Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский универ...полностью>>
'Программа'
Ведущий: Карнавал – это уличный праздник, который проводится в европейских городах. Во время шествия толпа веселится, танцует, звучат шутки, смех. Мо...полностью>>
'Документ'
В качестве основного преимущества социалистической экономики перед экономикой рыночной прежде объявлялась плановость хозяйствования, противопоставляе...полностью>>
'Реферат'
В быту используют разнообразные электрические при­боры и машины. По способу преобразования электри­ческой энергии бытовые приборы делят на электронаг...полностью>>

Східноукраїнський національний університет (8)

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Інститут післядипломної освіти та дистанційного

навчання

Сєвєродонецьке відділення

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ІПОДН СНУ ім В.Даля

Плахута Г.Г.

"_____"_______________2009р.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів дисципліни "Контролінг "

для спеціальності «Менеджмент організацій» 7.050201.

(підготовка)

“УХВАЛЕНО“

методичною радою

Сєвєродонецького Відділення

Інституту післядипломної

освіти і дистанційного навчання

Протокол № __ від ________

Голова ради __________Н.М. Полякова

«_____»________________2009р

Сєвєродонецьк 2010

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни „Контролінг" для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» на основі Освітньо-професійної програми та Робочого навчального плану підготовки спеціаліста напряму 0502 «Менеджмент», спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій».

Методичні рекомендації склала ст.викладач Г.О.Овчіннікова

Вступ

Пропоновані методичні вказівки для самостійної роботи студентів розроблені для студентів спеціальності 7. 050201 «Менеджмент організацій» заочної форм навчання і містять план засвоєння матеріалу, ключові поняття та терміни¸ тестові завдання¸ питання для самоконтролю.

Мета вивчення дисципліни “Контролінг” — засвоїти сучасні знання теоретичних засад контролінгу, поглиблене вивчення економічних категорій, їх закономірностей та тенденцій розвитку, методологій контролінгу.

Головна мета самостійної роботи студентів полягає в активізації їх систематичної роботи, індивідуалізації навчання, підвищення якості засвоєння навчальної дисципліни.

Мета проведення самостійних занять з курсу Контролінг ” — допомагати студентам у підготовці та закріпленні теоретичних аспектів дисципліни з питань:

 • Завдання та основні елементи контролінгу;

 • Заходи, направлені на забезпечення безперервного процесу контролю витрат та їх зниження;

 • Основні етапи планування та бюджетування у системі контролінгу.

Розв’язання завдань для самостійних занять спрямоване на набуття таких практичних навичок та вмінь:

 • Орієнтуватись у потоці економічної інформації;

 • Проводити системний аналіз діяльності підприємства та його підрозділів;

 • Проводити класифікацію об'єктів контролінгу;

 • Будувати системи планування і бюджетування в системі контролінгу на підприємстві;

 • Застосовувати методи стратегічної й оперативної діагностики фінансово-господарського стану підприємства.

Тема: Сутність і концепція контролінгу

План засвоєння матеріалу

 1. Передумови формування й розвитку контролінгу.

 2. Поняття і причини появи контролінгу на сучасних підприємствах.

 3. Сутність контролінгу і його складові.

 4. Мети, задачі, інструменти й функції контролінгу.

 5. Основні елементи фінансового контролінгу.

 6. Вузлові компоненти концепції контролінгу.

Ключові поняття та терміни

 • Контролінг

 • концепція контролінга

 • Спеціальні функції контролінгу

 • контролінговая інформація;

 • специфічна (що коментує) функція;

Тестові завдання

Тест

Основні функції контролінгу— це...

 1. залучення капіталу;

 2. інформаційне забезпечення та планування;

 3. контроль та координація;

 4. управління кредиторською та дебіторською заборгованістю;

 5. управління грошовими потоками.

Відповідь: 1;2;3;4;5.

Тест

Яка з перелічених функцій не є функцією контролінгу

 1. прогностична;

 2. стимулююча;

 3. комунікаційна;

 4. аналітична

Відповідь: 1;2;3;4.

Тест

Контролінг - це:

а) внутрішньогосподарський облік;

б) аналіз господарської діяльності;

в) контроль;

г) планування;

д) синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування.

Відповідь: а;б;в;г;д

Тест

Основою метою контролінгу є:

а) забезпечення ліквідності підприємства;

б) забезпечення конкурентноздатності підприємства;

в) забезпечення фінансової стійкості підприємства;

г) забезпечення прибутковості підприємства.

Відповідь: а б; б в; а в; а г;

Тест

Контролінг орієнтований перш за все на:

а) планування діяльності підприємства;

б) прийняття управлінських рішень;

в) інформаційну підтримку процесів прийняття управлінських рішень;

г) прогнозування діяльності підприємства.

Відповідь: а;б;в;г;д;г

Тест

До функцій контролінгу належать:

а) облік;

б) контроль і регулювання;

в) аналітична;

г) управління;

д) планування;
є) аналіз;

ж) координування.

Відповідь: а;б;в;г;д;є; ж;

Тест

До основних причин появи та розвитку контролінгу належать:

а) перехід України до ринкових відносин;

б) нестабільність зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на
діяльність підприємства;

в) необхідність вивчення попиту на товари (роботи, послуги);

г) збільшення обсягу інформації, необхідної для управління;

д) ускладнення предметного змісту інформації, необхідної для
управління;

є) функціонування підприємств на принципах самоокупності і самофінансування.

Відповідь: а;б;в;г;д;є;

Тест

До завдань оперативного контролінгу належать:

а) визначення фінансового результату;

б) порівняння планових і фактичних результатів;

в) вивчення попиту на товари (роботи, послуги);

г) мотивація і створення систем інформації для прийняття поточних
управлінських рішень;

д) розробка альтернативних стратегій;

є) аналіз економічної ефективності інвестицій.

Відповідь: а;б;в;г;д;є;

Тест

До завдань стратегічного контролінгу належать:

а) керівництво при плануванні і розробці бюджетів;

б) участь у встановленні кількісних і якісних цілей підприємства;

в) аналіз економічної ефективності інвестицій;

г) визначення всієї сукупності підконтрольних показників відповідно до встановлених поточними цілями;

д) визначення "вузьких" і пошук слабких місць.

Відповідь: а;б;в;г;д;

Тест

Основна ціль оперативного контролінгу:

а) забезпечення стійкого фінансового стану підприємства;

б) забезпечення фінансової незалежності підприємства;

в) забезпечення прибутковості;

г) забезпечення прибутковості і ліквідності.

Відповідь: а;б;в;г;

Тест

Основна ціль стратегічного контролінгу:

а) забезпечення виживання підприємства;

б) проведення антикризової політики недопущення банкрутства;

в) забезпечення прибутковості і ліквідності;

г) забезпечення прибутковості;

д) забезпечення стійкого фінансового стану підприємства.

Відповідь: а;б;в;г;д;

Тест

Предметом контролінгу є:

а) макроекономічні процеси в країні;

б) мікроекономічні процеси на підприємстві;

в) мікроекономічні процеси і явища на підприємстві та макроекономічні процеси в країні, які безпосередньо впливають на економіку підприємства;

г) комерційна діяльність.

Відповідь: а;б;в;г;

Тест

Найважливішими об'єктами контролінгу є:

а) виручка від реалізації;

б) витрати підприємства;

в) центри відповідальності;

г) витрати і центри відповідальності;

д) фінансовий стан підприємства;
є) прибуток підприємства.

Відповідь: а;б;в;г;д;є;

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає сутнісна характеристика терміну контролінг?

 2. Визначте причини, що викликали інтерес до контролінгу.

 3. Які передумови формування і розвитку контролінга як інформаційної системи?

 4. Чи правомірно ототожнення понять "управлінський облік", "контролінг", "внутрішньогосподарчий облік"?

 5. Яка суть трансформації завдань бухгалтерського обліку?

 6. Висловіть власну думку про проблему ділення бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський.

 7. У чому схожість і відмінність інформації фінансового і управлінського характеру в системі бухгалтерського обліку?

 8. У чому виявляється трансформація завдань управління?

 9. Розкрити суть поняття "концепція контролінга", перерахувати основні її елементи.

 10. Як значення контролінга в управлінні бізнесом?

 11. Дати визначення контролінга, розкрити його мету і завдання функціонування.

 12. Перерахувати функції контролінга. У чому виявляється специфічна (що коментує) функція контролінга?

 13. Дати порівняльну характеристику оперативного і стратегічного контролінга.

Література до теми

 1. [14, с. 8-16 ]

 2. [18, с. 7-15 ]

 3. [20, с. 8-21 ]

 4. [22, с. 5-18 ]

 5. [26, с. 4- 14 ]

 6. [27, с. 9- 37 ]

Тема: Контролінг у системі керування підприємством. Інформаційне забезпечення контролінгу.

План засвоєння матеріалу

 1. Стадії управлінського циклу.

 2. Місце й роль контролінгу в керуванні підприємством.

 3. Взаємозв'язок контролінгу з функціями керування.

 4. Формування контролінгової інформації.

 5. Вимоги до пропонованої інформації.

 6. Класифікація джерел інформації.

 7. Система показників інформаційного забезпечення керування фінансово-економічною діяльністю, формована з внутрішніх джерел.

 8. Система інформаційного забезпечення, формована на базі зовнішніх джерел.

Ключові поняття та терміни

 • Релевантна інформація.

 • інформаційне забезпечення

 • інформаційні потоки

 • інформаційні системи

Тестові завдання

Тест .

Система раннього попередження та реагування включає...

1) визначення індикаторів раннього попередження;

2) розрахунок граничних значень індикаторів і безпечних інтервалів їх зміни;

3)бенчмаркінг;

 1. бюджетний контроль;

 2. бюджетування.

Відповідь: 1;2;3;4;5.

Тест

Підприємство бажає замінити старе обладнання. Вкажіть, які дані є релевантними для прийняття такого рішення:

а) ліквідаційна вартість старого обладнання;

б) можлива ціна продажу старого обладнання;

в) накопичений знос старого обладнання;

г) ціна придбання нового обладнання.

Відповідь:а.б; б.в; а,г; б,г;

Тест

Основна мета управлінського обліку:

а) визначення прибутку з метою оподаткування;

б) надання інформації для прийняття управлінських рішень;

в) визначення результатів центрів відповідальності;

г) диференціація витрат.

Відповідь: а;б;в;г;

Тест

Головна вимога до інформації в управлінському обліку:

а) достовірність;

б) точність;

в) релевантність;

г) репрезентативність.

Відповідь: а;б;в;г;

Тест

Яка частота складання звітності в управлінському обліку?

а) щоквартально;

б) щомісячно;
в)щодекадно;

г) в міру необхідності.

Відповідь: а;б;в;г;

Тест

Основними споживачами інформації, яку надає управлінський облік, є:

а) банки;

б) керівник підприємства;

в) податкова інспекція;

г) керівники підрозділів.

Відповідь: а,б; б,в; в,г; б,г;

Тест

Основним об'єктом управлінського обліку є:

а) підприємство загалом;

б) центри відповідальності;

в) види витрат;

г) проекти.

Відповідь: а,б,в; б,в,г; а,в,г,;а,б,г;

Тест

Теоретичною базою для управлінського обліку є:

а) нормативні акти;

б) економічна теорія;

в) теорія прийняття управлінських рішень;

г) теорія економічної статистики.

Відповідь: а,б; б,в; в,г; б,г;

Тест

За об'єктами обліку виділяють:

а) облік за видами витрат;

б) облік за центрами витрат;

в) облік за повною собівартістю;

г) облік, диференційований за базами розподілу витрат.

Відповідь: а,б,в; б,в,г; а,в,г; а,б,г;

Тест

За повнотою включення витрат до собівартості виділяють:

а) облік за центрами витрат;

б) облік за повною собівартістю;

в) облік, диференційований за базами розподілу витрат;

г) директ-костинг.

Відповідь: а,б; б,в; в,г; б,г;

Тест

За інтерпретацією поняття витрат виділяють:

а) директ-костинг;

б) облік за нормативною собівартістю;

в) облік за центрами витрат;

г) стандарт-костинг.

Відповідь: а,б; б,в; в,г; б,г;

Тест

Ведення управлінського обліку на підприємстві:

а) вимагається законодавством для всіх підприємств;

б) застосовується за рішенням керівництва;

в) вимагається законодавством, але тільки для великих підприємств з
чисельністю працівників понад 2000 чол.;

г) вимагається законодавством тільки для об'єднань підприємств.

Відповідь: а;б;в;г;

Тест

Виберіть найбільш раціональний склад служби контролінгу:

а) контролер - фахівець з ціноутворення;

б) начальник служби контролінгу;

в) контроллер - технолог;

г) контроллер - фахівець з обліку витрат;

д) контролер - фахівець з управлінського обліку;

є) контролер - фахівець з інформаційних систем.

Відповідь: а,б,в,г; а,г,д,є; а,б,г,є; б,в,д,є; б,г,д,є;

Тест

Основними вимогами до інформації, які збирається в системі контролінгу є:

а) повнота;

б) обов'язковість;

в) релевантність;

г) достовірність;

д) альтернативність.

Відповідь: а,б,в; а,г,д; а,в,г; б,в,г; б,г,д;

Тест

До обов'язків контролера - технолога відносять:

а) розробка форм збору аналітичної інформації по підприємству загалом;

б) розрахунок аналітичних показників роботи цехів і підприємства в цілому;

в) економічна експертиза управлінських рішень по підприємству загалом;

г) обробка та аналіз одержаних даних, розробка нормативів витрат по цехах і підтримка їх актуальності;

д) розробка процедур передачі даних з бухгалтерії в службу контролінгу.

Відповідь: а,б; а,д; б,г; в,г; б,д;

Тест

До обов'язків контролера - фахівця з управлінського обліку відносять:

а) розробка процедур передачі даних з бухгалтерії в службу контролінгу;

б) розрахунки і обґрунтування витрат на автоматизацію контролінгової роботи;

в) обробка та аналіз одержаних даних, розробка нормативів витрат по цехах і підтримка їх актуальності;

г) контроль за збором і аналізом фактичної облікової інформації в службі контролінгу;

д) оптимізація документообігу на підприємстві.

Відповідь: : а,б; а,г; а,д; б,г; в,г; б,д;

Тест

До обов'язків контроллера-фахівця з інформаційних систем відносять:

а) оптимізація документообігу на підприємстві;

б) розробка процедур передачі даних з бухгалтерії в службу контролінгу;

в) розрахунки і обґрунтування витратна автоматизацію контролінгової роботи;

г) розробка форм збору аналітичної інформації по підприємству загалом;

д) розробка пропозицій по оптимізації облікового процесу в бухгалтерії з позиції аналітичної служби.

Відповідь: а,б; а,г; а,в; б,г; в,г; б,д;

Тест

Корисність інформації у контролінгу полягає у тому, що:

а) інформація повинна бути корисною;

б) ефект від використання інформації повинен перекривати витрати на її отримання;

в) інформація не повинна вимагати значних зусиль для її тлумачення;

г) інформація повинна допомагати приймати управлінські рішення.

Відповідь: а;б;в;г;

Тест

Релевантність інформації у контролінгу полягає у тому, що:

а) інформація не повинна вимагати значних зусиль для її тлумачення;

б) інформація повинна допомагати приймати управлінські рішення;

в) інформація повинна бути корисною;

г) ефект від використання інформації повинен перекривати витрати
на її отримання.

Відповідь: а;б;в;г;

Тест

Джерелами групового опору при впровадженні контролінгу на підприємстві можуть бути:

а) інерція структур;

б) загроза статусу групи;

в) загроза порядку розподілу ресурсів, що склався, всередині підприємства;

г) звички і страх перед невідомістю;

д) відчуття безпеки.

Відповідь: а,б,в; а,г,д; а,в,г; б,в,г; б,г,д;

Тест

Джерелами індивідуального опору при впровадженні контролінгу на підприємстві можуть бути:

а) загроза порядку розподілу ресурсів, що склався, усередині підприємства;

б) звички і страх перед невідомістю;

в) інерція структур;

г) відчуття безпеки;

д) загроза статусу групи.

Відповідь: а,б; а,г; б,в; б,г; в,г; б,д;

Питання для самоконтролю

 1. Перерахуйте і охарактеризуйте стадії управлінського циклу.

 2. Визначити місце і роль контролінга в системі управління підприємством.

 3. Чому контролінг (не) можливо визначити як обліково-аналітичну підсистему в системі управління підприємством?

 4. Визначте ступінь взаємозв'язку контролінга з функціями управління.

 5. Визначте ступінь використання інформації фінансового і нефінансового характеру в рамках контролінга.

 6. Перерахуйте основні етапи формування контролінгової інформації в розрізі основних функцій управління.

 7. Назвіть і охарактеризуйте етапи циклу ухвалення управлінських рішень.

 8. Яка роль контролінга в ухваленні управлінських рішень?

 9. Перерахувати основні типи управлінських рішень, що приймаються за допомогою контролінгової інформації.

 10. Дати визначення наступним поняттям: "інформаційне забезпечення", "інформаційні потоки", "інформаційні системи".

 11. Проаналізувати існуючі інформаційні потоки на підприємстві з метою оптимізації всієї системи інформаційних потоків.

 12. Яка основна мета і призначення інформаційних потоків?

 13. У чому полягає ієрархічний принцип побудови підсистеми обліково-економічної інформації в системі управління підприємством?

 14. Для чого необхідна інтегрована обробка обліково-економічної інформації?

 15. Які вимоги пред'являються до підсистеми "Контролінг" на рівні вхідної і вихідної інформації?

 16. Чи можливо формування інформаційних потоків контролінга в невідладженій системі інформаційних потоків підприємства? Обгрунтувати.

 17. У чому виявляється інформаційний взаємозв'язок підсистеми "Контролінг" з підсистемою "Маркетинг"?

 18. Охарактеризувати рух інформаційних потоків контролінга в розрізі функцій управління.

 19. Перерахувати і охарактеризувати організаційні елементи контролінга.

 20. Яка послідовність дій при здійсненні робіт по впровадженню контролінга в систему управління підприємством?

Література до теми

 1. [14, с. 40-49 ]

 2. [18, с. 103-128 ]

 3. [20, с. 84-140 ]

 4. [22, с. 30-36 ]

 5. [26, с. 108-118 ]

 6. [27, с. 16-33 ]

Тема: Методичне забезпечення й інструментарій оперативного й стратегічного контролінгу .

План засвоєння матеріалу

 1. Сутність оперативного контролінгу.

 2. Мета й задачі оперативного контролінгу.

 3. Методологічні аспекти оперативного контролінгу.

 4. Основні підконтрольні показники системи оперативного контролінгу.

 5. Сутність стратегічного контролінгу.

 6. Мета й задачі стратегічного контролінгу.

 7. Напрямку в аналізі стратегічного контролінгу.

 8. Система стратегічного інформаційного забезпечення.

 9. Відмінні риси оперативного й стратегічного контролінгу.

Ключові поняття та терміни

 • оперативний контролінг

 • стратегічний контролінг;

 • Фази стратегічного планування.

 • Стратегічний контроль.

Тестові завдання

Тест.

Оперативний фінансовий контролінг включає...

 1. бюджетний контроль;

 2. систему раннього попередження та реагування;

 3. довгострокове планування;

 4. складання бюджету реалізації;

 5. визначення основних немонетарних фінансових цілей.

Відповідь: 1;2;3;4;5.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Східноукраїнський національний університет (7)

  Конспект
  4.2. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.
 2. Східноукраїнський національний університет (36)

  Конспект
  4.2. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.
 3. Східноукраїнський національний університет (12)

  Диплом
  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" складені на основі Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та робочого навчального плану спеціальності 6.
 4. Східноукраїнський національний університет (31)

  Конспект
  Однією з найголовніших складових успіху економічно розвинутих країн світу (США, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Канада, Швеція та ін ) є використання менеджменту, тобто науково обґрунтованої та якіс­но побудованої системи
 5. Східноукраїнський національний університет (3)

  Диплом
  Методичні вказівки складені на основі Освітньо професійної програми підготовки спеціаліста за напрямком «Облік та аудит» і «Фінанси», та робочого навчального плану спеціальностей: 7.
 6. Східноукраїнський національний університет (11)

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації розглянуті і ухвалені на засіданні Методичної Ради Сєвєродонецького відділення Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Другие похожие документы..