Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Методы и модели в экономике» включают тематику вопросов, выносимых для самостоятельной ...полностью>>
'Программа'
Программа развития Южного федерального университета (ЮФУ) до 2021 года реализуется в рамках национального проекта «Образование» и продолжает Программ...полностью>>
'Реферат'
Вода - ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет...полностью>>
'Документ'
В течение 2010 года наблюдался восстановительный рост количества малых и микропредприятий, особенно в сферах деятельности, которые для предпринимател...полностью>>

Видання містить тематичний план навчальної дисципліни, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також дидактичні матеріали, що використовуються в навчальному процесі.

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИДАКТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ З КУРСУ

«ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО»

(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

напряму підготовки «Туризм»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 - «Туризм», спеціальності 6.050400 - «Туризм») / Укл. Парфіненко А.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 32 с.

Укладач: А.Ю. Парфіненко

Рецензенти:

доцент кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат географічних наук Байназаров А.М.;

доцент кафедри туризму Львівського національного університету імені І.Франка, кандидат географічних наук Гамкало М.З.

Видання містить тематичний план навчальної дисципліни, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також дидактичні матеріали, що використовуються в навчальному процесі.

Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 15 від 29 червня 2007 р.


ЗМІСТ

1. Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Туристське країнознавство»………………………………………………....

2. Тематичний план навчальної дисципліни…………………........

3. Самостійна робота студентів…………………………….............

4. Індивідуальна робота……………………………………….........

5. Контрольні запитання для самодіагностики……………............

6. Дидактичне забезпечення..............................................................

Список рекомендованої літератури ................................….............

Стор.

4

6

7

11

16

18

21

1. Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Туристське країнознавство»

Країнознавство – це традиційна наукова та навчальна дисципліна, що займається комплексним вивченням країн та регіонів, передовсім систематизацією даних щодо їх природи, населення, господарства, культури та суспільно-політичного ладу. Туристське країнознавство – це відносно нова навчальна дисципліна предметом вивчення якої є передовсім фізико-географічні та соціальні характеристики країн, що мають відношення до туристського бізнесу.

Необхідність вивчення дисципліни «Туристське країнознавство» зумовлена головним чином зростаючою роллю туризму у соціально-економічному житті суспільства та стрімкою диференціацією туристських потоків як в Україні, так і в цілому світі. Так, якщо сьогодні біля 80% туристів світу припадає на Європу та країни Америки, то вже до 2020 року країни Східної Азії та Тихоокеанського регіону стануть, за прогнозами Всесвітньої туристської організації, другим за популярністю напрямком туристських подорожей після Європи. З огляду на вищесказане можна стверджувати, що роль країнознавчих дисциплін в туристській освіті буде набувати дедалі більшого значення.

Дисципліна туристське країнознавство покликана сформувати у студентів знання специфіки окремих регіонів, країн та туристських центрів. Це допоможе майбутнім фахівцям туристського бізнесу професійно підійти до проектування нових маршрутів, правильно зорієнтувати туриста, запропонувавши маршрут, що якнайкраще відповідає його запитам. Виходячи з цього, дисципліна «Туристське країнознавство» презентує знання про країни у площині «менеджер туристської фірми – турист», та «екскурсовод – турист».

Навчальний курс «Туристське країнознавство» складається з двох частин (змістовних модулів). Першу частину курсу присвячено теоретичним та методологічним проблемам туристського країнознавства. Зокрема, вона висвітлює специфіку політичного та просторово-територіального устрою країн світу, знайомить з основними концепціями країнознавчих досліджень, містить фізико-географічні характеристики туристських макрорегонів. Друга частина включає відомості про туристські ресурси країн світу та їхню галузеву специфіку. Кожна з тем другої частини курсу, відповідно до стандарту вищої освіти менеджера з туризму, присвячена окремому туристському регіону світу і передбачає послідовне вивчення туристського потенціалу провідних з точки зору туризму країн.

Значну увагу приділено розробці завдань до самостійної та індивідуальній роботи студентів, що сприяє творчому засвоєнню курсу, закріпленню здобутих теоретичних знань, формуванню навичок творчо-пошукової та науково-дослідної роботи.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні

заняття

Індивідуальна робота

СРС

1

3

4

5

6

Модуль 1. Туристське країнознавство

ЗМ 1.1. Теорія та методологія туристського країнознавства

Тема 1. Туристське країнознавство: вступ до курсу

2

2

2,5

2,5

Тема 2. Програма країнознавчого дослідження

2

2

2,5

2,5

Тема 3. Глобальні просторові структури та країнознавство

2

2

2,5

2,5

Тема 4. Регіональний поділ світу

2

2

2,5

2,5

Разом годин за ЗМ 1.1.

8

8

10

10

ЗМ 1.2. Географія туристських ресурсів світу

Тема 5. Туристські ресурси країн Північної, Центральної та Східної Європи

2

2

2,5

2,5

Тема 6. Країни Середземномор’я

2

2

2,5

2,5

Тема 7. Країни Північної і Латинської Америки

2

2

2,5

2,5

Тема 8. Туристські ресурси країн Африки

2

2

2,5

2,5

Тема 9. Країни Північної і Латинської Америки

Разом годин за ЗМ 1.2.

8

8

10

10

Всього годин

16

16

20

20

3. Самостійна робота студентів

Для якнайповнішого засвоєння матеріалу курсу «Туристське країнознавство» окрім аудиторних занять (лекційних, практичних (семінарських)) значну увагу приділено самостійній роботі студенів. Зокрема, до форм самостійної роботи віднесено:

 1. Вивчення додаткової літератури.

 2. Робота з нормативно-правовими документами, що відображають процес розвитку туризму.

 3. Підготовка до практичних (семінарських) занять.

 4. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.

 5. Самостійне опрацювання певних питань (перелік наводиться нижче).

Питання для самостійного опрацювання

1.1. Теорія та методологія туристського країнознавства

Тема 1. Втуп до курсу «Туристське країнознавство»

 1. Роль геополітичного фактору в туризмі.

 2. Особливості туризму з метою відпочинку та розваг.

 3. Сутність лікувально-оздоровчого туризму. Основні типи курортів.

 4. Діловий туризм та його різновиди.

 5. Релігійний туризм та паломництво.

Література: основна [10, 11, 12, 13, 22]; додаткова [23, 38, 31].

Тема 2. Програма країнознавчого дослідження

 1. Економічна сутність і зміст туристської інфраструктури країни.

 2. Підходи до вивчення туристських ресурсів країни.

Література: основна [11, 13, 14, 15]; додаткова [23, 28, 31].

Тема 3. Глобальні просторові структури та країнознавство

 1. Використовуючи інтерактивну карту та враховуючи характеристики сучасних цивілізацій світу, з’ясувати географію їхнього розповсюдження:

 • Китайська;

 • Японська;

 • Ісламська;

 • Західна;

 • Православна;

 • Латиноамериканська;

 • Африканська.

Література: основна [7, 11, 13, 15, 16]; додаткова [22, 28, 31, 32].

Тема 4. Регіональний поділ світу

 1. Використовуючи інтерактивну карту світу визначити фізико-географічне розташування туристських макрорегоінів світу (за ВТО) та з’ясувати які країни входять до:

a) Європейського макрорегіону.

b) Американського макрорегоіну.

c) Південно-Азійського макрорегіону.

d) Близько-Східного макрорегіону.

e) Африканського макрорегіону.

f) Азіатсько-Тихоокеанського макрорегіону.

Література: основна [7, 8, 11, 13, 16, 18, 21]; додаткова [23, 28, 29, 30, 31].

1.2. Географія туристських ресурсів світу

Тема 5. Туристські ресурси країн Європи

 1. Використовуючи інтерактивну карту з’ясувати які країни належать до Північної, Східної, Західної, Південної та Центральної Європи.

 2. Фізико-географічні характеристики та туристські ресурси Альпійських країн Європи: Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн.

Література: основна [7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].

Тема 6. Країни Середземномор’я

 1. Використовуючи інтерактивну карту з’ясувати які країни належать до регіону Середземномор’я.

 2. Фізико-географічні характеристики та туристські ресурси Середземноморських країн: Туніс, Єгипет, Марокко.

Література: основна [7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].

Тема 7. Країни Америки

 1. Використовуючи інтерактивну карту з’ясувати які країни належать до Північної, Південної та Центральної Америки.

 2. Фізико-географічні характеристики та туристські ресурси країн Південної Америки: Гайана, Уругвай, Фолклендські острови.

 3. Фізико-географічні характеристики та туристські ресурси країн Центральної Америки і Карибського регіону: Гренада, Беліз, Коста-Ріка, Кайманові острови.

Література: основна [7, 8, 9, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].

Тема 8. Туристські ресурси країни Африки, Австралії та Океанії

 1. Використовуючи інтерактивну карту з’ясувати які країни належать до Африканського континенту.

 2. За допомогою інтерактивної карти визначити країни, що входять до Австралії та Океанії.

Література: основна [7, 8, 9, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].

Тема 9. Туристські ресурси країн Азії

 1. Фізико-географічні характеристики та туристських ресурси країн Південно-Східної Азії: В’єтнам, Лаос, Сінгапур.

 2. Характеристика фізико-географічних та туристські ресурсів країн Східної та Центральної Азії: Корейська Народно-Демократична Республіка, Республіка Корея.

Література: основна [7, 10, 12, 13, 16, 18, 22]; додаткова [24, 25, 26, 27, 30].

4. Індивідуальна робота

Індивідуальна навчальна робота покликана сформувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та поглиблене вивчення теоретичних і практичних проблем дисципліни «Туристське країнознавство» з метою підвищення якості професійної підготовки.

До форм індивідуальної навчальної роботи віднесено:

1) виконання індивідуального навчально – дослідного завдання;

2) укладання глосарію із загальних понять курсу «Туристське країнознавство».

1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з курсу, розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами, вміння презентувати результати роботи.

ІНДЗ виконується самостійно. На початку семестру кожен студент отримує тему ІНДЗ, що відповідає проблематиці практичних занять та лекційного курсу. Студент має право самостійно обрати тему ІНДЗ заздалегідь узгодивши її з викладачем. Під час проведення практичних занять студент повинен презентувати результати своє роботи у режимі PowerPoint з використанням мультімедійного обладнання. Оцінка за ІНДЗ враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Під час написання реферату студент повинен опрацювати не менше п’яти джерел з відповідними посиланнями на них у тексті роботи. Текст роботи має містити реферативне викладення матеріалу з приводу визначеної теми.

ІНДЗ складається з титульної сторінки; змісту; вступу; основної частини; висновків; списку використаної літератури; додатків (за необхідності).

Вступ має розкривати актуальність обраної теми, її проблематику та мету завдання.

Основна частина має містити викладення матеріалу теми.

У висновку потрібно висловити міркування стосовно досягнення мети роботи.

У друкованому варіанті обсяг роботи повинен становити 7 – 10 стор. Орієнтовна кількість сторінок у структурі ІНДЗ становить: вступ – 1 стор.; основна частина 5 – 8 стор.; висновок – 1 стор.; список використаної літератури – 1 стор.

Зміст ІНДЗ: Керуючись планом країнознавчої характеристики туристського потенціалу територіального комплексу (табл. №1) висвітлити туристський потенціал однієї з країн, що наведені у табл. № 2.

Таблиця № 1 – План країнознавчої характеристики туристського потенціалу територіального комплексу

Офіційна назва країни та її географічне розташування.

Столиця країни.

Природні умови.

Навести стислі відомості щодо фізико-географічних особливостей країни.

Клімат.

Стисла інформація щодо погодних умов по сезонам та окремими географічним і кліматичним районам країни.

Грошова одиниця.

Вказується офіційна грошова одиниця країни або декілька грошових одиниць.

Соціально-політичний лад.

Стисла характеристика сучасного державного управління в країні.

Економіка.

Основні напрямки економічного розвитку країни.

Населення.

Має містити основні демографічні характеристики.

Офіційна мова.

Вказується державна мова, що закріплена в офіційному діловодстві.

Релігія.

Основні релігійні конфесії країни.

Національні традиції та кухня.

Розглядаються деякі особливості образу життя місцевого населення, ділового та світського етикету.

Туризм.

Основні історичні віхи розвитку туризму, характеристика сучасних туристських потоків, інформація щодо найпопу-лярніших туристських маршрутів та визначних пам’яток, туристські центри країни.

Додаткова інформація про особливості країни та її мешканців

Різна інформація, що корисна керівнику туристської групи та туристу за такими напрямками: розміщення, покупки, телефон, медичне обслуговування, чаєві тощо.

Таблиця № 2 – Перелік країн для ІНДЗ

Угорщина

Ємен

Монголія

Сінгапур

Швейцарія

Бахрейн

Болівія

Іран

Македонія

Португалія

Хорватія

Венесуела

Аруба

Індія

Ліван

Панама

Фіджі

Дамаск

Австралія

Гренландія

Китай

Непал

Словенія

Естонія

Болгарія

Ірак

Люксембург

Польща

Франція

Єгипет

Антигуа

Домініканська Республіка

Куба

Норвегія

Туреччина

Мальдівські острови

Вануату

Іспанія

Мальта

Кіпр

Чехія

Монако

Бельгія

Йорданія

Литва

Перу

Фінляндія

Нова Гвінея

Великобританія

Італія

Мексика

Сербія

Чилі

Сальвадор

Аргентина

Ізраїль

Латвія

ОАЄ

Уругвай

Сейшельські острови

Бразилія

Ірландія

Малайзія

Румунія

Чорногорія

Танзанія

Австрія

В’єтнам

Канада

Мьянма (Бірма)

Сирія

Швеція

Албанія

Німеччина

Кіпр

Науру

Словакія

Шрі-Ланка

Ангола

Греція

Корея

Нідерланди

США

Ямайка

Андорра

Данія

Північна Корея

Нова Зеландія

Таїланд

Японія

ПРИМІТКА. З метою запобігання дублювань індивідуальний варіант завдання 1 узгоджується з викладачем.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України (11)

  Документ
  „Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір”. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред.
 2. Увідповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі

  Документ
  У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Магістри економічних спеціальностей, особливо спеціа­льності «Менеджмент організацій», повинні володіти
 3. М забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 «Туризм», спеціальності 6

  Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 - «Туризм», спеціальності 6.
 4. Практикум

  Практикум
  Методика виховної роботи. Практикум : навчально-методичний посібник для студ. пед. ун-тів / кол. авт.; ред. О.О. Лаврентьєва. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011.
 5. Ння напряму підготовки 0504 «Туризм» (галузі знань 0201 «Культура», 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)

  Документ
  (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування напряму підготовки «Туризм»,

Другие похожие документы..