Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Защита диссертации состоится 14 ноября 2007 года в 12.00 на заседании диссертационного совета К 212.226.02 при ГОУ ВПО «Томский государственный педаг...полностью>>
'Кодекс'
Ефективний обмін інформацією між постачальниками й споживачами усіх видів товарів і послуг є життєво важливим для українського суспільства. З метою н...полностью>>
'Документ'
О рекламе: федеральный закон РФ от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.02.2006): (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011) Собрание за...полностью>>
'Документ'
В строке «дополнительные команды инициализации» прописываем параметры полученные у оператора связи, СИМкарта которого используется для подключения к ...полностью>>

Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик для абітурієнтів спеціальності 010101 «Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.

ПРОГРАМА співбесіди

З ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФАХОВИХ МЕТОДИК

ДЛЯ абітурієнтів СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.010101 «Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка»

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки

«молодший спеціаліст»,

що вступають на навчання за скороченим терміном підготовки

МИКОЛАЇВ – 2012

Розробник: д.п.н., проф. Степанова Т.М.

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти

Протокол № 3 від 11 жовтня 2011 року

Затверджено на засіданні вченої Ради факультету психології

Протокол № 3 від 19 жовтня 2011 року

Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів або вступних випробувань.

1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реформаційні зміни в системі дошкільної освіти, надання їм державно-національної спрямованості, вимагають під психолого-педагогічної науки пошуку нових шляхів вдосконалення рівня підготовки фахівців дошкільного профілю. Модернізація сфери освіти викликала до життя появу ступеневої системи підготовки фахівців, яка здатна оптимізувати процес самореалізації особистості в суспільстві з врахуванням її потреб та можливостей та забезпечити галузь суспільного та сімейного дошкільного виховання висококваліфікованими фахівцями.

Підготовка фахівця з вищою освітою, що задовольняє всім висунутим суспільством вимогам, в Україні здійснюється за допомогою ступеневої системи освіти у вищих навчальних педагогічних закладах ІІІ - IV рівнів акредитації. Згідно цієї системи в країні встановлені освітньо-кваліфікаційні рівні; молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та освіті рівні вищої освіти базова вища освіта, повна вища освіта. Існує певний зв’язок між кваліфікаційним рівнем і рівнем освіти. Цей зв'язок закріплено в Державному стандарті вищої освіти (ДСВО) у вигляді вимог до змісту, обсягу та рівня вищої освіти певних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів.

У ході співбесіди студент має продемонструвати свої знання та, частково, професійні уміння.

2.ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Загальні основи дошкільної педагогіки

Дошкільна педагогіка - наука про виховання, навчання і розвиток дітей від народження до шкільного віку. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки: виховання, навчання, розвиток особистості, освіта, педагогічна діяльність, навчально-виховний процес. Виховання у соціальному та педагогічному значенні. Специфіка виховання, як соціального явища, історичний характер виховання.

Джерела педагогіки, як науки: народна педагогіка, релігія, педагогічна
спадщина минулого, педагогічна практика, інноваційний творчий педагогічний досвід, спеціальні теоретичні та експериментальні дослідження.

Зв'язок педагогіки з іншими науками.

Становлення і розвиток теорії і практики дошкільного виховання. Розбудова вітчизняної системи сімейного і суспільного виховання і навчання дітей дошкільного віку. Державна національна програма «Осина» (Україна XXI століття), Концепція дошкільного виховання в Україні, Закон України «Про дошкільну освіту». Базовий компонент дошкільної освіти про мету, завдання, зміст і засоби національного виховання. Типи закладів дошкільної освіти (класичні та інноваційні), їх характеристика.

Актуальні проблеми сучасної дошкільної педагогіки. Методологія і методи педагогічного дослідження. Значення, види та принципи педагогічного дослідження.

Виховання і розвиток

Значення дошкільного дитинства у розвитку особистості. Взаємодія соціальних і біологічних чинників у її формуванні. Провідна роль виховання та активності особистості у розвитку дитини. Роль діяльності у формуванні особистості.

Теорії «штучної акселерації» (Мак-Гроу, Моор, Суппіс) та ампліфікації (максимального збагачення) дитячого розвитку на основі знань про його особливості на кожному етапі дошкільного дитинства (Л.Виготський, О.Запорожець, Г.Костюк, Л.Венгер).

Особливості організації та проведення виховної роботи з обдарованими дітьми.

Мета і завдання виховання

Поняття про ідеал, мету та цілі виховання. Ідеальна і реальна мета виховання. Об'єктивний і суб'єктивний характер мети виховання. Підкріплення та аргументація мети концепцією (ями). Відображення мети і концепцій виховання та розвитку у завданнях виховання дітей раннього та дошкільного віку.

Закономірності, як відображення сутнісної характеристики процесу розвитку. Конкретизація закономірностей у принципах виховання. Основні закономірності та принципи виховання дітей раннього і дошкільного віку.

Зміст навчання і виховання дітей дошкільною віку

Основні підходи до визначення змісту освіти дітей дошкільного віку. Ян Амос Коменський про зміст навчання і виховання дітей. Перші нормативні документи та програми для дошкільних закладів: історія питання.

Характеристика сучасних програм навчання і виховання дітей в дошкільних закладах освіти - „Малятко”, „Дитина”, „Дитина в дошкільні роки”, „Українське довкілля” , „Перші кроки”, „Ладки” тощо.

Фізичне виховання

Фізичне виховання і фізичний розвиток. Основні поняття теорії фізичного виховання, наукові основи, методи науково-педагогічних досліджень.

Завдання фізичного виховання: оздоровчі, виховні та навчальні. Комплексний підхід до їх реалізації. Засоби фізичного виховання: оздоровчі сили природи, гігієнічні фактори, фізичні вправи.

Вітчизняна система фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. Система тіло виховання у Запорізькій Січі. Народна педагогіка про фізичне виховання.

Організація рухового режиму в дитячому садку. Значення режиму, його наукові основи. Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей. Загартування організму дитини. Рухливі ігри та вправи спортивного характеру.

Методи фізичного виховання. Форми організації фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах. Наукові дослідження в галузі фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Розумове виховання

Розумове виховання та розумовий розвиток. Теоретичні основи розумового виховання. Народна педагогіка про розумове виховання. Сенсорне виховання, як передумова успішного розумового розвитку.

Завдання розумового виховання:

1-ша група завдань: набуття елементарних знань про навколишнє середовище - природу, життя і працю людей, суспільні явища тощо. Оформлення знань в певну систему, у якій відображено істотні зв'язки у тій чи іншій галузі дійсності.

2-га група - формування навичок і умінь розумової діяльності (вміння постерігати, уважно розглядати і обстежувати предмети тощо);

- розвиток і вдосконалення головних розумових дій: аналізу, порівняння,

узагальнення, класифікації тощо;

- розвиток психічних процесів: пам'яті, уваги, уяви тощо;

- розвиток мови.

3-тя група завдань - розвиток розумових здібностей, формування пізнавальних інтересів і допитливості.

Зміст розумового виховання дітей дошкільного віку. Розвиток теорії розумового виховання дітей.

Засоби розумового виховання, роль різних видів діяльності у розумовому вихованні. Методи розумового виховання дітей дошкільною віку. Наукові дослідження в галузі розумового виховання дітей.

Форми організації навчання дітей раннього і дошкільного віку в умовах ДНЗ та сім'ї.

Моральне виховання

Моральне виховання і моральний розвиток. Теоретичні основи морального виховання. Народна педагогіка про моральне виховання.

Завдання морального виховання. Характеристика двох груп завдань морального виховання - постійної та рухливої. Постійна (перша група завдань) формування механізму морального виховання: уявлень, моральних почуттів, моральних звичок та норм, практики поведінки.

Рухлива (друга група завдань) - формування конкретних моральних рис особистості: основ патріотизму, гуманних почуттів, дружби, працелюбності тощо.

Засоби морального виховання: художні засоби, природа, власна діяльність дітей, спілкування з оточуючими тощо.

Методи морального виховання. Класифікація методів та їх характеристика. Дослідження з проблеми ( Б.Т. Ліхачов, В.Г. Нечаєва, В.І.Логінова та інші).

Методи формування моральної поведінки - привчання, вправляння, керівництво діяльністю. Методи формування моральної свідомості - переконання у формі роз'яснення, навіювання, бесіда. Методи стимулювання почуттів та відношень - приклад, заохочення, покарання.

Зміст і методика морального виховання дітей раннього і дошкільного віку. Виховання гуманності, колективізму, розвиток етичних явлень. Своєрідність проявів колективних взаємин дітей дошкільного віку. Педагогічне керівництво взаєминами дітей.

Зміст культури поведінки дітей різних вікових груп. Методика виховання культури поведінки.

Виховання вольових рис особистості дитини. Попередження і перевиховання негативізмів поведінки. Виховання дисциплінованості у дітей.

Виховання любові до батьків, поваги до людей. Виховання любові до Батьківщини. Народні та родинні свята в дошкільному навчальному закладі.

Трудове виховання

Роль праці у формуванні особистості. Українська народна педагогіка про трудове виховання. Своєрідність праці дітей. Виховне значення праці. Види і зміст трудової діяльності дітей в різних вікових групах.

Методи трудового виховання.

Форми організації праці дітей та методика їх проведення в різних вікових групах.

Сучасні дослідження з питань трудового виховання дошкільників.

Естетичне виховання

Естетичне виховання і естетичний розвиток. Мета естетичного виховання дітей дошкільного віку. Завдання естетичного виховання. Умови і засоби естетичного виховання дітей в дошкільному навчальному закладі та сім'ї.

Теоретичні основи естетичною і художньою виховання. Наукові дослідження з проблеми. Використання елементів народної педагогіки у естетичному вихованні дітей.

Принципи і методи естетичного виховання дітей дошкільною віку. Художня творчість дітей і педагогічне керівництво різними видами художньої діяльності дошкільників з боку педагога.

Гра

Гра, як провідний вид діяльності дошкільника. Теорії гри, їх розвиток. Сучасні наукові дослідження проблеми гри.

Виховне і розвиваюче значення гри дошкільника. Класифікація ігор.

Характеристика творчої гри, її виникнення та розвитку. Педагогічне керівництво розвитком творчих ігор і взаєминами дітей в них.

Особливості дидактичних ігор. Їх види, класифікація, можливості використання в різних вікових групах дошкільного навчального закладу та в умовах сім'ї.

Рухливі ігри. Види і методика використання. Народні рухливі ігри. Специфіка використання в умовах сучасного суспільного та сімейного виховання.

Виховне, освітнє, розвивальне значення іграшки. Історія іграшки. Види народних іграшок. Вимоги до іграшок дітей раннього та дошкільного віку. Класифікація іграшок та методика використання різних видів іграшки у навчально-виховній роботі.

Родинна педагогіка

Українська родинна педагогіка. Виховання у сім'ї як першооснова розвитку особистості. Народні традиції виховання.

Проблеми сучасного сімейного виховання дітей. Робота педагогів з батьками з питань виховання та розвитку дітей. Зміст та форми організації роботи з батьками. Педагогічна освіта батьків.

Наступність та перспективність в роботі ДНЗ та школи

Поняття наступності та перспективності в роботі закладів освіти.

Значення наступності та її основні завдання. Поняття про готовність дитини до шкільного навчання. Загальна та спеціальна підготовленість до школи.

Умови підготовки дітей до навчання в школі в сім'ї та в дошкільному навчальному закладі. Методика діагностування готовності дитини до школи.

Форми зв'язку ДНЗ та школи.

Література

 1. Артемова Л.В., Янківська О.П. Дидактичні ігри і вправи в дитячому садку. - К., 1977.

 2. Артемова Л.В. Колір, форма, величина, число. - К., 1977.

 3. Богініч О.Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри. - К., 2001.

 4. Богуш А.М. Підготовка руки дитини до письма. - К., 1976.

 5. Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе. – К., 1984.

 6. Богуш А.М. Мова ваших дітей. - К., 1989.

 7. Борисова З.П., Бєлєнька Г.В., Мановець М.А., Кот Н.М. Виховання дошкільника в праці /За заг. ред. Борисової З.Н./ - К., 2002.

 8. Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М., 1984.

 9. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л.Л. Венгера. - М., 1978.

10. Дидактичні ігри та заняття з дітьми раннього віку / За ред. С.І. Радіної, М.Г. Попової. – К., 1978.

11. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Под ред. С.Д. Новоселовой. - М., 1985.

12. Жильнова О.П. Виховання правильної звуковимови у дітей старшого дошкільного віку. - К., 1971.

13. Журова Л.Є. Обучение грамоте в детском саду. - М., 1978.

14. Илларионова ІО.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М., 1982.

15. Короткова З.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. - М.,1962.

16. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок? - М., 1982.

17. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя. - М., 1983.

18. Машовець М.А. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку. - К., 2000.

19. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш. Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; за ред. А.М. Богуш. - К.: Вища школа, 1992.

20. Методические рекомендаций по подготовке к обучению грамоте детей 5 лет / Сост. Л.Є. Журова, Н.С. Варєнцова и др. - К., 1987.

21. Методичні рекомендації щодо розвитку мови дітей раннього вік. Упоряд. А.М. Богуш, А.П. Іваненко.-К., 1987.

22. Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина. - М., 1984.

23. Срезневский И.И. Русское слово. - М., 1986.

24. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. // Вибр. твори: В 5-ти т. - К., 1977. -Т. 3.

25. Тихєєва Е.И. Развитие речи детей. - М., 1981.

26. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М., 1982.

27. Фролова А.И. Игры-занятия с малышами. - К., 1987.

Програма співбесіди «Основи природознавства з теорією та методикою ознайомлення дошкільників з природою»

Курс «Основи природознавства з теорією за методикою ознайомлення дошкільників з природою» належить до системи педагогічних наук. В процесі вивчення даної дисципліни студенти мають опанувати конкретним змістом природничих знань, принципами їх підбору для дітей дошкільного віку та побудови програм дошкільних закладів освіти з ознайомлення дітей з природою. Студенти також мають оволодіти методами, прийомами, формами організації дітей, які можна використати для навчання і всебічного розвитку дошкільників через зміст природознавчого матеріалу.

До програми Державних іспитів включено основні питання мелодики ознайомлення дітей з природою, розкриваючи які студенти повинні спиратися на знання основ природознавства. У ході відповіді па поставлене запитання, студенти мають висвітлити основні теоретичні підходи до його постановки та вирішення, дослідження з проблеми, а також навести конкретні приклади реалізації в практиці роботи з дітьми.

Завдання ознайомлення дошкільників з природою

Завдання розумового виховання: формування системи реалістичних уявлень про світ природи; сенсорний розвиток; розвиток мислення і мови; розвиток пізнавальних процесів та спостережливості.

Моральне виховання. Екологічне виховання, як складова морального ставлення особистості до оточуючого світу. Основні умови екологічного виховання дошкільників. Виховання любові до праці в природі, формування перших трудових навичок.

Естетичне виховання. Формування естетичних вражень базове завдання естетичного розвитку дошкільників в контексті ознайомлення їх з природою. Формування уміння відтворювати красу природи у творчій діяльності.

Фізичне виховання. Роль природних факторів повітря, сонця, води у загартуванні та зміцненні організму дитини.

Зміст ознайомлення дошкільників з природою

Загальна характеристика змісту знань дітей про природу, умінь і навичок вирощування рослин, догляду за тваринами, відображена у програмах для дитячих садків; „Дитина”, „Малятко”, „Дитина в дошкільні роки", „Українське дошкілля", „Перші кроки” тощо.

Основні принципи відбору знань дітей про природу: виховуючого і розвиваючого характеру знань, доступності, науковості, енциклопедичності, краєзнавчий.

Куточок природи дитячого садка

Розміщення і обладнання кутка природи. Кімнатні рослини кутка природи і зимового саду. Тварини в куточку природи. Постійні та тимчасові мешканці куточка природи дитячого садка.

Ділянка дитячого садка

Планування ділянки дитячого садка. Озеленення ділянки. Куточки дикоростучих рослин на ділянці дитячого садка. Влаштування квітників, саду та городу на ділянці. Приваблювання птахів. Утримання дрібних свійських тварин на ділянці дитячого садка.

Методи ознайомлення дітей з природою

Загальна характеристика та класифікація методів ознайомлення дошкільників з природою. Наочні методи. Спостереження, як основний метод ознайомлення дітей з природою. Методика керівництва спостереженнями.

Демонстрування ілюстраційного матеріалу. Використання технічних засобів навчання та моделей в процесі ознайомлення дітей з природою.

Практичні методи. Праця в природі як один з основних методів ознайомлення дітей з природою. Нескладні досліди з природним матеріалом: значення для розвитку пізнавальної активності дошкільнят, відмінність від спостереження, методика проведення. Використання ігор в процесі ознайомлення дітей з природою.

Словесні методи ознайомлення дітей з природою: розповідь вихователя, бесіди, художня література.

Форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою

Заняття в дошкільному навчальному закладі. Специфіка занять з ознайомлення дітей з природою. Основні види і типи занять, їх характеристика, структура. Особливості проведення занять в різних вікових групах.

Екскурсії, як особлива форма занять. Тематика екскурсій, структура, методика проведення.

Цільові та повсякденні прогулянки в природі: значення, порівняльна характеристика.

Засоби фіксації знань дітей про природу

Ведення календарів природи і погоди. Складання гербаріїв, колекцій, букетів. Повсякденні спостереження, праця та пошукова діяльність дітей в куточку природи. Свята та розваги на природничому матеріалі.

Керівництво роботою з ознайомлення дітей з природою

Планування та облік роботи вихователем. Керівництво завідуючого та методиста роботою з ознайомлення дітей з природою.

Орієнтовні питання з методики ознайомлення дошкільників з природою до співбесіди

 1. Базовий компонент дошкільної освіт в Україні про зміст ознайомлення дошкільників з природою.

 2. Розкрити завдання ознайомлення дошкільників з природою.

 3. За однією з програм визначити зміст ознайомлення дошкільників з природою у ДНЗ.

 4. Розказати про кімнатні рослини куточка природи та зимового саду ДНЗ. Дати характеристику основним групам кімнатних рослин.

 5. Розкрити значення ділянки дитячого садка у здійсненні основних завдань ознайомлення дошкільників з природою.

 6. Дати характеристику спостереженню, як основному методу ознайомлення дітей з природою.

 7. Охарактеризувати працю в природі, як один з основних методів ознайомлення дітей з природою.

 8. Нескладні досліди, як метод ознайомлення дітей з природою. Пояснити чим дослід відрізняється від спостереження в природі.

9. Розкрити значення ігор, як методу ознайомлення дітей з природою. Види ігор. Методика проведення у різних вікових групах ДНЗ.

10. Охарактеризувати групу словесних методів ознайомлення дітей з природою.

11. Розкрити методику проведення екскурсій в природу з дітьми дошкільного віку.

12. Охарактеризувати форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою.

13. Розкрити специфіку проведення занять з ознайомлення дошкільників з природою в ДНЗ.

14. Показати в чому полягає керівництво методичною роботою з ознайомлення дошкільників з природою з боку завідуючої та методиста ДНЗ.

15. Дати характеристику засобам фіксації знань дітей про природу.

Практичні завдання

1. Спланувати систему спостережень для дітей старшої групи на тиждень (березень місяць).

2. Скласти план-конспект заняття для дітей середнього дошкільного віку: ознайомлення з живим об'єктом.

3. Скласти план-конспект проведення дидактичної гри на закріплення знань дітей молодшого дошкільного віку про овочі.

 1. Скласти план-конспект екскурсії в природу для дітей старшої групи (жовтень).

 2. Зробити добірку квітів для ділянки ДНЗ.

 3. Спланувати систему спостережень для дітей середньої групи на тиждень (листопад).

 4. Скласти план-конспект заняття з ознайомлення старших дошкільників з властивостями води.

 5. Зробити добірку дерев та кущів для ділянки ДНЗ.

 6. Скласти план-конспект екскурсії на водойму для дітей старшої групи навесні.

 7. Зробити порівняльний аналіз структури дидактичної гри; з природним матеріалом для дітей молодшої та старшої групи.

11. Скласти, план-конспект інтегрованого заняття з математики та природознавства для дітей старшої групи.

12. Спланувати на весняний період систему роботи у квітнику для дітей старшої групи.

13.Скласти план-конспект підсумкового заняття по ознайомленню з птахами для дітей старшого дошкільного віку.

14. Розробити план сценарію свята «Збір урожаю».

15. Спланувати систему ігор з природознавчим матеріалом для дітей старшого дошкільного віку в осінній період.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 2. Правила прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АГ за № 508 від 20.
 3. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 4. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 5. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: математика, фізика/хімія, українська мова І література

  Документ
  3. Загальний опис напряму підготовки: даний напрямок має на меті підготовку фахівця побутового обслуговування, зокрема у галузі перукарського мистецтва і декоративної косметики, здатного здійснювати професійно-виробничу в індустрії

Другие похожие документы..