Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В последнее десятилетие ХХ века российская экономика подвер­глась существенным изменениям. В частности, возродился рынок ценных бумаг, был принят ряд...полностью>>
'Темы рефератов'
Психология профессиональной деятельности: курс лекций для студентов высших технических учебных заведений / Р.М.Петрунева / ВолгГТУ. – Волгоград, 2007....полностью>>
'Урок'
2. Углубить восприятие стихов поэта на новой возрастной ступени, развивая при этом навыки анализа поэтического текста, сосредоточив внимание на эстет...полностью>>
'Статья'
Проектное финансирование означает долгосрочное и комплексное финансирование отдельной хозяйственной единицы, которую, с точки зрения возможностей пер...полностью>>

Комплекс з курсу глобальні ринки для студентів денної та заочної форм навчання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міжнародний Соломонів університет

Кафедра фінансів

Навчально-методичний

Комплекс з курсу

ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ

Для студентів денної та заочної

форм навчання

Київ – 2007

Укладачі:

О.І. Розенфельд, В.А. Лизогуб, В.А. Рихлов.

Рекомендовано

Кафедрою фінансів Міжнародного Соломонового університету

(протокол № від )

Друкується в редакції укладачів

Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В.А. Лизогуб, В.А. Рихлов.- К.: МСУ, 2007. – 30 с.

(С) Міжнародний

Соломонів

університет, 2007

------------------------

Навчально-методичне видання

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

КОМПЛЕКС З КУРСУ

«ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ

ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Підписано до друку 2007. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Гарнітура Тип Таймс

Обл.-вид.арк. 3.00.

Тираж виготовлено

Міжнародним Соломоновим університетом

04116, м. Київ, вул.. Шолуденка, 1-Б

ВСТУП (ОПИС ДИСЦИПЛІНИ)

Необхідність вивчення глобальних ринків пов’язана з вступом України до світу ринкових відносин після проголошення незалежності. Метою викладання є підготовка до практичної діяльності в умовах ринкових відносин висококваліфікованих спеціалістів будь-якого фаху. Врахування того факту, що всі види діяльності українців тепер пов’язані з світовими ринками, необхідне як для професійної діяльності, так і для приватного життя.

Курс «Глобальні ринки» викладається шляхом поєднання аудиторних занять, в тому числі лекцій і практичних занять, з самостійною роботою студентів.

Лекційні заняття спрямовані на вивчення особливостей кожного з чотирьох існуючих глобальних фінансових ринків, на розуміння міжринкової взаємодії, на освоєння фундаментального та технічного аналізу для визначення подій на глобальних ринках, та на одержання основ знань що до використання моделювання ринкових процесів для одержання прибутку.

Практичні заняття передбачають освоєння практичних навичок керування фінансовими інструментами глобальних ринків на прикладі ринку валют.

На самостійну роботу виноситься вивчення більш детальне вивчення похідних фінансових інструментів, створення торгової тактики для будь-якого фінансового інструмента.

Об’єм вивчення:

Лекції – 20 годин.

Практичні заняття – 14 годин.

Самостійна робота – 74 години.

Залік – 9 годин.

Загалом – 108 годин.

Розподіл по семестрах: 5 курс, осінь, 2 години на тиждень, 18 тижнів.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Змістовний модуль 1. Особливості глобальних фінансових ринків.

Тема 1. Вступ до вивчення глобальних фінансових ринків.

Тема 2. Глобальний ринок цінних паперів. Акції.

Тема 3. Глобальний ринок облігацій.

Тема 4. Глобальний ринок грошей.

Тема 5. Товарний ринок.

Тема 6. Глобальний ринок похідних інструментів.

Змістовний модуль 2. Аналіз глобальних фінансових ринків та міжринкової взаємодії.

Тема 7. Фундаментальний аналіз. Аналіз новин.

Тема 8. Технічний аналіз.

Тема 9. Міжринковий аналіз.

Тема 10. Механічні торгові системи.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

 1. Використання похідних інструментів для керування портфелем (для хеджування, для збільшення прибутку).

 2. Відкриття торгового рахунку (демонстраційного).

 3. Вивчення умов торгівлі на ринку валют з використанням маржі.

 4. Створення власної торгової тактики.

 5. Торгівельна діяльність на демонстраційному торговому рахунку з метою одержання прибутку.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Вступ до вивчення глобальних фінансових ринків.

Не існує точного визначення терміну глобальні фінансові ринки, але під цим, як правило, розуміють механізм запозичення для довготривалого використання великих сум грошей і капіталу такими інституціями як уряди і компанії.

Цей термін може також означати механізм, з допомогою якого відбувається продаж інструментів, що випущені в якості свідоцтва існування такого капіталу.

Існує 4 глобальних фінансових ринка:

 1. фондовий ринок (акції),

 2. ринок облігацій,

 3. ринок грошей (валют, FOREX),

 4. товарний ринок.

Акції і облігації відносять до цінних паперів. Існують також ринки похідних цінних паперів, опціонів, ф’ючерсів, а також індексів.

Ціноутворення на глобальних ринках мало залежить від матеріальних факторів і визначається масовою психологією.

Глобальні ринки рухаються наказами (ордерами) або котируваннями.

На ринку, що рухається наказами, і продавець і покупець мають брокера, що діє від їх імені. Завдання брокера, що діє від імені покупця, є пошук відповідного контрагента, тобто знайти продавця. Цей пошук може відбуватись або в залі фондової біржі, або з допомогою комп’ютерної системи, або з допомогою і того і іншого. Брокери отримують доход за рахунок отримання з клієнта комісійних за організацію операції.

На ринках, що рухаються котируваннями, діють фірми, що називаються «маркет-мейкерами». Роль «маркет-мейкера» полягає в тому, щоб забезпечувати купівлю та продаж цінних паперів за будь-яких ринкових обставин. Вони завжди котують ціну покупця і ціну продавця і за рахунок їх різниці в кожній операції одержують свій прибуток. На цьому ринку покупці і продавці також мають брокерів, що діють від їх імені, але в цьому випадку замість того, щоб намагатись знайти відповідного контрагента, брокер робить операцію з фірмою «маркет-мейкером». Брокер одержує прибуток за рахунок одержання комісійних з свого клієнта або за рахунок збільшення «спреду» - різниці між ціною продажу і ціною купівлі.

Ринок має пам’ять, тобто події в світі і рух цін взаємно пов’язані і визначаються закономірностями, що повторюються. Ці закономірності прийнято аналізувати за допомогою наступних видів аналізу:

 1. Технічний, в тому числі графічний і статистичний,

 2. Фундаментальний, в тому числі аналіз новин.

Тема 2. Глобальний ринок цінних паперів. Акції.

Цінні папери.

Учасники ринку:

Емітенти

Інвестори

Посередники

Лист паперу, що є свідоцтвом права власності, називається цінним папером (security). Він може бути переданий іншому інвестору, який в цьому випадку разом з цим папером отримує всі права і обов’язки по ньому. Тут і далі термін «цінний папір» (security) означає законодавчо визнане свідоцтво права на отримання очікуваних в майбутньому доходів за конкретних умов.

Види інструментів, що випускаються і обертаються на ринках цінних паперів, можна класифікувати наступним чином:

Фінансовий інструмент

Пайові цінні папери

Боргові цінні папери

Гібридні цінні папери

Похідні цінні папери

Акції

Облігації

Конвертовані акції і облігації,

Облігації з варрантами

Опціони,

Ф’ючерси,

Свопи

У розрізі видів інструментів розрізняють ринки акцій, облігацій, опціонів, ф'ючерсів і так далі.

По територіальних ознаках: світові, національні, регіональні, місцеві.

За способом продажів: первинні, вторинні і так далі.

АКЦІЇ

Акція – емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після ліквідації Товариства.

Бухгалтерська (балансова) вартість акцій (Sb), розраховується по формулі

Sra


S

N

b =

де, Sra – вартість чистих активів компанії;

N – число розміщених акцій.

По цій формулі можна визначити, яка частка майна реально стоїть за кожною акцією без урахування кредиторської заборгованості підприємства. Дана формула справедлива, якщо в акціонерному товаристві випущені тільки прості акції або прості і привілейовані акції одного номінала. Ринкова вартість відхиляється від бухгалтерської у більшу або меншу сторону.

Метод оцінки по очікуваній прибутковості

Найбільш поширеним є метод оцінки по очікуваній прибутковості. У основі цього методу лежить оцінка майбутнього доходу, який отримає інвестор від володіння акцією. Дохід складається з двох компонентів: дивіденду (d) і приросту курсової вартості акцій ( Р). Оцінка цих складових проводиться інвестором виходячи з динаміки виплати дивідендів в попередні роки, динаміки зміни курсової вартості і прогнозних очікувань розвитку фірми. Очікуваний дохід інвестор повинен порівняти з необхідною прибутковістю, яку він хоче отримати на вкладений капітал. Необхідна прибутковість формується на основі прибутковості по безризикових вкладеннях з урахуванням премії за ризик інвестування в акціонерну компанію або на основі прибутковості, яку дають компанії з аналогічним рівнем ризику. Виходячи з цього, визначити ціну акції можна таким чином:

(d +  Р) х 100

(d +  Р) х 100


К

Кb + r

Ра = = ,

де К – необхідна прибутковість %;

Кb – ставка прибутковості по безризикових вкладеннях %;

r - премія за ризик %.

Наприклад, інвестор має намір придбати акції акціонерного товариства АВС. Виходячи з динаміки розвитку АВС за попередні роки, він чекає отримання дивіденду у розмірі 5 грн. на просту акцію і приросту курсової вартості акції у розмірі 7 грн. На вкладений капітал інвестор бажає отримати прибутковість у розмірі 30 %. Виходячи з цього, можна визначити ціну, яку він готовий заплатити за акції компанії «АВС»:

(5 + 7) х 100


30

Ра = = 30 грн.

Якщо в даний момент на ринку продаються акції АВС за ціною 40 грн. або нижче, то інвесторові є сенс придбати їх, оскільки він отримає прибутковість від вкладення свого капіталу на рівні не нижче передбачуваного.

Первинний фондовий ринк (primary market) - це ринок, на якому відбувається розміщення нових випусків цінних паперів. Деякі корпорації-емітенти виходять на ринок з новими випусками самі, інші діють через інвестиційні банки {investment bankers), які виступають як посередники між емітентом і інвесторами.

Купівля акцій є фінансовими інвестиціями для покупців, які згодом можуть продати свої пакети на вторинному ринку (secondary market). Хоча операції на вторинному ринку не приносять грошей емітенту, сам факт існування такого ринку робить акції привабливішими і сприяє зростанню реальних інвестицій.

Інвестори платили б менше за нові пакети акцій, якби не було можливості згодом продати їх швидко і без втрат.

Основним ринком є вторинний ринок (secondary market), оскільки саме на ньому відбувається торгівля цінними паперами, випущеними в оборот раніше. Фондові біржі {organized exchanges) є основними місцями проведення торгівлі цінними паперами при дотриманні набору правил і інструкцій.

Брокери мають доступ до екранів комп'ютера, на яких демонструються сторінки книги наказів. Кожен цінний папір має власну сторінку в системі, яка показує накази на покупку і продаж, введені в систему брокерами.

Наступний приклад ілюструє, яким чином може відбутися торговий обмін на комп'ютеризованому замовному ринку, який в принципі заснований на системі SETS, встановленій в Лондоні.

На екрані гіпотетичної компанії АВС висвічуються наступні числа:

Наказ купити

Наказ продати

Число акцій

Ціна в долл. США

Число акцій

Ціна в долл. США

10000

61

6000

62

5000

60

9000

63

8000

59

15000

64

Тепер давайте уявимо, що фірма XYZ віддає лімітний наказ продати 12 000 акцій по 61 дол. США. 10 000 акцій реалізуються негайно по якнайкращому наказу купити. Ще залишаються 2 000 акцій, які не можуть бути реалізовані і будуть включені в розділ продажу книги наказів. Після здійснення операції книга продажу матиме наступний вигляд:

Наказ купити

Наказ продати

Число акцій

Ціна в долл. США

Число акцій

Ціна в долл. США

5000

60

2000

61

8000

59

6000

62

9000

63

15000

64

Лімітним наказом не обмежуються всі види наказів. Інші можливі види наказів включають:

• по найбільш вигідній ціні - не указується межа ціни, і наказ виконується проти наказів за найбільш вигідною ціною. Наказ виконуватиметься все нижче і нижче по строчках книги замовлень до тих пір, поки це необхідно, щоб виконати наказ

• виконати і виключити наказ - лімітний наказ, при якому будь-яка невиконана частина відкидається, а не включається в книгу наказів

• все або нічого - наказ виконати негайно в повному об'ємі або він відміняється. Ніякі додавання в книгу наказів не робляться.

Основні фондові ринки

Нью-йоркська фондова біржа

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) є найкрупнішою фондовою біржею в світі. На 31 грудня 1996 року на ній було зареєстровано 2 602 вітчизняних компанії, а ринкова капіталізація складала більше 6 000 млрд.долл. США. Там також було зареєстровано 305 іноземних компаній. Акції іноземних компаній обертаються у формі Американських депозитарних розписок.

• NYSE в основному є наказовим ринком з брокерами, які виступають від імені інвесторів і здійснюють операції по операціях, що поєднуються.

Члени Нью-Йоркської фондової біржі

Залежно від виду торгової діяльності члени NYSE діляться на чотири категорії: брокер-комісіонер, брокер, що працює в залі, біржовий брокер і «спеціаліст». З 1366 членів біржі приблизно 700 чоловік — це брокери-комісіонери, 400 - «спеціалісти», 225 — брокери, що працюють в залі, і 41 людина — біржові брокери.

1. Брокери-комісіонери (commission brokers) збирають у брокерських фірм заявки клієнтів, доставляють їх в зал біржі і відповідають за їх виконання. Брокерські фірми, на які працюють брокери-комісіонери, за їх послуги стягують з клієнтів комісійні.

2. Біржові брокери (floor brokers), що іменуються також «двохдоларовими брокерами», виконують в біржовому залі доручення інших брокерів. Вони допомагають брокерам-комісіонерам, коли ті не в змозі самостійно справитися з великим потоком заявок клієнтів. За свою допомогу вони отримують частину комісійних, що виплачуються клієнтами за послуги брокера-комісіонера. (Іноді брокери, що працюють в залі, і брокери-комісіонери об'єднуються в одну групу і називаються брокерами, що працюють в залі.)

3. Біржові трейдери (floor traders) здійснюють операції тільки за свій рахунок. Згідно правилам біржі їм заборонено виконувати розпорядження клієнтів. Свій прибуток вони отримують, використовуючи незбалансованість на ринку, яка приводить до тимчасового заниження або завищення курсу. Це дозволяє їм «купити дешевше, а продати дорожче». Іноді їх ще називають «конкурентними торговцями».

4. «Спеціалісти» (specialists) виконують дві основні функції. По-перше, забезпечують виконання заявок з обмеженням ціни, «стоп»-заявок і «стоп»-заявок з обмеженням ціни, діючи при цьому як брокери. Тобто, по суті справи, вони є брокерами для брокерів. Коли поточний курс паперу не дозволяє брокерові-комісіонерові невідкладно виконати доручення з обмеженням ціни, то він передає його «спеціалісту», який потім, у міру можливостей, намагатиметься його виконати.

Якщо «спеціалісту» вдасться виконати доручення, то він отримає частину комісійних брокера-комісіонера. Всі доручення з обмеженням ціни, «стоп»-заявки і «стоп»-заявки з обмеженням ціни, що надходять від брокера-комісіонера, «спеціаліст» заносить в книгу лімітованих доручень, або книгу обліку (limit order book). По-друге, «спеціаліст» діє як ділер (dealer) по певних групах акцій (зокрема, по тих же групах, по яких він діє як брокер). Це означає, що він купує і продає цінні папери певної групи за свій рахунок, отримуючи при цьому прибуток. Проте на «спеціаліста» біржею покладено завдання підтримки стабільності на ринку тих цінних паперів, по яких воін призначений вести операції. Для цього він повинен компенсувати тимчасові дисбаланси між числом заявок на покупку і заявок на продаж шляхом покупки або продажу акцій зі свого рахунку. (При цьому йому дозволяється здійснювати покупку-продаж тільки по призначених для нього акціях.) Хоча на NYSE торгова діяльність «спеціалістів» контролюється, це вимога так розпливчато, що практично неможливо змусити його виконати.

«Спеціалісти» є центральними фігурами на NYSE, їм належить провідна роль в біржовій торгівлі. По кожній групі цінних паперів, що пройшли лістинг на NYSE, має право вести операції тільки один, цілком певний «спеціаліст».

Кожен «спеціаліст» здійснює операції по декількох строго певних випусках акцій. На NYSE більше 2000 випусків різних акцій пройшли лістинг, всі вони «розподілені» між 400 «спеціалістами».

Всі розпорядження на покупку або продаж деякої групи акцій повинні бути доставлені на торгове місце (trading post) — майданчик в залі біржі, де протягом всього операційного дня знаходиться «спеціаліст», що здійснює операції з цією групою акцій. Тут доручення виконуються або Залишаються «спеціалісту» для виконання надалі.

Позабіржовий ринок акцій автоматизований на високому рівні. У 1971 р. була організована Автоматизована система котирувань Національної асоціації ділерів по цінних паперах (National Accociation of Securities Dealers Automated Quotations, NASDAQ), створена Національною асоціацією ділерів по цінних паперах (National Association of Securities Dealers, NASD). Вона є такою, що охоплює всю країну автоматичною комунікаційною мережею, яка об'єднує ділерів і брокерів позабіржового ринку і забезпечує їх інформацією про цінні папери, що продаються через цю систему.

• НАСДАК є американським позабіржовим котирувальним ринком цінних паперів. На 31 грудня 1996 року на нім було зареєстровано 5 140 внутрішніх фірм з ринковою капіталізацією, що перевищує 1 200 млрд. дол. США. Крім того, на нім зареєстровано 416 іноземних компаній. Згідно класифікації NASDAQ, акції, що є предметом активної торгівлі (а також що задовольняють певним вимогам), відносяться до Національної ринкової системи (National market system, Nasdaq/nms).

На них надається повніша інформація, ніж на решту акцій, пропонованих через систему NASDAQ, і інформація про операції доступна користувачам системи. Більш того, будь-яка акція, пропонована через Nasdaq/nms, може брати участь в операціях з використанням запозичених засобів. До іншої частини системи NASDAQ, званої неактивними акціями (Small Cap Issues, NASDAQ Small Cap), відносяться акції, що не так активно обертаються через NASDAQ.

Такі акції автоматично переходять в Національну ринкову систему, як тільки починають задовольняти її стандартам. По неактивних акціях ділер в кінці операційного дня повідомляє тільки загальне число операцій, і лише деякі з таких акцій (які саме, визначає Рада керівників Федеральної резервної системи) можуть брати участь в операціях з використанням позикових засобів. В систему NASDAQ включена лише частина акцій, що знаходяться в позабіржовому обороті, і зовсім не включені облігації. Брокери, що мають заявки на покупку або продаж акцій, які не продаються через NASDAQ, проглядають котирування, що публікуються щодня в бюлетенях NASDAQ, або на так званих «рожевих листах» (pink sheets), у пошуках якнайкращих цін для їх виконання.

Токійська фондова біржа

• Токійська фондова біржа є другою за розміром в світі. На 31 грудня 1996 року на ній було зареєстровано 1 766 внутрішніх компаній, а ринкова капіталізація склала більше 2 500 млрд. фунтів стерлінгів. На ній було також зареєстровано 67 іноземних компаній.

• Токійська біржа є переважно наказовим ринком.

• Операції відбуваються в торговому залі біржі або по комп'ютерній системі CORES.

• В торговому залі біржі брокери, що діють від імені інвесторів і звані "звичайними членами", укладають операції у стійок іншої категорії членів, званих "сайторі". Сайторі діє як посередник між звичайним членом, ведучим центральну книгу наказів по кожній з акцій, за які він відповідає, і виконує накази відповідно до пріоритетів, визначуваної ціни і часу.

Сайторі не дозволяється здійснювати операції від свого імені або отримувати накази від інвесторів.

У торговому залі біржі проводяться операції приблизно по 150 акціям, що активно обертаються. Операції з іншими акціями проводяться через електронну книгу наказів CORES.

Акції можуть знаходитися у самих інвесторів або в номінальних фірмах, або в центральному банку-депозитарії Japan Securities Depository Centre (JASDEC) (Японський депозитарний центр цінних паперів).

• Японські акції не можуть вивозитися з Японії, і іноземні інвестори повинні передбачити умови для їх надійного зберігання в Японії.

Лондонська фондова біржа

• Лондонська фондова біржа є третьою за розміром в світі. На 31 грудня 1996 року на ній було зареєстровано 2 423 внутрішніх компанії, а капіталізація ринку перевищила 1 500 млрд. дол. США. На ній зареєстровано також 533 іноземних компанії.

У Лондоні є як котирувальний ринок, так і наказовий ринок. Операції виконуються по телефону або по комп'ютерній системі. На біржі немає торгового залу.

Торгівля акціями 100 найбільших компаній здійснюється через електронну книгу наказів, звану SETS. Брокери направляють накази в електронній формі, і операції здійснюються автоматично.

Крім проведення операцій за допомогою SETS брокери також можуть здійснювати операції один з одним по телефону, проте маркет-мейкери не мають можливості виводити ціни на екран, оскільки це забезпечує система SEAQ. Операції, здійснювані поза рамками SETS, повинні виконуватись за якнайкращою ціною, показаною на екранах SETS.

Лондон відмовився від сертифікатів акцій назавжди: акції реєструються в центральній комп'ютерній системі, яка називається CREST.

Акції такого вигляду називаються акціями в електронній формі. Хоча більшість акцій містяться в CREST, багато приватних інвесторів все ще зберігають сертифікати і система передбачає можливість як електронного регулювання, так і роботи з фізичними паперами.

Класифікація ризиків фінансових інструментів

• Систематичний (обумовлений випадковими коливаннями цін)

• Несистематичний

Таблиця 1-1

Класифікація несистематичних ризиків

Ризик

Приклад

Ризик зміни ціни

Вартість активу падає в той момент, коли інвестор вимушений його продати

Ризик неплатоспроможності (кредитний ризик)

Емітент не в змозі виконати свої зобов'язання

Інфляційний ризик

Зростання інфляції приводить до знецінення активу

Обмінний ризик

Зміна обмінного курсу веде до втрат у вартості активу, деномінірованного в іноземній валюті

Ризик реінвестиції

Отриманий інвестиційний дохід інвестується в активи з меншою прибутковістю

Ризик дострокового відгуку

Емітент користується своїм правом дострокового виконання зобов'язання

Ризик ліквідності

Актив не вдається реалізувати за “справедливою” ціноюСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання Вінниця 2007

  Методичні рекомендації
  Сьогодні ми будуємо демократичну державу. Одночасно відбувається зародження й демократичної політики, за якої державна влада має стати мистецтвом того, як зробити людей розвиненішими і компетентнішими в питаннях створення такої політики.
 2. Комплекс з дисципліни „ Діловий протокол та ведення переговорів для студентів магістратури денної та заочної форм навчання Викладачі: проф. В. П. Галушко

  Документ
  Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності протокол №12 від “ 15 ” травня 2010 р.
 3. Навчально-методичний комплекс дисципліни "світове сільське господарство та продовольчі ресурси" для студентів магістратури денної та заочної форм навчання

  Документ
  Робоча навчальна програма складена: д.е.н., проф. Галушко В.П., к.е.н., доц. Артиш В.І. кафедри світового сільського господарства та зед, на основі робочої програми обговореної та схваленої на засіданні кафедри світового сільського
 4. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 "Фінанси І кредит" денної та заочної форми навчання

  Конспект
  Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.030508 і 8.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання / Укл: І.
 5. Навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей (денної та заочної форми навчання) Затверджено

  Документ
  ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ В СОЦІАЛЬНОМУ ДОВКІЛЛІ : НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. / Укл. : Т.

Другие похожие документы..