Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Решением Общего собрания МАОО Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А.Шолохова был избран коллективным членом МАОО и н...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧ...полностью>>
'Диплом'
Деловое общение - это самый массовый вид социального общения. Оно представляет собой сферу коммерческих и административно-пра­вовых, экономико-правов...полностью>>
'Программа дисциплины'
Программа дисциплины «Информационные системы в управлении» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента к обязательному минимуму с...полностью>>

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”

Затверджено:

Голова приймальної комісії

___________________О.А.Мінаєв

“____”_____________2012р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Спеціальність: 7.03050101, 8.03050101 Економічна теорія

Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний технічний університет

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Затверджую:

Голова приймальної комісії

__________________проф. Мінаєв О.А.

П Р О Г Р А М А

фахового вступного випробування

Освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»

Спеціальність 7.03050101, 8.03050101 - Економічна теорія

Розглянуто на засіданні

кафедри економічної теорії

і державного управління:

протокол № 7 від 22.02.2012р.

Зав.кафедри д.е.н., професор

________________В.В.Дементьєв

„____” _______________2012р.

Донецьк-2012

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Необхідність розв’язання проблем системних перетворень в національній економіці, поширення соціально-орієнтованих ринкових відносин, реалізація комплексної програми інтеграції України у світовий економічний простір, адекватна реакція на процеси глобалізації – є тими першочерговими завданнями українського суспільства, вирішення яких вимагає активної участі професійно підготовленої молоді. Формування сучасної парадигми економічної теорії як необхідної передумови соціально-економічного прогресу в Україні неможливе без залучення до цього процесу майбутніх фахівців, які мають забезпечити її практичну реалізацію. Найнагальніша на ринку – проблема кадрів. Ця проблема завжди була і залишається складною.

Формування нової генерації фахівців, на долю яких випала велика відповідальність за розбудову модернізованої моделі національної економіки, вимагає застосування принципово нових засад до процесу їх підготовки, безумовно важливою частиною якого є ступенева підготовка фахівців зі спеціальності “Економічна теорія”. Творче мислення, вільне від ідеологічних штампів та догм, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, використання інноваційних підходів, швидке обгрунтування та прийняття нестандартних рішень стають об’єктивною потребою професійної діяльності економістів. Саме такі вимоги є базовими для вступних випробувань фахівців на ступінь спеціаліста та магістра з економічної теорії.

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які мають ступінь бакалавра, укладено згідно з нормативними документами та містить програми з дисциплін: історія економічних вчень, мікроекономічна теорія виробництва і витрат, макроекономічний аналіз, теорія суспільного вибору, сучасні економічні системи.

Зміст дисциплін

Історія економічних учень

Тема 1 Предмет і завдання дисципліни

Предмет історії економічних вчень - дослідження виникнення і розвитку економічних ідей, течій, напрямків і формування економічної науки як системи знань.

Історія політичної економії - основний розділ історії економічних вчень.

Загальні методи наукового пізнання та специфічні методи історії економічних вчень. Методи формальної логіки. Методи діалектичної логіки. Історичний (хронологічний) і логічний підходи щодо аналізу економічних теорій. Мотиваційний (классовий) підхід. Терріторіальний (у певних країнах) підхід.

Періодизація курсу. Завдання курсу. Значення і роль історії економічних вчень для розуміння й розвитку сучасної економічної теорії

Тема 2 Економічна думка Стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм

Економічна думка Стародавнього Сходу. Економічна думка Стародавнього Єгипту. Закони царя Хаммурапі. Економічна думка Стародавньої Індії. “Артхашастра”. Економічна думка Стародавнього Китаю. Конфуціанство, легізм, даосизм, моізм. Трактат “Гуань-цзи”.

Економічна думка античного світу. Стародавня Греція - Ксенофонт, Платон. Арістотель. Стародавній Рим - Катон, Гракхи, Варрон, Колумелла.

Економічні погляди раннього християнства.. Августин Блаженний.

Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. “Салічна правда”. “Капітулярій про вілли”. Економічні погляди каноністів. Фома Аквінський.

Економічна думка України доби середньовіччя. “Руська правда”. “Повість временних літ”, “Повчання дітям” Володимира Мономаха. Галицько-Волинський літопис. Полемічні рукописи 80-х рр. XVI ст.

Меркантилізм. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму. В.Стаффорд (Англія). Г.Скаруффі (Італія). Теорія торгового балансу пізнього (мануфактурного) меркантилізму . Т.Мен (Англія). А.Монкретьєн (Франція). Ідеї меркантилізму в українській соціально-економічній думці кінця XVII - початку XVIII ст.

Економічна політика меркантилізму й сучасність.

Тема 3 Класична школа політичної економії

Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної школи політичної економії. У.Петті - основоположник класичної політичної економії у Англії. Теорія цінності. Заробітна плата. Земельна рента і ціна землі.

Особливості економічного розвитку Франції XVII - XVIII ст. і їх відображення в поглядах П.Буагільбера. Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей.

Фізіократи - представники класичної політичної економії у Франції другої половини XVIII ст. Ф.Кене і Ж.Тюрго. Розвиток фізіократами економічної теорії П.Буагільбера. Фізіократи про еквівалентний обмін. Вчення фізіократів про чистий продукт, продуктивну і непродуктивну працю. Аналіз капіталу. Визначення класової структури суспільства. Проблема відтворення суспільного продукту. ‘”Економічна таблиця” Ф.Кене. Радикальні буржуазні реформи А.Тюрго.

Економічне вчення А.Сміта. А.Сміт - економіст мануфактурного періоду. Вчення про розподіл праці. Теорія цінності. Вчення про доходи: заробітну плату, прибуток, земельну ренту. Визначення капіталу. Проблема відтворення. Вчення про продуктивну і непродуктивну працю.

Економічне вчення Д.Рікардо. Д.Рікардо - економіст епохи промислового перевороту. Теорія цінності. Трактування капіталу. Вчення про прибуток, заробітну плату. Теорія земельної ренти. Гроші. Проблема відтворення й реалізації.

Тема 4 Еволюція класичної політичної економії в першій половині XIX століття.

Завершення класичної традиції

Передумови трансформації класичної політекономії на межі XVIII - XIX ст. Послідовники А. Сміта і Д. Рікардо.

Політична економія у Франції. Політична економія Ж.Б. Сея. Вчення про три фактори виробництва. Теорія ринкової рівноваги. Закон попиту та пропозиції. Теорія реалізації. Ф. Бастіа. Теорії “послуг” і ‘”економічних гармоній”, теорія розподілу суспільного продукту.

Політична економія в Англії. Економічні концепції Т.Р. Мальтуса. Теорія народонаселення, реалізації, економічного зростання. Трактування земельної ренти. Н. Сеніор. Теорії “утримання”, “попиту та пропозиції”, “суб’єктивної вартості”. Економічні погляди Дж.Мілля та Д. Мак-Куллоха. Дж.С. Мілль. “Принципи політичної економії”. Синтез економічних теорій вартості, капіталу, прибутку, ренти. Теорія відтворення. Теорії попиту і пропозиції, корисності. Теорія економічної рівноваги. Теорії монополії й конкуренції.

Особливості політичної економії в США. Теорії національної економіки та протекціонізму Г.Ч. Кері. Теорія “гармонії інтересів”

Тема 5 Критичний напрям політичної економії.

С. Сісмонді як критик “економічної ортодоксії ”(класичної школи). Критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва у працях Сісмонді. Сісмонді про предмет і метод політекономії. Вчення Сісмонді про вартість, гроші, капітал, прибуток. Теорія відтворення і криз. Обгрунтування принципу державного втручання.

Економічне вчення П.Ж.Прудона. Теорія “конституйованої вартості”. Ідея “робочих грошей” і проект реформування суспільства через реформування обміну.

Соціалісти-рікардіанці У.Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т.Годскін.

Економічні погляди К. Родбертуса. Теорія вартості. Земельна рента у визначенні Родбертуса. Проблема розподілу. Теорія криз. Ідея “державного соціалізму”.

Ф.Лассаль і його економічна програма. “Залізний закон заробітної плати”. Ф.Лассаль про необхідність втручання держави в суспільно-економічні процеси.

Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму. Т. Мор. Т. Кампанелла. Ж. Мореллі (ХVІ – ХVІІ ст.)

Історичні умови і загальна характеристика.виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі (початок XIX ст.)

Концепція А.Сен-Сімона, його критика капіталізму. Проект нової індустріальної системи

Історична концепція Ш.Фур’є як критика капіталізму. Вчення про асоціацію. Особливості англійського утопічного соціалізму. Практична діяльність Р.Оуена. Р.Оуен про перетворення суспільства. Проект “трудових грошей “ і “справедливого обміну “.

Тема 6 Виникнення й розвиток марксистської економічної теорії

Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії в 40- 50 рр. XIX ст.

Розробка К.Марксом і Ф.Енгельсом економічної теорії капіталізму. Методологія дослідження. Структура й основні проблеми І, II й ІІІ томів “Капіталу” К.Маркса. Розвиток трудової теорії вартості. Теорія подвійного характеру праці. Теорія додаткової вартості. Перетворені форми додаткової вартості. Теорія грошей і капіталу. Теорія ренти. Теорія відтворення. Теорія циклічності економічного розвитку капіталізму.

Теоретичні проблеми IV тому “Капіталу”.

Питання економічної теорії у працях К.Маркса і Ф.Енгельса 70- 90-х років.

Розвиток В.І.Леніним марксистської політичної економії.

Марксизм і сучасність.

Тема 7 Виникнення альтернативної школи політичної економії.

Німецька національна політекономія

Започаткування системи національної політичної економії у Німеччині. Ідеї А. Мюллера.

Економічні погляди Ф.Ліста. Проблеми зайнятості та інвестицій. Доктрина “індустріального виховання нації.” Ідеі протекціонізму.

Концепції історичної школи. Предмет і метод дослідження. Опозиція класичній школі, критика гедонізму. Інституціоналізм історичної школи. В. Рошер, К.Кніс, Б.Гільдебранд.

Нова історична школа. Критика методу класичної політичної економії. Дослідження соціальних проблем, ролі соціальних інститутів. Започаткування соціал-націоналістичних ідей.

Теорії державного регулювання економіки. Г.Шмоллер, Л.Брентано, К. Бюхер.

Виникнення інституціонального напряму в німецькій політичній економії. Теорії соціально-орієнтованого та свідомо сформованого суспільства. Ідеї соціального плюралізму. В.Зомбарт, М. Вебер. Соціальний напрям у політичній економії. Ідеї реформізму. Р.Штамлер, Р.Штольцман.

Тема 8 Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

Виникнення маржиналізму. Проблеми економічної рівноваги. Започаткування основ теорії граничної корисності. Г. Госсен, Й. Тюнен . Ж. Дюпюї, А. Курно, С. Джевонс.

Австрійська школа граничної корисності. Предмет і метод дослідження. Теоретичні погляди К. Менгера, Є. Бем-Баверка, Ф. Візера.

Формування неокласичної традиції в західній політичній економії в другій половині 19-го - на початку 20 ст.

Кембрідзька школа. Економічна теорія А. Маршалла. Синтез післярікардианської політекономії і маржиналізму. Теорії корисності, ціни, “попиту та пропозиції”, “економічної рівноваги”. Розвиток неокласичної традиції в працях А. Пігу та Р. Хоутрі. Перегляд неокласичної теорії ринку.

Американська школа маржиналізму в політичній економії. Теорії “статики та динаміки”, “граничної продуктивності” Д. Б. Кларка. Категорії заробітної плати, ціни, процента, прибутку, закон спадаючої прибутковості.

Економічні концепції шведської (стокгольмської) школи. К. Вікселль, Г. Кассель.

Математична школа в політичній економії. Економічна рівновага. Ринкове саморегулювання. Теоретичні моделі Л. Вальраса, В. Парето.

Тема 9 Загальна характеристика розвитку економічної теорії у ХХ столітті

Проблеми соціально-економічного розвитку та їх відображення в економічних теоріях.

Основні напрями розвитку економічної теорії та їх еволюція.

Критерії класифікації і порівняльний аналіз основних напрямів економічної теорії. Кейнсіанство.

Неокласичний напрям. Інституціоналізм.

Економічні концепції соціал-демократії. Ревізіонізм. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в першій третині ХХ століття. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку. Сучасний соціал-реформізм.

Радянська економічна думка. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період.

Тема 10 Кейнсіанство та його особливості в різних країнах

Історичні умови виникнення кейнсіанства.

Теоретична система Дж.М.Кейнса. Метод дослідження. Макроекономічний аналіз. Трактування Дж.М.Кейнсом причин порушення рівноваги капіталістичної економіки. “Основний психологічний закон”. Теорія мультиплікатора.

Економічна програма Дж.М.Кейнса. Державне регулювання економіки. Основні важелі державного впливу на економіку.

Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах.

Американський варіант кейнсіанства. А.Хансен, С.Харріс. Інвестиційна теорія циклу. Принцип акселератора.

Кейнсіанство у Франції. Г.Ардан. Ф.Перру.

Кейнсіанство у Швеції. Г.Мюрдаль. Е.Вігфорс .

Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Теорії “економічної динаміки “ Р.Харрода (Англія) та “економічного зростання “ Е.Домара (США).

Посткейнсіанство. Дж.Робінсон, Т.Сраффа, Н.Калдор. Проблеми зростання і розподілу в посткейнсіанських теоріях.

Кейнсіанська теорія і економічна політика.

Тема 11 Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм

Еволюція неокласичної теорії на початку XX ст. Перегляд неокласичної концепції. Теорії монополії та конкуренції. Дж.Робінсон, Й.Шумпетер.

Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання.

Вчення про виробничу функцію. Функція Кобба-Дугласа. Багатофакторні моделі економічної динаміки Р.Солоу, Дж.Мід. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму, його різні форми. “Лондонська”, “фрайбурзька”, “паризька”, “чиказька”школи. Лондонська школа неолібералізму. Ф.Хайек.

Неолібералізм у Німеччині. Фрайбурзька школа ордолібералізму. Теорія порядків. В.Ойкен і його концепція “їдеальних типів господарських систем”. В.Рьопке, А. Мюллер-Армак. Л.Ерхард.

Теорії “соціального ринкового господарства” та “сформованого суспільства”.

Чиказька школа монетаризму. Монетарна модель циклу М.Фрідмена.

Неокласичне відродження. “Економіка пропозиції”. А.Лаффер, К.Мандель. Теорія “раціональних очікувань” Т.Сарджент, Р.Лукас, С.Фішер.

Неокласичний синтез. П.Самуельсон.

Досвід застосування рекомендацій неокласичної теорії в економіці різних країн.

Тема 12 Інституціоналізм

Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку.

Американський інституціоналізм початку ХХст. та його головні напрямки. Соціально-психологічний інституціоналізм Т.Веблена. Соціально-правовий інституціоналізм Дж.Р.Коммонса.

Кон’юнктурно-статистичний інституціоналізм У.Мітчелла.

Неоінституціоналізм.

Соціальний (індустріально- технологічний) інституціоналізм. Дж.К. Гелбрейт. Теорія трансакційних витрат. Економічна теорія прав власності Р.Коуз (США). Теорія суспільного вибору. Дж. Б’юкенен.

Еволюція теорій трансформації капіталізму під впливом НТР. Поява концепцій технологічного детермінізму. Теорія “стадій економічного зростання” У.Ростоу. Концепції “індустріального суспільства” П.Дракера (США), Р.Арона, “технологічного суспільства” Ж.Еллюля (Франція).

Теорії “конвергенції”.

“Нове індустріальне суспільство” Дж.К.Гелбрейта.

Концепції футурології. “Постіндустріальне суспільство” Д.Белла. “Суперіндустріальне суспільство” А.Тоффлера. Суспільство “нової цивілізації”, “цілісної гуманної цивілізації “. Футурологія і глобальне моделювання.

Література

 1. Агапова А.И. История экономической мысли. Курс лекцій. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изд-во ЭКМО, 1998

 2. Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем – Баверк, Ф. Визер.- М.: Экономика. 1992.

 3. Аникин А.В. Юность науки. – М.: Политиздат, 1985

 4. Багатурия Г.А., Выгодский В.С. Экономическое наследие Карла Маркса. – М.: Мысль. 1976.

 5. Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах; Учебно-методическое пособие. – М.: Юристъ, 1998

 6. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: «Дело ЛТД», 1994

 7. Браунинг Г. Современные экономические теории. – М.: Экономика, 1987

 8. Бузгалин А.В. Переходная экономика: Курс лекций по политической экономии – М.: Таурус, Просперус, 1994

 9. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984

 10. Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса. Т.1. Под ред. В.Н. Гальперина. – Спб.: Экономическая школа. 2000

 11. Войтов А.Г. История экономических учений. Краткий курс: Учебное пособие. – 2-е изд. М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2001

 12. Всемирная история экономической мысли. Т. 1. М.: Мысль, 1987

 13. Гелбрейт Дж.К. Экономическая теория и цели общества. М.: Прогресс, 1976

 14. Годскин Т. Защита труда против притязаний капитала (1825) // Соч. М.. 1938.

 15. Дроздов В.В. Франсуа Кенэ. – М.: Экономика, 1988

 16. Історія економічних учень: Підручник/ Л.Я. Корнійчук, Н.О. Тарасенко, А.М. Поручник та ін. – За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Тарасенкло, - К.: КНЕУ, 1999

 17. Історія економічних учень: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004

 18. История экономических учений/ Под ред. Жамина А.Р., Василевского Е.Г. Т. 1. – М.: МГУ, 1979

 19. История экономических учений. Рындина М.Н., Василевский Е.Г. и др. – М.: Высшая школа, 1983

 20. История экономических учений: Учеб. Пособие/ Под. ред В. Автономова, О.Ананьина, Н. Макашевой. – М.: ИНФРА – М., 2003

 21. История экономических учений. Ч. 2: Учебник./ Под ред. А.Г. Худокормова – М.: Изд-во МГУ, 1994

 22. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег.- М.: Гелиос АРВ, 2002

МІКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА І ВИТРАТ

ТЕМА 1 Предмет і завдання дисципліни

Мікроекономічна теорія як складова частина економічної науки. Особливості сучасної мікроекономічної теорії. Вступний, проміжний та просунутий рівні мікроекономіки. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат як методологічна, термінологічна, інструментальна база вивчення комплексу прикладних економічних дисциплін.

Предмет курсу. Поняття «виробництво» : вузьке та поширене трактування. Виробничий трансформаційний процес і його місце в економіці підприємства. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Межа виробничих можливостей та альтернативна вартість. Головні види вибору підприємства. Закономірності поведінки суб`єктів господарювання на мікрорівні. Фактори індивідуальної поведінки осіб та підприємств.

Методологія дисципліни. Загальнонаукові методи. Роль і значущість математичних методів у процесі поєднанння якісного та кількісного аналізу виробництва. Моделювання: табличне, графічне, економіко-математичне. Оптимізаційні і рівноважні моделі. Методологія маржиналізму, граничний аналіз. Поведінкові передбачення, економічна раціональність виробника. Можливість информаційного забезпечення. Порівняльний статичний та динамічний аналіз. Фактор часу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (5)

  Документ
  Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки «спеціаліст» («магістр») зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
 2. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (9)

  Документ
  Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”.
 3. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (7)

  Документ
  Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами магістрів і спеціалістів зі спеціальності «Міжнародна економіка» розроблена на підставі Освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки
 4. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (3)

  Документ
  Програма складена для студентів, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» і мають бажання продовжити навчання за спеціальністю «Системний аналіз і управління»
 5. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (8)

  Документ
  Фахові вступні випробування для зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами магістра або спеціаліста повинні перевірити систему знань та умінь випускників спеціальності 6.

Другие похожие документы..