спадщини.

Питання по спеціалізації “Оцінка машин, обладнання та окремих видів транспортних засобів”

 1. Машини, обладнання та окремі види спеціалізованого транспорту як об’єкти оцінки. Класифікація та ідентифікаційні характеристики.

 2. Нормативне регулювання режиму експлуатації механізмів, обладнання та окремих видів спеціалізованого транспорту, його врахування в процесі оцінки.

 3. Види зносу машин, обладнання та окремих видів спеціалізованого транспорту. Вплив зносу на вартість об’єкта оцінки.

 4. Порядок урахування фізичного та функціонального зносу за ознакою можливості його усунення в процедурах оцінки машин, обладнання та окремих видів спеціалізованого транспорту.

 5. Порівняльний підхід для оцінки машин, обладнання та окремих видів спеціалізованого транспорту. Вибір аналогів для порівняння, джерела інформації про аналоги. Використання статистичних методів для визначення вартості.

 6. Визначення вартості машин, обладнання та окремих видів спеціалізованого транспорту на основі витратного підходу.

 7. Дохідний підхід до оцінки машин, обладнання та окремих видів спеціалізованого транспорту.

 8. Особливості оцінки об’єктів залізничного транспорту.

 9. Особливості оцінки нестандартизованих механізмів та обладнання.

 10. Порядок та особливості оцінки стандартного обладнання.

 11. Порядок визначення та врахування витрат на монтажні та пуско-налагоджувальні роботи при оцінці обладнання.

 12. Порядок та особливості визначення вартості ліквідації машин, обладнання та окремих видів спеціалізованого транспорту.

 13. Особливості оцінки функціонально (морально) застарілого обладнання.

 14. Особливості переоцінки машин, обладнання та окремих видів спеціалізованого транспорту для цілей відображення у фінансовій звітності підприємств.

 15. Передавальні пристрої та особливості їх оцінки.

 16. Організація процесу оцінки машин, обладнання та окремих видів спеціалізованого транспорту та її етапи (укладання договору на проведення оцінки, збір інформації, обстеження об‘єкта, обґрунтування методології оцінки, процедура визначення вартості, складання звіту про оцінку).

 17. Порядок визначення залишкової вартості рухомого майна Збройних Сил України та інших військових формувань.

Питання по спеціалізації “Оцінка колісних транспортних засобів”

 1. Загальні положення та мета застосування "Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів".

 2. Бази, методичні підходи та методи оцінки колісних транспортних засобів.

 3. Ідентифікація і технічний огляд колісного транспортного засобу та супровідних документів.

 4. Особливості визначення року виготовлення та робочого об’єму двигуна колісного транспортного засобу.

 5. Загальні вимоги до визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів.

 6. Особливості визначення ринкової вартості вантажних автомобілів та автобусів.

 7. Особливості визначення ринкової вартості причепів та фототехніки.

 8. Загальні вимоги до визначення відсотка ринкової вартості колісного транспортного засобу.

 9. Особливості визначення коефіцієнта коригування ринкової вартості колісного транспортного засобу за величиною пробігу. Показник одометра як джерело інформації.

 10. Який аналог колісного транспортного засобу вважається таким, що підібраний правильно?

 11. Особливості визначення ліквідаційної вартості колісного транспортного засобу.

 12. Особливості визначення вартості утилізації та технічно справних складників колісного транспортного засобу.

 13. Особливості визначення ринкової вартості колісного транспортного засобу з урахуванням умов догляду, зберігання та експлуатації.

 14. Особливості визначення ринкової вартості колісного транспортного засобу з урахуванням його комплектності, укомплектованості, пошкоджень, відновлення і оновлення складових.

 15. Особливості визначення коефіцієнту фізичного зносу для складників колісних транспортних засобів.

 16. Особливості визначення ринкової вартості та коефіцієнту фізичного зносу акумуляторної батареї та пневматичної шини.

 17. Особливості визначення вартості колісного транспортного засобу та  її складників, що ввозяться на митну територію України.

 18. Загальні вимоги до визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу, із застосуванням витратного підходу.

 19. Підстави та належні операції із заміни складових для проведення капітального ремонту колісного транспортного засобу.

 20. Особливості визначення вартості відновлювального ремонту для колісних транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України.

 21. Класифікація та характеристика ремонтів і перекосів кузову.

 22. Особливості визначення обсягу робіт з пофарбування колісного транспортного засобу.

 23. Особливості визначення кількості та вартості матеріалів для пофарбування, антикорозійної і протишумової обробки кузова (кабіни) колісного транспортного засобу.

 24. Особливості розрахунку втрати товарної вартості КТЗ.

 25. Нормативно-правові акти та довідкові джерела інформації, що використовуються під час оцінки КТЗ. Особливості їх застосування.

 26. Особливості складання звіту, (акта) або висновку експерта (експертного дослідження) про визначення ринкової вартості КТЗ для визначення обов’язкових зборів до Пенсійного фонду України.

 27. Особливості розрахунку спеціального та спеціалізованого КТЗ.

 28. Особливості визначення оціночної трудомісткості відновлювального ремонту за допомогою таблиці.

 29. Особливості оцінки КТЗ у разі настання страхового випадку, проведення виконавчого провадження та з метою застави.

 30. Особливості визначення вартості розукомплектованого КТЗ.

Питання по спеціалізації “Оцінка судноплавних засобів”

 1. Основні вимоги законодавства України та міжнародних конвенцій до суден різного призначення.

 2. Судноплавні засоби (СЗ) як об’єкт оцінки. Класифікація СЗ. Характеристика ринку СЗ.

 3. Основні методичні підходи та методи оцінки СЗ, їх характеристика.

 4. Вихідні дані для оцінки СЗ: порядок підготовки та збору. Аналіз вихідних даних та технічне технічний огляд суден.

 5. Визначення вартості СЗ за витратним підходом.

 6. Види зносу СЗ та їх вплив на вартість СЗ.

 7. Особливості визначення фізичного зносу СЗ та його основних елементів.

 8. Порядок визначення залишкового строку служби СЗ та його основних конструктивних елементів.

 9. Порядок та обмеження щодо використання доходного підходу для оцінки СЗ. Основні етапи оцінки СЗ методами, що базуються на доходному підході.

 10. Порядок застосування порівняльного підходу для оцінки СЗ.

 11. Види об’єктів – аналогів СЗ. Характеристика та порядок використання джерел інформації про аналоги продажу СЗ.

 12. Вибір бази для порівняння при використанні порівняльного підходу для оцінки СЗ.

 13. Класифікація ознак та елементів порівняння СЗ. Процедура порівняння аналогів продажу СЗ.

 14. Визначення вартості СЗ, які підлягають капітальному ремонту або утилізації.

 15. Організація процесу оцінки СЗ та її етапи (укладання договору на проведення оцінки,

збір інформації, обстеження об‘єкта, обґрунтування методології оцінки, процедура визначення вартості, складання звіту про оцінку).

Питання по спеціалізації “Оцінка літальних апаратів”

 1. Літальні апарати (ЛА) та повітряні судна (ПС) як об’єкти оцінки. Державна реєстрація ЛА та ПС та документи, що регламентують експлуатацію ЛА та ПС.

 2. Вимоги законодавства України та міжнародних конвенцій до ЛА різного призначення.

 3. Класифікація ЛА. Групи ПС. Основні льотно-технічні характеристики, характеристики силової установки, системи експлуатації, обладнання.

 4. Експертиза технічного стану ЛА: її необхідність та основні складові.

 5. Основні методичні підходи та методи оцінки ЛА та ПС.

 6. Визначення вартості ЛА та ПС за витратним підходом: сутність, сфера застосування, зміст та оціночні процедури, переваги та недоліки методичного підходу.

 7. Дохідний підхід для оцінки ЛА та ПС: сфера застосування, методи, основні етапи оцінки.

 8. Види зносу ЛА та ПС. Способи оцінки зносу. Вплив зносу на вартість ЛА та ПС.

 9. Основні методи розрахунку фізичного зносу ЛА. Визначення фізичного зносу, що не може бути усунений, ЛА та його елементів з використанням методу ефективного віку.

 10. Функціональний знос. Визначення функціонального зносу ЛА.

 11. Порівняльний підхід для оцінки ЛА та ПС: сутність сфера та порядок застосування, переваги та недоліки.

 12. Види об’єктів-аналогів ЛА. Класифікація ознак та елементів порівняння для ЛА та ПС. Джерела інформації про об’єкти-аналоги ЛА та ПС, порядок узагальнення та використання інформації.

 13. Процедура порівняння продажів ЛА та ПС. Процедура коригування вартості об’єкта-аналога при застосуванні методу попарного порівняння продажів ЛА та ПС.

 14. Визначення вартості ліквідації ЛА та ПС. Порядок визначення вартості ЛА та ПС, що потребують капітального ремонту.

 15. Організація процесу оцінки ЛА та ПС, та її етапи (укладання договору на проведення оцінки, збір інформації, обстеження об‘єкта, обґрунтування методології оцінки, процедура визначення вартості, складання звіту про оцінку).

Питання по спеціалізації “Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність”

 1. Визначення та класіфікація рухомих речей як товарно-матеріальних запасів. Фактори, що формують вартість різних видів товарно-матеріальних запасів. Особливості оцінки запасів в залежності від методів їх бухгалтерського обліку.

 2. Підходи та методи, які використовуються під час оцінки різних видів товарно-матеріальних запасів (виробничих, особистого користування, надлишкових, державного резерву, сезонних, наднормативних).

 3. Загальні підходи до визначення вартості рухомих речей із застосуванням витратного підходу. Передумова та сфера його застосування.

 4. Алгоритм та методологія визначення залишкової вартості заміщення (відтворення) рухомих речей. Особливості визначення вартості відтворення, вартості заміщення, усіх видів зносу рухомих речей.

 5. Порівняльний підхід для оцінки рухомих речей та особливості застосування його методів. Передумови та сфера застосування порівняльного підходу.

 6. Алгоритм та методологія визначення вартості рухомих речей методами порівняльного підходу і особливості їх застосування. Основні оціночні процедури, що застосовуються для корегування цін подібних об’єктів з метою приведення їх до вартості об’єкта оцінки.

 7. Застосування дохідного підходу для оцінки рухомих речей. Передумови та сфера його застосування.

 8. Алгоритм та методологія визначення вартості рухомих речей методами дохідного підходу і особливості їх застосування (визначення чистого операційного доходу, ставки капіталізації та ставки дисконту для його капіталізації).

 9. Оцінка товарів суб’єктів господарювання, що займаються реалізацією товарів.

 10. Особливості визначення вартості рухомих речей, ввезених на територію України, зокрема, товарів.

 11. Оцінка рухомих речей (сировини, незавершеного виробництва продукції, готової продукції на складах підприємства), що знаходяться у виробника.

 12. Визначення та сутність понять “якість” та “споживчі властивості” товарів та їх вплив на вартість товарів. Класіфікація споживчих властивостей товарів. Кваліметрія.

 13. Функціональні властивості товарів і їх вплив на вартість товарів.

 14. Ергономічні властивості товарів і їх вплив на вартість товарів.

 15. Класіфікація товарів. Основні критерії віднесення товару до певної групи.

 16. Методи дослідження товарів, методи оцінки їх якості під час ідентифікації товарів.

 17. Основні поняття, які використовуються в тваринництві (конституція, екстер’єр, інтер’єр, ріст та розвиток, продуктивність, порода, клас тварин) та їх показники, які впливають на вартість тварин. Особливості оцінки тварин.

 18. Вплив на вартість різних видів тварин рівня їх продуктивності. Види продуктивності тварин, показники та одиниці їх виміру.

 19. Особливості застосування методичних підходів для оцінки великої рогатої худоби (ВРХ) різних напрямів продуктивності. Правила вибору бази оцінки в залежності від мети оцінки. Джерела інформації, необхідної для оцінки. Біологічні особливості ВРХ, характеристика худоби молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напрямів продуктивності, основні показники продуктивності та породи ВРХ і їх вплив на вартість тварин.

 20. Особливості застосування методичних підходів для оцінки свиней. Правила вибору бази оцінки в залежності від мети оцінки. Джерела інформації, необхідної для оцінки. Біологічні особливості свиней, характеристика свиней м’ясного (беконного) типу, сального та м’ясо-сального типів (продукція та її споживчі показники, породи) і їх вплив на вартість тварин.

 21. Особливості застосування методичних підходів для оцінки овець та кіз. Правила вибору бази оцінки в залежності від мети оцінки. Біологічні особливості овець та кіз, характеристики тварин різних напрямків продуктивності (вовнової, пухової, м’ясної, молочної) та продукція вівчарства, козівництва і їх вплив на вартість тварин. Найбільш поширені породи овець та кіз як один з основних ціноутворюючих факторів тварин.

 22. Особливості застосування методичних підходів для оцінки коней. Правила вибору бази оцінки в залежності від мети оцінки. Джерела інформації, необхідної для оцінки. Біологічні особливості коней, характеристики тварин різних напрямків продуктивності (робочого, спортивного, м’ясного, молочного), показники продуктивності, основні види продукції конярства, найбільш поширені породи коней (верхові, рисисті, ваговозні, місцеві) і їх вплив на вартість тварин.

 23. Особливості застосування методичних підходів для оцінки свійських птахів. Основні підходи до вибору бази оцінки в залежності від мети оцінки. Біологічні особливості свійських птахів, характеристики птахів різних видів (кури, качки, гуси, індики, інші) та різних напрямків продуктивності (яйцевої, м’ясної), найбільш поширені породи свійських птахів і їх вплив на вартість птахів.

 24. Особливості застосування методичних підходів для оцінки хутрових звірів. Основні підходи до вибору бази оцінки в залежності від мети оцінки. Види хутрових звірів, їх біологічні особливості, основні характеристики тварин різних видів. Споживчі характеристики продукції звіріництва, найбільш поширені породи хутрових звірів як основні ціноутворюючі фактори хутрових звірів.

 25. Особливості застосування методичних підходів для оцінки племінних тварин. Правила вибору бази оцінки в залежності від мети оцінки. Джерела інформації, необхідної для оцінки племінних тварин. Бонітування племінних тварин, племінна цінність (класність), племінний облік (основні форми документів), державна реєстрація племінних тварин, племінне свідоцтво. Ціноутворюючі фактори племінних тварин.

 26. Особливості застосування методичних підходів, методів до оцінки бджолосімей та продукції бджільництва.

 27. Особливості формування витрат на вирощування та утримання тварин різних напрямів продуктивності і їх урахування у визначенні вартості заміщення (відтворення) тварин.

 28. Особливості визначення зносу продуктивних якостей тварин різних напрямів продуктивності.

 29. Поняття біологічного життя та господарського використання тварин і терміни їх тривалості. Зміна споживчих якостей продуктивності тварин з віком.

 30. Види зоотехнічної, ветеринарної документації, відомості, які вони містять, як вихідні дані для оцінки тварин.

Напрям «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,

майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності»

Питання перше

1. Законодавче регулювання оцінки майна та професійної оціночної діяльності в Україні. Основні положення Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

2. Державне та громадське регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження. Саморегулівні організації оцінювачів, порядок їх визнання та повноваження.

3. Права, обов'язки та відповідальність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності. Поняття необ'єктивної, неякісної (недостовірної) та непрофесійної оцінки майна.

4. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. Порядок прийняття рішення про видачу, позбавлення, зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. Державний реєстр оцінювачів: зміст, порядок ведення та подання інформації.

5. Суб'єкти оціночної діяльності. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності: порядок видачі та анулювання. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності.

6. Наглядова рада з питань оціночної діяльності та Екзаменаційна комісія, порядок їх утворення, основні функції та повноваження.

7. Поняття оцінки майна та майнових прав. Випадки обов'язкового проведення оцінки майна. Обмеження щодо проведення оцінки майна.

8. Підстави проведення оцінки майна. Замовник та платник оцінки майна. Істотні умови договору на проведення оцінки майна.

9. Рецензування звітів про оцінку майна (актів оцінки майна): порядок проведення та загальні вимоги до змісту рецензії.

10. Підприємства в Україні, їх форми, засади створення та управління діяльністю.

11. Господарські товариства в Україні, їх форми, засади створення та управління діяльністю.

12. Поняття права власності. Форми власності. Право власності та інші майнові права. Законодавче регулювання права власності в Україні.

13. Порядок відчуження майна державних підприємств. Організаційні засади оцінки майна державних підприємств з метою його відчуження.

14. Порядок відчуження майна господарських товариств. Законодавчі обмеження щодо відчуження

майна відкритих акціонерних товариств. Організаційні засади оцінки майна господарських товариств з метою його відчуження.

15. Основні положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Законодавче регулювання процедур банкрутства та санації підприємства. Організаційні питання проведення оцінки майна під час санації підприємств (господарських товариств).

16. Законодавче регулювання та організаційні засади оцінки майна підприємств у процесі виконавчого провадження.

17. Законодавче регулювання застави та іпотеки майна підприємств. Організаційні засади оцінки державного майна та майна господарських товариств з часткою держави з метою його застави (іпотеки).

18. Законодавче регулювання приватизації цілісних майнових комплексів підприємств, часток (паїв, акцій), що належать державі у статутних фондах господарських товариств. Порядок оцінки акцій відкритих акціонерних товариств відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

19. Поняття оренди майна. Законодавче регулювання оренди цілісних майнових комплексів державних та комунальних підприємств. Особливості оцінки цілісних майнових комплексів, зданих в оренду, з метою приватизації.

20. Поняття статутного фонду господарського товариства. Порядок формування та зміни статутного фонду господарського товариства. Особливості оцінки майна у формі цілісних майнових комплексів, часток (паїв, акцій) з метою визначення статутного фонду господарського товариства.

21. Цінні папери та їх види. Законодавче регулювання обігу цінних паперів в Україні.

22. Нормативно-правові засади ведення бухгалтерського обліку підприємства, його сутність та зміст. Нормативно-правове регулювання переоцінки майна для потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

23. Оподаткування господарської діяльності підприємств та його законодавче регулювання.

24. Інвентаризація майна підприємства. Особливості інвентаризації майна підприємств у процесі приватизації (корпоратизації).

25. Класифікація нематеріальних активів. Інвентаризація та облік нематеріальних активів підпри-ємств, що відображені в бухгалтерському обліку, у тому числі об'єктів права інтелектуальної власності.

26. Основні засади оцінки нематеріальних активів, що не відображені в балансі підприємства, з метою відчуження, у тому числі приватизації (корпоратизації).

27. Законодавче регулювання майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення, набуття та строк чинності права інтелектуальної власності.

28. Порядок та основні підходи до оцінки майна (активів та зобов'язань) підприємств з метою визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації (корпоратизації).

Питання друге

1. Зміст та основні положення Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».

2. Зміст та основні положення Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна».

3. Зміст та основні положення Національного стандарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів».

4. Зміст та основні положення Методики оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. Види оцінки та їх класифікація відповідно до законодавства про оцінку майна та оціночну діяльність.

6. Загальні поняття оцінки: база оцінки, дата оцінки, принципи оцінки, подібне майно, спеціалізоване майно, надлишкове майно.

7. Об'єкти оцінки та їх класифікація відповідно до вимог положень (національних стандартів) оцінки майна.

8. Вихідні дані та вимоги до інформаційних джерел, які використовуються в процесі проведення оцінки майна. Оформлення оцінки. Строк дії звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. Порядок зберігання документів з оцінки майна.

9. Ціна та вартість. Поточна вартість. Ринкова та неринкові бази оцінки. Вибір бази оцінки.

10. Поняття зносу активів підприємства та його види. Ознаки різних видів зносу. Особливості визначення різних видів зносу.

11. Права контролю. Способи урахування прав контролю.

12. Принцип корисності. Приклади його використання в практиці оцінки.

13. Принцип попиту та пропонування. Приклади його використання в практиці оцінки.

14. Принцип заміщення. Приклади його використання в практиці оцінки.

15. Принцип очікування. Приклади його використання в практиці оцінки.

16. Принцип внеску (граничної продуктивності). Приклади його використання в практиці оцінки.

17. Принцип найбільш ефективного використання. Приклади його використання в практиці оцінки.

18. Поняття «ринкова вартість»: визначення та зміст, передумови застосування та обмеження щодо застосування.

19. Інвестиційна вартість: передумови застосування та випадки її визначення. Методичні підходи до визначення інвестиційної вартості.

20. Вартість відтворення та вартість заміщення. Залишкова вартість заміщення (відтворення) та порядок її визначення.

21. Вартість ліквідації: передумови застосування та особливості визначення.

22. Ліквідаційна вартість: передумови застосування та особливості визначення.

23. Оціночна вартість: випадки застосування та особливості визначення.

24. Спеціальна вартість: передумови застосування та особливості визначення.

25. Оцінка активів для цілей бухгалтерського обліку. Справедлива вартість та порядок її визначення відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Національних стандартів оцінки майна.

26. Методичні підходи, методи оцінки та оціночні процедури. Сутність методичних підходів.

27. Зміна вартості грошей у часі. Функції грошової одиниці та ануїтету і їх застосування в оцінці.

28. Сутність процедур дисконтування та капіталізації, їх застосування в практиці оцінки.

29. Ставка дисконту та ставка капіталізації, основні методи їх визначення.

30. Етапи проведення незалежної оцінки майна. Форми звіту про оцінку майна та їх зміст.

Питання по спеціалізації «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, крім прав на об'єкти інтелектуальної власності»

1. Фінансова звітність як джерело інформації для оцінки. Аналіз фінансової звітності. Система показників, що характеризують майновий та фінансовий стан підприємства (показники зношеності, оновлення необоротних активів, ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності, фінансової стійкості).

2. Поняття структури та вартості капіталу компанії. Середньозважена вартість капіталу компанії.

3. Методичні підходи та методи оцінки ринкової вартості цілісних майнових комплексів.

4. Використання дохідного підходу для оцінки цілісних майнових комплексів: сутність, зміст основних методів, алгоритм їх застосування.

5. Метод прямої капіталізації доходу: передумови та алгоритм застосування, основні поняття, що використовуються в методі.

6. Метод дисконтування грошових потоків: передумови та алгоритм застосування. Основні поняття методу.

7. Поняття грошового потоку. Грошовий потік на власний та весь інвестований капітал. Номінальний та реальний грошовий потік. Розрахунок грошового потоку на базі до оподаткування та базі, визначеній після оподаткування.

8. Загальні принципи та методи прогнозування діяльності підприємств, цілісні майнові комплекси яких оцінюються, що застосовуються в практиці оцінки. Загальний алгоритм прогнозування майбутніх грошових потоків. Прогноз основних складових грошових потоків. Джерела інформації для прогнозування.

9. Визначення ставки дисконту та ставки капіталізації в оцінці цілісних майнових комплексів.

10. Поняття вартості реверсії та методи її визначення.

11. Майновий підхід до оцінки цілісних майнових комплексів: сутність, етапи, методи та порядок застосування.

12. Сутність методу накопичення активів, передумови його застосування та алгоритм. Основні вимоги до оцінки активів підприємства.

13. Сутність методу поточної вартості ймовірного результату від ліквідації цілісного майнового комплексу, передумови та порядок його застосування.

14. Порівняльний підхід до оцінки цілісних майнових комплексів: сутність, етапи, методи та порядок застосування.

15. Поняття ринкової капіталізації, можливої ринкової капіталізації, ринкового курсу акції, мультиплікатора та оціночні процедури їх визначення.

16. Метод ринку капіталу, передумови та алгоритм його застосування.

17. Метод ринкових угод, передумови та алгоритм його застосування.

18. Міноритарні та контрольні інтереси. Визначення ринкової вартості часткових інтересів. Методи визначення контрольних надбавок, контрольних знижок та знижок на низьку ліквідність під час оцінки часткових інтересів.

19. Основні засади та оціночні процедури визначення інвестиційної вартості цілісних майнових комплексів.

20. Поняття гудвілу. Основні способи виявлення наявності гудвілу та порядок його оцінки.

21. Надлишкові активи, порядок, основні підходи до їх оцінки та врахування у вартості цілісного майнового комплексу.

22. Вихідні дані для оцінки цілісного майнового комплексу: зміст та процедура аналізу.

23. Вихідні дані для оцінки нематеріальних активів: зміст та процедура аналізу.

24. Строк корисного використання нематеріального активу, підходи до його визначення. Знос нематеріальних активів.

25. Визначення ставки дисконту та ставки капіталізації в оцінці нематеріальних активів.

26. Витратний підхід до оцінки нематеріальних активів. Передумови та обмеження застосування витратного підходу. Основні методи та оціночні процедури, які застосовуються у витратному підході.

27. Порівняльний підхід до оцінки нематеріальних активів. Передумови та обмеження застосування порівняльного підходу. Основні методи та оціночні процедури, які застосовуються в порівняльному підході.

28. Дохідний підхід до оцінки нематеріальних активів. Основні методи та оціночні процедури, які застосовуються в дохідному підході. Обмеження застосування дохідного підходу.

29. Основні підходи та порядок оцінки прав на провадження господарської діяльності та економічних вигод від її провадження.

Питання по спеціалізації «Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності»

1. Поняття прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Вихідні дані для оцінки прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

2. Об'єкти права промислової власності. Правовий захист об'єктів промислової власності. Строк чинності прав промислової власності.

3. Об'єкти авторського права та суміжних прав. Правовий захист об'єктів авторського права та суміжних прав.

4. Цивільно-господарський обіг об'єктів права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Підходи до оцінки їх вартості.

5. Ідентифікація об'єктів права інтелектуальної власності: основні етапи проведення, їх зміст, порядок використання результатів.

6. Витратний підхід до оцінки майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності: передумови застосування, сутність, методи, переваги та недоліки.

7. Підходи та методи визначення вартості відтворення (заміщення) майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

8. Порівняльний підхід до оцінки майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності: передумови застосування, методи, сутність, переваги та недоліки.

9. Ліцензійний договір та ціна ліцензії. Поняття «роялті». Форми та структура ліцензійних платежів. Вплив форми ліцензійних платежів на вартість ліцензії.

10. Дохідний підхід до оцінки прав на об'єкти права інтелектуальної власності: передумови застосування, сутність, основні методи, їх переваги та недоліки.

11. Особливості оцінки прав на об'єкти права інтелектуальної власності залежно від об'єктів оцінки та мети оцінки.

12. Організація процесу оцінки прав на об'єкти права інтелектуальної власності та її етапи.

13. Методичні підходи та методи оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності. Процедура узгодження результатів оцінки об'єктів права інтелектуальної власності.

14. Особливості оцінки засобів індивідуалізації учасників цивільно-господарського обігу (торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування, географічні зазначення тощо).

15. Особливості оцінки об'єктів авторського права та суміжних прав.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджено (12)

  Документ
  Вимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) – постанови, розпорядження, накази, вказівки, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів
 2. Затверджено (44)

  Документ
  1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України «Про лікарські засоби», «Про підприємство
 3. Затверджено (31)

  Документ
  1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді
 4. “затверджено” (3)

  Документ
  Даний Статут розроблено у відповідності з законами України «Про власність», «Про підприємництво» , «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про
 5. Затверджено (13)

  Документ
  1.1. Комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” (далі - Центр) є закладом тривалого денного перебування дітей та молоді з функціональними

Другие похожие документы..