Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Совещание представителей общеобразовательных школ, предприятий и воинских частей пройдет 06 февраля 2012 года в 17.00 в МБОУ ДОД «ДЮСШ-1» (по адресу г...полностью>>
'Документ'
Відповідно до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 28.03.2008 р. № 516-20/2008...полностью>>
'Статья'
При реализации товаров (работ, услуг) НДС нужно платить, только если реализация произошла на территории России. При реализации товаров (работ, услуг) ...полностью>>
'Документ'
27 июля в 15.00 в конференц-зале мэрии (пл.Свободы, 4) состоится заседание Коллегии мэрии по вопросу «Об отчете мэрии городского округа Тольятти об и...полностью>>

Перелік питань, які виносяться на державний іспит з курсу «Теорія держави І права»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Перелік питань, які виносяться

на державний іспит з курсу «Теорія держави і права»

 1. Охарактеризувати систему юридичних наук та розкрити місце і роль в ній науки ТДП.

 2. Визначити предмет науки ТДП та значення його для практичної діяльності юриста.

 3. Методологія науки ТДП. Розкрити сутність використання методів у дослідженні предмету науки ТДП.

 4. Охарактеризуйте суспільство у додержавному етапі та вкажіть причини трансформації його у державу.

 5. Шляхи виникнення держави. Новітні підходи до типології держав.

 6. Розуміння держави в історії державно-правової думки.

 7. Сутність та соціальна цінність держави на сучасному етапі.

 8. Опираючись на Декларацію про державний суверенітет та Конституцію України, назвіть характеризуючи ознаки державного суверенітету України.

 9. Політика як сфера життя суспільства. Співвідношення політичної та державної влади.

 10. Визначить місце і роль держави у політичній системі суспільства.

 11. Розкрийте основні напрями взаємодії держави з іншими суб’єктами політичної системи.

 12. Розкрийте особливості функціонування політичної системи України.

 13. Охарактеризувати функції держави та їх співвідношення з цілями та завданнями держави.

 14. Класифікація функцій держави. Розкрийте на конкретних прикладах внутрішні та зовнішні функції держави.

 15. Правові форми та методи здійснення функцій держави.

 16. Механізм держави як система державних організацій.

 17. Визначити основні напрями удосконалення організації та діяльності механізму Української держави.

 18. Принцип поділу влади та його відображення у структурі державного апарату України.

 19. Розкрити поняття “органу держави” як різновиду державних організацій.

 20. Визначити сучасні вимоги до державного апарату демократичної правової держави.

 21. Форма держави як зовнішній вираз державної влади в суспільстві.

 22. Охарактеризувати форму державного устрою та визначити її юридичну природу.

 23. Охарактеризуйте форму правління держави та визначить чи впливає вона на сутність держави.

 24. Охарактеризувати та зробити порівняльний аналіз форм державно-правового режиму.

 25. На підставі чинного законодавства визначити форму Української держави.

 26. Правоохоронна діяльність як вид (форма) охоронної діяльності.

 27. Особливості становлення та формування концепції громадянського суспільства в Україні.

 28. Соціальна цінність демократії. Демократія в умовах України.

 29. Концепція «правової держави» та її втілення у державно-правове життя українського суспільства.

 30. Характеристика держави у доктринах соціологічного спрямування.

 31. Зазначити загальні проблеми сучасного праворозуміння.

 32. Причини виникнення та етапи формування юридичного права, його характерні риси.

 33. Розкрийте соціальне призначення і цінність права для сучасного суспільства.

 34. Визначити функції права в системі відносин громадянського суспільства.

 35. Показати відображення сутності права у принципах права.

 36. Визначити особливості правових норм у системі норм соціального регулювання.

 37. Покажіть взаємодію норм права з іншими соціальними нормами в системі соціального регулювання.

 38. Аналіз структури норми права.

 39. Обґрунтуйте наявність різних способів викладання норм права в статтях нормативно-правових актів.

 40. Характерні риси процесу правоутворення.

 41. Розкрийте поняття правотворчої діяльності з точки зору її змістовності.

 42. Охарактеризуйте етапи правотворчості. Роль юридичної техніки у правотворчому процесі.

 43. Охарактеризуйте основні форми (джерела) права.

 44. Визначити ознаки та вимоги до нормативно-правового акту як джерела права.

 45. Опираючись на законодавство України,визначить правила дії закону в часі, просторі та по колу осіб.

 46. Розкрити поняття «правовий закон».

 47. Колізії в законодавстві та шляхи їх усунення.

 48. Охарактеризуйте систему права України. Чи має місце формування нових галузей права в сучасних умовах становлення української державності?

 49. Визначити основні структурні елементи системи законодавства. Проілюструйте свої судження посиланням на чинне законодавство України.

 50. Визначити в чому полягає практичне значення систематизації законодавства?

 51. Основні властивості правових відносин як особливої форми соціальних зв’язків.

 52. Види правовідносин та критерії їх класифікації.

 53. Соціально-юридичні властивості суб’єктів правовідносин.

 54. Дайте характеристику змісту суб’єктивного права як елементу правовідносин.

 55. Характеристика юридичного обов’язку як елементу правовідносин.

 56. Охарактеризуйте значення юридичних фактів у правовому регулюванні суспільних відносин.

 57. Суть реалізації правових приписів. Форми реалізації норм права.

 58. Покажіть на конкретних прикладах безпосередні форми реалізації норм права.

 59. Особливість застосування норм права. Випадки та суб’єкти правозастосування.

 60. На конкретних прикладах покажіть стадії правозастосовчої діяльності.

 61. Роль тлумачення правових норм у процесі правозастосовчої діяльності?

 62. Визначити характерні риси правозастосовчих актів.

 63. Покажіть особливості правозастосування при прогалинах у законодавстві.

 64. Визначити соціальну і правову природу правової поведінки.

 65. Охарактеризуйте правомірну поведінку.

 66. Охарактеризуйте суб’єктивні елементи складу правопорушення.

 67. Охарактеризуйте об’єктивні елементи складу правопорушення.

 68. Охарактеризуйте юридичну відповідальність як засіб забезпечення правомірної поведінки.

 69. Розкрийте принципи, мету та функції юридичної відповідальності.

 70. На підставі чинного законодавства України дайте характеристику наступним видам відповідальності: цивільна та дисциплінарна.

 71. На підставі чинного законодавства України дайте характеристику кримінальної та адміністративної відповідальності.

 72. Підстави притягнення та звільнення від кримінальної відповідальності.

 73. Форми правового впливу на суспільні відносини.

 74. Правове регулювання: поняття, предмет, метод, межі.

 75. Види, типи та стадії правового регулювання.

 76. Визначити які фактори впливають на ефективність правового регулювання.

 77. Механізм правового регулювання.

 78. Законність як режим, як принцип, як вимога. Основні принципи законності.

 79. Визначити гарантії законності як умови реальності законності.

 80. Охарактеризуйте правопорядок як результат законності.

 81. Правова свідомість як різновид суспільної свідомості. Яку роль відіграє правова свідомість у житті суспільства?

 82. Які фактори формують правову культуру людини?

 83. Роль правової культури у здійсненні режиму законності.

 84. Деформація правової свідомості. Проблема правового нігілізму в сучасній Україні.

 85. Природа та значення порівняльного правознавства. Механізм зближення національних правових систем.

 86. Визначити основні тенденції розвитку правової системи України на сучасному етапі.

 87. Охарактеризуйте англо-саксонську сім’ю права.

 88. Охарактеризуйте романо-германську правову сім’ю.

 89. Загальна характеристика релігійної та традиційної сімей.

 90. Юридичний процес: зміст, принципи та стадії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс -1 Спеціальності "Правознавство", крок-лідер Дисципліна Теорія держави та права

  Документ
  1. Ми з вами в 1-ому триместрі на лекціях прослухали 4 теми і зупинилися на 5-ій «Форми держави», а семінарські заняття відбулися за темами 1 – 3, тому для самостійної роботи вам пропонується відпрацювати такі питання:
 2. Курс Характеристика дисципліни

  Документ
  Рецензенти: Доктор юридичних наук, професор Лук’янчиков Є.Д.; професор, кандидат юридичних наук Тимошенко П.Ю., доцент кафедри, кандидат юридичних наук Семенов В.
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «теорія держави та права» (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) для бакалаврів у галузі знань «Право» за напрямом 060100 «Правознавство»

  Документ
  Теорія держави та права: Навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гусарєв С.Д., Горова О.Б., Пендюра М.М., Завальний А.
 4. Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІ суми Вид-во Сумду 2008

  Документ
  У збірнику представлені матеріали (тези і доповіді) VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», присвяченої 60-річчю університету.
 5. Робоча навчальна програма на 2011-2012 навчальний рік для спеціальності 030401 "Правознавство" Денна форма навчання

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.

Другие похожие документы..