Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
С осени 2005 года Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви ведется разработка документа "Задачи, п...полностью>>
'Документ'
Биология – наука о живой природе и закономерностях, ею управляющих. Она изучает все проявления жизни, выясняет происхождение, распространение и разви...полностью>>
'Документ'
Приглашаем Вас (ваших сотрудников) принять участие в работе IX Все-российской научной конференции «Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенны...полностью>>
'Заседание'
Формирование и подготовка по организациям коммунального комплекса по установленным шаблонам форм: водоотведение, водоснабжение теплоснабжение, энерго...полностью>>

Звітність підприємства” V курс спеціальність “Облік І аудит” вступ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДИСЦИПЛІНА “ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА”

V курс спеціальність “Облік і аудит”

ВСТУП

Дисципліна “Звітність підприємства” – одна із нормативних прикладних дисциплін у підготовці спеціалістів з обліку та аудиту.

Цю дисципліну вивчають студенти спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” оволодівши знаннями з таких дисциплін, як “Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Організація обліку на підприємствах малого бізнесу”, “Організація і методика аудиту”. Вона вивчається паралельно з дисциплінами “Організація обліку” та “Облік зовнішньоекономічної діяльності”.

Такий взаємозв’язок зазначених дисциплін дає змогу студентам закріпити вже набуті знання й поглибити свою професійну підготовку як майбутніх фахівців з обліку і аудиту.

Мета дисципліни: надання знань про зміст, структуру, порядок складання і використання звітності підприємств.

Завдання дисципліни: вивчення методики і техніки складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України.

Предмет дисципліни: інформація про фінансові результати діяльності та пух грошових коштів на підприємстві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ

Мета і завдання звітності. Склад і структура звітності: фінансова, податкова, статистична і спеціальна звітність.

Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності.

Підготовка облікових даних для складання звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення звітних форм. Порядок подання та оприлюднення звітності підприємств.

Тема 2. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “Баланс”. Принципи побудови та структурування балансу. Аналітичні можливості балансу. Побудова і зміст чинної форми балансу. Визначення статей балансу. Характеристика розділів і статей балансу.

Загальні принципи оцінювання статей балансу. Узгодженість нового плану рахунків зі статтями активу і пасиву балансу. Особливості оцінювання та відображення в балансі необоротних і оборотних активів, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань. Загальна характеристика пасиву балансу.

Підготовка облікових даних для складання балансу, методика і техніка заповнення форми балансу.

Тема 3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “Звіт про фінансові результати”. Структура і зміст звіту. Принципи визначення доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати. Джерела даних для складання звіту. Порядок визначення показників податку на додану вартість, суми акцизних зборів та інших відрахувань з доходу. Визначення собівартості реалізованої продукції та узгодження знайдених показників з даними відповідних декларацій і розрахунків. Розрахунок валового прибутку (збитку). Визначення фінансових результатів від операційної діяльності. Розрахунок фінансових результатів від звичайної діяльності. Поняття про надзвичайні доходи і витрати. Визначення чистого прибутку (збитку) підприємства. Склад і структура елементів операційних витрат. Показники прибутковості акцій і порядок їх розрахунку.


Тема 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “Звіт про рух грошових коштів”. Призначення, структура і зміст звіту про рух грошових коштів. Джерела інформації для складання звіту.

Методи складання звіту (прямий і непрямий). Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності в разі застосування прямого і непрямого методів. Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Порядок виявлення грошових коштів у результаті фінансової діяльності. Розрахунок зміни обсягу (розміру) грошових коштів за звітний період. Узгодження показників звіту з балансом. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності.

Тема 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “Звіт про власний капітал”. Складники власного капіталу. Зміст статей про власний капітал. Порядок складання звіту про власний капітал.

Особливості формування звітних даних про зміни статутного капіталу, додаткового вкладеного капіталу, резервного капіталу.

Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у примітках до бухгалтерських звітів.

Тема 6. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК І ЗМІНИ

У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в обліковій політиці. Події після дати балансу. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.

Тема 7. ЗВЕДЕНА І КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “консолідована і фінансова звітність”. Порядок складання консолідованої фінансової звітності.

Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності у примітках до звітності.

Відбиття об’єднання підприємств у фінансовій звітності. Загальні положення П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”.

Особливості складання зведеної звітності міністерств і відомств.

Тема 8. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Склад суб’єктів малого підприємництва. Структура і зміст фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

Відмінності структури і змісту балансу за формою №1-м від звичайного балансу. Відмінності структури і змісту звіту про фінансові результати за формою №2-м від звичайного звіту.

Порядок формування даних для складання балансу за формою №1-м звіту про фінансові результати за формою №2-м. Алгоритм визначення чистого прибутку (збитку) суб’єкта малого підприємництва.

Тема 9. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Склад податкової звітності, правила та періодичність її подання. Структура і зміст Декларації про прибуток підприємства. Порядок складання декларації та джерела інформації.

Структура та зміст Податкової декларації з податку на додану вартість. Порядок складання декларації та джерела інформації. Особливість побудови і подання Податкової декларації з ПДВ за спрощеною схемою.

Правила складання і подання Довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб за формою №8-ДР. Інші форми податкової звітності. Особливості податкової звітності підприємств, які сплачують єдиний податок.

Тема 10. СТАТИСТИЧНА І СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ

Склад статистичної звітності, правила та періодичність її подання. Статистична звітність щодо продукції, її зміст, джерела інформації. Порядок подання. Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок подання. Статистична звітність щодо фінансів підприємства, її зміст, джерела інформації і порядок подання. Статистична звітність щодо зовнішньоторговельної діяльності, її зміст, джерела інформації і порядок подання. Звітність про відрахування на соціальні потреби: форма №4-пФ “Звіт про нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування й інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду”, форма №4-ФСС “Розрахункова відомість щодо коштів Фонду державного соціального страхування”, “Розрахункова відомість про нарахування та перерахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття” тощо.

Питання, винесені на самостійну роботу студентов

 1. “Розрахункова відомість про нарахування та перерахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття”.

 2. Алгоритм визначення чистого прибутку (збитку) суб’єкта малого підприємництва.

 3. Визначення показника виручки (доходу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежно від виду діяльності.

 4. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності.

 5. Відбиття об’єднання підприємств у фінансовій звітності *.

 6. Відмінності структури і змісту звіту про фінансові результати за формою №2-м від звичайного звіту.

 7. Відмінності структури і змісту балансу за формою №1-м від звичайного балансу.

 8. Загальні положення П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”.

 9. Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку “Звіт про рух грошових коштів” .

 10. Особливості оцінювання та відображення в балансі необоротних і оборотних активів, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань.

 11. Особливості складання зведеної звітності міністерств і відомств *.

 12. Особливості формування звітних даних про зміни статутного капіталу, додаткового вкладеного капіталу, резервного капіталу.

 13. Порядок визначення показників податку на додану вартість, суми акцизних зборів та інших відрахувань з доходу.

 14. Порядок складання декларації та джерела інформації.

 15. Порядок складання звіту про власний капітал.

 16. Порядок формування звіту про фінансові результати за формою №2-м.

 17. Принципи побудови та структурування балансу.

 18. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності.

 19. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності у примітках до звітності *.

 20. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.

 21. Розрахунок зміни обсягу (розміру) грошових коштів за звітний період.

 22. Склад і структура звітності: фінансова, податкова, статистична і спеціальна звітність.

 23. Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок подання.

 24. Статистична звітність щодо фінансів підприємства, її зміст, джерела інформації і порядок подання.

 25. Структура та зміст Податкової декларації з податку на додану вартість.

 26. Узгодження показників звіту з балансом.

 27. Форма №4-ФСС “Розрахункова відомість щодо коштів Фонду державного соціального страхування”.

Перелік питань винесених на аудиторну контрольну роботу

 1. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати.

 2. Визначення фінансового результату від звичайної діяльності.

 3. Визначення фінансового результату від операційної діяльності.

 4. Засобі забезпечення достовірності звітних даних.

 5. Зміст, структура і порядок складання Декларації про прибуток підприємства.

 6. Зміст, структура і порядок складання Податкової декларації з ПДВ.

 7. Особливості відображення в балансі фінансових результатів підприємства.

 8. Особливості побудови і змісту фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва.

 9. Особливості складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва.

 10. Підготовка облікових даних для складання балансу, методика і техніка заповнення форм балансу.

 11. Підготовка облікових даних для складання звітності.

 12. Показники прибутковості акцій і порядок їх розрахунку.

 13. Поняття та характеристика основних складових надзвичайних доходів і витрат.

 14. Порядок визначення валового прибутку (збитку) від основної діяльності підприємства.

 15. Порядок визначення чистого прибутку (збитку) підприємства за звітний період.

 16. Принципи виправлення помилок і зміни в облікових цінах.

 17. Принципи побудови і зміст діючої форми балансу підприємства.

 18. Склад і структура елементів операційних витрат.

 19. Склад і структура річної і поточної звітності в Україні. Загальна характеристика форм звітності.

 20. Структура і зміст Звіту про фінансові результати. Джерела даних для його складання.

 21. Структура і зміст форми “Звіт про власний капітал”. Джерела інформації для її складання.

 22. Структура і зміст форми “Звіт про рух грошових коштів”, джерела інформації для їх складання.

 23. Структура, зміст і порядок складання приміток до фінансового звіту підприємства.

 24. Узгодженість показників (статей) звіту про фінансові результати з новим планом рахунків.

 25. Характеристика розділів балансу і основних статей кожного розділу. Узгодженість з показниками інших форм звітності.

Приклад типових завдань з аудиторної контрольної роботи.

Варіант 1.

 1. Мета і склад фінансової звітності.

 2. Визнання та оцінка доходів і витрат у звіті про фінансові результати

 3. Складники власного капіталу та їх характеристика

 4. Задача

Визначити балансову вартість придбаних запасів за умови, що постачальнику сплачено 60 000 грн., у тому числі ПДВ – 10 000 грн. За послуги транспортування – 540 грн., в т.ч. ПДВ – 90 грн., частину запасів на загальну суму 800 грн. було повернено постачальнику з огляду на невідповідальність якості умовам укладеної угоди.

Питання до іспиту

 1. Аналітичні можливості балансу та звіту про фінансові результати.

 2. Визнання та оцінка доходів і витрат у звіті про фінансові результати.

 3. Визначення собівартості реалізованої продукції для розрахунку валового прибутку (збитку).

 4. Визначення статей балансу. Поняття про активи, зобов'язання і власний капітал.

 5. Визначення фінансового результату від звичайної та операційної діяльності.

 6. Джерела інформації для складання звіту про рух грошових коштів.

 7. Загальна характеристика методів (прямого і непрямого) складання звіту про рух грошових коштів.

 8. Загальні принципи оцінки статей балансу.

 9. Зміст і порядок складання звіту по формі №8-ДР.

 10. Зміст і порядок складання податкової звітності по місцевих податках і зборах.

 11. Зміст і характеристика балансових даних про витрати і доходи майбутніх періодів.

 12. Зміст статей звіту про власний капітал.

 13. Зміст, структура і порядок складання податкової декларації з ПДВ.

 14. Особливості оцінка та відображення в балансі оборотних та необоротних активів.

 15. Особливості складання звіту про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва.

 16. Особливості формування звітних даних про зміни додатково вкладеного і резервного капіталу.

 17. Пасив балансу. Характеристика його розділів і статей.

 18. Порядок визначення валового прибутку (збитку) від основної діяльності підприємства.

 19. Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

 20. Призначення балансу, принципи побудови та структурування балансу.

 21. Призначення і склад приміток до фінансових звітів.

 22. Склад і структура елементів операційних витрат, поточних зобов'язань та їх подання у балансі..

 23. Склад, структура та порядок складання і подання статистичної звітності по продукції, праці, фінансах підприємства..

 24. Складання ліквідаційного балансу при банкрутстві підприємства.

 25. Узгодженість нового плану рахунків зі статями активу і пасиву балансу.

 26. Узгодженість показників (статей) звіту про фінансові результати з новим планом рахунків.

Приклад екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет № 1

1. Тести.

1. Фінансова звітність:

а) є комерційною таємницею підприємства;

б) має оприлюднюватися всіма підприємствами без винятку;

в) оприлюднюється лише підприємствами, що зобов'язані Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

 1. До якісних характеристик фінансової звітності відносять:

а) достовірність і доступність;

б) автономність і періодичність;

в) безперервність і обачність.

 1. Інформаційне забезпечення процесу управління включає в себе:

а) бухгалтерську звітність; в) оперативні дані;

б) статистичну звітність; г) всі відповіді правильні.

 1. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачу порівнювати:

а) фінансові звіти підприємств за звітні періоди;

б) фінансові звіти різних підприємств;

в) відповіді а) і б).

 1. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є:

а) календарний рік; в) операційний цикл;

б) поточний рік; г) правильної відповіді немає.

2. Теоретичне питання: Охарактеризуйте принципи побудови і зміст діючої форми балансу підприємства.

3. Задача: Визначити балансову вартість придбаних запасів за умови, що постачальнику сплачено 60 000 грн., у тому числі ПДВ – 10 000 грн. За послуги транспортування – 540 грн., в т.ч. ПДВ – 90 грн., частину запасів на загальну суму 800 грн. було повернено постачальнику з огляду на невідповідальність якості умовам укладеної угоди.

Список рекомендованої літератури

Основна література

Законодавчі та норматичні акти

 1. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практичний посібник. − Дніпропетровськ: ООО “Баланс-Клуб”, 2000. − 368 с.

 2. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 292 с.

 3. Звітність підприємства. Опорний конспект / Під редакцією В.П. Молокової. Павлоград 2008 р.

Додаткова література

 1. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навчальний посібник / Під ред. М.В. Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с.

 2. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. – 5-те вид., доп. і перероб. – Харків: Фактор, 2002. – 220 с.

 3. Панасик В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. − Тернопіль: Карт-бланш, 2002. − 260 с.

 4. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка. – 2-ге вид., доп. і пероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2003. – 820 с.

 5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. − 726 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава, Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 106 с

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”).
 2. Методика заповнення статистичної звітності Спеціальна звітність та її форми Методологія аудиту середньої заробітної плати

  Документ
  Програми державних статистичних спостережень передбачають облік фонду оплати праці, нарахованого всім працівникам, а також виділення фонду штатних працівників, які перебувають в обліковому складі підприємства, та поділ його на складові.
 3. Облік, аналіз І аудит грошових коштів підприємства

  Документ
  Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців.
 4. Тратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності

  Документ
  Внаслідок складності і рухливості ділового середовища збільшується кількість змін, які необхідно провести підприємствам. Також підвищуються вимоги до якості змін – вони мають здійснюватися швидше, результативніше, з меншою кількістю
 5. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.

Другие похожие документы..