Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Мы живем в непрерывно меняющемся мире. Меняется и способ нашего взаимодействия с миром и друг с другом. Новые технологии сначала стано­вятся достояние...полностью>>
'Документ'
Предмет экономической социологии. Экономическое действие как форма социального действия. Социальное действие и его типы. Экономическое действие и его...полностью>>
'Контрольная работа'
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАДЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.А....полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
В учебно-методическом пособии Санкт-Петербургской академии культуры освещены исторические аспекты и природа монтажа, как нового метода художественног...полностью>>

Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМПЛЕКС

Національного університету

„Одеська юридична академія”

Кафедра кримінально-правових дисциплін

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор _____П.М. Шапірко

„______” __________ 2011 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2011/2012 навчальний рік

з дисципліни

Митне право

форма навчання: денна

спеціальність: прокурорсько-слідча спеціалізація

Розробила: викладач Зотенко О.О.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

протокол № ___ від _ вересня 2011 року

Миколаїв – 2011

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість кредитів ЕСТS

Кількість модульних контролів

Форми контролю

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Денна форма навчання

Прокурорсько-слідча спеціалізація

4

2

1-МК

30

14

44

-

28

72

-

-

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.

Митне право пов’язане з такими галузями як: конституційне, міжнародне, екологічне, цивільне, адміністративне, кримінальне право.

Метою вивчення дисципліни «Митне право» є володіння нормативно-правовою базою з питань переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митного оформленням, нарахування та сплати митних платежів та відповідальністі за порушення митного законодваства.

Вимоги до знань та умінь

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- поняття та джерела митного права України;

- поняття та цілі митної справи і митної політики;

- завдання і структуру митних органів України;

- поняття та види митного режиму;

- поняття та завдання митно-тарифнного та нетарифного регулювання;

- поняття Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та основні правила інтерпретації УКТЗЕД;

- поняття та форми здійснення митного контролю;

- поняття та порядок здійснення митного оформлення;

- порядок нарахування та стягнення митних платежів;

- порядок та методи визначення митної вартості;

- поняття та види порушень митних правил;

- порядок притягнення до відповідальності за порушення митних правил;

- поняття контрабанди та порядок притягнення до відповідальності

уміти:

- застосовувати положення нормативно-правових актів у практичній діяльності;

- визначати митну вартість товарів з використанням методів визначення митної вартості;

- застосовувати правила інтерпретації класифікації товарів;

- самостійно визначати той чи інший вид митного режиму товарів в залежності від мети їх переміщення черех митний кордон України;

- кваліфікувати (за допомогою Митного кодексу України) правопорушення у сфері митної діяльності.

3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Теми, які входять до модулів

Кількість годин

Форма СРС

Лекц.

практичні

Самостійна робота

Модуль 1

2

2

4

реферат

1.

Поняття та співвідношення понять: митне право, митна справа, митна політика.

2.

Сучасна система та структура митних органів України. Служба в митних органах України. Дисциплінарний статут митної служби України.

6

2

4

реферат

Модуль 2

4

2

4

реферат

3.

Митний контроль та митне оформлення. Організаційно-правові засади та форми. Декларування. Вантажна митна дакларація.

4.

Поняття та види митного режиму. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Визначення відповідності товару коду УКТ ЗЕД.

6

2

4

реферат

5.

Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

6

2

4

реферат

6.

Переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України фізичними особами. Митні процедури на різних видах транспорту.

2

2

4

реферат

7.

Порушення митних правил. Провадження у справах про порушення митних правил. Контрабанда.

4

2

4

реферат

Модульний контроль

Всього:

30

14

28

4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ

Модуль 1

Тема 1. Поняття та співвідношення понять: митне право, митна справа, митна політика.

1. Поняття та джерела митного права України.

2. Поняття і зміст митної справи. Становлення митної справи в Україні.

3. Поняття та напрямки митної політики України.

4. Митна територія України та митний кордон України.

Тема 2. Сучасна система та структура митних органів України. Служба в митних органах України. Дисциплінарний статут митної служби України.

1. Структура та організаційна діяльність митної служби України. Центральний апарат Держмитслужби України.

2. Регіональні митниці.Митниці. Митні пости. Митна варта.

3. Спеціалізовані митні установи та організації ДМСУ.

Служба в митних органах України:

1. Проходження служби в митних органах, обов`язки та права посадових осіб.

2. Дисциплінарний статут митної служби України.

3. Етика поведінки посадових осіб митної служби України.

 1. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї
  посадовими особами митної служби України.

 2. Соціальний захист працівників митних органів.

 3. Підрозділи власної безпеки митних органів України.

Модуль 2

Тема 3. Митний контроль та митне оформлення. Організаційно-правові засади та форми. Декларування. Вантажна митна дакларація.

1. Пункти пропуску через митний кордон України та зони митного контролю.

2. Поняття та форми митного контролю.

3. Класифікація митного контролю.

4. Особистий огляд, як виняткова форма митного контролю.

5. Місце і час здійснення митного оформлення. Види і стадії митного оформлення.

6. Поняття та форми декларування. Правовий статус декларанта та митного брокера.

7. Митна декларація та її форми.

Тема 4. Поняття та види митного режиму. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Визначення відповідності товару коду УКТ ЗЕД.

 1. Поняття митного режиму його види.

 2. Вибір та зміна митного режиму.

 3. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Гармонізована система опису та кодування товарів.

 4. Історія розвитку та становлення УКТ ЗЕД.

 5. Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД.

 6. Структура УКТ ЗЕД, одиниця виміру.

Тема 5. Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

1. Економічна природа митного тарифу.

2. Мито, як елемент митного тарифу, види ставок мита.

3. Види мита ( ввізне, вивізне. сезонне, особливі).

4. Інші податки та збори, що стягуються митними органами ( ПДВ, акцизний збір, єдиний збір та інш митні збори).

5. Поняття митної вартості товарів. Методи визначення митної вартості товарів.

6. Декларація митної вартості.

7. Країна походження товарів.

8. Товари, що повністю виготовлені в країні.

9. Критерії достатньої переробки товарів.

10. Сертифікати походження товарів, їх форми.

11. Ліцензування та квотування - основні елементи нетарифного регулювання.

12. Сертифікати ( ветеринарні, санітарні, екологічні, фітосанітарні інш.), свідотства, висновки, рішення, довідки, дозволи (ДСЕК), як елементи нетарифного регулювання.

Тема 6. Переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України фізичними особами. Митні процедури на різних видах транспорту.

1. Ввіз, вивіз фізичними особами національної та іноземної валюти.

Пересилання валюти в міжнародних поштових та експрес відправленнях.

2. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться на територію України або вивозяться з території України громадянами.

Тема 7. Митні процедури на різних видах транспорту.

 1. Митні процедури на автомобільному транспорті;

 2. Митні процедури на водному транспорті;

 3. Митні процедури на повітряному транспорті;

 4. Митні процедури на залізничному транспорті.

Тема 7. Порушення митних правил. Провадження у справах про порушення митних правил (ПМП). Контрабанда.

 1. Поняття та види ПМП.

 2. Провадження у справах про ПМП.

 3. Відповідальність за вчинення МПМ.

 4. Поняття контрабанди та склад злочину.

 5. Контрабанда наркотичних, сильнодіючих, психотропних засобів їх аналогів та прекурсорів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 2. Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (3)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (6)

  Документ
  Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.

Другие похожие документы..