Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
о проведении VI открытой олимпиады по вопросам избирательного права, законодательства о референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, социальными...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
В Методическом пособии изложены цель и основные задачи курсовой работы, на решение которых ориентируются студенты при выполнении курсовой работы. При...полностью>>
'Методические рекомендации'
В настоящее время проблема готовности ребенка к школе является наиболее актуальной. Это связанно с тем, что в школе за последнее время произошли серь...полностью>>
'Доклад'
Я учитель русского языка и литературы, но, кроме того, много лет вела кружок по православной культуре, факультатив по знакомству со Священным Писание...полностью>>

Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік факультет медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Т. в. о. проректора з навчальної роботи

професор Ю. Т. Ахтемійчук

«____»­­­­­_________________2010 р.

Робоча навчальна програма

з медичної біології

на 2010-2011 навчальний рік

факультет – медичний № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

спеціальність – 5. 110102 “Сестринська справа”

кваліфікація – медична сестра

освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

кафедра – медичної біології, генетики та гістології

курс – I

семестр – I

лекції – 20 год.

практичні заняття – 38 год.

самостійна робота студентів – 30 год.

диференційований залік – 2 год (І семестр)

всього – 90 год.

Чернівці, 2010 р.

Робоча навчальна програма складена доцентом кафедри Черновською Н.В. та асистентом Висоцькою В.Г. на підставі Програми з медичної біології для студентів вищих медичних закладів I-IV рівнів акредитації спеціальність 5. 110102 “Сестринька справа”; кваліфікації – медична сестра; освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст. Затвердженої заступником директора Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України О.П. Волосовцем (Київ, 2006 р.).

Схвалено на методичній нараді

кафедри медичної біології, генетики та гістології

“___”________­ 2010 р. (протокол №­ ___)

В. о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик

Схвалено предметною методичною комісією

з медико-біологічних дисциплін фізіологічного

та фізико-хімічного профілю

“___” _______ 2010 року (протокол № ____)

Голова предметної комісії,

професор C. С. Ткачук

Мета: Вивчення медичної біології сформує у медичних сестер цілісні уявлення про закономірності розвитку живої природи, про рівні організації життя на Землі і місце людини в системі природи, про закономірності спадковості і мінливості, завдання і проблеми антро­погенетики, про особливості функціонування системи паразит-господар і вплив паразита на організм людини, про взаємовплив людини і середовища. Забезпечення фундаментальної теоретичної і практичної підготовки сприятиме активній участі сестер в організації лікувально-профілактичної роботи.

Медичні сестри повинні знати:

 • структурні рівні організації спадкового матеріалу;

 • закономірності спадковості і мінливості на молекулярному, клітинному рівнях та рівні організму;

 • механізм реалізації генотипу в фенотип;

 • типи взаємодії генів і явище множинного алелізму;

 • мінливість та її форми;

 • методи вивчення спадковості людини в нормі і при спадкових захво­рю­ваннях;

 • онтогенез і філогенетичну обумовленість вад розвитку;

 • цикли розвитку паразитів і патогенний вплив на організм людини;

 • методи діагностики і профілактики паразитарних інвазій;

 • закономірності взаємодії організмів з середовищем;

 • екологічні проблеми і роль людського суспільства.

Медичні сестри повинні вміти:

 1. працювати із світловим мікроскопом;

 2. визначати паразитів та стадії їх розвитку на мікропрепаратах;

 3. розв’язувати ситуаційні задачі на діагностику паразитарних і спадкових захворювань;

 4. проводити профілактику паразитарних і спадкових захворювань;

 5. володіти методами ранньої діагностики спадкових захворювань (метод статевого хроматину, метод навантаження та інші);

 6. складати і аналізувати родоводи;

 7. виконувати завдання (виготовлення тимчасових мікропрепаратів, визна­чення групової належності донорської крові, складання логічних схем).

Медичні сестри повинні оволодіти практичними навичками:

 • роботи зі світловим мікроскопом;

 • мікроскопії готових і тимчасових препаратів;

 • визначення груп крові за АВО-системою;

 • визначення статевого хроматину;

 • визначення основних паразитів на різних стадіях розвитку (яйця, личинки, головки, членики) за морфологічними особливостями;

 • організації доцільних заходів особистої та громадської профілактики.

Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення

медичної біології

Для вивчення медичної біології, паразитології та генетики студенти мають мати базові знання середньої школи з предметів "Тварини", "Людина та її здоров’я", "Загальна біологія".

Зміст навчальної програми

Медична біологія як фундаментальна дисципліна є теоретичною базою медицини, основою підготовки медсестри-бакалавра, має велике значення при вивченні теоретичних і клінічних дисциплін. Викладання цих предметів відіграє важливу роль у вивченні людини як біологічного та соціального обєкта. Звертається особлива увага на вивчення біологічних закономірностей, властивих людині, стосовно до практики охорони здоровя.

Програма має на меті вивчення специфічних механізмів, які зумовлюють біологічну індивідуальність, гомеостаз, онто- та філогенез. Крім фунда­мен­тальної біологічної підготовки, студенти опановують навики, які необхідні для практичної роботи медсестри.

В програмі розглядаються молекулярно-генетичний, клітинний та онтогенетичний рівні організації життя з урахуванням сцепифіки організму лю­дини, біологія клітини, розмноження та основи генетики людини. Матеріал викладено таким чином, щоб отримані знання були тісно пов’язані з подальшим вивченням спадкової патології на теоретичних та клінічних кафедрах й могли бути використані в практичній діяльності.

Достатньо розкриваються медико-біологічні аспекти екології людини, що повинно забезпечити формування екологічного мислення у медичних сестер. В цьому розділі тваринний світ показаний як компонент екологічного середовища людини і надається значна увага вивченню життєвих циклів паразитів, різних форм взаємовідношень між ними та організмом людини, походження та еволюції паразитизму, шляхів зараження, методів діагностики, профілактики паразитозів. Вивчення різних питань паразитології важливе ще й тому, що велика кількість паразитарних захворювань досить поширена серед населення.

Також розглядаються питання взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку, вчення про ноосферу та вплив діяльності людей на біосферу в цілому й її складові частини.

Програма складена так, що впродовж навчального року в зв’язку із запровадженням поточного та рубіжного контролю знань з основних підрозділів дисципліни виконується дві підсумкових контрольних робіт. Також врахо­вується те, що поряд із загальнотеоретичною підготовкою студенти повинні оволодіти практичними навичками, необхідними для подальшого навчання й самостійної роботи медсестри.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

з медичної біології для студентів I курсу медичного факультету № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “сестринська справа” кваліфікації медична сестра (молодший спеціаліст)

на 2010-2011 навчальний рік

К-сть годин

Тема. Зміст

Наочне забезпечення

1.

2

Вступ до курсу медичної біології. Біологія – наука про живу природу. Сутність життя. Рівні організації живої природи. Людина в системі природи. Біосоціальна природа лю­дини. Медицина в плані теорії – загальна біоло­гія. Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на клітинному рівні.

Таблиці, слайди

2.

2

Спадковий апарат клітини. Реалізація спадкової інформації. Структурні компоненти ядра та цитоплазми. Будова гена про- та еукаріотів. Етапи біосинтезу білка. Спад­ковість. Структурні рівні організації спадко­вого матеріалу. Ген – одиниця спадко­вості. Властивості, функції гена. Закономірності успадкування, встановлені Г.Менделем. Статис­тичний характер менделівських зако­номір­ностей. Менделюючі ознаки людини.

Таблиці, слайди

3.

2

Організмів рівень організації генетичної інформації. Закономірності успадкування менделюючих ознак у людини. Взаємодія генів.

Геном, генотип, фенотип, генофонд. Взаємодія алельних генів: домінування, непов­не домі­нування, зверхдомінування, кодомінування; від­нос­ність домінування. Пене­трантність, експре­сивність генів. Гено- і фенокопії. Генетика груп крові систем АВ0, резус та ін. Взаємодія неалельних генів: полімерія, комплементар­ність, епі- та гіпостаз. Плейотропія. Поняття про мульти­факторіальні хвороби, полігенні хвороби. Зчеплене успадкування генів.

Таблиці, слайди

4.

2

Хромосомна теорія спадковості Генетика статі. Хромосомна теорія спадковості (Т.Г. Морган та ін.). Кросин­говер. Гени аутосом, статевих хромосом. Ознаки зчеплені зі статтю, залежні від статі, обмежені статтю. Гемізиготність. Генетика статі. Механізми генетичного визначення та дифе­ренціація статі в розвитку. Пере­визначення статі. Балансова теорія визна­чення статі. Мін­ли­вість. Теорія мута­цій. Спонтанний та індуко­ваний мутагенез. Канцерогенез. Тератогенез. Поняття про імуно­генетику.

Таблиці, слайди

5.

2

Основи генетики людини. Методи генетики людини

Людина як специфічний об’єкт генетичного аналізу. Генетичні та цитологічні карти хромо­сом людини. Методи вивчення спад­ковості людини: генеалогічний, близню­ковий, цито­ге­нетичний, дерматогліфічний, імунологічний, біо­хімічний, ДНК-аналіз, попуційно-статис­тич­ний, гібридизації сома­тич­н­их клітин, моделю­ван­ня. Сучасний стан досліджень геному люди­ни.

Таблиці, слайди

6.

2

Спадкові хвороби людини. Хромосомні та генні хвороби людини. Цитогенетичні механізми синдромів при пору­шеннях аутосом: «котячого крику», Патау, Едвардса, Дауна. Цитогенетичні механізми син­дромів при порушеннях статевих хромосом: Клайнфельтера, трисоміі та тетрасомії по Х-хро­мосомі, Шерешевського-Тернера, полісомії по У-хромосомі. Принципи лабораторної діагнос­тики хромо­сомних хвороб.

Хвороби обміну білків, вуглеводів, ліпідів, ну­клеїно­вих кислот, мінеральних речовин. Прин­ципи лабораторної діагностики генних (моле­кулярних) хвороб. Медико-генетичні аспекти сім’ї. Пренатальна діагностика спадкових хвороб. Завдання медико-генетичного консуль­тування. Роль медичної сестри в роботі медико-генетичної консультації.

Таблиці, слайди

7.

2

Медико-біологічні основи паразитизму. Медична протозоологія. Найпростіші - паразити людини

Різноманітність тваринного світу. Форми спів­відношень між організмами; паразитизм як екологічне явище. Взаємовідношення паразита і хазяїна. Адаптація паразитів. Життєві цикли пара­зитів. Основні, проміжні господарі. Специ­фічні і механічні переносники. Трансмісійні і природно-вогнищеві паразитарні та інфекційні хвороби.

Характерні риси організації, медичне значення. Тип Sarcomastigophora. Характерні риси орга­ні­зації та медичне значення. Клас Lobosea. Дизентерійна амеба, кишкова амеба, ротова амеба. Клас Zoomastigophorea. Види: збудники сонної хвороби, шкірного та вісцерального лейшманіозу, трихомонади урогенітальна та кишкова, лямблії. Тип Apicomplexa. Клас Spo­rozoea. Види: токсоплазма, збудники малярії людини. Тип Ciliophora. Клас Litostomatea. Вид балантидій. Морфофункціональні особливості, шляхи зараження патогенний вплив. Методи лабораторної діагностики і профілактики та роль медичної сестри в їх проведенні.

Таблиці, слайди, схеми

8-9.

4

Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви - паразити людини.

Поняття про гельмінти та гельмінтози. Гео- і біогельмінти.

Тип Plathelminthes. Загальна характеристика і роз­поділ на класи. Клас Trematodes. Характе­ристика класу. Патогенні форми: печінковий сисун, котячий сисун, ланцетоподібний сисун, клонорхіс, легеневий сисун, шистозоми. Клас Cestoidea. Характеристика класу. Патогенні форми: неозброєний ціп’як, озброєний ціп’як, карликовий ціп’як, ехінокок, альвеокок, стьожак широкий. Тип Nemathelminthes. Загальна характерис-тика типу. Клас Nematoda. Патогенні представники: аскарида людська, волосоголов людський, трихінела, гострик, анкілостома, некатор, вугри­ця кишкова, Морфологія, цикли розвитку, розповсюдження, шляхи зараження, патогенний вплив. Методи лабораторної діагностики, профілактики трематодозів, цестодозів та нематотозів, роль медичної сестри в їх проведенні.

Таблиці, слайди, макропрепарати

10.

2

Медична арахноентомологія.

Членистоногі – паразити і переносники збудників захворювань людини

Тип Arthropoda. Характеристика типу, медичне значення. Клас Crustacea. Характе­ристика, зна­чення деяких видів як про­міжних господарів гельмінтів. Клас Arachnoidea.

Характеристика, медичне значення отруйних павуків та скорпіонів. Кліщі – збудники хвороб, переносники та природні резервуари збудників хвороб. Кліщі акарі- та паразитіформні (корос­тя­ний свербун, іксо­дові кліщі/собачий, тайговий), аргасові кліщі. Морфологічні особливості, цикли розвитку, заходи боротьби та профілак­тики укусів. Значення трансоваріальної передачі збудників хвороб.

Клас Insecta. Характеристика класу. Комахи як ектопаразити, збудники та переносники збудни­ків хвороб, отруйні форми. Ряди комах, які мають медичне значення.

Таблиці, слайди, кінофільм

Всього: 20 год.

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри медичної біології, генетики

та гістології

«____»__________ 2010 (протокол № _____ )

В. о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з медичної біології для студентів I курсу медичного факультету № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “сестринська справа” кваліфікації медична сестра (молодший спеціаліст) на 2010-2011 навч. рік

п/п

к-сть год

Тема. Зміст

Наочне обладнання

1.

2

Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях.

Вивчаються еволюційно обумовлені структурні рівні організації життя і значення цих уявлень для медицини; вивчається будова світлового мікроскопа.

Набуваються навички приготування тимчасових мікропрепаратів; вивчення і описування тимчасових і готових мікропрепаратів

Мікроскопи, мікропрепа­рати

2.

2

Структурно-хімічна і функціональна організація евкаріотичних клітин

Вивчаються функціональні властивості клітини, її хімічний склад, клітинні мембрани, органели та включення цитоплазми.

Набуваються навички приготування тимчасових мікропрепаратів включень та деяких органоїдів клітини і описування постійних мікропрепаратів органоїдів та включень клітини.

Мікроскопи, мікропрепара­ти, таб­ли­­ці

3.

2

Спадковий апарат клітини. Вивчається ядро як центральний інфор­мацій­ний апарат клітини, його структу­ра, каріотип лю­дини і нуклеїнові кисло­ти: ДНК і РНК, реплі­кація ДНК. Реалізація генетичної інформації – біосинтез білка.

Набуваються навички розв’язуван­ня задач з молекулярної біології.

Підбірка ситуаційних задач з молекулярної генетики

4.

2

Життєвий цикл клітини. Поділ клітин.

Вивчається життєвий цикл клітин, способи поділу соматичних і статевих клітин (мітоз, амітоз, мейоз).

Набуваються навички приготування тимчасових та описування готових мікропрепаратів мітозу в рослинних і тваринних клітинах.

Мікроскопи,

мікропрепара­ти,

таблиці

5.

2

Закономірності успадкування при моно-, ди- та полігібридному схрещуванні

Вивчаються принципи гібридологіч­ного ана­лізу, закони Г. Менделя та їх цито­логічні осно­ви, причини відхи­лень від очікуваного розщеплення ознак.

Набуваються навички розв’язуван­ня ге­не­тич­них задач на моно-, ди- та полі­гіб­рид­не схрещування

Таблиці, динамічні екранні посібники, підбірка ситуаційних генетичних задач

6.

2

Взаємодія генів. Множинні алелі. Успад­ку­вання груп крові

Вивчається механізм і результати взає­мо­дії алель­них (повне, неповне домі­ну­ван­ня, зверх­домінування, кодомінуван­ня) і неалельних (полі­мерія, комплемен­тарність, епі- та гіпостаз) генів, генетика груп крові у людини; формується понят­тя про тканинну та видову специфіч­ність білків, їх антигенні властивості, про предмет і завдання імуногенетики.

Набуваються навички визначення групо­вої на­леж­ності за системою АВО (донорська кров), розв’язування ситуа­цій­них задач на успад­кування груп крові систем АВО, Rh, MN, на різні форми взаємодії генів.

Таблиці, динамічні моделі, набори стандартних сироваток для визначення груп крові за систе­мою АВ0, си­туацій­ні генетичні задачі

7.

2

Генетика статі. Успадкування ознак, зчеп­лених зі статтю

Вивчається механізм різних типів визна-чення статі (сингамного, прогамного, епігамного), балансова теорія визначен­ня статі, детермі­нація статі у людини, успадкування і прояв ознак, обмежених статтю, залежних від статі.

Набуваються навички розв’язування ситуацій­них задач на успадкування ознак, зчеплених зі статтю

Таблиці, ситуаційні генетичні задачі

8.

2

Методи генетики людини

Вивчаються принципи методів антро­­­­по­­гене­тики (близню­ко­вого, ге­неало­гічного, популяційно-ста­тис­тич­ного), особли­вості людини як об’єк­ту генетичного аналізу.

Набуваються навички визначення складання родоводів вміння застосувати знання методів антропо­генетики у практиці медико-генетич­ного консуль­тування. Розв’язування задач на закон Харді – Вайнберга.

Таблиці, мікроскопи

9.

2

Хромосомні хвороби. Цитогенетичний метод діагностики.

Вивчається характеристика, класифіка­ція (Ден­верська номенклатура), методи дослід­ження каріотипу людини; меха­нізм успад­ку­вання та розвитку хвороб, пов’язаних з геном­ними мута­ціями ауто­сом і статевих хромосом, з хромосом­ними абераціями.

Набуваються навички вивчення мікро­пре­парату «Каріотип людини», дифе­рен­ційного застосування методів ан­тро­­погенетики у діагностиці хромо­сом­них хвороб, вміння скла­дати і аналі­зувати ідіограми з метою діагнос­тики хромо­сомної патології

Таблиці, діапроектор, слайди, мікроскопи, мікропрепарати

10.

2

Генні хвороби. Біохімічний метод та ДНК – діагностика. Медико-генетичне консультування.

Вивчається механізм виникнення моле­ку­ляр­них хвороб людини, суть генних хвороб вугле­водного, аміно­кис­лот­ного, білкового, ліпід­ного, міне­раль­ного та обміну нуклеїнових кис­лот на прикладах конкретних нозологічних одиниць; можли­­­вості пренатальної діагностики спад­кових хвороб; основи медико-гене­тичного кон­суль­­тування, медико-гене­тичні аспекти сім’ї.

Набуваються навички складання та аналізу ро­до­водів, вміння врахувати дані про пенетрант­ність генних захво­рювань людини у прогно­зу­ванні народ­ження здо­рового (хворого) потом­ства на прик­ладі розв’я­зування ситуаційних задач.

Таблиці, діапроектор, діапозитиви, підбірка ситуаційних задач

11.

2

Розмноження. Форми, біологічна сутність і цитологічні основи статевого розмноження

Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу

Вивчається еволюція форм розмноження організмів, стадії гаметогенезу, будова статевих клітин, запліднення. Вивчаються загальні закономірності та регуляція онтогенезу. З’ясовується роль генетичної інформації в індивідуальному розвитку організму, причини і сутність критичних періодів розвитку людини, вплив радіаційного забруднення на онтогенез, тератогенний ефект інших чинників.

Набуваються навички вивчення і описування тимчасових і готових мікропрепаратів статевих клітин. Набуваються навички описування мікропрепаратів окремих стадій індивідуального розвитку тваринних організмів, обгрунтування подібності онтогенезу тварин і людини, оволодіння елементами санітарно-просвітньої роботи з метою профілактики вад розвитку людини.

Мікроскопи,

мікропрепара­ти, таблиці

муляжі роз­вит­ку ланцетника,

моделі на плівці «Зародки хребетних»,

вологі препарати деяких вад розвитку людини, діапроектор, слайди

12.

2

Підсумкове заняття з генетики

Використовуються два варіанти контро­лю кін­цевих знань:

1.Письмова контрольна робота:

а) білет з 10 теоретичних питань;

б) ситуаційна задача;

2.Тестовий комп’ютерний контроль

Білети, підбір­ка генетичних ситуаційних задач, тести для машинно­го контролю

13.

2

Основи медичної паразитології. Еко­ло­гія най­прос­тіших. Паразитичні сарко­до­ві та джгу­тикові

Засвоюються основні поняття, терміни пара­зитології, принципи класи­фікації пара­зитів, уяв­лення про поход­жен­ня парази­тизму, прин­ципи взаємодії пара­зита і хазяїна, про інтенсивність та екстенсивність інвазії.

Вивчаються особливості організації, жит­­тє­ві цик­ли паразитичних сарко­дових. (кишкової та дизентерійної амеб), джгутикових (трихомонад, три­па­носом, лейшманій, лям­блій), шляхи зара­жен­ня людини, пато­ген­ний вплив, особливості ла­бо­раторної діагностики та профілактики відповідних інвазій.

Набуваються практичні навички визна­чен­ня видової належності кишкової та дизен­те­рійної амеб за морфологічними особли­вос­тями цист та вегетативних форм, ідентифікації лям­блій, лейшманій, трипаносом, трихо­мо­над за їх морфологічними ознаками за до­помо­гою цитологічних методів до­слід­ження; прове­дення лабора­торної діа­гнос­­тики і профі­лактики відпо­відних за­хво­рювань; розв’я­зування ситуацій­них задач з викорис­танням алгоритмів.

Мікроскопи, мікропрепара­ти, таблиці, під­бірка ситуацій­них задач

14.

2

Споровики – паразити людини. Паразитич­ні інфузорії

Вивчаються особливості організації, життєві цик­ли малярійного плазмодія (Pl.vivax, Pl.ma­lariae, Pl.ovale, Pl.falcipa­rum), токсо­плаз­ми, їх патогенне зна­чен­ня, методи диференційної лабо­раторної діагностики і основи профі­лак­тики малярії і токсо­плазмозу.

Набуваються навички виявлення ма­ля­рійних плазмодіїв у мазку крові хво­рого і визначення стадії розвитку ши­зо­н­та, видової належності малярій­них плаз­модіїв, видової розробки за­ходів про­філактики малярії і токсо­плазмозу, розв’язування ситуаційних за­дач (у т.ч. з ви­ко­рис­танням алгорит­мів). Вивчаються особли­вості морфології, життєвих цик­лів, шляхи зараження лю­дини, патоген­ний вплив парази­тич­них інфузорій, осно­ви лабораторної діа­гнос­тики і профілактики балантиді­азу.

Набуваються навички розпізнавання деяких представників інфузорій на гото­вих і тимча­сових мікропрепаратах, роз­роб­ки заходів про­фі­лактики баланти­діа­зу, розв’язування си­туаційних задач (у тому числі з вико­ристанням алгоритмів)

Мікроскопи, мікропрепарати таблиці, під­бірка ситуаційних задач

15.

2

Екологія типу Плоскі черви. Сисуни – пара­зити людини

Вивчаються морфофізіологічні особли­вості і цикли розвитку сисунів – пара­зитів людини, па­то­генний вплив, основи лабораторної діагнос­тики і профі­лак­тики трематодозів.

Набуваються вміння розрізняти сисунів деяких видів - паразитів людини, здійс­нювати лабо­раторну діагностику і про­фі­­лактику відповід­них трематодозів, розв’язувати ситуаційні задачі (у т.ч. з використанням алгоритмів)

Мікроскопи, мікропрепарати таблиці, підбір-ка ситуаційних задач

16.

2

Клас Стьожкові черви – збудники цестодозів людини

Вивчаються морфофізіологічні особли­вості, життєві цикли озброєного, неозбро­­єного, кар­ли­­кового ціп’яків, ехі­но­­кока, альвеокока, стьо­жака широ­кого, шляхи зараження людини, патоген­ний вплив, основи лабораторної діагнос­­тики і профілактики відповідних цесто­дозів.

Набуваються вміння розрізняти деякі види цестод на мікро- і вологих препа­ратах, здійсню­вати диференційну лабо­ра­торну діагнос­тику, розробляти заходи профілактики цестодозів, розв’я­зувати ситуаційні задачі

Мікроскопи, мікропрепаратитаблиці, підбір-ка ситуаційних задач, вологі пре­па­рати, діапозитиви

17.

2

Екологія типу Круглі черви. Круглі черви – збуд­ники нематодозів людини

Визначаються характерні риси організації, жит­тєві цикли та медичне значення круглих червів, заходи боротьби, принципи лабораторної діа­гностики та основи профілактики аска­ри­дозу, ентеробіозу, трихоцефа­льозу, анкі­ло­стомозу, трихінельозу, стронгілоїдозу.

Набуваються навички розпізнавання ви­дів не­матод за їх морфологічними особли­востями на мікро- і макро­пре­па­ра­тах, вміння здійснювати лабо­ра­торну діагностику і розробляти заходи профі­лак­тики окремих нематодозів

Мікроскопи, мікропрепарати таблиці, підбір-ка ситуаційних задач, вологі препарати, діапозитиви

18.

2

Екологія типу Членистоногі. Клас Рако­по­дібні. Клас Павукоподібні. Медичне зна­чення

Вивчаються риси прогресивної органі­зації типу Членистоногі та значення представників класів Ракоподібні і Паву­ко­подібні як ектопаразитів, збудни­ків, переносників і природних резерву­арів збудників захворювань людини.

Набуваються вміння розрізняти стадії роз­­витку кліщів (на прикладі собачого клі­ща), розроб­ляти заходи профілак­тики ко­рости, розв’язу­вання ситуацій­них за­дач.

Мікроскопи, мікропрепарати таблиці, підбір-ка ситуаційних задач, вологі препарати, діапозитиви

19.

2

Екологія та медичне значення класу Комахи

Набуваються вміння визначити підвиди люд­ської воші, площицю, блоху, блощицю; розріз­няти малярійного і звичайного комарів на всіх стадіях розвитку і за морфологічними особли­востями імаго.

Підсумкове заняття з медичної паразитології

Перевіряється і оцінюється кінцевий рівень на­бу­тих теоретичних знань і практичних навичок.

Використовується два варіанти конролю рівня кінцевих знань:

1.Письмова контрольна робота:

а) 10 теоретичних питань;

б) мікропрепарат.

2.Тестовий комп’ютерний контроль

Мікроскопи, мікропрепарати таблиці, підбір-ка ситуаційних задач, вологі препарати, діапозитиви.

Білети, мікроскопи, контрольні мікропрепарати

20.

2

Диференційований залік

Проводиться у письмовій формі. Кожен сту­дент отримує завдання, яке включає теоретичне запитання, визначення та описування мікро­препарата з медичної біології і розв’язу­вання ситуаційної задачі з медичної генетики.

Білети, мікроскопи, контрольні мікропрепарати підбірка ситуаційних задачСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма конференції «Актуальні питання клінічної медицини» програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині» програма конференції «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english)»

  Документ
  9 Програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині» Програма конференції «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english)»…… 7 Матеріали конференції «Актуальні питання теоретичної медицини» .
 2. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році

  Документ
  1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах
 3. Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік

  Документ
  Роботу місцевих органів виконавчої влади у 2010 році зосереджено на забезпеченні стабільності та створенні умов подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливого інвестиційного клімату,
 4. Навчальні програми 31 Інформаційні листи 33 Методичні рекомендації 34 Винахідницька та інноваційна діяльність 35 Конференції, проведені на базі Університету 38

  Методичні рекомендації
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) є одним із найстаріших і найбільших вищих медичних навчальних закладів України.
 5. Програма реформ та інфраструктура їх реалізації. Соціальна політика. Державні фінанси

  Документ
  Традиційно консорціум незалежних аналітичних центрів здійснює моніторинг діяльності нової влади та оцінює результати її роботи. Такий моніторинг є комплексним аналізом кроків різних гілок влади та їх оцінкою з точки зору відповідності

Другие похожие документы..