Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В предыдущей статье мы отметили, что один из аспектов творения человека по образу Божьему заключается в его качестве мужчины и женщины: «И сотворил Б...полностью>>
'Документ'
"Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-ціль...полностью>>
'Документ'
Надсилаємо для друку в Інформаційному збірнику Перелік навчально-наочних посібників та лабораторного обладнання, рекомендованого Міністерством освіти...полностью>>
'Конкурс'
Положение об Окружном конкурсе социальных проектов, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику ксенофобии и экстремизма в молод...полностью>>

Програма курсу аксіологічний вимір літератури для слухачів магістерських програм Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

кафедрА літератури та іноземних мов

Програма курсу

АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЛІТЕРАТУРИ

для слухачів магістерських програм

Викладач – кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович

Мета курсу. Курс базується на ціннісному підході як системі породження смислових засад людського буття, що мотивують і скеровують життя людини. Виходячи з того, що література як особливий художньо-естетичний тип пізнання дійсності відтворює кардинальні феномени, котрі набувають вигляду аксіологічних відношень – курс націлений на вивчення літературних творів, в яких демонструється випробування цінностей на предмет їх відповідності характеристикам істинності-удаваності, вічності-минущості, загальності-індивідуальності, соціальності-ідеологізованості тощо.

Спосіб викладання. Курс викладається в І триместрі продовж 14 навчальних тижнів і складається з лекцій (20 год.) та практичних занять (12 год.). Перший тиждень – лекційний. У лекціях провадиться виклад основної тематики курсу. Практичні заняття спрямовані на критичний розгляд прочитаних текстів і проходять у вигляді студентських доповідей та їх обговорення.

Система контролю. Протягом триместру студент мусить відпрацювати практичні заняття (максимальна оцінка за заняття – 8 балів) і підготувати письмову роботу. Обсяг роботи – 0,5 др. арк. (20 тис. знаків). Максимальна оцінка за письмову роботу – 20 балів. По закінченні курсу студент складає іспит (максимальна оцінка – 40 балів).

Тема 1

Вступ до проблем аксіології

(Лекція – 4 години)

Природа цінностей та їхнє місце в реальності. Онтологічний, гносеологічний, антропологічний, економічний виміри теорії цінностей. Цінності як смислові осереддя людського життя. Абсолютність і відносність ціннісних установок. Цінність і оцінка. Роль цінності як компоненту культури. Цінності науки і художньої творчості. Цінність і мораль. Релігійні цінності. Цінності і святині. Основні завдання аксіології в реалізації можливостей практичного розуму: ідеали, норми, імперативи. Проблема універсальних цінностей. Зв'язок різних типів цінностей в структурі особистості та соціокультурному бутті. Фундаментальні цінності: Істина, Добро, Краса; Віра, Надія, Любов. Проблема переоцінки цінностей та нігілізм. Цінності людського буття: життя, смерть, повсякдення. Аксіологічні теорії: натуралістичний психологізм (Д’юї, Льюїс), трансценденталізм (неокантіанство), персоналістичний онтологізм (Шелер, Гартман), культурно-історичний релятивізм (Дильтай), соціологізм (Вебер, Парсонс). Як можлива аксіологія після тоталітаризму? Цінність і політика.

Література:

Обов’язкова:

 1. Бургин М. С., Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. – К., 1991.

 2. Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. – СПб., 1996.

 3. Гречаный В.В. Аксиологический аспект философии. – Л., 1989.

 4. Малахов В. Етика. – К., 1998.

Додаткова:

 1. Столович Л.Н. Природа эстетической ценности. – М., 1972.

 2. Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. – СПб., 1968.

 3. Философия и ценностные формы сознания. – М., 1978.

Тема 2

Аполонічне і діонісійське в культурі (Ф. Ніцше)

(Лекція – 2 години)

 1. Проблема долі культури.

 2. Міфологічна інтерпретація грецької культури.

 3. Дуалізм аполонівського та діонісійського начал.

 4. Сократ і загибель трагедії.

Література:

Обов’язкова:

 1. Ніцше Ф. Народження трагедії // Ніцше Ф. Повне зібрання творів. – Львів, 2004. – Т.1. – С. 11-130.

 2. Ніцше Ф. Філософія у трагічну епоху греків // Там само. – С.663-724.

 3. Версаев В.В. Аполлон и Дионис (О Ницше). – М., 1924.

Додаткова:

 1. Зелинский Ф.Ф. Фридрих Ницше и античность // Всеобщий ежемесячник. 1911. – № 12. – С.13-27.

 2. Иванов В.И. Ницше и Дионис // Весы. 1904. – № 5. – С.17-30.

 3. Лосев А.Ф. Ф.Ницше // Очерки античного символизма и мифологии. – М., 1993. – С.27-38.

Тема 3

ПРОСТІР ЦІННОСТЕЙ І ПРОСТІР ЛІТЕРАТУРИ (м. бЛАНШО)

(Лекція – 2 години)

Естетика по той бік цінностей: літературний текст як самоцінність поза смаків, уподобань чи традиційної шкали цінностей. Відсутність мета-текстуальних цінностей. Сингулярні цінності – мова – естетика. Відсутність градації в літературі (домінантна-секундарна). Кожен текст як окремий літературний простір. Потреба творчості. Творення і смерть. Натхнення.

Література:

Обов’язкова:

 1. Бланшо М. Простір літератури. – Л., 2007.

 2. Морис Бланшо, французский писатель, редактор, журналист и мыслитель //

/

Додаткова:

 1. Бланшо М. Последний человек. — СПб., 1997.

 2. Бланшо М. Неописуемое сообщество. — М., 1998.

 3. Бланшо М. От Кафки к Кафке. – М., 1998.

 4. Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. — СПб., 2002.

 5. Haase U., Large W. Maurice Blanchot. – Routledge, 2001.

Тема 4

ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРИ

(Лекція – 2 годин)

Аксіологічний зміст твору та проблеми художньої реальності.

М. Гайдеґер: Слово і буття. Сутність мови. Мовчання як мова. Філософія та поезія.

Г.-Ґ. Ґадамер: Слово й істина. Філософія і література.

Література:

Обов’язкова:

 1. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. – К., 2001.

 2. Гайдеґґер М. Дорогою до мови. – Л.. 2007.

 3. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. – М., 1993. – С. 47-132.

Додаткова:

 1. Froment-Meurice M. That Is to Say: Heidegger's Poetics.Stanford University Press, 1998.

 2. Gross D., Kemmann А. Heidegger and Rhetoric. – State University of New York Press, 2005.

Тема 5

Метафізика жорстокості (А. Арто)

(Лекція – 2 години)

Недостатність традиційного (психологічного) театру. Театр і його Двійник. Жорстокість як акт творення. Театр і катарсис. Роль сюрреалізму. Крюотичний театр і катарсис. Безплідність метафори. Пластико-візуальна складова.

Література:

Обов’язкова:

 1. Театр и его двойник [Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра]. – СПб., 2000.

 2. Антонен Арто и современная культура: Материалы межвузовской конференции СПб., 1996.

 3. Максимов В. И. Введение в систему Антонена Арто. – СПб., 1998.

 4. Мамардашвили М. К. Метафизика Арто // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. – М., 1992.

Додаткова:

 1. Деррида Ж. Театр жестокости и закрытие представления.// Деррида Ж. Письмо и различие. СПб: Академический проект, 2000. – С. 293-316.

(/ltext_0509020756.phtml?p_ident=ltext_0509020756.p_0706040622).

Тема 6

естетична теорія в часи культуріндустрії (Т. Адорно)

(Лекція – 2 години)

 1. Мистецтво і промислове виробництво.

 2. Канон. Категорія огидного.

 3. Теорія художнього твору.

 4. Кітч в мистецтві і літературі.

Література:

Обов’язкова:

 1. Адорно Т. Теорія естетики. – К., 2002.

 2. Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. – М.-СПб., 1997.

Додаткова:

 1. Гундорова Т. Кітч і Література. Травестії. – К., 2008.

 2. Лютий Т., Ярош О. Культура масова і популярна: теорії та практики. – К., 2007.

Тема 7

мистецькі експерименти зі смислом

(Лекція – 4 години)

 1. Література нонсенсу.

 2. Заум, алогізм, абсурд.

 3. Поетичне мислення.

Література:

Обов’язкова:

 1. Буренина О.Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины ХХ века. – СПб., 2005.

 2. Делёз Ж. Логика смысла. – М., 1995.

 3. Лютий Т. Розумність нерозумного. – К., 2007.

 4. Театр абсурда. Сб. статей и публикаций. – СПб., 2005,

Додаткова:

 1. Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. – СПб., 1995.

 2. Токарев Д.В. Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Даниила Хармса и Сэмюеля Беккета. – М., 2002.

 3. Черняков А.Н. Заумь как лингвистический феномен // Языкознание: Современные подходы к традиционной проблематике. – Калининград, 2001.

Тема 8

Література безумства

(Лекція – 2 години)

Трикстер. Куртуазна несамовитість. Свята простота. Похвала Глупоті. Героїчний ентузіазм. Блазень, дурень, юродивий, крутій. Образ меланхолії.

Література:

Обов’язкова:

1. Атмане А. Альбрехт Дюрер. “Меланхолия I”.

/monsalvat/frpinacotheka/durerpinacot/durimages/framedurer/engraving/07melan.htm.

2. Библер В.С. Образ простеца и идея личности в культуре Средних веков // Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. – М., 1990. – С. 81-125.

3. Брант. Корабль дураков. Эразм. Похвала глупости. Разговоры запросто. Гуттен. Письма темных людей. – М., 1971.

4. Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX – XVI вв. – М., 1988.

5. Иванов В.И., Топоров В.Н. Иван-Дурак // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М., 1995.

6. Лир Э. Книги нонсенса. – СПб., 2001.

7. Парламент дураков. – СПб., 2005.

Додаткова:

 1. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999.

 2. Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев. – СПб., 1999.

 3. Свифт Д. Сказка бочки. Путешествия Гулливера. – М., 1976.

 4. Семиотика безумия. Сборник статей. – Париж-Москва, 2005.

Практичне заняття 1

В. Блейк: Шлюб неба з пеклом

(2 години)

 1. Поетичне візіонерство.

 2. Стан невинності та спокуса злом.

 3. Богоборництво і соціальний бунт.

Література:

Обов’язкова:

 1. Blake W. Songs of Innocence and Experience / Блейк У. Песни невинности и опыта. – СПб., 1993.

 2. Батай Ж. Литература и Зло. — М., 1994.

Додаткова:

 1. Сайт "Уильям Блейк" // /

 2. Дроздовський Д. Так помирають святі //

/index.php?option=com_content&task=view&id=539&Itemid=41

 1. Кейс В. Пісні невинности і досвіду: парадоксальна візія Вільяма Блейка //

/index.php?option=com_content&task=view&id=545&Itemid=41

 1. Beer J. William Blake: A Literary Life. – Palgrave Macmillan, 2005.

 2. Green M. Visionary Materialism in the Early Works of William Blake: The Intersection of Enthusiasm and Empiricism, Palgrave Macmillan. – 2005.

Практичне заняття 2

Пекельна література Де СадА

(2 годин)

 1. Лібертинізм і утопія зла. Руйнування і благо.

 2. Природна людина де Сада.

 3. Сексуальний потяг як агресія й екзистенційний вибір.

 4. Літературний твір: безчинство уяви й словесне лиходійство.

 5. Феномен болю: насолода, насильство, випробування.

Література:

Обов’язкова:

 1. Маркиз де Сад. 120 дней Содома. – М., 1993.

 2. Маркиз де Сад и ХХ век. – М., 1992.

 3. Сад де. Жюстина, или Несчастья добродетели. – СПб., 2005.

Додаткова:

1. Ашкеров А. Садизм // /ashkerov/encicl/sadizm.html

2. Ерофеев В. Маркиз де Сад, садизм и XX век //

/bogoslov_Buks/Philos/Article/er_mark.php

3. Морозова Е. Маркиз де Сад. – М., 2007.

Практичне заняття 3

Сповідь злодія (Ж.Жене)

(2 години)

1. Життя як роман.

2. Театралізація життя.

3. Кримінал і література.

4. Випробування еротизмом.

Література:

Обов’язкова:

 1. Жене Ж. Щоденник злодія. – К., 2004.

 2. Жене Ж. Богоматерь цветов. – М., 1993.

Додаткова:

 1. Театр парадокса. – М., 1991.

 2. Батай Ж. Литература и Зло. — М., 1994.

Практичне заняття 4

покоління бітників

(2 години)

1. Соціальний і сексуальний екстремізм.

2. Психоделічні експерименти.

3. Письменництво як релігійний містицизм.

Література:

 1. Берроуз У. Голый завтрак. – СПб., 2001.

 2. Керуак Д. Сатори в Париже. Бродяги дхармы. – М., 2002.

Практичне заняття 4

російські «квіти зла»

(4 години)

1. Негативна антропологія В. Шаламова.

2. Метафізичний реалізм Ю. Мамлеєва.

3. Смисловий гротеск В. Сорокіна.

Література:

1. Владимир Сорокин // /

2. Юрий Мамлеев // /mamleev/contents.htm

3. Варлам Шаламов // /

Вимоги до письмових робіт:

Програмою курсу передбачається, що пошуки та знаходження теми для власного есе – важливе творче завдання, що стоїть перед кожним слухачем. Викладач лише затверджує тему або допомагає у її формулюванні. Основні вимогою до теми є її зв’язок з проблематикою, що розглядається в курсі (дуже позитивно оцінюватимуться спроби слухачки або слухача здійснити філософський аналіз того чи іншого аспекту власної спеціальності). Основні вимоги до викладу: прозорість, чіткість та доступність (для викладача); активне використання, вміле оперування та чіткі посилання на інформацію, що була отримана в процесі слухання курсу. Робота має бути обсягом від 0,5 др. арк. (20 тис. знаків з пробілами) до 0,75 др. арк. (30 тис. знаків з пробілами). Максимальна оцінка за письмову роботу – 20 балів.

Питання до іспиту:

 1. Природа цінностей та їхнє місце в реальності.

 2. Онтологічний, гносеологічний, антропологічний, економічний виміри теорії цінностей.

 3. Цінності як смислові осереддя людського життя. Абсолютність і відносність ціннісних установок.

 4. Цінність і оцінка.

 5. Роль цінності як компоненту культури. Цінності науки і художньої творчості.

 6. Цінність і мораль. Релігійні цінності. Цінності і святині. Основні завдання аксіології в реалізації можливостей практичного розуму: ідеали, норми, імперативи.

 7. Проблема універсальних цінностей. Зв'язок різних типів цінностей в структурі особистості та соціокультурному бутті.

 8. Фундаментальні цінності: Істина, Добро, Краса; Віра, Надія, Любов.

 9. Проблема переоцінки цінностей та нігілізм.

 10. Цінності людського буття: життя, смерть, повсякдення.

 11. Аксіологічні теорії: натуралістичний психологізм (Д’юї, Льюїс), трансценденталізм (неокантіанство), персоналістичний онтологізм (Шелер, Гартман), культурно-історичний релятивізм (Дильтай), соціологізм (Вебер, Парсонс).

 12. Як можлива аксіологія після тоталітаризму? Цінність і політика.

 13. Дуалізм аполонівського та діонісійського начал.

 14. Сократ і загибель трагедії.

 15. Бланшо: Естетика по той бік цінностей: літературний текст як самоцінність поза смаків, уподобань чи традиційної шкали цінностей. Відсутність мета-текстуальних цінностей.

 16. М. Гайдеґер: Слово і буття. Сутність мови. Мовчання як мова. Філософія та поезія.

 17. Г.-Ґ. Ґадамер: Слово й істина. Філософія і література.

 18. Жорстокість як акт творення. Театр і катарсис. Роль сюрреалізму. Крюотичний театр і катарсис. Безплідність метафори. Пластико-візуальна складова.

 19. Мистецтво і промислове виробництво.

 20. Кітч в мистецтві і літературі.

 21. Література нонсенсу.

 22. Заум, алогізм, абсурд.

 23. Поетичне мислення.

 24. Література безумства.

 25. Поетичне візіонерство. Стан невинності та спокуса злом. Богоборництво і соціальний бунт.

 26. Лібертинізм і утопія зла. Руйнування і благо. Природна людина де Сада.

 27. Жене: Життя як роман.

 28. Бітники: Соціальний і сексуальний екстремізм. Психоделічні експерименти.

 29. Негативна антропологія В. Шаламова.

 30. 2. Метафізичний реалізм Ю. Мамлеєва.

 31. 3. Смисловий гротеск В. Сорокіна.

Література до курсу:

 1. Адорно Т. Теорія естетики. – К., 2002.

 2. Арто А. Театр и его двойник. – СПб., 2000.

 3. « Бренное и вечное»: Ценности культуры в прошлом, настоящем и будущем. Новгород, 1998

 4. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. СПб., 1997

 5. Бланшо М. Простір літератури. – Л., 2007.

 6. Морис Бланшо, французский писатель, редактор, журналист и мыслитель // /

 7. Бургин М. С., Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. Киев, 1991

 8. Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. СПб., 1996

 9. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. – К., 2001.

 10. Гайдеґґер М. Дорогою до мови. – Л.. 2007.

 11. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. – М., 1993. – С. 47-132.

 12. Гречаный В.В. Аксиологический аспект философии. Л., 1989

 13. Джемс В. Многообразие религиозного опыта. СПб., 1992

 14. Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. М., 1967

 15. Дробницкий О.Г. Понятие морали. М., 1974

 16. Жене Ж. Щоденник злодія. – К., 2004.

 17. Жене Ж. Богоматерь цветов. – М., 1993.

 18. Зимбули А.Е. Нравственна оценка: парадоксы и алгоритмы. СПб., 2001

 19. Каган М.С. Философская теория ценности. СПб., 1997

 20. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1994

 21. Мамардашвили М. Необходимость себя. М., 1996.

 22. Ніцше Ф. Народження трагедії // Ніцше Ф. Повне зібрання творів. – Львів, 2004. – Т.1. – С. 11-130.

 23. Ніцше Ф. Філософія у трагічну епоху греків // Там само. – С.663-724.

 24. Риккерт Г. Ценности жизни и культурные ценности: Кн. 1-2. М., 1913

 25. Розов Н.С. Ценности в проблемном мире: Философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии. Новосибирск, 1988

 26. Сидорина Т.Ю. Кризис XX века: Прогнозы русских мыслителей. М., 2001

 27. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерки истории эстетической аксиологии, М., 1994

 28. Столович Л.Н. Природа эстетической ценности. М., 1972

 29. Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. СПб., 1968

 30. Философия и ценностные формы сознания. М., 1978

 31. Франк С.Л. Духовные основы общества: Введение в социальную философию. М., 1992

 32. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб, 2000

 33. Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. – М.-СПб., 1997.

 34. Чавчавадзе Н.З. Культура и ценности. Тбилиси, 1984

 35. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб., 1999

 36. Владимир Сорокин // /

 37. Юрий Мамлеев // /mamleev/contents.htm

 38. Варлам Шаламов // /

9
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 2. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (2)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.
 3. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 4. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 5. Американськафілософія освіти очима українських дослідників матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. Полтава 2005

  Документ
  АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. – Полтава: ПОІППО, 2005.

Другие похожие документы..