Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
1.1. Заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты ИУА настоящей Документации об аукционе, располагает средствами городского бюджета и намеревае...полностью>>
'Документ'
Формирование Доклада о результатах и основных направлениях деятельности, в соответствии с которым определяются стратегические цели при формировании пр...полностью>>
'Реферат'
В геологическом разделе рассмотрены орогидрографическая характеристика района, литолого-стратиграфическая характеристика разреза, тектоника и коллект...полностью>>
'Программа'
стремление к саморазвитию, повышению квалификации, готовность устранять пробелы в знаниях и осуществлять самостоятельное обучение в контексте непреры...полностью>>

1. Назва модуля: Музичне виховання І основи хореографії з методикою викладання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Назва модуля: Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання

2. Код модуля: ХМІ_6_3.1.5.11_4.5

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 5, 6

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 162 (кредитів ЄКТС – 4,5) аудиторні години – 54 (лекційні   14, практичні заняття – 40)

6. Лектори: Сирота Зоя Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Куценко Сергій Володимирович – викладач

7. Результати навчання:

В результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: особливості музичних творів, танцювальних жанрів; характеристику музичного матеріалу за характером музики, темпом, динамічним забарвленням; методику визначення розміру музичного твору; вправи та орієнтування в просторі; танцювальну азбуку (кроки, біг, вправи для голови, положення рук, позиції рук і ніг); музичну та хореографічну термінологію; основи класичного танцю; основи народно-сценічного танцю; методику побудови танцювальних етюдів; специфіку вивчення елементів ритміки та хореографії в школі;

вміти: розрізняти музичні та танцювальні жанри; характеризувати музичний матеріал за характером музики, темпом, динамічним забарвленням; визначити музичний розмір твору; виконувати вправи на орієнтування в просторі; виконувати елементи танцювальної азбуки; виконувати елементи народно-сценічного та класичного танцю; створювати танцювальні етюди; здійснювати запис танцювальних етюдів.

8. Спосіб навчання: аудиторне

9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

 • Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою викладання

10. Зміст модуля: Вправи на орієнтування в просторі. Марширування в темпі і ритмі музики, кроки на місці, кругом себе, вправо, вліво. Фігурне перешикування: з колони в шеренгу і назад; шикування в колону по одному, по два, в коло, переміщення по колу за годинниковою стрілкою, його звуження і розширення; перешикування з одного кола в два і назад. Танцювальні кроки з фігурним маршируванням. Танцювальна азбука: кроки, біг, вправи для голови, положення рук, елементи класичного танцю, елементи народного танцю, танцювальні етюди.

11. Рекомендована література:

 1. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / Василенко К.Ю. – [3-тє вид]. – К.: Мистецтво, 1996. – 496 с.

 2. Зайцев Є.В., Колеснеченко Ю.В. Основи народно-сценічного танцю. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 416 с.

 3. Колногузенко Б.М. Види мистецтва та хореографії: методичний посібник для підготовки бакалаврів і спеціалістів за фахом «Хореографія». – Х.: ХДАК, 2009. – 140 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, усне опитування, самостійна та індивідуальна робота.

13. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (60%): творчі завдання

 • Індивідуальне навчально-дослідне завдання (20%)

 • Підсумковий контроль (20%,): побудова хореографічного етюду на базі вивчених рухів

14. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Музичне мистецтво* (Естрадний вокал), бакалавр

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література, а також вокальна та музично-теоретична підготовка для виконання 2-х вокальних творів різних за характером.
 2. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (4)

  Диплом
  Проектування та моделювання професійного зростання педагогічних працівників в системі неперевної освіти на засадах комепетентнісно орієнтованого навчання
 3. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 4. European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 010201 Фізичне виховання*

  Документ
  1. Координатор ЕСТS від факультету Нагорна Тамара Віталіївна, декан факультету, кандидат історичних наук, завідувач кафедрою правознавства (тел. (05322) 2-56-96, е-mail: tttnnn_81@).
 5. Нститут проблем виховання академії педагогічних наук україни на правах рукопису

  Документ
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ……

Другие похожие документы..