Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Термин “шведская модель” возник в связи со становлением Швеции как одного из самых развитых в социально-экономическом отношении государств. Он появил...полностью>>
'Закон'
1. января 2009 года вступил в силу новый Закон о наследовании, в котором система принятия наследственного имущества заменена системой отказа от него. ...полностью>>
'Пояснительная записка'
Программа составлена в соответствии с Примерной программой основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программой под редакцией...полностью>>
'Рабочая программа'
Цель курса — формирование у студентов логической культуры и формирование навыков самостоятельного анализа научных текстов, выведения умозаключений, д...полностью>>

Програма вступного фахового екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "маркетинг"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “СПЕЦІАЛІСТ”

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “МАРКЕТИНГ”

Вступ

Програма вступних фахових екзаменів з дисципліни „Маркетинг” для вступу на 5 курс спеціальності „Маркетинг” для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” включає основні теми з нормативних дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів з маркетингу («Промисловий маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова цінова політика»).

Для проведення вступних випробувань основні питання тем, поданих у цій програмі, представлено у вигляді екзаменаційних білетів. Питання білетів дозволяють перевірити знання студентів з проблематики змісту і соціально-економічної спрямованості маркетингу, управління маркетингом, оточуючого середовища маркетингу, інфраструктури товарного ринку, інформаційних систем та маркетингових досліджень, соціологічних досліджень у вивченні поведінки покупців, досліджень кон'юнктури в торгівлі, поведінки покупців, конкуренції в діяльності підприємств, сегментації ринку, маркетингової товарної, цінової і комунікаційної політики, політики розподілу, промислового маркетингу, планування маркетингової діяльності, контролю і ревізії маркетингу та інших аспектів маркетингової діяльності.

Перевірка знань з питань, передбачених даною програмою дає достатні підстави для висновку про рівень підготовки бакалавра з маркетингу і можливості продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”.

Критерії оцінювання

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст використовується 100-бальна шкала оцінювання знань (від 100 до 200 балів) з кожного випробування відповідно до рівня підготовки вступників.

Вибрати правильні відповіді по кожному екзаменаційному білету

183 – 200 балів

Абітурієнт правильно відповів на всі питання екзаменаційного білету

151 – 182 балів

Абітурієнт дав неповну відповідь на питання екзаменаційного білету

125 – 150 балів

Абітурієнт дав неточну відповідь на питання екзаменаційного білету

124 бали і менше

Абітурієнт дав неправільну відповідь на екзаменаційного питання

1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ”

Тема 1. Сутність, завдання та концепції промислового маркетингу

Сутність і роль промислового маркетингу в ринковій економіці. Маркетинг як стратегія управління виробництвом промислової продукції та комерційною діяльністю по її реалізації.

Зовнішнє середовище діяльності підприємств, його зміст і характеристика.

Внутрішнє середовище підприємств, його зміст і характеристика.

Задачі маркетингової діяльності (аналітико-оцінювальні; розробка стратегії, виконавчі) та їх зміст.

Концепції промислового маркетингу, їх розвиток та застосування в індустріальну та інформаційну епоху.

Тема 2. Стратегії промислового маркетингу

Маркетинг — інструмент досягнення цілей підприємства. Спрямованість стратегії розвитку виробництва: товари та послуги; ціни; система збуту, реклама.

Комплексне вивчення ринку — основа стратегії маркетингу: організаційно-економічні та правові аспекти; дослідження безпосередньо товарів; дослідження кон'юнктури ринку; вивчення споживачів; вивчення конкурентів.

Маркетингові стратегії виживання стабільного існування та розвитку: інтенсивного, інтеграційного, диверсифікації. Їх дослідження.

Сучасні стратегії розвитку промислових підприємств країн із розвинутою економікою.

Формування та впровадження концепції промислового маркетингу в Україні.

Тема 3. Промислові товари. ринок промислових товарів та особливості маркетингової діяльності

Промислові та споживчі товари. Обсяги продажу промислових товарів. Види промислових товарів. Основне обладнання. Другорядне та допоміжне обладнання. Комплектуюче устаткування, деталі, обладнання. Основні та допоміжні матеріали. Сировина.

Ринок і ринкові відносини. Інфраструктура товарного ринку.

Класифікація ринків. Сировинні ринки та їх характеристика. Ринок машин та обладнання.

Формування ринку продукції виробничо-технічного призначення, методи їх дослідження.

Особливості маркетингової діяльності у ринку відносно продукції виробничо-технічного призначення. Основні розбіжності маркетингу промислових та маркетингу споживчих товарів.

Тема 4. Формування та дослідження попиту на промислові товари

Базові концепції аналізу попиту. Цільовий попит на товари промислового призначення.

Мотиви покупців товарів промислового призначення. Кон'юнктура ринку та попит на промислові товари. Вплив на попит споживачів сервісного обслуговування та допомоги у здійсненні закупок.

Методи визначення запитів споживачів. Попит на основні матеріали та обладнання. Попит на допоміжні матеріали та комплектуючі.

Організаційні форми й методи вивчення попиту споживачів та формування ринку збуту промислової продукції.

Задачі, мета й методи вивчення попиту споживачів. Система та порядок вивчення споживчого попиту. Характеристика споживачів: кількість покупців, обсяги закупок промислової продукції; географічна концентрація покупців.

Структура затрат покупців. Малі фірми. Великі фірми. Характеристики агентів по закупівлі промислових товарів. Фірми та організації по закупівлі промислових товарів. Процес закупівлі промислових товарів.

Тема 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві

Дослідження ринку товарів промислового призначення в сучасних умовах та їх особливості. Методи дослідження та аналізу. Алгоритм виконання досліджень. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень.

Аналіз і подання зібраних даних та результатів дослідження. Затрати на маркетингові дослідження.

Основні напрямки маркетингових досліджень промислових підприємств, зміст, методика проведення.

Сегментування ринку споживачів та поведінка підприємств. Визначення місткості ринку промислової продукції. Конкуренція на сучасному ринку промислової продукції та її дослідження.

Прогнозування в маркетингових дослідженнях.

Тема 6. Кон'юнктура ринку промислової продукції та її дослідження

Дослідження кон'юнктури ринку та її впливу на маркетингову діяльність промислових підприємств. Фактори, які зумовлюють стан кон'юнктури ринку промислової продукції.

Дослідження впливу рівня попиту та продукції на кон'юнктуру ринку. Кон'юнктура ринку та визначення рівня ціни. Кон'юнктура ринку та формування портфеля замовлень. Кон'юнктура ринку та формування запасів товарно-матеріальних ресурсів.

Дослідження впливу імпортно-експортних поставок на кон'юнктуру товарного ринку,

Сучасні концепції конкуренції. Роль кокуренції в розвитку промислового виробництва. Види та методи конкуренції. Критерії конкурентоспроможності товарів на промисловому ринку для розвитку виробництва. Методи оцінки конкурентоспроможності.

Тема 7. Товарна політика та управління асортиментом продукції

Сутність товарної політики. Товарна політика як засіб конкурентної боротьби. Складові товарного комплексу. Основні складові, які передбачають зміни в товарному комплексі. Технічні дослідження й розвиток виробництва. Зміни в товарному комплексі конкурентів. Вплив змін у ринковому попиті на виробничі зв'язки. Фактори, які впливають на масштаби (широту) товарного комплексу. Оцінка сильних та слабких сторін підприємства (фірми). Послідовність виконання робіт з урахуванням можливостей компанії.

Управління розвитком нового продукту. Стадії процесу розвитку. Управління якістю промислової продукції. Конкурентоспроможність промислових виробів та її визначення. Позиціювання товарів.

Життєвий цикл товару та управління товарною політикою підприємства. Дослідження впливу концепції життєвого циклу промислової продукції на маркетингові стратегії та дії підприємства.

Інноваційна політика промислового підприємства.

Управління асортиментом продукції. Вплив кон'юнктури ринку та конкуренції на планування асортименту промислової продукції. Фактори, які зумовлюють асортимент продукції підприємства.

Тема 8. Цінова політика

Ціни та цінова політика підприємства. Цілі ціноутворення на промислову продукцію.

Фактори, які зумовлюють рівень ціни, їх вплив на цінову політику підприємства.

Види цін, які застосовують згідно з міжнародною практикою, їх зміст. Торгові націнки та скидки.

Фактори, які зумовлюють стратегію ціноутворення. Цінова стратегія, її види та реалізація промисловими підприємствами.

Методи встановлення та оптимізації цін, їх зміст.

Тема 9. Управління та планування маркетингу

Формування цілей промислового підприємства. Сутність і цілі управління маркетингом. Задачі планування маркетингу. Види планів маркетингу. Стратегічне планування промислового маркетингу. Етапи стратегічного планування. Можливі стратегії.

Планування маркетингової діяльності на поточний рік. Характеристика продукції та послуг. Підприємство та його конкуренти. Визначення позиції підприємства на цільовому ринку. Проблеми та можливості. Можливі стратегії та їх вибір. Визначення послідовності діяльності.

Бізнес-план маркетингової діяльності. Перевірка плану маркетингу. Маркетингова діяльність і бюджет, його зміст і планування на промисловому підприємстві.

Тема 10. Управління збутовою діяльністю і розподіл готової продукції

Управління збутовою діяльністю підприємства в системі маркетингу. Збутова діяльність з урахуванням маркетингової стратегії підприємства.

Зміст роботи по збуту продукції та її вплив на фінансовий стан підприємства.

Основні типи організаційної побудови служби збуту, задачі та функції служби збуту, її внутрішні та зовнішні взаємозв'язки.

Основні показники комерційної діяльності служби збуту та методика їх встановлення. Облік і оцінка результатів комерційної діяльності служби збуту підприємства.

Зміст роботи по плануванню збутової діяльності підприємства. Інформаційна база та методика планування загального обсягу поставок і реалізації продукції.

Організація приймання готової продукції від цехів та відвантаження (відпуск) її покупцям.

Оперативний облік поставок готової продукції та ного роль у виконанні договірних зобов'язань. Організація обліку реалізації готової продукції.

Аналіз виконання плану збуту. Аналіз виконання планів поставок і реалізації продукції.

Визначення фінансових затрат збуту підприємства.

Політика й задачі розподілу промислового підприємства. Прямі та непрямі канали розподілу. Залежні та незалежні посередники. Їх характеристика.

Фактори, які впливають на вибір каналу збуту. Вибір каналів розподілу. Сервісне обслуговування покупців промислової продукції.

Управління діяльністю в каналах збуту. Система товарного руху та оцінка її ефективності.

Персональний продаж в каналах збуту промислової продукції. Сутність і завдання персонального продажу товарів.

Основні етапи процесу ефективного продажу та їх зміст.

Торгові агенти й вимоги, що до них пред'являються. Залучення та відбір торгових агентів. Організація процесу продажу.

Тема 11. Планування та регулювання збутових запасів

Управління збутовими запасами готової продукції. Необхідність і фактори створення запасів готової продукції на збутових складах, їх вимірювання. Нормування збутових запасів.

Методика визначення довготривалості збутового циклу та розрахунку збутового запасу в натуральному та вартісному виразі. Вплив збутових запасів на фінансовий стан підприємства. Організація контролю та регулювання рівня збутових запасів готової продукції з урахуванням кон'юнктури ринку.

Ціль і методи регулювання збутових запасів готової продукції.

Тема 12. Комунікативна політика промислового підприємства

Комунікативна політика, її види та значення у маркетинговій діяльності підприємства.

Основні проблеми промислової реклами. Її об'єкти та мета: пошук нових покупців-споживачів. Програма сприяння продажу. Зменшення затрат по продажу товарів. Основні фактори, які впливають на зміни в товарному комплексі.

Планування рекламної діяльності. Рекламна стратегія. Затрати на рекламу.

Інші методи просування товару. Промислові виставки: мета демонстрації. Планування й діяльність виставок. Графік проведення торгових виставок (демонстрацій). Демонстрація зразків промислових товарів. Реклама: технічне забезпечення. Суспільне визначення реклами. Суспільне визначення товару (фірми).

Планування програми суспільного визначення.

Розробка програми. Засоби масової інформації. Кореспонденція: пряма розсилка поштою. Рекламуваня новинок. Прийом (зустріч) покупців.

Стимулювання збуту промислової продукції.

Тема 13. Організація, контроль і ефективність маркетингової діяльності

Впровадження промислового маркетингу в діяльність підприємств України.

Організаційні аспекти та етапи формування служби маркетингу.

Організація управління промисловим маркетингом підприємства.Типова структура. Побудова за ринковою, функціональною, товарною, регіональною та змішаною ознаками. Задачі й функції відділу маркетингу.

Інформаційні зв'язки та інформаційне забезпечення служби маркетингу.

Предмет і значення контролю, аналізу та визначення ефективності маркетингу. Організаційні аспекти контролю маркетингу.

Контроль і визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства: контроль результатів, контроль збуту та частки ринку, аналіз результатів діяльності служби збуту.

Маркетинг-аудит: цілі та основні проблеми. Контроль інформаційної бази планування. Ревізія цілей, стратегій, заходів маркетингу, організаційних процесів і структур на промисловому підприємстві.

Тема 14. Загальна характеристика матеріально-технічного забезпечення підприємства

Визначення, цілі й значення матеріально-технічного забезпечення. Внутрішнє середовище і зовнішнє оточення підприємства. Процес матеріально-технічного забезпечення і його зв'язок з маркетингом і логістикою. Взаємозв'язок матеріально-технічного забезпечення з виробництвом і збутом продукції.

Поняття, характеристика, класифікація і кодування матеріальних ресурсів.

Підготовка матеріалів до виробничого споживання. Управління запасами матеріальних ресурсів. Виробничі запаси. Запаси незавершеного виробництва.

Нормативно-інформаційна база функціонування процесу матеріально-технічного забезпечення.

Тема 15. Виробничі запаси і запаси незавершеного виробництва

Економічна суть виробничих запасів і запасів незавершеного виробництва, їх призначення. Фактори утворення запасів.

Планування виробничих запасів і запасів незавершеного виробництва. Ціль та методи регулювання запасів.

Тема 16. Планування матеріально-технічного забезпечення

Вихідні дані для планування. Система планів. Зміст і порядок розробки планів і балансу забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

Методи обчисленняя обсягів матеріальних ресурсів за напрямками їх витрат. Визначення обсягів закупки матеріальних ресурсів в натуральному та вартісному виразі й кошторису затрат на їх придбання.

Визначення потреби (ліміту) цеху (дільниці) у матеріальних ресурсах.

Тема 17. Закупівля матеріальних ресурсів

Види закупівельної діяльності. Ринок промислових товарів і сировини.

Пошук, вибір і оцінка привабливості товарного ринку та постачальника.

Зміст і порядок оформлення контрактів та договорів поставки.

Тема 18. Ідентифікація продукції, матеріалів, сировини

Вимоги щодо забезпечення якості матеріальних ресурсів і методів перевірки її за договорами поставки. Роль покупця в забезпеченні якості матеріальних ресурсів при їх закупівлі.

Планування і проведення вибіркового контролю якості продукції, матеріалів, сировини.

Система і порядок урегулювання спірних питань при закупівлі й поставках продукції.

Тема 19. Моніторинг у системі матеріально-технічного забезпечення підприємства

Контроль і аналіз стану виробничих запасів та запасів незавершеного виробництва.

Контроль і аналіз виконання планів закупки, контрактів і договорів поставки.

Диспетчеризація та контроль матеріального забезпечення виробництва.

Контроль за витратами матеріальних ресурсів та аналіз ефективності їх використання.

Тема 20. Організація управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства

Організаційно-економічні основи формування структури служби матеріально-технічного забезпечення.

Склад структурних підрозділів. Складське господарство служби забезпечення матеріальними ресурсами. Основні типи структурної побудови служби матеріально-технічного забезпечення. Напрямки вдосконалення організації матеріально-технічного забезпечення.

2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Тема 1. Розуміння маркетингового менеджменту

Маркетинг. Сучасні види маркетингу. Маркетинговий менеджмент Задачі управління маркетингом. Концепція маркетингового менеджменту Еволюція маркетингового менеджменту Основні тенденції маркетингового менеджменту. Види попиту , управління попитом, прогнозування попиту..

Тема 2. Процес маркетингового менеджменту

Основні етапи управління маркетинговою діяльністю підприємства. Аналіз ринкових можливостей комерційних організацій. Вибір цільових ринків. Позиціювання товару. Конструювання мраркетингової стратегії. Комплекс маркетингу. Маркетинг-міх. Принцип 4Р+3Р. Заходи комунікації. Контроль маркетингової діяльності комерційних організацій.

Тема 3. Організація маркетингового менеджменту

Принципи ефективної організації маркетингу на підприємстві. Моделі організації маркетингу на підприємстві. Організація спрямована на споживача. Чинники невдач при переорієнетації підприємств на споживача. Робітники “передової лінії. Гуртки якості, проблемні групи.

Тема 4. Створення маркетингових організаційних структур на підприємстві

Організаційні структури управління маркетингом. Види організаційних структур Принципи побудови організаційних структур. Організація відділу маркетингу по товарному принципу, по регіональному , змішаному.

Задачі і функції підрозділів служби маркетингу. Маркетингові функції у відділі матеріально-технічного постачання , збуту .

Системи маркетингової інтеграції .Горизонтальна ,вертикальна , багаторівнева інтеграція. Директор маркетингу на підприємстві. Роль відділу маркетингу. Тенденція до скасування відділу маркетингу.

Тема 5. Сутність і система маркетингового планування

Основні завдання маркетингового планування. Класифікація планів маркетингу. Стратегічне планування. Тактичні та оперативні плани. Бізнес-план. Основні принципи маркетингового планування. Визначення маркетингових цілей. Визначення місії фірми. Управління по цілям. Ієрархія цілей. Класифікація планів. Поняття про СБО.

Тема 6. Стратегії маркетингу

Види стратегій маркетингу. Принципи класифікації стратегій. Стратегії фірми на масовому, диференційованому та цільовому ринках. Стратегії фірм в період інфляції, стагфляції, стабільного кон’юнктурного росту.

Тема 7. Маркетингове стратегічне планування

Адаптація до змін. Запізнення реакцій на зовнішні зміни. Скорочення запізнення. Складові стратегії. Корпоративна стратегія. Основні складові корпоративної стратегії. Місія і задачі фірми. Стратегічні бізнес-одиниці. Розміщення ресурсів. Портфельний аналіз. Стратегічні моделі. Сінергізм. Внутрішній та зовнішній ріст компанії. Стратегічний маркетинговий аналіз підприємства. Стратегічні моделі.

Тема 8. Розробка маркетингових програм

Значення програм маркетингу на підприємстві. Порядок розробки програм маркетингу. Основні етапи розробки програми маркетингу та їх зміст. Види програм. Продуктова програма маркетингу.

Тема 9. Тактичне та оперативне планування маркетингу

Зміст тактичного та оперативного планування маркетингу. Порядок розробки тактичних та оперативних планів. Об’єкти планування. Вплив зовнішнього середовища на зміні в тактичному та оперативному плануванні.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступного фахового екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 050106 «Облік І аудит»

  Документ
  Обов’язковою умовою виходу економіки держави із фінансової кризи є адекватна система бухгалтерського обліку, аудиту, економічного аналізу. Він забезпечує достовірною інформацією керівників різного рівня для прийняття зважених управлінських рішень.
 2. Програма вступного фахового екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Менеджмент організацій"

  Документ
  Вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю “Менеджмент організацій” проводяться у формі вступної співбесіди з дисциплін освітньо-професійної підготовки спеціалістів з напряму «Менеджмент»:
 3. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 03050401

  Документ
  Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи спеціаліста та відбір осіб, які за рівнем знань та вмінь відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліст.
 4. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг на освітньо кваліфікаційний

  Документ
  Програму фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра розроблено відповідно Освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму підготовки 030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво"
 5. Докористування України (далі нубіп україни) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України серії аг № 582089 від 17

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АГ № 582089 від 17.

Другие похожие документы..