Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дисциплина «Социология управления» введена в высших учебных заведениях Российской Федерации с учетом сложности задачи подготовки управленцев, способн...полностью>>
'Расписание'
01.05. 011 среда или пятница 15 0- 0 5 Учителя информатики Чернышев С. В., к.т.н., доцент кафедры «Информационные технологии» Прикладная информатика ...полностью>>
'Библиографический указатель'
В указатель включены библиографические описания отечественных и зарубежных книг, электронных документов, диссертаций, защищенных в Республике Беларусь...полностью>>
'Доклад'
Атомная электростанция и водоем-охладитель – единая природно-техногенная система, функционирование основных элементов которой взаимосвязано и взаимоо...полностью>>

Алгебра І аналітична геометрія

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Алгебра і аналітична геометрія

 1. Аналітична геометрія (14 годин)

Поняття вектора, додавання векторів і множення на числа. Базис прямої, площини і

простору, системи координат. Скалярний добуток векторів, площа паралелограма. Мішаний добуток векторів, об’єм паралелепіпеда. Пряма на площині. Площина і пряма у просторі. В’язка площин. Криві другого порядку, канонічні рівняння, метод двох куль. Зведення рівняння кривої другого порядку до канонічного вигляду, класифікація кривих другого порядку. Поверхні другого порядку.

Література

 1. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии. – М.: “Наука”, 1975.

 2. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – М.: “Наука”, 1984.

 3. Моденов П.С. Аналитическая геометрия. – М.:Изд-во МГУ, 1969.

 4. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: “Наука”, 1986.

 5. Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. – М.: “Наука”, 1970.

 6. Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре. – М.: “Наука”, 1987.

 1. Визначники і системи лінійних рівнянь (8 годин)

Визначники малих порядків, геометричний зміст, зв’язок з системами лінійних рівнянь. Перестановки і інверсії. Визначники n–го порядку, властивості, методи обчислення. Теорема Крамера та її застосування. Арифметичний простір n–вимірних векторів, лінійна залежність і лінійна незалежність, ранг системи векторів. Елементарні перетворення. Ранг матриці, теореми про ранг. Методи обчислення рангу системи векторів. Теорема Кронекера-Капелі. Методи розв’язування сумісних систем лінійних рівнянь. Системи лінійних однорідних рівнянь, базис підпростору розв’язків. Алгебра матриць. Теорема про добуток визначників. Обернена матриця, методи обертання матриць. Лема про елементарні перетворення. Системи лінійних діофантових рівнянь, теорема Штейница, алгоритм Ерміта.

Лiтература

 1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – М.: “Наука”, 1975.

 2. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – М.: “Наука”, 1984.

 3. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: “Наука”, 1984.

 4. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – М.: “Наука”, 1977.

 5. Протасов И.В., Сарыев А. Решетки и их приложения – Чарджоу, 1988.

 1. Числа і многочлени (6 годин)

Будування поля комплексних чисел. Геометрична інтерпретація і тригонометрична форма, класичні комбінаторні тотожності. Обчислення коренів. Поняття числового поля, приклади. Многочлени над числовими полями. Алгоритм Евкліда. Незвідні многочлени, теорія подільності. Відокремлення кратних множників. Корені многочлена, схема Горнера. Основна теорема алгебри, наслідки теореми. Незвідні многочлени над полями дійсних і комплексних чисел. Раціональні корені многочлена з цілими коефіцієнтами. Незвідні многочлени над полем раціональних чисел, ознака Ейзенштейна. Границі дійсних коренів. Локалізація коренів методом Штурма.

Лiтература

 1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – М.: “Наука”, 1975.

 2. Окунев Л.Я. Высшая алгебра. – М.: “Просвещение”, 1966.

 3. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре. – М.: “Наука”, 1984.

 4. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – М.: “Наука”, 1977

 5. Сборник задач по алгебре. Под редакцией А.И. Кострикина. – М.: “Наука”, 1987.

 1. Лінійні простори і лінійні оператори (7 годин)

Поняття лінійного простору. Лінійна залежність і лінійна незалежність. Базис і розмірність, координати, матриця переходу. Підпростори і операції над ними. Фактор-простір, відносний базис. Лінійні відображення і оператори. Алгебра операторів, перехід до нового базису. Власні вектори і власні значення. Інваріантність. Оператори простої структури. Функції від матриць, теорема Гамільтона-Келі. Нормальна форма Жордана.

Лiтература

 1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – М.: “Наука”, 1975.

 2. Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. – М.: “Наука”, 1971.

 3. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре. – М.: “Наука”, 1984.

 4. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: “Наука”, 1984.

 5. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – М.: “Наука”, 1977

 1. Сборник задач по алгебре. Под редакцией А.И. Кострикина. – М.: “Наука”, 1987.

 1. Евклідові простори. Білінійні та квадратичні форми

Евклідів простір. Нерівність Коші-Буняковського і її наслідки. Ортогональність, процес ортогоналізації, ортогональна проекція і ортогональна складова, метод найменших квадратів. Геометричний зміст визначника n–го порядку, нерівність Адамара. Спряжені лінійні оператори. Ортогональні оператори і їх властивості, будова ортогонального оператора. Самоспряжені оператори і їх властивості, будова самоспряженого оператора. Будова невиродженого оператора. Лінійні форми. Білінійні форми. Квадратичні форми, зведення до канонічного вигляду. Теорема Якобі. Закон інерції. Додатні квадратичні форми, теорема Сильвестра. Класифікація поверхонь другого порядку.

Лiтература

 1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – М.: “Наука”, 1975.

 2. Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. – М.: “Наука”, 1971.

 3. Чарин В.С. Линейные преобразования и выпуклые множества. – Киев.: “Вища школа”, 1978.

 4. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: “Наука”, 1984.

 5. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – М.: “Наука”, 1977

 6. Сборник задач по алгебре. Под редакцией А.И. Кострикина. – М.: “Наука”, 1987.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія

  Документ
  Досліджувати і розв’язувати математично сформульовані задачі з використанням понять теорії матриць, визначників, систем лінійних рівнянь, векторної алгебри, аналітичної геометрії на площині і в просторі, теорії лінійних просторів
 2. Опсік, іі-курс “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”

  Документ
  Написати рівняння прямої, яка проходить через точку перпендикулярно до прямої . Обчислити визначник . Знайти добуток матриць , якщо , . Знайти ранг матриці А, якщо .
 3. Назва модуля: Аналітична геометрія

  Документ
  знати: основні поняття аналітичної геометрії, зокрема: вектори, скалярний, векторний, мішаний та подвійний векторний добутки; різні системи координат,
 4. Кнлу 2009/2010 навч рік Екзаменаційні питання з курсу “Вища математика” Розділ І. Аналітична геометрія І алгебра

  Документ
  1.Поняття вільного вектора. Координати вектора. Довжина вектора. Вільний вектор як паралельне перенесення. Арифметичні операції над вільними векторами: множення вектора на число, сума та різниця векторів; координатне подання операцій.
 5. Теоретичні питання з курсу „ Аналітична геометрія та лінійна алгебра

  Документ
  Різні види рівнянь прямої на площині: рівняння прямої, що проходить через задану точку паралельно до заданого вектора. Канонічне рівняння. Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки.

Другие похожие документы..