Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
Особенности и своеобразие развития советской физики неизбежно связаны с особенностями исторического развития страны, с эволюцией перехода от индивиду...полностью>>
'Документ'
5 7,5-18,5 * 1500 804 0 * - - - ; 30 * 3 87990 * - - - 37 * 3 100830 * - - - 45 * 3 107150 * - - - 10 ; 30 * 1500 79100 * * * * 37 * 1500 84480 * * * ...полностью>>
'Документ'
Москва встретила XVIII век в обстановке перемен и реформ. Несмотря на то, что в 1713 году Петр лишил Москву статуса столицы, она оставалась центром э...полностью>>
'Рабочая учебная программа'
моделировать поведение экономических субъектов (как потребителя, так и производителя), обеспечивающее эффективное использование ограниченных ресурсов ...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 геологія Затверджено (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет

Кафедра гідрогеології та інженерної геології

Укладач: доцент Чомко Д.Ф.

ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.040103 – геологія

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 18

від 17 травня 2007року

Зав. кафедри

_____________Кошляков О.Є.

Декан факультету

_____________Вижва С.А.

Київ – 2007

Робоча навчальна програма з дисципліни «Хімічний аналіз води»

Укладач: кандидат геологічних наук, доцент Чомко Дмитро Федорович.

Лектор: кандидат геологічних наук, доцент Чомко Дмитро Федорович.

Викладач: асистент Аксьом Олексій Сергійович

Погоджено

з науково-методичною комісією

«15» червня 2007р.

__________________________

ВСТУП

Дисципліна “Хімічний аналіз води” є спеціальною дисципліною, орієнтованою на підготовку бакалаврів геології, які спеціалізуються в галузі гідрогеології. Дисципліна викладається на І курсі у ІІ-му семестрі в обсязі 126 годин, з них лекцій 51 година, лабораторні роботи – 17 годин, самостійна робота – 58 годин. Форма підсумкового контролю – іспит у ІІ-ому семестрі.

Метою викладання дисципліни “Хімічний аналіз води” є ознайомлення студентів, що навчаються за ОКР бакалавр геології за спеціалізацією «гідрогеологія» з основними уявленнями про походження вод, в т.ч. підземних на Землі, фізичні та хімічні властивості води, водно-фільтраційні властивості гірських порід, хімічний склад води (макро-, мікрокомпоненти та ін.), визначення вмісту у воді деяких корисних та шкідливих компонентів та методики їх проведення, загальні гігієнічні вимоги до якості питних вод, що базуються на фундаментальних розробках циклу природничих наук: географії, хімії, біології, основ гідрології. До завдань курсу належить розгляд початкових теоретичних передумов поведінки певних мікро-, мікрокомпонентів, другорядних компонентів та ін. у воді в процесі кругообігу (в т.ч. і геологічного), різних варіантів проведення хімічного аналізу конкретного компоненту, а також різних варіантів графічного зображення результатів хімічного аналізу в залежності від потреб.

Предметом вивчення є водні ресурси країни, які змінюють свій хімічний склад в залежності від конкретних умов транзиту та місця розташування, а також потужний інструментарій як для визначення хімічного складу цих вод, так і логічного зображення результатів аналізу.

Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни „Хімічний аналіз води” студенти повинні:

знати:

 • теорії походження вод;

 • фізичні та хімічні властивості вод;

 • водно-фільтраційні властивості гірських порід;

 • хімічний склад підземних вод;

 • міграційні властивості макрокомпонентів води;

 • вплив компонентів хімічного складу вод на організм людини;

 • різні варіанти графічного зображення хімічного аналізу води;

 • хімічні та санітарно-гігієнічні вимоги для питних вод.

вміти:

 • визначати фізичні та хімічні показники води;

 • визначати тип походження підземних вод.

 • обрати спосіб графічного зображення хімічного аналізу води;

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі.

Спеціальна навчальна дисципліна „Хімічний аналіз води” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра геології за спеціалізацією «гідрогеологія». Ця дисципліна є базовою для вивчення в подальшому таких дисциплін, як „Гідрогеологія”, „Регіональна гідрогеологія”, „Методика гідрогеологічних досліджень”, „Геохімія”.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна „Хімічний аналіз води” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Форми поточного контролю:

 • класні самостійні письмові роботи на протязі семестру - 20 балів;

 • модульні контрольні роботи (на семестр 2 контрольні роботи по 20 балів) - 40 балів;

Підсумковий контроль: іспит – 40 балів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується за наступною формулою.

Змістовий модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Комплексний підсумковий модуль

(КПМ) - іспит

Підсумкова

оцінка

(ПО)

Вагові коефіцієнти (%)

30%

k1=0,3

30%

k2=0,3

40%

kісп.=0,4

100%

Максималь-на кількість балів

100

100

100

100

Оцінка(бали)

30

30

40

100

(60 + 40)

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 - «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 - «задовільно» («достатньо);

65-74 - «задовільно»;

75-84 - «добре»;

85-89 - «добре» («дуже добре»);

90-100 - «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів (тобто в сумі менше 36 підсумкових балів), то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав всі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „Хімічний аналіз води”.

Навчально-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

лабораторні

самост. робота

Змістовий модуль І

Гіпотези походження води та її властивості”

1

Хімічний аналіз води як частина гідрогеологічних знань. Історія розвитку та сучасний стан.

2

2

2

Розповсюдження води на Землі. Гіпотези походження. Запаси води та проблема прісної води.

4

2

4

3

Короткі відомості проводу як речовину. Специфічні властивості води. Структурні моделі води.

4

4

4

Вода як розчинник. Сутність процесу. Види дисперсних систем.

2

2

4

5

Фізичні та хімічні властивості води.

4

4

6

Загальний кругообіг води на Землі. Баланс води на Землі. Розподіл води по геосферах. Геологічний кругообіг.

4

2

4

7

Вода в земній корі. Запаси води. Види води. Теорії походження підземних вод.

6

2

8

Модульна контрольна робота 1 (1-ша декада квітня)

2

Разом

28

8

30

Змістовий модуль ІІ

Хімічний склад підземних вод. Визначення, систематизація та обробка”

8

Зв'язок хімічного складу з фізичними та водно-фільтраційними властивостями гірських порід.

4

2

4

9

Хімічний склад підземних вод.

4

4

10

Методики проведення та типи хімічних аналізів води

4

2

4

11

Визначення макрокомпонентного хімічного складу води. Небезпечні компоненти.

2

4

12

Систематизація та обробка результатів хімічного аналізу води.

2

2

4

13

Фактори та процеси формування хімічного складу підземних вод.

2

4

14

Вимоги до якості питних вод

3

3

4

Модульна контрольна робота 2 (3-тя декада травня)

2

Разом

23

9

28

Всього

51

17

58

Загальний обсяг 126 год, у тому числі –

Лекцій – 51 год,

Лабораторні роботи – 17 год,

Самостійна робота58 год.

Змістовий модуль 1. „Гіпотези походження води та її властивості”

Тема 1 Хімічний аналіз води як частина гідрогеологічних знань. Історія розвитку. (2 год.)

Лекція 1. Хімічний аналіз води як частина гідрогеологічних знань. Історія розвитку. – 2 години.

План лекції:

 • Хімічний аналіз води як частина гідрогеологічних знань.

 • Історія розвитку.

Деякі відомості про підземні води люди мали ще в сиву давнину. Ці знання розширювалися і поглиблювалися зі зростанням практичних потреб суспільства. Хімічний аналіз води, як такий, що виник на стику декількох наук (гідрогеологія, хімія, гідрологія) став використовуватися порівняно недавно, але цьому передувала багатовікова практика його розвитку.

Початкові дані простежуються напевно ще з часів кам'яного віку до кінця XVII ст. У IV – III тисячоліттях до н. е. в долинах річок Тигру та Євфрату, Нілу, а також в Індії та Китаї сформувалися стародавні культури, де вже вміли розшукувати та використовувати підземні води для пиття та зрошення земель, робили досить простий хімічний аналіз води. Будувалися складні іригаційні системи. Є відомості, що в VIII ст. до н. е. у Вавілоні (Месопотамія) для водопостачання легендарних садів Семіраміди використовувалася підземна вода з величезного колодязя за допомогою спірального черпака. В Афінах у IV ст. до н. е. міський водопровід використовував підземну воду з колодязів великого діаметра і водозабірних галерей. Скіфи в IV – III ст. до н. е. будували колодязі глибиною 15-20 м. Є відомості, що в Китаї в IV ст. до н. е. для видобування води використовувалися станки ударно-канатного буріння. У передгір`ї Копетдагу, на Кавказі відомі підземні галереї (кяризи), що були збудовані в I ст. до н. е. Чудові водопроводи стародавнього Риму (I – II cт. н.е.) перекачували поряд з поверхневими і джерельні води.

Стародавній Рим забезпечувався питною водою за допомогою дев'яти акведуків загальною довжиною 443 км, в тому числі водопровідних мостів – 50 км. Вода йшла по каналах вистелених свинцем. Загальне споживання води становило 1000 дм3/доб на людину. Основний об'єм води потрапляв у терми, яких тут нараховувалося близько 800. Відомі терми Каракалли (211 – 217 рр. н.е.) недалеко від Колізею. Площа їх становила 12 га і одночасно тут могло перебувати близько 2500 осіб. До складу терм входило: зала для потіння (тепідаріум), один басейн з холодною, три басейни з гарячою водою, чотири гімнастичних зали, дві площадки для спортивних ігор, буфет, бібліотека і стадіон. Ще більш грандіозними були терми Діоклетіана. Вони мали 3 тис. купалень, 3 плавальних басейни з проточною водою, один з яких мав довжину 1,5 км. Тут могло зразу митися 3500 осіб. Терми оброблялися дорогоцінним мармуром, єгипетським гранітом, порфіром, поли устелялися мозаїкою, зали прикрашалися статуями відомих атлетів. Причому перед використанням води, та в період використання робився її „хімічний” аналіз.

Тобто, як видно, ще в далекій давнині люди вміли розшукувати, видобувати та розрізняти якість підземної води.

Література [2]

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Початкові дані про розвиток хімічного аналізу.

 2. Можливості використання результатів хімічного аналізу.

Література [2]

Тема 2 Розповсюдження води на Землі. Гіпотези походження. Запаси води та проблема прісної води (4 год.)

Лекція 2. Розповсюдження води на Землі. Гіпотези походження. – 2 години.

План лекції:

   • Розповсюдження води на Землі.

   • Гіпотези походження води на земній кулі.

   • Роль води у процесах, що протікають на Землі.

Розповсюдження води на Землі. Вода покриває 71% поверхні Землі. Об`єм Світового океану – 1,338 млрд. км3. Якби цю воду рівним шаром розподілити по поверхні Землі, то потужність цього шару була б 3,0 км. Найглибша океанічна западина - Маріанська, яка має глибину 11020 м, але це всього-на-всього 17/10000 радіуса геоїда.

Гіпотези походження води на земній кулі Звідки взялася на Землі вода?

Існує декілька гіпотез походження води на Землі. Більшість вчених вважає, що походження води тісно пов`язане з походженням самої Землі.

Згідно з однією з гіпотез, вода у вигляді молекул Н2О знаходилася у вихідному матеріалі первинної газо-пилуватої хмари, а потім і в стародавній атмосфері Землі.

За іншою версією вода утворилася з первинних атомів гідрогену (Н) та оксигену (О) після утворення протопланет з газопилуватої хмари. Із підвищенням температури та дегазацією надр, а також у процесі диференціації речовини на геосфери відбувалася міграція легких елементів із надр Землі. При сприятливих умовах із них утворювалися молекули водню та кисню, а потім і молекули води.

Є гіпотеза біохімічного походження води на Землі. Згідно з нею, вода утворилася вже після створення Землі як планети. Під впливом жорсткого космічного та сонячного випромінювання з неживої матерії утворилася органічна. Встановлено, що при утворенні однієї молекули нуклеїнових кислот утворюються дві молекули води.

Є гіпотези позаземного походження води.

Роль води у процесах, що протікають на Землі. Вода - унікальний розчинник, і ця здатність обумовила грандіозний переніс та перерозподіл речовини на Землі. Вона сприяє механічному та хімічному вивітрюванню порід на суші, переносу суспензованої і розчиненої речовини в моря та океани і утворенню нових гірських порід. За всю історію геологічного розвитку Землі більша частина материків зруйнована і винесена водними потоками в моря та океани. Об’єм осадових порід в морях та океанах в 6..7 разів перевищує об’єм суші, що виступає над рівнем Світового океану.

Вода є одним з головних факторів утворення рельєфу Землі. Геологічна робота води, яка тече, складається із розмиву (ерозії), змиву, переміщенню продуктів ерозії (транспортування) і відкладення переміщених продуктів (акумуляція). Завдяки діяльності текучої води утворюються яри і балки, лощини й ущелини, формуються долини річок, похилі передгірські рівнини і межгірські западини тощо.

Величезна роль діяльності вод морів та океанів на образ Землі. Під діяльністю морського прибою змінюються контури материків. Величезні маси води в безперервному русі руйнують гірські породи берегів, переміщують і стирають продукти руйнування, відкладають їх у вигляді осадів.

Література [1, 2, 10]

Лекція 3. Запаси води та проблема прісної води – 2 години.

План лекції:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 геологія Затверджено (2)

  Документ
  Дисципліна “Організація господарчо-питного водопостачання” є спеціальною дисципліною, орієнтованою на підготовку бакалаврів геології, які спеціалізуються в галузі гідрогеології.
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 геологія (спеціалізації „геологія" та „геофізика")

  Документ
  Дисципліна “Загальна геологія” є базовою нормативною дисципліною для спеціальностей „Геологія” та „геофізика”, що викладається на І курсі у 1-му та 2-ому семестрі в обсязі 252 годин, у тому числі лекцій – 70 годин, лабораторних робіт
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 геологія (спеціалізації „гідрогеологія" та „геохімія")

  Документ
  Дисципліна “Загальна геологія” є базовою нормативною дисципліною, що викладається на І курсі у І-му та ІІ-ому семестрі в обсязі 252 годин. Форма підсумкового контролю – залік у І-ому семестрі та іспит у ІІ-ому.
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 геологія, спеціалізація гідрогеологія та геофізика

  Документ
  Дисципліна “Історична геологія з основами палеонтології” є базовою нормативною дисципліною, при підготовці фахівців за ОКР бакалавр геології, що викладається на ІІ курсі у І-му семестрі в обсязі 252 годин, в тому числі лекції - 72 год.
 5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 «Геологія» (спеціалізація: «геологія» І «геофізика»)

  Документ
  Дисципліна «Безпека життєдіяльності» є базовою нормативною дисципліною, що викладається на І курсі у першому семестрі в обсязі 72 години, з них лекцій – 36 год.

Другие похожие документы..