Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии со ст.12 Закона РФ от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2...полностью>>
'Документ'
Общероссийское общественное движение «За права человека» и Фонд «В защиту прав заключенных» на основании своего Устава и ст. 27 ФЗ «Об общественных о...полностью>>
'Документ'
Торфяные болота Западной Сибири играют ключевую роль в глобальном цикле углерода, регулировании газового состава атмосферы и смягчении последствий гл...полностью>>
'Программа'
Данная программа направлена на повышение социально-психологической компетентности учащихся 9 классов общеобразовательной школы с углубленным изучением...полностью>>

2. Абсолютні І відносні величини

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________

Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво”

спеціальність “Прикладна статистика”)

Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Прик­ладна статистика”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготов­ки: “Теорія статистики” (теми 1-6), “Економічна статистика”, “Статистика ринків” (теми 7-15), “Демографічна статистика” (теми 16-20), а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроеконо­міка” та “Макроекономіка”.

Тема 1. Статистичне спостереження

Поняття і завдання статистичного спостереження. Форми статистичних спостережень. План статистичного спостереження. Програмно-методологічна і організаційна частина плану статистичного спостереження. Види і способи статистичного спостереження (спосіб основного масиву, вибіркові статистичні спостереження, монографічне спостереження, анкетне спостереження). Помилки і похибки статистичних спостережень.

Тема 2. Абсолютні і відносні величини

Абсолютні величини та їх вимір. Види відносних величин у статистичних дослідженнях. Відношення між однойменними і різнойменними величинами. Відносні величини структури, координації, динаміки, порівняння, плану (прогнозу), виконання плану (прогнозу), інтенсивності.

Тема 3. Середні величини

Види середніх величин і умови їх використання та розрахунку. Середня арифметична, гармонійна, геометрична та квадратична. Властивості середньої арифметичної. Мода, медіана, квартилі та децилі.

Тема 4. Вивчення варіації

Поняття варіації. Показники варіації (розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації). Дисперсія, властивості дисперсії. Правило додавання дисперсій.

Тема 5. Ряди динаміки

Завдання рядів динаміки і їх елементи. Види рядів динаміки. Зіставлення і змикання рядів динаміки. Аналітичні показники рядів динаміки (абсолютний приріст, коефіцієнти і темпи зростання і приросту, одновідсотковий приріст, середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній темп зростання і приросту). Аналітичне вирівнювання динамічного ряду. Метод найменших квадратів.

Тема 6. Індекси

Поняття індексів. Види індексів. Агрегатна форма індексів. Індекси Ласпейреса і Пааше. Економічні індекси (товарообороту, фізичного обсягу, цін, продуктивності праці тощо). Середні індекси, індекси середніх величин. Територіальні індекси. Індекси споживчих цін.

Тема 7. Класифікації та класифікатори в економіці

Класифікації та класифікатори в економічній статистиці. Економічні концепції класифікацій. Міжнародні статистичні класифікації. Основні національні статис­тичні класифікації. Поняття класифікатора.

Класифікація видів економічної діяльності (NACE). Застосування методу “TOP-DOWN” при визначенні основного виду діяльності.

Класифікація секторів економіки. Класифікатор організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ). Класифікація товарів та послуг (ДКПП). Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).

Класифікатор адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Тема 8. Система національних рахунків

Система національних рахунків (СНР) як інструмент оцінки та аналізу економічних явищ та процесів. Система національних рахунків як модель економіки. Концепції та класифікації в системі національних рахунків. Основні категорії в системі національних рахунків. Рахунок виробництва. Характеристика утворення, розподілу, перерозподілу та використання доходу. Оцінка процесів нагромадження. Комплексна оцінка економічних операцій.

Аналітичні можливості системи національних рахунків. Основні напрямки аналізу даних СНР. Секторний аналіз економіки. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників.

Тема 9. Статистика національного багатства

Поняття про національне багатство країни, основні завдання та особливості статистичного вивчення національного багатства. Визначення національного багатства в СНР. Класифікація національного багатства. Види оцінки національного багатства.

Склад нефінансових активів. Класифікація основного капіталу. Показники стану, руху та використання основних засобів. Умови індексації основних засобів. Класифікація оборотних активів. Статистичні показники ефективності використання матеріальних ресурсів.

Тема 10. Статистика результатів економічної діяльності

Загальні принципи вимірювання результатів економічної діяльності в СНР. Валовий випуск, проміжне споживання, валова додана вартість. Промислова продукція, її складові частини. Облік продукції в натуральному виразі та умовних одиницях. Система вартісних показників продукції. Індекси промислового виробництва.

Поняття продукції сільського господарства та її складові. Види вартісної оцінки продукції сільського господарства. Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників продукції сільського господарства.

Тема 11. Статистичне вивчення кон’юнктури та конкурентного середовища ринку

Поняття і суть кон’юнктури ринку. Завдання статистики кон’юнктури ринку. Система показників кон’юнктури ринку. Розрахунок і аналіз потенціалу ринку. Аналіз пропорційності розвитку ринку. Аналіз тенденції розвитку, коливання та циклічності ринку. Аналіз ділової активності підприємств як елемента кон’юнктури ринку. Значення та завдання вивчення ділової активності підприємств.

Оцінка рівномірності розподілу ринкових часток підприємств на ринку за допомогою індекса Герфінделя-Гіршмана. Статистична оцінка монопольного становища підприємців на ринку. Визначення монопольного становища підприємства на ринку.

Тема 12. Статистичне вивчення попиту та пропозиції

Статистика макроекономічного попиту та макроекономічної пропозиції товарів та послуг. Види купівельного попиту і форми його виявлення. Статистичні методи вивчення купівельного попиту. Показники інтенсивності та коливань попиту.

Чинники, що впливають на формування та динаміку попиту, методи їх вивчення. Коефіцієнти еластичності попиту у статиці і динаміці.

Тема 13. Статистика цін

Види цін і завдання статистики з їх вивчення. Організація статистики цін в Україні, джерела інформації про ціни. Методи обчислення середніх цін

Індексний метод аналізу динаміки цін. Взаємозв’язок індексів цін змінного, постійного складу та індекса структурних зрушень в реалізації товару, його використання в економічному аналізі. Взаємозв’язок індексів цін, фізичного обсягу товарообороту та товарообороту у діючих цінах. Індекс купівельної спроможності гривні. Методи оцінки рівня і динаміки інфляції. Метод розрахунку сезонності індексів цін.

Тема 14. Статистика товарообороту

Поняття та основні ознаки товарообороту. Основні категорії товарообороту: оптовий, роздрібний, валовий і чистий; товарооборот виробників та торговельно-посередницький товарооборот. Ланковість товаропросування і її обчислення (розрахункова і складська).

Поняття і значення оптового товарообороту і поставки товарів. Визначення рівномірності та ритмічності поставок.

Статистика роздрібного товарообороту торговельної мережі. Поняття роздрібного товарообороту, його склад і завдання статистики у його вивченні. Момент обліку роздрібного товарообороту. Види продажу товарів, що включаються у роздрібний товарооборот.

Метод вивчення роздрібного товарообороту за товарними групами без недокументованих витрат. Основні напрямки аналізу товарного складу роздрібного товарообороту. Статистика товарообороту та продукції ресторанного господарства. Особливості ресторанного господарства як об’єкту статистичного вивчення. Статистика товарообороту ресторанного господарства, його склад та вивчення загального обсягу (валового обороту).

Тема 15. Статистика товарних запасів та товарооборотності

Поняття товарних запасів, їх класифікація і завдання статистики. Розрахунок середніх товарних запасів, товарних запасів у днях і в процентах до товарообороту. Аналіз якісного складу запасів. Поняття оборотності товарних запасів, її показники: швидкість товарообороту в кількості оборотів (в разах), і час обертання в днях. Взаємозв’язок показників оборотності товарних запасів. Індексний метод аналізу динаміки показників товарооборотності. Системи взаємопов’язаних індексів швидкості товарообороту та часу обертання товарів, їх суть і використання в економічному аналізі. Фактори, що впливають на оборотність товарних запасів, статистичні методи їх вивчення.

Тема 16. Предмет та методологічні засади демографічної статистики

Предмет демографічної статистики. Категорії демографічної статистики: демографічна подія та демографічний процес. Джерела даних демографічної статистики.

Тема 17. Статистичне вивчення чисельності і складу населення

Поняття та особливості показника „чисельність населення”. Категорії населення: наявне населення, постійне населення, тимчасово проживаючі, тимчасово відсутні. Баланси категорій населення.

Статева структура населення, її абсолютні і відносні характеристики.

Вікова структура населення. Чинники формування вікової структури населення. Класифікація Зундберга та типи вікової структури. Статистичні групування за віком: однорічне і п’ятирічне групування. Поняття вікової акумуляції. Індекс Уіпля.

Статево-вікова піраміда. Демографічне старіння населення. Класифікація Е. Россета.

Тема 18. Статистичне вивчення народжуваності і відтворення

Суть народжуваності та плідності. Показники народжуваності для умовного і реального покоління. Суть методу прямої стандартизації. Суть методу оберненої стандартизації.

Абсолютні та відносні показники загального приросту (скорочення), природного приросту (скорочення), сальдо міграції. Коефіцієнт життєвості Е. Пірла. Сумарний коефіцієнт відтворення; чистий сумарний коефіцієнт відтворення; брутто-коефіцієнт відтворення; нетто-коефіцієнт відтворення: суть та методи розрахунку. Істинний коефіцієнт природного приросту населення. Моделі відтворення населення.

Тема 19. Статистичне вивчення смертності

Показники інтенсивного аналізу смертності з урахуванням причин смертності: загальний коефіцієнт смертності; спеціальні (диференційовані) коефіцієнти смертності; часткові (вікові) коефіцієнти смертності. Таблиці дожиття і середньої очікуваної тривалості життя: їх суть та призначення. Показники таблиць дожиття: суть та методи розрахунку. Методи побудови таблиць дожиття.

Тема 20. Статистичне вивчення шлюбності та розлучуваності

Поняття шлюбного стану, шлюбного процесу, шлюбоздатного віку. Шлюбна структура населення.

Коефіцієнти інтенсивності шлюбності і розлучуваності: загальні коефіцієнти; спеціальні коефіцієнти; чисті коефіцієнти; сумарний коефіцієнт шлюбності.

Типові тести з дисципліни «Теорія статистики»

Виберіть правильну відповідь (одну з чотирьох)

 1. Органи державної статистики проводять статистичні спостереження через:

а) збирання статистичної звітності;

б) здійснення одноразових обліків та переписів;

в) здійснення вибіркових та інших обстежень;

г) перевірку фінансових результатів діяльності підприємств;

Відповідь: 1) а, б, в; 2) б, в, г; 3) а, б, г; 4) всі перелічені.

 1. Офіційний документ із переліком статистичних спостережень, що їх проводять органи державної статистики – це:

а) статистичний інструментарій;

б) програма статистичного спостереження;

в) план державних статистичних спостережень;

г) статистичний формуляр.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 1. Розмістіть у хронологічному порядку етапи здійснення статистичного спостереження:

а) підготовка даних до обробки;

б) підготовка спостереження;

в) реєстрація статистичних даних (проведення збору даних);

г) розробка пропозицій із вдосконалення статистичного спостереження.

Відповідь: 1) б, в, а, г; 2) б, в, г, а; 3) а, б, в, г; 4) г, а, б, в.

 1. Показники, що характеризують обсяги соціально-економічних явищ є величинами:

а) абсолютними; б) відносними.

Їх виражають:

в) натуральними, трудовими, вартісними одиницями виміру;

г) коефіцієнтами, відсотками.

Відповідь: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

 1. Для обчислення відносної величини динаміки можна використати наступний взаємозв’язок відносних величин:

а) відносну величину прогнозу помножити на відносну величину координації;

б) відносну величину прогнозу поділити на відносну величину виконання прогнозу;

в) відносну величину виконання прогнозу поділити на відносну величину прогнозу;

г) відносну величину прогнозу помножити на відносну величину виконання прогнозу.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 1. Відносні величини структури характеризують:

а) питому вагу кожної його частини у загальному підсумку;

б) співвідношення окремих частин явища, що входять до його складу.

Відносні величини динаміки отримують в результаті:

в) співвідношення показників звітного періоду з попереднім або початковим;

г) співвідношення двох одноіменних показників, що відносяться до різних об’єктів за один і той же період або момент часу.

Відповідь: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

 1. Результат ділення кількості міського населення на кількість сільського дорівнює 0,73. Це означає, що:

а) частка сільського населення становить 73%;

б) на одного сільського жителя в країні припадає 73 міських;

в) на 100 міських жителів маємо 73 сільських;

г) на 100 сільських жителів маємо 73 міських.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 1. Середня гармонійна – це величина:

а) обернена до середньої арифметичної;

б) обернена до середньої хронологічної;

в) змінної ознаки, навколо якої групуються варіанти ряду розподілу;

г) обернена до середньої арифметичної з обернених величин.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 1. Середню арифметичну можливо обчислити за формулами (де xiі-та варіанта; fi – частота і-тої варіанти; wi – частка і-тої варіанти, виражена в коефіцієнтах; gi – щільність і-того інтервалу):

а) ; б) ; в) ; г) .

Відповідь: 1) а, б; 2) а, в; 3) а, г; 4) а, б, г.

 1. Сума відхилень варіант від середньої арифметичної рівна:

Відповідь: 1) середній; 2) нулю; 3) n (xi ); 4) n.

 1. Дані про міжбанківські кредити у кредитному портфелі банків:

Назва банку

Частка міжбанківських кредитів у кредитному портфелі (%)

Обсяг кредитного портфеля (млн грн)

Аваль

3,4

5922,8

Райффайзенбанк

11,9

772,9

Середня частка міжбанківських кредитів у кредитному портфелі становить (%):

Відповідь: 1) 7,7; 2) 12,1; 3) 3,7; 4) 4,4.

 1. Медіана в ряді розподілу – це:

а) найпоширеніше значення ознаки; б) значення ознаки, яке ділить ряд навпіл.

Значення медіани збігається зі значенням середньої:

в) у симетричному розподілі; г) в асиметричному розподілі.

Відповідь: 1)а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

 1. Ранжований ряд розподілу складається із 1200 одиниць сукупності. Медіаною цього ряду є:

а) значення 600-ї одиниці сукупності;

б) значення 601-ї одиниці сукупності;

в) кумулятивна частота 600-ї одиниці сукупності;

г) півсума значень 600-ї і 601-ї одиниці сукупності.

Відповідь: 1)а; 2) б; 3) в; 4) г.

 1. Дискретний ряд розподілу працівників фірми за стажем роботи:

Стаж роботи (років)

Кількість працівників

2

3

3

7

4

6

5

13

Мода, медіана та середня величина цього розподілу дорівнюють:

Відповідь: 1) 13; 4; 4; 2) 5; 4; 4; 3) 5; 4; 7,25; 4) 5; 4; 3,5.

 1. Абсолютну величину коливання ознаки навколо середньої величини показує:

Відповідь: 1) коефіцієнт варіації; 2) середнє квадратичне відхилення; 3) коефіцієнт осциляції; 4) Ваш варіант відповіді.

 1. Коефіцієнт варіації використовують для порівняння варіації:

а) однієї ознаки в різних сукупностях;

б) різних ознак в одній сукупності;

в) різних ознак в різних сукупностях.

Відповідь: 1) а; 2) а, б; 3) а, в; 4) Всі перелічені.

 1. Якщо кожну з варіант дискретного ряду розподілу збільшити в 10 разів, то дисперсія:

Відповідь: 1) не зміниться; 2) збільшиться в 10 разів; 3) збільшиться в 100 разів; 4) Ваш варіант відповіді.

 1. Сукупність складається із 100 одиниць. Середня арифметична цієї сукупності становить 47,0; сума квадратів індивідуальних значень ознаки – 231 592. Коефіцієнт варіації цієї сукупності становить (%):

а) 22; б) 227,5.

Дана сукупність:

в) однорідна; г) неоднорідна.

Відповідь: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.

 1. Ряд динаміки характеризує:

а) структуру сукупності за будь-якою ознакою;

б) зміну характеристики сукупності у просторі;

в) зміну характеристики сукупності у часі.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) всі перелічені.

 1. Залишки обігових коштів фірми на кінець кожного кварталу – це ряд динаміки:

а) інтервальний; б) моментний.

Середній рівень цього ряду треба обчислювати за формулою середньої:

в) хронологічної; г) арифметичної;

Відповідь: 1)а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

 1. Середній рівень ряду динаміки визначають за формулами:

а) хронологічної; б) арифметичної простої;

в) арифметичної зваженої; г) геометричної.

Відповідь: 1) а, в; 2) а, б, г; 3) а, б, в; 4) всі перелічені.

 1. Зведені індекси дозволяють отримати узагальнену оцінку зміни щодо характеристики:

а) групи товарів за декілька періоди;

б) одного товару за декілька періодів;

Індекси змінного складу розраховують для:

в) групи товарів;

г) одного товару.

Відповіді: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.

 1. Індекс ціни Пааше обчислюють за формулою:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 1. Ціни на платні послуги у поточному періоді порівняно з базовим зросли у 2,1 рази, а кількість наданих послуг скоротилася на 30%. Індекс вартості наданих послуг становить:

Відповіді: 1) 3,0; 2) 1,47; 3) 1,64; 4) 0,70.

 1. Індекс споживчих цін в 2005 році в Україні (у % до попереднього місяця): січень – 101,4; лютий – 100,4; березень – 100,5. Індекс споживчих цін у лютому 2005 р. порівняно із груднем 2004 р. склав (%):

Відповіді: 1) 99,0; 2) 101,8; 3) 5; 4) Даних недостатньо.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Відносні величини, графічні зображення, використання їх в охороні здоров’Я

  Документ
  Здійснюючи аналіз стану здоров'я населення і діяльності медичних закладів, керівники лікувально-профілактичних закладів та їх заступники широко використовують один з видів похідних величин – відносні величини.
 2. Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права

  Документ
  У навчальному посібнику викладено основи статистичної методології з урахуванням переходу на міжнародні стандарти. Використання основних статистичних методів показано на конкретних прикладах.
 3. Тема предмет І метод мікроекономіки (2)

  Документ
  ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИМікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії –фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення.
 4. В. Ф. Столяров, д-р екон наук, проф

  Документ
  В. Ф. Столяров, д-р екон. наук, проф.(Київський національний університет технологій та дизайну)Б. В. Захожая, д-р екон. наук, проф.(Міжрегіональна академія управління персоналом)
 5. Тема Статистичні показники

  Документ
  Після зведення та групування даних спостереження переходять до останнього - третього етапу статистичної методології. Він полягає в подальшій обробці статистичних таблиць шляхом обчислення статистичних показників.

Другие похожие документы..