Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
Мы знаем хорошо о смысловой связке художник-исполнитель. Так же должна быть связка искусствовед-исполнитель. Это важнейший фактор сегодняшней эпохи. ...полностью>>
'Документ'
На виконання статті 15 Закону України "Про загальну середню освіту", з метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної с...полностью>>
'Документ'
Установка модема и подключение GPRS GPRS модем или телефон подключается с помощью кабеля    В этом случае необходимо выполнить установку модема вручну...полностью>>
'Календарно-тематический план'
Обезболивание в детской хирургической стоматологии. Местное и общее. Осложнения местной анестезии и их профилактика. Неотложная помощь и особенности р...полностью>>

Методична робота в місті: стан, проблеми

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методична робота в місті: стан, проблеми

та шляхи удосконалення

(аналіз методичної роботи за 2010/2011 навчальний рік та завдання на 2011/2012 навчальний рік)

М. Пахолівецька, директор

центру методичної та

соціально-сихологічної служби

Методична робота, яку організував центр методичної та соціально-психологічної служби (далі ЦМСПС) у 2010/2011 навчальному році здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного і громадського виховання , «Положення про районний (міський) методичний кабінет»,затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 №1119 та Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби, затвердженим наказом управління освіти Кіровоградської міської ради від 04.04.2011 року №7/0 та рекомендаціями щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист МОН України від 03.07.2002 р. №1/9-318), Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 року №385, річного плану роботи ЦМСПС, інших нормативних документів.

Моделюванню структури, визначенню змісту, форм і методів організації методичної роботи передують діагностичне анкетування, вивчення інтересів, запитів і практичних потреб педпрацівників, аналіз стану навчально-виховної роботи, результатів атестації вчителів.

Особливу увагу адміністрація ЦМСПС приділяла удосконаленню професійної підготовки методичних працівників шляхом:

- своєчасного проходження курсів (10 осіб);

- навчання на постійно діючих семінарах різних рівнів;

- участі у конференціях.

Зокрема, Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС, брала участь у засіданнях обласної Школи удосконалення методичної майстерності з проблеми: «Системний підхід до моделювання змісту та організації методичної роботи з педагогічними кадрами».

Методисти ЦМСПС брали участь в обласних семінарах з проблем:

- «Професійна компетентність учителя в умовах впровадження інноваційних технологій навчання»;

- «Оптимізація навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми. Стратегія розвитку та навчання обдарованих учнів»;

- «Навчання іноземній мові в умовах нової мовної політики. Особливості підготовки учнів до незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів»;

- «Науково-методичне забезпечення становлення особистості керівника освітнього закладу»;

- «Організація та шляхи впровадження регіональної моделі єдиного моніторингового середовища»;

- «Удосконалення системи роботи з апробації навчальної літератури»;

- «Науково-методичне забезпечення створення виховного простору як умови становлення розвитку особистості»;

- «Науково-методичний супровід упровадження профільного навчання»;

- «Активізація пізнавальної діяльності учнів як основа розвитку їх інтересів до хімічної та біологічної освіти».

Брали участь в обласних науково-практичних конференціях з проблем:

- «Розвиток дидактичних ідей В.Сухомлинського в сучасній освіті»;

- «Позашкільна освіта у вимірі ХХІ століття (за підсумками ІV обласного огляду-конкурсу роботи позашкільних навчальних закладів)»;

- «Опорна школа в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: досвід функціонування, перспективи підвищення ефективності»;

- «Засоби і технології сучасного навчального середовища»;

- «Історико-методологічні засади у контексті профілізації старшої школи».

Торовик А.П. брала участь у 17-ій Міжнародній конференції практичної психології «Тавале - фестиваль» у місті Харків (проводила майстер-клас «Таємниця дитячого малюнку»).

Брали участь у засіданнях обласної Школи молодого методиста Бондаренко С.Ю., Маранська І.А.

Важливе місце в роботі адміністрації ЦМСПС відводиться науково-методичному забезпеченню процесу зростання компетентності працівників ЦМСПС у міжкурсовий період.

Складовими системи роботи з методистами є:

- науково-методична та практична їх підготовка до організації методичної роботи з педагогами;

- моделювання структури методичної роботи з педагогами певного фаху;

- забезпечення скоординованості плану роботи ЦМСПС і методиста;

- реалізація творчого підходу до організації та проведення роботи з педагогами;

- поточний та кінцевий збір працівниками ЦМСПС зворотної інформації для аналізу результатів роботи з педагогічними кадрами та здійснення відповідної корекції.

Так, перша складова даної системи включає:

- добір законодавчих та нормативних документів про освіту, діяльність методичних служб;

- розробку методичних рекомендацій, пам’яток, алгоритмів різних аспектів діяльності методистів;

- проведення консультацій, співбесід щодо планування роботи, використання інтерактивних форм навчання педагогічних кадрів.

Особлива увага приділяється наставництву.

За новопризначеним методистом Бондаренко С.Ю. закріплений наставник. Взаємовідвідування методичних заходів, їх аналіз, допомога наставника у складанні плану роботи, прийнятті правильного рішення в складних ситуаціях, передача умінь і навичок організації методичної роботи прискорили професійне становлення методиста.

Щомісяця проводяться заняття школи молодого методиста, на яких розглядаються питання організації та проведення січневих нарад, сучасних підходів до організації методичної роботи, організації методичної роботи з вчителями високого рівня дидактичних умінь, змісту роботи шкільних методичних кабінетів.

Протягом року для методистів проводяться культурологічні інформації. Професійному становленню методистів сприяють групові консультації з таких професійних блоків: технологія підготовки та проведення методичних заходів, вивчення, узагальнення та впровадження ППД, стимулююча роль атестації у підвищенні фахового рівня педагога, технологія проведення тематичного вивчення, організація роботи з молодими вчителями, підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми, аналітична діяльність, комунікативна культура, діалогічна компетентність методиста тощо.

Слід відмітити, що протягом навчального року шість методистів підвищили свій фаховий рівень шляхом проходження атестації, якій передували курси підвищення кваліфікації при КОІППО:

- присвоєно двом кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та одному - відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

- присвоєно одному методисту кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» та одному – відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст І категорії»;

- присвоєно одному методисту кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

Важливу роль у становленні методистів відіграє співпраця з науковцями КДПУ імені Володимира Винниченка, працівниками КОІППО імені Василя Сухомлинського, які є учасниками методичних заходів та співавторами виданих ЦМСПС посібників.

Здійсненню чіткого контролю за виконанням щоденних планів роботи методистів сприяють оперативні методичні наради, наради при директорі, щотижневі планівки при заступниках директора центру, перевірка щоденних планів методистів, співбесіди щодо виконання запланованого, заслуховуються звіти про самоосвітню роботу методистів про результати різних аспектів діяльності з педагогічними кадрами міста тощо.

Проведення щотижневих нарад для заступників директора Центру є запорукою якісного виконання річного плану.

Професійний рівень методистів дав можливість створити власну інтегровану систему науково – методичної роботи, яка ґрунтується на діагностичному, диференційованому, особистісно-орієнтованому підходах і спрямована на розвиток професійної компетентності, стимулювання самоосвіти та творчих пошуків кожного педагога.

Особливістю міської методичної роботи є проведення двічі на рік загальних засідань методичних об’єднань, циклових МО різних фахів та диференційованих семінарів-практикумів відповідно до трьох моделей (з низьким, середнім, високим рівнями) сформованості дидактичних умінь і розвитку творчості педагогів.

Належний організаційний рівень проведення серпневої наради педагогічних працівників міста Кіровоград був забезпечений завдяки великій підготовчій роботі, до якої були залучені працівники ЦМСПС, керівники міських методичних формувань.

Згідно з планом проведення серпневої наради на пленарному засіданні розглядалось питання «Про підсумки роботи освітянської галузі в 2009/2010 навчальному році та завдання на 2010/2011 навчальний рік, забезпечення модернізаційних процесів у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, підвищення якості освіти».

В пленарній частині наради взяли участь педагоги навчальних закладів (дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних) та працівники Кіровоградської міської ради, депутати обласної та міської рад, міських організацій профспілок, представники обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, громадських організацій та засобів масової інформації.

Директор гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради виступила з основною доповіддю з даної проблеми. В доповіді та її обговоренні, до якого були залучені Тиханська Т.І., директор НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 31», Ануфрієв В.С., директор НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 34 – економіко – правовий ліцей», Засінець Л.В., директор НВК «Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ст. № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей»; Соколова В.В., вчитель української мови та літератури НВК «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. № 26 – дошкільний навчальний заклад», висвітлювались такі важливі питання:

- реалізація концепції Державної мовної політики;

- про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” в практику роботи дошкільних закладів міста у 2009/2010 навчальному році ;

- створення виховного середовища, сприятливого для становлення зростаючого громадянина-патріота ;

- ключові компетентності: формування, розвиток, перспективи ;

- консолідація зусиль школи, сім’ї, громадськості у забезпеченні умов для життєвого та професійного самовизначення учнів ;

- формування духовно-моральної компетентності особистості учня в умовах школи культури здоров’я ;

- формування духовної особистості на ідеалах лицарсько-козацького виховання та християнської етики ;

- удосконалення системи моніторингу якості освіти, підготовки учнів до ЗНО та інші.

Секційними засіданнями були охоплені майже всі педагоги міста.

На засіданні секції директорів навчальних закладів обговорення доповіді проходило з використанням сучасних інформаційних технологій. На розгляд виносились такі питання: «Реалізація Державної цільової програми “Школа майбутнього» (Краснова Л.С., директор ГНТН); «Система роботи щодо розв’язання загальношкільної науково-методичної проблеми» (Матяшова Л.П., директор НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 25, природничо-математичний ліцей»).

Виступи Кумпан С.Г., заступника начальника відділу забезпечення нормативності та якості освіти, з проблеми: «Модернізація змісту середньої освіти та шляхи управління сучасною школою» та Міцай Ю.В., завідуючої навчально - виховної роботи та шкільних бібліотек, з проблеми: «Створення виховного простору як важливої умови встановлення і розвитку особистості" сприяли оновленню знань директорів навчальних закладів з даних питань.

Актуальною для всіх предметних секцій була проблема профілізації школи, впровадження профільного навчання. Крім того, обмінювались досвідом щодо проведення першого уроку, присвяченого патріотичному вихованню. Методисти ЦМСПС ознайомили педагогів з результати апробації електронних засобів навчання та переліком електронних засобів навчального і загального призначення щодо їх апробації в новому навчальному році.

Як і в попередні роки, велика увага на засіданнях предметних секцій приділялася питанням удосконалення уроку.

Позитивним було те, що для виступів з даних питань були залучені працівники обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та педагоги навчальних закладів міста, які брали участь в засіданні розширеної колегії Міністерства освіти і науки України. Це дало змогу якнайшвидше донести інформацію з МОН України до педагогічної громадськості міста.

На секційних засіданнях велика увага приділялась поширенню досвіду роботи педагогів. З цією метою на секційному засіданні вчителів початкових класів пройшов «майстер-клас». Використання під час секційних засідань заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів початкових класів, іноземної мови, економіки таких сучасних форм і методів проведення методичних заходів як «круглий стіл», «вільний мікрофон», «творчий діалог», інтерактивне навчання «за і проти» забезпечило високу їх ефективність.

Слід відмітити творчі звіти педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів з проблеми: «Життєва компетентність дитини та її розвиток у різних соціальних інституціях» за такими аспектами: «Світ дитинства» (дошкільний навчальний заклад № 43), «Залучення дітей до здорового способу життя в умовах дошкільного навчального закладу» (дошкільний навчальний заклад № 65), «Емоційно-ціннісний розвиток, як один із факторів становлення життєвої компетентності дошкільника» (дошкільний навчальний заклад № 37), «Компетентність дошкільника у сфері життєдіяльності «Природа» (дошкільний навчальний заклад № 27).

Організація такої роботи сприяла підвищенню рівня поінформованості педагогів щодо формування життєвої компетентності дошкільників відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» засобами творчого, інноваційного підходу педагогічного колективу.

Характерною особливістю секційного засідання вчителів початкових класів було те, що воно складалося з двох частин: пленарної та окремих засідань для вчителів 1-х, 2-х, 3-х, 4-х класів та заступників директорів, які відповідають за початкові класи. Актуальним було обговорення проекту Державного стандарту початкової школи. Також педагоги мали можливість поповнити свої знання практичним досвідом колег. Навчально-методичне проведення першого уроку, піднесення ефективності методичної роботи – саме ці питання знайшли відображення у змісті роботи засідань.

Результатом активної роботи міських методичних формувань, опорних шкіл, творчих груп стали створені ними методичні матеріали на допомогу педагогам міста, які були презентовані на секціях заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів початкових класів, вчителів світової літератури, практичних психологів та соціальних педагогів, а саме:

- звіт керівника міської творчої групи Прокопець Т.М., вчителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст.№20, з проблеми: «Гуманно-особистісний підхід до навчання і виховання молодших школярів»;

- звіт керівника опорної школи Лукіної В.М., заступника директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ст. №15, з проблеми: «Трансформація педагогічних ідей В.Сухомлинського в практику роботи»;

- напрацювання творчої групи проблеми: "Удосконалення методики аналізу поетичного твору на уроках літератури" (керівник Туз Т.А., вчитель світової літератури ГНТН);

- методична доробка творчої групи психологів навчальних закладів міста з проблеми: «Подолання наслідків емоційної депривації учнів різного віку в умовах навчального закладу» (Печена А.С., практичний психолог НВО «Ор-Авнер»).

- методичний посібник «Від уроку до уроку» Кураксіної О.І., вчителя музики НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №20.

Змістовним було ознайомлення учасників різних секцій з досвідом роботи вчителів-методистів відповідних кафедр.

На секційному засіданні педагогів, що займаються виховною роботою виступали представники громадських організацій, музеїв міста та області, Кіровоградської міської служби зайнятості, Кіровоградської міської психо-медико-педагогічної консультації. В цікавій, нетрадиційній формі були представлені кращі досвіди роботи навчальних закладів міста з проблем: «Діяльність музеїв та музейних кімнат» (Суботінової Ж.Г., заступника директора з виховної роботи НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №15, Марченко О.К., керівника етнографічного музею ЗОШ І-ІІІ ст. №29), «Організація патріотичного виховання школярів, співпраця з міжнародними організаціями, робота «Євроклубів» та діяльність волонтерських загонів шляхом співпраці з громадськими організаціями» (Борисової О.М., заступника директора з виховної роботи НВО – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ст. „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка», Арутюняна О.С., завідуючої центром естетичного виховання СЗОШ І-ІІІ ст. №6), «Організація учнівського самоврядування» (Черепій О.М., заступника директора з виховної роботи НВО «Економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 8»), «Про формування патріотичних якостей учнів у сучасній школі» (Доценко О.В., голови МО класних керівників НВК НВО «Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ст. № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей»), «Саморозвиток та самосприйняття під час комунікації учнів молодшого шкільного віку з ознаками затримки психічного розвитку» (Токової В.Б., практичного психолога спец. ЗОШ №2).

З метою підвищення ефективності роботи педагогів навчальних закладів м. Кіровограда щодо організації та проведення моніторингів та моніторингових досліджень були проведені січневі загальні засідання з проблеми: «Моніторингові дослідження якості шкільної, позашкільної та дошкільної освіти».

Особливістю першої частини засідань був всебічний розгляд теоретичних основ проведення моніторингових досліджень, а саме:

- мети, завдань, типів;

- етапів проведення;

-особливостей складання програми, підбору інструментарію;

- методів збору інформації;

- аналізу та інтерпретації результатів.

Слід відмітити, що майже кожен виступ супроводжував показ мультимедійних презентацій, що сприяло кращому засвоєнню викладеного матеріалу.

Під час другої частини засідань відбувалося представлення практичного досвіду щодо організації та проведення моніторингових досліджень.

Так, працівниками центру методичної та соціально-психологічної служби підготовлено виступи, які сприяли підвищенню рівня інформованості педагогів навчальних закладів міста про результати проведених моніторингових досліджень в навчальних закладах міста:

- підсумки моніторингу в початкових класах (Пахолівецька М.В.);

- результати моніторингу стану впровадження профільного навчання в навчальних закладах міста (Пахолівецька М.В., Чередніченко Н.Ю., Головатюк Н.В., Борщенко О.В., Паращук А.О., Маранська І.А., Шаповалова Т.А.);

- основні підходи до організації моніторингового дослідження з фізичної культури (Чередніченко Н.Ю.);

- моніторинг вихованості учнів 11-х класів навчальних закладів міста (Шаповалова Т.А.).

Зацікавив учасників засідання педагогів ДНЗ аналітичний звіт за результатами моніторингу стану дошкільної освіти, представлений методистом кафедри дошкільної та початкової освіти Кіровоградського інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського Скуренко С.Л., яка наголосила на необхідності проведення моніторингу якості системи дошкільної освіти, що дає можливість виявити «слабкі» ланки і диференціювати управлінські заходи, відстежити динаміку якісних змін системи в цілому, організувати цілеспрямоване управління створенням умов, що забезпечують розвиток системи дошкільної освіти.

Під час проведення «Проблемного діалогу», до якого біли залучені завідувач дошкільного закладу № 41 Моторна К.М., вихователь-методист дошкільного закладу № 67 Кривошея Н.В., вихователь дошкільного закладу № 74 Клепацька О.П., інструктор фізичної культури Міхно Л.Г., обговорювались питання щодо ефективного використання моніторингових досліджень в практиці роботи усіх категорій педагогічних працівників дошкілля.

Плідно працювали секції педагогів ДНЗ: завідувачі, вихователі-методисти, вихователі вікових груп, музичні керівники, інструктори фізичної культури та логопеди, які мали змогу ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо організації та проведення моніторингових досліджень в дошкільному навчальному закладі.

Заслуговує на увагу представлений на засіданнях досвід педагогів навчальних закладів міста щодо проведення моніторингу навчально-виховного процесу, а саме:

- «Моніторингове дослідження діяльності шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів», Авдєєва О.І., Сащенко С.А. (НВО „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. № 20);

- «Організація та проведення моніторингу методичної роботи в школі», Медведенко Н.П. (НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 34 – економіко – правовий ліцей»);

- «Моніторингові дослідження на уроках економіки», Кобрін В.В. (НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 25, природничо-математичний ліцей», Яковлєвої Н.Б. (НВО «Природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 8 – позашкільний центр»);

- «моніторингові дослідження якості знань учнів з історії», Плетень О.Б. (СЗОШ І-ІІІ ст. №6);

- «Система моніторингового дослідження «Мовний білінгвізм у гімназії», Рожанчук І.В. (НВО – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ст. „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка»);

- «Особливості проведення моніторингу навчальної діяльності учнів з іноземної мови та алгоритм моніторингових досліджень», Небилиці Н.О. (НВО «Природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8» та Чижик Г.І. (СЗОШ І-ІІІ ст. №6);

- “Моніторингові дослідження в практиці роботи вчителя математики”, Цибульської Н.А. (СЗОШ І-ІІІ ст. №6).

Використання таких форм роботи як «вільний мікрофон», «мозковий штурм», робота в групах та парах, проведення різноманітних вправ дало можливість створити позитивний мікроклімат та активізувати роботу учасників засідань.

ЦМСПС спрямовував свою діяльність на вирішення науково-методичної проблеми: «Підвищення фахового рівня педагогів, розвиток їх творчої ініціативи шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи».

Діяльність ЦМСПС здійснювалася на основі перспективного і поточного планування. Блочно-модульна система планування дає уявлення про провідні напрями діяльності центру. Додатками до річного плану є плани роботи міських методичних формувань.

Плануванню передують діагностичне анкетування, вивчення інтересів, запитів і практичних потреб педпрацівників.

Крім цього, проект річного плану роботи, що надсилається щороку, у травні, забезпечує координацію діяльності ЦМСПС з роботою навчальних закладів, своєчасне інформування освітян про методичні заходи, їх зміст і форми проведення та спонукає до вільного вибору і добровільної участі в роботі методичних формувань.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» Державним стандартом про дошкільну освіту закон

  Закон
  Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту, затвердженого наказом гуманітарного департаменту від 05.02.
 2. Й відвідування учнів, регулює навантаження вчителів, організовує методичну роботу, складає розклад навчальних занять І звіти про стан навчально-виховної роботи

  Документ
  Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних предметів, здійснює контроль постановки навчально-виховної роботи, успішності
 3. План методичної роботи на 2011-2012 навчальний рік Завідувач методичним кабінетом відділу освіти І науки

  Документ
  Інтенсивні процеси реформування освіти та реалізації її основних принципів гуманітаризації, диференціації, інтеграції – зумовлюють наполегливі пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах.
 4. Методичні рекомендації діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи (1)

  Методичні рекомендації
  Одним із стратегічних завдань, окреслених у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), є створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина.
 5. Підсумки методичної роботи в початковій школі за 2010-2011 н р

  Документ
  Професія вчителя початкових класів унікальна тим, що, закладаючи у свідомість дітей першооснови науки, учитель впливає і на подальшу долю своїх вихованців.

Другие похожие документы..