Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Сохранение биоразнообразия, восстановление структуры пустынных биоценозов и экологическое образование на участке Юго-Западных Кызылкумов территории Бу...полностью>>
'Реферат'
Прохождение практики является неотъемлемой частью образования. Практика обеспечивает изучение системы профессиональных умений и навыков, получение пер...полностью>>
'Бюллетень'
Весна 2008 | CLINIQUE – коллекция декоративной косметики, в которой притягиваются противоположности, в которой светлые тона противостоят темным, а мя...полностью>>
'Закон'
1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий Федеральный закон устанавливает основания для признания должника несостоятель...полностью>>

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів біологія

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Головне управління змісту освіти

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПРОГРАМИ

ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

БІОЛОГІЯ

6 – 11

класи

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України

№ 1/1 1-3580 від 22.08.2001)

Київ 2001

Затверджено Міністерством освіти і науки України

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

БІОЛОГІЯ

6–11 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

гуманітарного і природничо-математичного

напрямів навчання

БІОЛОГІЯ

1011 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

з поглибленим вивченням біології

БІОЛОГІЯ

811 класи

Програми підготували:

Біологія. 611 класи: П. Балан, Л.Ващенко, А.Вихренко,

О.Данилова, В.Курсон, М.Макарчук, Н.Матяш, С.Морозюк

Біологія. 1011 класи: О.Данилова, В.Курсон, Н.Матяш

Біологія. 811 класи: П. Балан, Ю.Вервес, В.Войцицький,

М.Кучеренко

Відповідальна за випуск

начальник відділу природничо-математичної та

технологічної освіти Головного управління змісту освіти

Міністерства освіти і науки України Л.Ващенко

© Міністерство освіти і науки України, 2001

© Академія педагогічних наук України, 2001

© П. Балан, Л.Ващенко, А.Вихренко та ін., 2001

Електронна версія

Інститут засобів навчання АПН України

ПРОГРАМИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

БІОЛОГІЯ

6—11 класи

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Шкільний курс «Біологія» покликаний стати провідни­ком гуманістичних ідей, екологічного способу мислення, здо­рового способу життя, формувати компетенції, яких потре­бує сучасне життя.

До основних компетенцій, що характеризують цілісну особистість, відносять:

соціальні, пов'язані з готовністю брати на себе відпо­відальність, бути активним у прийнятті рішень, у суспільному житті, у регулюванні конфліктів ненасильницьким шля­хом, у функціонуванні й розвитку демократичних інститутів суспільства;

полікультурні, що стосуються розуміння несхожості людей, поваги до їхньої мови, релігії, культури;

комунікативні, що передбачають опанування важли­вим у роботі й суспільному житті усним та писемним спілку­ванням, оволодіння кількома мовами;

 • інформаційні, зумовлені зростанням ролі інформації в сучасному суспільстві, передбачають оволодіння інформа­ційними технологіями, уміннями здобувати, критично осмислювати і використовувати різноманітну інформацію;

 • саморозвитку та самоосвіти, пов'язані з потребою і готовністю навчатись як у професійному відношенні, так і в
  особистому та суспільному житті;

 • компетенції, які реалізуються в прагненні й здатності до раціональної продуктивної, творчої діяльності.

Шкільний предмет «Біологія» належить до освітньої галузі «Природознавство», яка передбачає формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-науко­ву картину світу, роль і місце людини в довкіллі, її мо­ральну відповідальність за збереження природи і цивілі­зації в цілому.

Функції шкільного курсу «Біологія» в системі освіти ви­значаються, насамперед, специфікою предмета, в основі якого лежить наука про природу. Людина — частина при­роди, її існування можливе за умови встановлення гармо­нійних стосунків з довкіллям і дбайливого ставлення до нього.

Завдання шкільного предмета «Біологія»:

 • оволодіння знаннями про структуру і принципи фун­к-ціонування живих систем як відображення картини біологічної реальності, їх онто- і філогенез; взаємозв'язки між живими системами, неживою природою; оволодіння методологією наукового пізнання;

 • формування вмінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого як унікальної частини біосфери;

 • засвоєння знань про застосування біологічних закономір-ностей у різних сферах культури;

 • оволодіння вміннями самостійного вивчення основних понять, законів, біологічних закономірностей; умін­нями спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи; застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія, педагогіка);

 • розвиток розумових здібностей та якостей особистості (теоретичного стилю мислення, пізнавального інтересу, уяви, уваги, пам'яті тощо), прагнення до самоосвіти;

— формування емоційно-ціннісного ставлення до приро­ди, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінно­стей.

Сучасна біологічна освіта і навчання спираються на такі вихідні положення:

 • логіка пізнання забезпечує розвивальний характер на­вчання і формування теоретичного мислення учнів;

 • теоретичні узагальнення є провідними змістовими еле­ментами;

 • особистісно зорієнтований процес навчання ґрунтується на гуманістичних засадах і забезпечує рівневу диференціацію;

 • використання сучасних технологій навчання.

Вивчення шкільного предмета «Біологія» здійснюється за такими змістовими лініями:

— методи наукового пізнання;

 • елементно-молекулярні основи життя;

 • організм — біологічна система;

 • розвиток індивідуальний та історичний;

 • різноманітність органічного світу;

 • надорганізмові системи.

Шкільний предмет «Біологія» є цілісним курсом. Його зміст розподіляється за роками навчання таким чином:

 • 6-й клас: розділи 1—4 «Царство Рослини», «Царство
  Гриби», «Царство Дроб'янки», «Організми і довкілля»;

 • 7-й клас: розділ 5 «Царство Тварини»;

 • 8—9-ті класи: розділ 6 «Біологія людини»;

 • 10—11-ті класи: розділи 7—9 «Універсальні власти­вості організмів», «Надорганізмові рівні організації живої
  природи», «Історичний розвиток органічного світу».

На вивчення цих розділів відводиться:

6—8-мі класи — по 68 годин (2 години на тиждень);

9-й клас — 51 година (І півріччя — 1 година на тиждень, II півріччя — 2 години на тиждень);

10-й клас — 34 години (1 година на тиждень);

11-й клас — 68 годин (2 години на тиждень).

Робота над новою редакцією чинної навчальної програ­ми здійснювалася в напрямку спрощення її змісту, звільнення навчальної інформації від надмірної деталізації. Це дало змогу вивільнити час для осмислення учнями навчального матеріалу, самостійної пізнавальної діяльності, виконання лабораторних і практичних робіт, систематизації і узагаль­нення знань, творчої діяльності, самоконтролю знань і умінь. Стисле формулювання понять теми дає змогу вчителю, вра­ховуючи рівень розвитку учнів, творчо планувати вивчен­ня матеріалу, доповнювати і поглиблювати зміст, виділяти час для вступних і узагальнюючих уроків, тематичного та підсумкового оцінювання.

Зміст тем приведений у відповідність з проектом дер­жавного стандарту. До кожної теми програми визначені обов'язкові результати навчання: вимоги до знань та вмінь учнів, що можуть виражатися у різних видах навчальної діяльності (інтелектуальних, практичних тощо). Після ви­вчення теми учень має знати, а, отже, називати, наводити приклади, характеризувати, обґрунтовувати, пояснювати, визначати, розпізнавати, порівнювати, застосовувати знан­ня, робити висновки, дотримуватися правил техніки безпе­ки, правил поведінки в природі тощо. Порівнюючи результати навчальної діяльності учня із запропонованими в про­грамі основними вимогами до знань та вмінь учнів, учитель має змогу оцінити навчальні досягнення учнів.

Навчальний матеріал у програмі генерується навколо ос­новних біологічних ідей: різнорівнева організація живого, цілісність і саморегуляція живих систем, ідея еволюції, взає­мозв'язок будови і функції, взаємозв'язок організму і довкі­лля. Структурування навчального матеріалу навколо них ут­ворює стрижень курсу, що сприяє об'єднанню окремих знань у систему, забезпечує їх інтеграцію і тим самим полегшує розуміння учнями навчального матеріалу, знімає необхідність запам'ятовування великого обсягу знань, сприяє розвитку теоретичного мислення.

Під час конструювання змісту програми враховані сис-темно-структурний і функціональний підходи. Системно-структурний підхід дає змогу вийти за рамки описового характеру процесів живого, пояснити з позицій сучасної на­уки причини їх виникнення, розглядати конкретні поняття як часткові випадки вияву загально біологічних закономірно­стей, спрямувати навчальну діяльність учнів на опанування сутності понять, використання узагальненого підходу для пояснення конкретних процесів.

Функціональний підхід до вивчення живих організмів дає змогу скоротити морфологічні й анатомічні відомості та більше уваги приділити вивченню процесів життєдіяльності організмів різних царств живої природи. Застосування фун­кціонального підходу забезпечує формування уявлення про організм як цілісну систему і зорієнтує учнів на здоровий спосіб життя.

Зміст програми передбачає вивчення біології в 6-му класі розпочати з царства Рослини. Різноманітність представників царства вивчається в порядку ускладнення їх будови, почина­ючи із загальної характеристики таксонів. Особливості будо­ви, процеси життєдіяльності вивчаються з метою розуміння учнями пристосувань організмів до довкілля, їх ролі в природі й житті людини. Процеси життєдіяльності рослин вивчаються у зв'язку з їх внутрішньою будовою в темі «Основні функції рослинного організму», що сприяє кращому розумінню учня­ми взаємозв'язків будови і функцій організму як цілісної си­стеми. Різноманітність рослин у темі «Відділ Покритонасінні» можна вивчати на прикладі двох родин класу Однодольні й двох родин класу Дводольні рослини за вибором вчителя з урахуванням місцевих умов. Розділ «Царство Дроб'янки» можна вивчати після розділу «Царство Гриби», достатньо ознайоми­ти учнів з представниками царства, значенням їх у природі й житті людини. Вивчення біології в 6-му класі закінчується розділом «Організми і довкілля», у якому передбачено ознай­омлення учнів з надорганізмовим рівнем організації живого.

У 7-му класі розділ «Царство Тварини» розпочинається темою «Будова та життєдіяльність тварин», у якій розгляда­ються найбільш загальні закономірності функціонування тваринного організму. У наступних темах вивчаються ос­новні групи тваринного світу. Особливості будови і проце­си життєдіяльності представників царства Тварини вивча­ються з метою з'ясування пристосування організмів до се­редовищ існування, їх ролі в природі й житті людини. Пи­тання систематики тварин, як і рослин, розглядаються на рівні великих таксономічних одиниць (царств, типів, іноді класів). Різноманітність типу Членистоногі вивчаються на прикладі двох рядів класу Ракоподібні, двох рядів комах з неповним перетворенням та трьох рядів комах з повним перетворенням. Різноманітність кісткових риб пропонуєть­ся вивчати на прикладі представників чотирьох рядів, різно­манітність птахів та ссавців — на прикладі п'яти рядів кілегрудих птахів і восьми рядів плацентарних ссавців (за вибо­ром учителя).

Курс «Біологія людини» у 8-му класі передбачає вивчен­ня організму людини за функціональним принципом. Його зміст уточнено, конкретизовано. У змісті курсу «Біологія людини» для 9-го класу відбулися суттєві зміни, пов'язані зі зменшенням кількості годин, відведених на його вивчення (51 год). З програми вилучено розділ «Молекулярні осно­ви», скорочено зміст таких тем, як «Розмноження та індиві­дуальний розвиток», «Вид Людина розумна». Внесено част­кові зміни в послідовність вивчення тем.

В основу змісту біології 10—11-х класів покладено ви­вчення рівнів організації живого (клітинний, організмовий, популяційний, видовий, біогеоценотичний, біосферний). На рівні кожної системи простежуються їх основні ознаки: обмін речовин і енергії, цілісність живих систем, взаємозв'язок з довкіллям. Розпочинається курс біології розділом «Універсальні властивості організмів», вивчаєть­ся хімічний склад організмів, будова і життєдіяльність клітин, функції тканин багатоклітинного організму, функціонування організму як системи. Знання про клітину становить основу розуміння законів спадковості й законо­мірностей мінливості. Цитологічні й генетичні поняття готують учнів до вивчення розмноження та індивідуально­го розвитку організмів. Екологічні закономірності вивча­ються в розділі «Надорганізмові рівні організації живої природи». Завершується курс розділом «Історичний роз­виток органічного світу». Знання біологічних закономірно­стей розширюються, поглиблюються знаннями про фак­тори еволюції, адаптації як результату еволюційного про­цесу. Сучасна система рослинного і тваринного світу вив­чається на рівні великих таксонів.

Практичну частину програми становлять лабораторні та практичні роботи. Лабораторні роботи є важливою, обов'язковою складовою уроку біології і, залежно від змісту матеріалу, що вивчається, рівня підготовки учнів, навчально-матеріальної бази, можуть виконуватися різни­ми способами: демонстраційно, фронтально, групою або індивідуально. Виконуються лабораторні роботи, як пра­вило, на етапі вивчення нового матеріалу і мають на меті опанування учнями понять теми, формування загально-навчальних та спеціальних умінь. Оцінювання навчаль­них досягнень учнів здійснюється вибірково або всіх учнів класу.

Урок, на якому проводиться практична робота, є уроком формування практичних умінь і навичок. Уміння застосову­вати теоретичні знання на практиці мають обов'язково оці­нюватися вчителем.

Лабораторні роботи, позначені в програмі зірочкою, вико­нуються за вибором учителя з урахуванням матеріально-тех­нічних можливостей, можуть бути замінені демонстрування.

Програма дає право вчителю творчо підходити до реалі­зації її змісту, добирати об'єкти для вивчення та включати в зміст освіти приклади зі свого регіону. Враховуючи рівень підготовки школярів, інтереси та нахили учнів, учитель може запропонувати свою логіку вивчення матеріалу з методич­ним обґрунтуванням доцільності внесених змін.

Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може бути змінена в межах визначених годин.

Основний матеріал учні повинні засвоїти на уроці. Вия­вити рівень навчальних досягнень учнів покликане оціню­вання, що передбачає аналіз відповіді учня, якість знань,

ступінь сформованості загальнонавчальних і предметних умінь, рівень оволодіння розумовими операціями, досвід творчої діяльності, самостійних оцінних суджень.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за критеріями, наведеними в таблиці.

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів з біології

Рівні

навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

1

2

3

І. Початковий

1

Учень з допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі біологічні об'єкти; стикається з непереборними труднощами під час виконання лабораторних, практичних та інших робіт

2

Учень з допомогою вчителя або підручника наводить елементарні приклади й ознаки біологічних об'єктів; за інструкцією і з допомогою вчителя частково виконує лаборатор-ні та практичні роботи без оформлення

3

Учень з допомогою вчителя або підручника фрагментарне характеризує окремі біологічні об'єкти; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи з частковим їх оформленням без висновків

II. Середній

4

Учень з допомогою вчителя або підручника дає визначення окремих біологічних понять, неповно характеризує загальні ознаки біологічних об'єктів; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи з неповним їх оформленням

1

2

3

II. Серед­ній

5

Учень самостійно дає визначення окремих біологічних понять, з допомогою вчителя або підручника відтворює навчальний матеріал; характеризує загальні ознаки біологічних об'єктів; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись по консультацію до вчителя, оформляє їх, не зробивши вис-новків

6

Учень самостійно, але не повно відтворює навчальний матеріал; характеризує будову та функції окремих біологічних об'єктів, наводить прості приклади; з допомогою вчителя розв'язує прості типові біологічні вправи; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить висновки, що не відповідають меті роботи

Ш.

Достатній

7

Учень самостійно відтворює навчальний матеріал, розкриває суть біологічних понять; розв'язує прості типові біологічні вправи та задачі; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить неповні висновки

8

Учень самостійно відповідає на поставлені запитання; дає порівняльну характеристику явищам і процесам живої природи, розв'язує типові біологічні вправи та задачі, виправляє допущені помилки; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить нечітко сформульовані висновки

9

Учень вільно відповідає на поставлені запитання; самостійно розв'язує біологічні вправи і задачі, виправляє помилки; з допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв'язки; виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить чітко сформульовані висновки

1

2

3

IV.

Високий

10

Учень обґрунтовано відповідає на запитання, передбачені навчальною програмою; самостійно аналізує і розкриває суть біологічних явищ, процесів, узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх виконання, робить логічно побудовані висновки відповідно до мети роботи

11

Учень логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи, оцінює біологічні явища, закони; встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв'язки; ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить обґрунтовані висновки

12

Учень виявляє міцні й глибокі знання з біології, може вести дискусію з конкретного питання з використанням міжпредметних зв'язків, самостійно оцінює та характеризує різноманітні біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них, уміє розв'язувати проблемні завдання; самостійно користується джерелами інформації, рекомендованими вчителем; ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, робить обґрунтовані висновки, справляється з додатковими завданнямиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005; 8-9 класи з поглибленим вивченням біології

  Методичні рекомендації
  8-9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології – “Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів
 2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів географія 5-11 класи

  Документ
  Географічні назви подані з Інструкцією про передачу географічних назв українською мовою (затверджено Департаментом геодезії, картографії та кадастру 21 травня 2001 раку).
 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів рідна мова

  Документ
  Українська мова є державною мовою України, яка для більшості її громадян водночас є і рідною, мовою українського народу, який творив її упродовж багатьох століть.
 4. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів Інформатика 10-11 класи

  Документ
  Програма призначена для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) фізико-математичного, природничого та технологічного профілів. Вона передбачає обов’язковий освітній мінімум підготовки учнів з інформатики у відповідності до проекту
 5. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів

  Документ
  Школи (класи) з поглибленим вивченням хімії — одна з форм диференціації навчання, що покликана розвивати в учнів здібності до хімії, формувати ключові та предметні компетентності, стійкий інтерес до предмета і тим самим створювати

Другие похожие документы..