Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В статье рассматривается проблема понимания имени (ономатология) ветхозаветной библейской письменности, где имя воспринимается как полное и действите...полностью>>
'Рабочая программа'
Формирование представления о современном русском языке как универсальном средстве общения, обеспечивающем коммуникативные потребности индивидов, социа...полностью>>
'Публичный отчет'
Заслушав и обсудив отчет администрации города Карасука Карасукского района Новосибирской области об исполнении бюджета города Карасука Карасукского р...полностью>>
'Документ'
В теории рекламы нет четкого определения понятия «рекламное агентство». Как показывает проведенный нами анализ, при этом существует достаточное колич...полностью>>

Програма курсу за вибором з економіки "початки економіки" для 2-4 класів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

О.В.Варецька

ПРОГРАМА

курсу за вибором з економіки

"ПОЧАТКИ ЕКОНОМІКИ"

для 2-4 класів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Запоріжжя

«Просвіта»

2008

ББК 74.260.896-211

УДК 372.833(073)

В12

Програм]) рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 7/77 - 4963 від 11.08.200бр)

Автор:

О. В.Варецька - старший викладач Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, вчитель початкових класів, вчитель економіки ЗНЗ № 1 м. Запоріжжя, вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Рецензенти:

Жадан Р.П. - кандидат економічних наук, доцент Запорізького

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Колобердянко І.І. - кандидат економічних наук, доцент, завідувач

кафедри економічної теорії ЗДУ.

Анісімова Г.О. - методист кафедри педагогіки та психології

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної

освіти.

Нагорна О.О. - кандидат економічних наук, доцент кафедри

економічної теорії ЗІ А.

Варецька О.В.

В12

Програма курсу за вибором з економіки " Початки економіки" для 2-4 класів. - Запоріжжя: Просвіта, 2008. - 28 с

Варецька О.В.

Програма курсу за вибором з економіки "Початки економіки" для учнів початкової школи має на меті дати учням елементарні економічні знання з урахуванням аспекту духовності.

Структура програми дає змогу забезпечити початкове уявлення про суть виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та духовних благ, включення людей в соціально-економічні відносини.

Програма та посібники (2- 4 класи) можуть застосовуватися у 5-7 класах, у яких раніше не вивчалася економіка.

ББК 74.260.896-211

УДК 372.833(073)

© Варецька О.В., 2002

© Варецька О.В., 2004

© Видавництво "Просвіта",2006

Пояснювальна записка

ПЕРЕДМОВА

Складні процеси, що відбуваються в суспільному житті, находять своє відображення у системі освіти. Завдання сучасної школи - виховання патріота, економічно освіченого громадянина, підготовленого до життя і праці у світі, що змінюється.

Це складний та тривалий процес. У ранній період життя, коли формуються специфічні якості особистості, відбувається розумовий, духовний розвиток дитини, набуті економічні знання, уміння жити за правилами, в тому числі моральними, економічними, стануть звичкою.

Школа повинна дати учням знання, сформувати життєву компетентність, такі якості як, діловитість, бережливість, працелюбність, співчутливість, уміння робити економічний вибір, приймати обґрунтоване рішення, жити в демократичній державі.

Вивчення економіки у початкові школі позитивно впливає на розвиток особистості, допомагає розвинути економічне мислення, засвоїти понятійний апарат, оволодіти елементарними навичками моральної поведінки в умовах ринку, формувати багаж знань і практичних навичок, цілісно сприймати навколишній світ.

Дана програма закладає базу для продовження вивчення економіки на наступних сходинках освіти, виховання духовно-економічної культури, формування життєвої компетентності школярів.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму курсу елементарних економічних знань "Початки економіки" для учнів початкової школи складено на підставі Державного стандарту з економіки з урахуванням визначеного мінімального обсягу знань, вікових здібностей, санітарно-гігієнічних норм допустимого навчального навантаження школярів та вимог щодо рівня засвоєння учнями знань, набуття певних умінь та навичок. Програма передбачає вивчення загальних економічних явищ, в тому числі зосереджується на реальних проблемах розвитку економіки, на її майбутніх потребах, висвітлює їх у аспекті духовності.

ЦІЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Введення в початковій школі курсу елементарних знань з економіки має за мету формування економічного мислення і виховання культури поведінки в умовах ринкового суспільства у молодших школярів шляхом поступового вирішення завдань:

ВИХОВНИХ:

 • виховання потреби у знаннях, у пізнанні законів функціонування економіки;

 • виховання первинної духовно-економічної культури;

виховання морально-економічних якостей особистості;

 • виховання розумних потреб дитини: матеріальних і духовних;

- виховання співчуття, людяності, відчуття відповідальності за прийняті рішення;

- виховання свідомого ставлення до праці, продуктам праці, ресурсам, природному середовищу, розуміння ролі праці як найважливішої умови життя;

 • виховання почуття бережливості, прищеплення навичок раціональної
  організації та використання бюджету часу;

 • формування уміння працювати і жити в колективі;

- створення передумов для виховання духовності (ціннісних орієнтацій доброти, милосердя, співчутливості, людяності, поваги до інших людей тощо). становлення людини з її вчинками, ідеями, переконаннями світоглядної о морального, духовного характеру.

- виховання готовності до економічної діяльності, яка не суперечить, моральним настановам та цінностям суспільства;

- виховання грамотного споживача в ринковому суспільстві.

ОСВІТНІХ:

- отримання інформації про навколишнє економічне середовище;

- формування основ економічних знань, первинної економічної грамотності, економічного мислення;

- пояснення деяких доступних для цього віку економічних взаємозв’язків , які складаються у безпосередньому оточенні дітей (в сім’ї , місті, країні), мотивів та обмеженостей економічної діяльності людей, основних економічних принципів і законів тощо;

- здійснення всебічного розвитку дитини;

- утворення основи для подальшого, більш глибшого вивчення економіки v старших класах;

ПРАКТИЧНИХ:

- формування вміння зіставляти економічні потреби та інтереси економічними можливостями, здатності робити вибір та оцінювати його насмішки для себе, своєї родини, друзів, країни;

- засвоєння первинних практичних навичок споживача;

- формування умінь і навичок прикладного характеру, які обумовлюю 11. можливість адекватно діяти у різноманітних ситуаціях;

- формування здатності самостійно засвоювати економічну інформацію аналізувати її, приймати обґрунтовані рішення;

- формування прагнення застосовувати засвоєні знання у повсякденному житі і

Принципами реалізації цієї програми є:

 • від простого до складного;

 • від конкретного до абстрактного;

 • від відомого до невідомого;

 • від спостережень до міркувань.

Запропонована програма спирається на концепції гуманізації педагогічної освіти (Г. Балл, С. Гончаренко, І. Зязюн, Ю. Мальований та ін.), концепції шкільних виховних систем (А. Куракін, В. Караковський), теорії формування особистості у колективі (А. Макаренко, С. Шацький, В. Сухомлинський), концепції педагогічного процесу (Т. Сущенко), концептуальні положення про оптимізацію процесу професійної підготовки (О. Мороз, Н. Кузьмін та ін.). Вона охоплює широке коло питань, частина яких розкривається в загальному вигляді, інші більш детально з точки зору як економіки, так і духовності.

Одним із завдань курсу є прищеплення інтересу до економіки такими засобами, які цікаві учням молодшого шкільного віку. Тому програма зорієнтована на активне використання діяльнісного підходу, розвиваючого навчання (Л. Виготський,

С. Рубінштейн, А. Леонтьєв). Діти виступають як суб'єкт усіх видів діяльності, беруть участь в процесі отримання інформації, а не запам'ятовують її. Навчання не зводиться до оволодіння готовими алгоритмами, а передбачає самостійне відкриття, що є кроком до творчості.

Програма курсу передбачає організацію фронтальної, парної та групової роботи учнів. Провідна роль відводиться активним методам навчання, що дозволяє залучити до дії всіх учнів класу, надає можливість вільно висловлювати їм думки і погляди, ненав'язливе змушує думати, спостерігати, порівнювати, аналізувати і зіставляти, класифікувати та узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, стимулює швидке прийняття нестандартних рішень на базі отриманих знань. При цьому знання стануть не тільки корисними, але й захоплюючими, а індивідуальні здібності і нахили розкриються у кожної дитини.

Дидактичним основами побудови навчально-виховного процесу є нерозривність виховних та освітніх завдань, опора на особистий життєвий досвід учнів, диференціація навчальної роботи на основі врахування їхніх індивідуальних інтересів, контроль за навчальною діяльністю школярів. У програмі застосована авторська казка, український фольклор, надбання російських колег. Це підтримує зацікавленість предметом, дозволяє дітям брати участь у формулюванні економічних понять, запам'ятовувати їх без надмірних зусиль.

Особливе значення надано різноманітним іграм, конкурсам, змаганням, які унаочнюють економічні поняття і зв'язки, наприклад "Обмін", "Книжкова фабрика" тощо, кросвордам, цікавим завданням, що активізує дітей, надає змогу спробувати самостійно зорієнтуватися, прийняти рішення у життєвій та навчальній ситуації. Заняття стають привабливими і дозволяють розвинути природні підприємницькі нахили дітей, які не виявляються за звичайними формами занять.

З цією метою запропоновано декілька варіантів використання ігор в залежності від характеру і теми задачі, яку поставлено: розкриття і пояснення нових економічних понять, процесів, зв'язків або поглиблення та поширення знань. В першому випадку спочатку проводиться економічна гра, в ході якої учні самостійно приходять до проблеми, що виникає в процесі гри. Після гри учитель розкриває та поглиблює теоретичні та практичні аспекти цих проблем. І тільки тоді можливо обговорення проблеми з різними перерахованими формами активізації та контролю.

Не менш важливим є виконання творчих завдань, як "Знайди відповідність, з'єднай стрілочками", "Вибери і підкресли", "Доповни речення" для розвитку логічного мислення, уміння зіставляти і робити вибір; опрацювання завдань виду"Намалюй", "Розфарбуй", контурних малюнків для формування вміння цілеспрямовано спостерігати навколишнє середовище, удосконалення сенсорних умінь та навичок, зміцнення дрібної моторики руки.

Програмою передбачені співбесіди з дітьми з питань домашньої економіки залежності споживацьких інтересів від економічної ситуації тощо, екскурсії 11.1 промислові підприємства, на товарну біржу, до страхової компанії, краєзнавчою музею. Це - додаткова можливість засвоїти пройдений матеріал, отримпш реальне уявлення про виучуване на практиці.

Одним із ефективних прийомів викладання економіки є- розв'язування задач економічного змісту, змістовно-логічних завдань, що допомагає перевірити І а застосувати теоретичні знання.

Особливої уваги вчителя вимагають спроби встановлення зв'язків між подіями, засвоєння термінів та вироблення навичок використання у мовленні економічних понять. Залучивши також і зорову пам'ять, цьому буде сприяти запис нош їх економічних понять на дошці або у вигляді невеличких таблиць, карток.

Рівень економічних знань школярів в більшості буде залежати від того, чи посяде цей предмет в навчальному процесі таке ж важливе місце, як мова, математика, природознавство. Тому вивчення курсу буде тим продуктивніше, чим тісніше здійснюватимуться міжпредметні зв’язки. Цілеспрямоване здійснення міжпредметних зв'язків з рідною мовою і мовленням (виконання завдань економічного змісту на основі українського фольклору та обговорення створених економічних ситуацій, а також пояснення тем з рідної мови, базуючись на набутих економічних знаннях), природознавством , екологією (знайомство з проблемою обмеженості ресурс і м І необхідністю дбайливого ставлення до них), математикою (розвозок задач економічного змісту), історією (опанування первинними знаннями про історію виникнення грошей), образотворчим мистецтвом, народознавством (розгляд економічних питань з точки зору народних традицій, обрядів тощо) працею сприяє підвищенню навчальних, виховних і розвиваючих функцій кожного з предметів.

Структура уроку складається з декількох частин, різних за видом діяльної 11 Урок розпочинається з повторення матеріалу. Ситуації успіху, створені вчителем, завдання проблемного характеру сприятимуть ефективному засвоєнню учнями знань. Учитель за допомогою низки запитань спрямовує цей процес, узагальнює та коригує відповіді учнів.

Наприкінці кожної вивченої теми школярам пропонуються завдання казкового заліку у Лісовій школі на закріплення та застосування знань.

Для перевірки знань та навичок з економіки використовуються різні види контролю: поточний, проміжний, форми якого обираються вчителем.

Після вивчення теми "Грошова система" можна скористатись прийомом введення казкової грошової одиниці, якою будуть оцінюватись знання учнів. Нарахування та зняття грошей з поточного особистого рахунку дітей ведеться учителем (за правильну та неправильну відповідь; витрати у грі). Остаточна сума ч урахуванням змін на рахунку є підсумковою оцінкою знань. Рух коштів можна унаочнити, що буде стимулювати освітню активність. Ця форма оцінювання сприяє розвитку економічного мислення і дозволяє набути учням елементарних навичок користування безготівковими грошима, показати на практиці механізм розрахунків.

Програмовий матеріал з економіки учні повинні засвоювати на уроках. Домашні завдання, в основному, - аналітична та практична діяльність дітей.

Зміст і методичний апарат предмета має допомогти учневі поставити на перший план загальнолюдські цінності у ставленні до природи, інших людей, результатів праці. Тому й зроблено спробу синтезувати не тільки економічні знання, а й елементи історії, фольклору, суспільствознавства, етики, естетики, народознавства, граматики.

При складанні програми і визначенні змісту навчання відібрано економічні концепції, поняття, які близькі невеличкому життєвому досвіду, розумовим здібностям дітей цього віку, можуть бути застосовані у їх житті, а також дозволяють забезпечити засвоєння учнями реального мінімального обсягу знань. Це "Ринок", "Потреби", "Блага", "Попит", "Гроші" тощо.

Програма розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень). Зважаючи на те, що курс є варіативним, він може викладатися по 0,5 години на тиждень (17,5 годин на рік). При навантаженні у 17,5 годин на рік вчителю надається право самостійно планувати зміст уроків. Частина матеріалу, яку вчитель не може висвітлити з причини обмеженості часу, можна використовувати на інших уроках, здійснюючи міжпредметний зв'язок

СТРУКТУРА КУРСУ "ПОЧАТКИ ЕКОНОМІКИ"

ТЕМИ

Кількість годин по класах:1/0,5

з класах:

п/п

2

3

4

1.

Ринкова економіка. Ринок. Елементи ринку.

1 /1

1 /1

1 1 /5,5

2.

Потреби та можливості. Блага. Ресурси. Вибір.

20/ 9,5

5/3

**

3.

Обмін. Спеціалізація. Поділ праці. Продуктивність праці.

5/2

4/2

##

4.

Гроші, їх властивості, функції, види.

4/2

5/2

*#

5.

Товар та товарно-грошові відносини.

5/3

13/6

3/2

6.

Труд та заробітна плата.

7/3,5

2/1

7.

Фінансові показники діяльності підприємства. Бюджет родини.

12/5

8.

Банк. Грошова система.

7/4

ВСЬОГО:

35/17,5

35/17,5

35/17,5

На теми №2, 3, 4 у четвертому класі окремо години не відводяться, а зміст понять повторюється та поширюється у темах № 5, 8.

Для знайомства дітей з економікою у 1 класі вчителі можуть використовувати навчальний посібник "Книга для читання з економіки" курсу за вибором "Початки економіки". - Запоріжжя: Прем'єр, 2006.- 84 с. українською, російською мовою авторів

Р.П. Жадан, Г.І. Григоренко, О.В. Варецької, навчальні посібники "Робочий зошит з економіки" для учнів 2 - А класів курсу за вибором „Початки економіки" та навчально-методичні посібники >. економіки курсу за вибором „Початки економіки". 2-4 клас" для вчителя автора Варецької О.В, що схвалені Міністерством освіти і науки України та видані Запорізьким видавництвом "Просвіта"). Ці посібники повністю відповідають змісту програми.

ПРОГРАМА
2 клас (35/17,5)
Тема №1. Ринкова економіка. Ринок Елементи ринку (1/1 год)

Зміст начального матеріалу

Навчальні досягнення

Ринкова економіка як економічні

відносини між покупцем та продавцем

на ринку.

Ринок як місце купівлі та продажу

товарів та взаємовідносини між

покупцем та продавцем.

Продавець та покупець - основні

учасники ринку.

Яким має бути продавець.

Основна мета продавця та покупця.

Учень: знає:

• значення ключових економічних понять, що виділені у програмі.

має уявлення про те,

• що дає людині економіка;

• як здійснити покупку на ринку, магазині;

• яким має бути продавець.

Вміє:

• розрізняти продавця і покупця па ринку, їх обов'язки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні»

  Документ
  Для 11-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів природничо-математичного напряму профілізації та економічного профілю суспільно- гуманітарного напряму профілізації
 2. Програма курсу за вибором

  Документ
  На цей час у галузі інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) найбільш динамічно розвиваються комп’ютерні графічно-інформаційні технології.
 3. Програма курсу за вибором для учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму новітня історія україни. 10 Клас пояснювальна записка мета І завдання

  Документ
  З огляду на сучасний динамізм зміни знань, інформація, технологій очевидно, що забезпе­чити людину необхідними знаннями в школі на все життя неможливо.
 4. Програма курсу за вибором для учнів 10-11 профільних класів суспільно-гуманітарного напряму 70

  Документ
  Серед складових змісту шкільної історичної освіти важливим компонентом є навчальний ма­теріал, що містить відомості про видатних істо­ричних діячів та історичні постаті.
 5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-11

  Документ
  навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою

Другие похожие документы..