Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Аудит в современном мире развивался с тех пор, как возникла концепция компании как юридически независимой единицы. Это привело к отделению права собс...полностью>>
'Сказка'
Она была такая многогранная, желанная, интересная, ошеломительная и необходимая, не иссякающая и в то же время утоляющая. Ее жаждали все, хотя это не ...полностью>>
'Публичный отчет'
Представляем вашему вниманию доклад о подотчетности межправительственных органов, международных неправительственных организаций и транснациональных ко...полностью>>
'Пояснительная записка'
к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Жердевского района за 2010 год и ...полностью>>

Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

інститут проблем виховання

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
(1991 – 2006)


НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

КИЇВ

2007


АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1991 – 2006)

НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

КИЇВ

2007

УДК 016:37

ББК 91.9:74

Д 71

Рекомендовано до друку Вченою радою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

(Протокол № 12 від 21.12.2007 р.)

Упорядники:

Пономаренко Л. О., зав. відділу наукової бібліографії Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Зарницька А. А., мол. наук. співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського

Позднякова І. В., гол. бібліограф наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Стельмах Н. А., наук. співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Трикозенко І. Б., провід. бібліограф наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Науковий редактор

Рогова П. І., канд. іст. наук, директор Державної науково-педагогічної

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Науковий консультант

Кононко О. Л., д-р психол. наук, професор, ­заступник директора Інституту проблем виховання АПН України

Бібліографічний редактор

Пономаренко Л.О., зав. відділу наукової бібліографії Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Літературний редактор

Білоцерківець І. П., мол. наук. співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Відповідальні за випуск:

Пономаренко Л.О., зав. відділу наукової бібліографії Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Рецензенти:

Оржеховська В. М., завідувач лабораторії превентивного виховання

АПН України, д-р пед. наук, професор

Докукіна О. М., вчений секретар Інституту проблем виховання

АПН України, канд. пед. наук

Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук. б-ка НПУ ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд.: Пономаренко Л. О. та ін. ; наук. ред. Рогова П. І.; наук. консультант Кононко О. Л. ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. – К., 2007. – 141 с.

Даний науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений становленню та розвитку дошкільної освіти незалежної України впродовж 1991–2006 рр. і має за мету сприяти активізації впровадження інновацій у педагогічний процес, прогресивних підходів щодо виховання дитини дошкільного віку. Видання складається з 10 розділів, матеріали яких висвітлюють нормативно-правову базу України з дошкільної освіти, історію її розвитку, відомості щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах нашої держави за особистісно орієнтованою моделлю, психолого-педагогічні основи розвитку дитини дошкільного віку, спеціальні умови виховання та навчання дітей із вродженими й набутими вадами та ін. Окремо розглянуто взаємозв'язок між сім'єю і дошкільним закладом, питання домашнього та сімейного виховання, моніторингу якості діяльності дошкільних закладів, підготовки, підвищення кваліфікації та самоосвіти працівників дошкільної сфери.

Покажчик призначено для наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів, керівників дошкільних навчальних закладів, вихователів-методистів, фахівців суміжних наук, а також для всіх, хто зайнятий у галузі дошкільної освіти.

© Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 2007.

Зміст

Від упорядників..............................................................................................................................4

Кононко О. Л. Розвиток особистості як пріоритет реформування дошкільної освіти України……………………………………………………………………………………………..10

Розділ 1. Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення системи дошкільної освіти України.................................................................................................................................19

Розділ 2. Становлення і розвиток дошкільної педагогіки як науки...........................................23

Розділ 3. Зміст дошкільної освіти……………………………………………………………......29

3.1. Фізичний розвиток як інтегральна характеристика дошкільника............................29

3.2. Соціально-моральний розвиток дитини дошкільного віку.......................................36

3.3. Розвиток у дошкільника емоційної сприйнятливості та елементарної системи цінностей..........................................................................................................................................46

3.4. Реалізація та збагачення пізнавального потенціалу в дошкільному віці................49

3.5. Мовленнєва особистість як запорука успішної діяльності дошкільника...............59

3.6. Художньо-естетичний розвиток особистості в ранньому онтогенезі.....................69

3.7. Креативний розвиток дошкільника: сутність та сучасні технології.......................76

Розділ 4. Програмно-методичне забезпечення діяльності дошкільних закладів України .....79

Розділ 5. Наступність та перспективність у вихованні та навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку..............................................................................................................85

Розділ 6. Навчання та виховання дітей дошкільного віку з особливими потребами................92

Розділ 7. Виховання дитини дошкільного віку в родині............................................................101

Розділ 8. Психолого-педагогічні основи розвитку дитини дошкільного віку.........................106

Розділ 9. Управління в системі дошкільної освіти.....................................................................114

Розділ 10. Професійна підготовка педагогічних кадрів галузі та підвищення їх кваліфікації......................................................................................................................................120

Іменний покажчик..........................................................................................................................130

Від упорядників

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього. Вимога сьогодення – реформувати освітянську галузь, модернізувати зміст освіти у зв’язку зі змінами державних пріоритетів та світових тенденцій. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002) визначено основні напрями державної політики, серед яких: особистісна орієнтація, впровадження у педагогічну практику компетентнісної парадигми, розвиток системи безперервної освіти та навчання людини протягом життя. Безперервність освіти реалізується шляхом забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних її ступенях. Складовими системи освіти є дошкільна, початкова, загальна середня та вища освіта.

Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою системи безперервної освіти в Україні. Нові підходи до реформування дошкільної освіти відображено в Законі України „Про дошкільну освіту” (2001) та Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (1998). У цих документах зазначено важливість гуманізації цілей і принципів, актуалізовано питання модернізації змісту дошкільної освіти, підкреслено необхідність створення сприятливих умов для розгортання творчих можливостей педагога, збереження дитячої субкультури, культивування специфічних для віку видів діяльності, збалансованості психічного та соціального розвитку дошкільників. Означений підхід ґрунтується на ідеї ампліфікації – оптимального використання дорослими можливостей кожного вікового етапу для повноцінного розвитку особистості, її творчого потенціалу, прагнення до самореалізації. Неможливо переоцінити престиж і значущість дошкільної ланки в системі освіти, враховуючи її специфічність й самоцінність.

Згідно з цим підходом дошкільний заклад кваліфікується як інститут соціального виховання, а не школа для малюків. Його основне призначення – навчити дитину науці життя, сформувати вміння жити у злагоді з довкіллям і з собою, закласти фундамент особистісної культури, основи життєвої компетентності.

Мета дошкільної освіти – різнобічно й гармонійно розвинена, життєздатна, гнучка, свідома дитина, здатна пристосовуватися до вимог та умов життя, орієнтуватися в них, конструктивно на них впливати, здійснювати власний вибір, приймати самостійні рішення.

На виконання Закону України „Про дошкільну освіту” створено Базову програму розвитку дошкільника „Я у Світі”, яка зорієнтована на культуру гідності, на розвинену особистість дошкільника як найвищу цінність. Пріоритет Базової програми – фізично, психічно і соціально здорова дитина, компетентна у сферах життєдіяльності „Природа”, „Культура”, „Люди”, „Я Сам”, здатна задовольняти свої елементарні соціальні та індивідуальні потреби. Основним завданням сучасної дошкільної освіти є озброєння дитини не стільки системою галузевих знань, скільки наукою життя. Суспільству необхідні життєздатні, самостійні, практично умілі, творчі особистості з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, совісті, тому пріоритетним є ціннісний, морально-соціальний розвиток з перших років життя. Нині дошкільні заклади відіграють вирішальну роль у забезпеченні реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичного, розумового і соціального розвитку, продовження освіти.

У будь-якій сфері наукової та практичної діяльності прогрес значною мірою залежить від рівня інформаційного забезпечення. Аналіз публікацій на тему дошкілля свідчить, що вони повністю відображають зміни, які сталися в системі дошкільного навчання та виховання в Україні з часу встановлення державності. Важливою складовою інформаційного забезпечення педагогічної науки є бібліографічні покажчики. Питання розвитку дошкільної освіти України в них досі розглядалися лише частково, зокрема, у щорічних поточних бібліографічних покажчиках „Українська педагогічна бібліографія”, які готує наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, у біобібліографічних покажчиках ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (наприклад, „Алла Михайлівна Богуш”, „Олена Леонтіївна Кононко” тощо). Проаналізувавши вторинну продукцію, упорядники встановили, що бібліографічного покажчика, який би надавав комплексний, глибоко ретроспективний огляд праць з дошкільної освіти України, ще не було створено. Отже, пропоноване видання „Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006)” є першою бібліографічною спробою висвітлити питання дошкілля у незалежній Україні з урахуванням сучасних тенденцій.

Цей науково-допоміжний бібліографічний покажчик має за мету сприяти подальшому розвитку системи дошкільної освіти в Україні, науковим дослідженням в цій галузі, узагальненні передового досвіду та впровадженню його у практику дошкільних закладів.

Покажчик відкриває вступна стаття доктора психологічних наук О. Л. Кононко „Розвиток особистості як пріоритет реформування дошкільної освіти України”, в якій наголошено на головних складових виховання і навчання дошкільника на сучасному етапі розвитку суспільства.

При формуванні змісту бібліографічного посібника було враховано структуру галузі. Покажчик містить 1575 бібліографічних записів, які згруповано у 10 розділах.

Розділ 1 „Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення системи дошкільної освіти України” охоплює законодавчі та нормативні документи України в галузі дошкільної освіти й виховання, які згруповано відповідно до принципу верховенства права.

Зміст розділу 2 „Становлення і розвиток дошкільної педагогіки як науки” становлять публікації про умови та тенденції розвитку ідей дошкільної освіти України, про відомих вітчизняних і зарубіжних учених, які працювали у царині дошкільної педагогіки.

Розділ 3 „Зміст дошкільної освіти” містить інформацію про організацію навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах за особистісно орієнтованою моделлю, основні принципи та вимоги до змісту сучасної дошкільної освіти, впровадження у практику Базового компонента дошкільної освіти та Базової програми розвитку дошкілля „Я у Світі”. Цей розділ складається з підрозділів:

3.1. Фізичний розвиток як інтегральна характеристика дошкільника.

3.2. Соціально-моральний розвиток дитини дошкільного віку.

3.3. Розвиток у дошкільника емоційної сприйнятливості та елементарної системи цінностей.

3.4. Реалізація та збагачення пізнавального потенціалу в дошкільному віці.

3.5. Мовленнєва особистість як запорука успішної діяльності дошкільника.

3.6. Художньо-естетичний розвиток особистості в ранньому онтогенезі.

3.7. Креативний розвиток дошкільника: сутність та сучасні технології.

У розділі 4 „Програмно-методичне забезпечення діяльності дошкільних закладів України” зібрано програми розвитку, виховання і навчання дошкільників, узагальнено матеріали щодо технологій розвинення у дошкільника особистісних якостей, різних форм активності, формування основних видів діяльності – ігрової, трудової, образотворчої, музичної, комунікативної, навчальної. Особливу увагу приділено технологіям виховання і навчання дитини дошкільного віку.

Розділ 5 „Наступність та перспективність у вихованні та навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку” висвітлює підходи до таких аспектів, як „шкільна зрілість” та „готовність до школи”, вимоги до організації виховної діяльності та навчання дітей основам читання, письма, лічби, розв’язування математичних завдань тощо.

Розділ 6 „Навчання та виховання дітей дошкільного віку з особливими потребами” охоплює документи стосовно спеціальних умов розвитку дітей із вродженими і набутими вадами. Навчання і виховання таких дітей спрямовано на коригування їхніх недоліків, просування у загальному розвитку і соціалізації.

Розділ 7 „Виховання дитини дошкільного віку в родині” містить бібліографічні описи публікацій про домашнє та сімейне виховання дітей дошкільного віку, взаємозв'язок між сім'єю та дошкільним закладом у вихованні різнобічно та гармонійно розвиненої особистості.

Розбудова дошкільної освіти є досить складним теоретичним та практичним завданням, яке не лише перебуває у площині дошкільної педагогіки, але й перетинається з різноманітними аспектами загальної та соціальної педагогіки, вікової та педагогічної психології, соціології, соціальної роботи. Окремим напрямом у педагогічній науці є обдарованість дітей, яка розглядається науковцями як складне психологічне явище, невіддільне від особистості. Документи з цих питань зібрано у розділі 8 „Психолого-педагогічні основи розвитку дитини дошкільного віку”.

У документах розділу 9 „Управління в системі дошкільної освіти” розглядаються типи дошкільних закладів, їх функції, актуальні проблеми вдосконалення управління дошкільними закладами, моніторинг якості їх діяльності.

Ефективність навчально-виховного процесу в дошкільному закладі значною мірою залежить від професіоналізму педагога. Він має володіти інноваційними технологіями, новими методами організації життєдіяльності дитини. Тому в покажчику окреме місце займає література з питань підготовки, підвищення кваліфікації, самоосвіти працівників дошкільної сфери, яка зібрана в розділі 10 „Професійна підготовка педагогічних кадрів галузі та підвищення їх кваліфікації”.

До покажчика увійшли друковані матеріали: монографії, автореферати дисертацій, збірники наукових праць, доповіді та повідомлення, публікації з періодичних видань та видань, які продовжуються, українською та російською мовами. За часом видання у покажчик включено документи, опубліковані в Україні в 1991 – 2006 рр.

Матеріал у бібліографічному покажчику згруповано за алфавітом прізвищ авторів або назв праць. У першому розділі документи розміщено за принципом верховенства права, а в межах кожної групи – за алфавітом назв.

У виданні використана суцільна нумерація бібліографічних записів та, у разі необхідності, система посилань.

Для зручності користування до посібника додається допоміжний апарат:

– іменний покажчик;

– список абревіатур;

– передмова;

– схема групування (зміст).

Основними принципами, якими керувалися упорядники покажчика, є науковість, повнота, достовірність у поданні матеріалів.

Покажчик створено в АБІС „ІРБІС” на основі баз даних ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Наукові співробітники ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського висловлюють щиру подяку працівникам наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за участь в експерименті щодо корпоративного створення вторинної продукції у програмі ІРБІС та надання електронних бібліографічних записів з питань дошкільної освіти, з яких 400 було внесено до цього покажчика.

При підготовці бібліографічного посібника використано фонди Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, національні бібліографічні покажчики.

Бібліографічний опис здійснено згідно із чинними державними стандартами України.

Покажчик призначено для наукових працівників, дослідників, викладачів, студентів, аспірантів, керівників дошкільних навчальних закладів, вихователів-методистів, фахівців суміжних наук, а також для всіх, хто зайнятий у галузі дошкільної освіти.

Відгуки та пропозиції стосовно бібліографічного покажчика надсилайте на адресу:

* Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

директору П. І. Роговій

вул. М. Берлинського, 9,

м. Київ-60, 04060

(440-35-48

e-mail: dnpb@i.uaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Диплом
  Синявський В. В., канд. пед. наук, ст. н. сп., ст. наук. співробітник відділу психології профорієнтації та психології особистості Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України
 2. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Бібліографічний покажчик наукових праць

  Документ
  У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників і здобувачів Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти АПН України, створеного 25 травня 1994 р.
 5. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського до 10-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України

  Документ
  Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл.

Другие похожие документы..