Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Про Комплексну програму мобілізації зусиль Теофіпольської районної державної адміністрації, Теофіпольської районної ради, Теофіпольського відділення ...полностью>>
'Программа'
Все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны. Международное сообщество должно относиться к правам человека глобально, на...полностью>>
'Методические указания'
Курсовая работа по дисциплине "Менеджмент" - одна из форм обучения специалиста, целью которой является более глубокое изучение отдельных пр...полностью>>

Освіта. Виховання. Навчання (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 • ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Академія педагогічних наук України: Інформ. довідник /Відп. за вип. В.М.Мадзігон, О.Я.Савченко; За заг. ред. М.С.Вашуленко; У підготов. взяли участь: М.Б.Євтух, О.І.Ляшенко, С.Д.Максименко, Н.Г.Ничкало, О.В.Сухомлинська. - К.: Фенікс, 2002. - 295 с.: портр. (УДК 37 А 38)

 2. Аттестация педагогических кадров: Справочник. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ИФ "Образование в документах", 2002. - 128 с. (УДК 371.13 А 92)

 3. Березюк, О.С. Духовно-моральне виховання підлітків: Метод. рек. на допомогу вчителям, студ. пед. навч. закл. /О.С.Березюк, С.С.Вітвицька, О.М.Дідус. - Житомир: ЖДПУ, 2002. - 79 с. - (Житомирський держ. пед. ун-т ім. І.Франка). (УДК 37.03 Б 48)

 4. Васьков, Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід: (Дидактичний аспект): Для працівників від. освіти, кер. та вчителів шк., студ. - Х.: Скорпіон, 2000. - 120 с. (УДК 37.01 В 19)

 5. Васянович, Г.П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект): Монографія /Наук. ред. І.А.Зязюн. - 2-е вид. - К.-Л., 2002. - 232 с. - (Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. Львів. держ. фінансово-екон. ін-т). (УДК 37.01 В 20)

 6. Вершловский, С.Г. Педагог эпохи перемен, или как решаются се­годня проблемы профессиональной деятельности учителя /Отв. ред. М.А.Ушакова. - М.: Сентябрь, 2002. - 160 с. - (Б-чка журн. "Директор школы". Вып. № 7). (УДК 371.1; ББК 74 В 37)

 7. Впровадження методики формування оптимального педагогічного клімату в шкільну практику: Навч.-метод. посіб. /Т.Грабовська, Л.Жуковська, Т.Левченко та ін. - К.: МАУП, 2000. - 96 с. (УДК 37.06 В 80)

 8. Гиря, О.О. Змістовно-методичне забезпечення вивчення теми "Основні поняття хімії": Навч.-метод. посіб. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. - 84 с. (УДК 37.01 Г 51)

 9. Дети и взрослые: взаимообогащение (из опыта работы клубов по месту жительства) /Сост. А.В.Волохов. - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2002. - 64 с. - (Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и доп. образование детей и молодежи". Вып. № ІІ). (УДК 379.8 Д 38)

 10. Духовные истоки воспитания: Альманах. № 1 /Сост. Т.Г.Кислицына; Редкол.: Сергий Рыбаков и др. - [Б.м.], 2002. - 160 с.: ил.. нот. (УДК 37.01 Д 85)

 11. Єрмола, А.М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: Навч. посіб. - 2-е вид. - Х.: Гімназія, 1999. - 128 с. (УДК 371.1; ББК 74.24(4Укр) Є 74)

 12. Знання, уміння, навички позашкільників в національному екологонатуралістичному центрі /Відп. за вип. В.В.Вербицький. - К.: ООО "Комакс", 2001. - 27 с.: іл. (УДК 379.8 З-73)

 13. "И не в шурф их бросали, а в наши сердца": Метод. рек., посвящ. 60-летию создания Краснодонской подпольной молодежной организации "Молодая гвардия" /Подгот. Н.А.Расторгуевой; Отв. за вып. С.А.Аладжальян. - Луганск: ООО "Полипринт", 2002. - 40 с. - (Обл. б-ка для юношества). (УДК 37.03 И 11)

 14. Ильченко, В.Р. Образовательная модель "Логика природы": Тех­нология интеграции содержания естественнонауч. образования /В.Р.Ильченко, К.Ж.Гуз. - М.: Нар. образование; Шк. технологии, 2003. - 240 с. - (Проф. б-ка учителя). (УДК 37 И 48)

 15. Інновації у вищій освіті (за матеріалами регіональних нарад): Зб. доп. /Упоряд.: А.В.Скрипиць, Ю.В.Сухарніков. - К., 2003. - 70 с.: іл. - (Наук.-метод. центр вищ. освіти). (УДК 378 І-66)

 16. Інститут педагогіки і психології проф. освіти АПН України. Пе­дагогічний процес: теорія і практика: Педагогіка, психологія: Наук. зап. Вип. 1; 2. /С.Сисоєва (голов. ред.); Редкол.: А.Алексюк, … І.Зязюн, … Н.Ничкало та ін. - К.: Наук. світ., 2002. (УДК 37; ББК 74 І-71)

 17. Інститут проблем виховання АПН України. Гуманістично спря­мований виховний процес і становлення особистості: (Теоретико-метод. проблеми виховання дітей та учнівської молоді): Зб. наук. праць. Кн. 1; Кн. 2. /Редкол.: О.В.Сухомлинська, І.Д.Бех, Б.С.Кобзар та ін. - К.: ВіРА Інсайт, 2001. (УДК 37 І-71)

 18. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Актуальні проблеми психології. Т. 1: Соц. психологія. Психологія управління. Орга­нізаційна психологія. Ч. 7. /За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки. - 298 с. (УДК 37 І-71)

 19. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Актуальні проблеми психології: Наук. зап. … . Вип. 21. /За ред. С.Д.Максименка. - К.: Нора-Друк, 2001. - 296 с. (УДК 37 І-71)

 20. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Актуальні проблеми сучасної української психології: Наук. зап. … . Вип. 22: До 60-річчя від дня народження акад. С.Д.Максименка /За ред. Н.В.Чепелєвої. - К.: Нора-прінт, 2002. - 351 с.: портр. (УДК 37; ББК 88 І-71)

 21. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Проблеми за­гальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць … Т. ІV. Ч. 3; Т. ІV.Ч. 4; Т. ІV.Ч. 5; Т. ІV.Ч. 6 /За ред. С.Д.Максименка. - К.: ГНОЗІС, 2002. (УДК 37 І-71)

 22. Інститут психології ім. Г.С.Костюка. Проблеми загальної та педа­гогічної психології: Зб. наук. праць. Т. ІІІ, ч. 8 /За ред. С.Д.Максименка. - К., 2001. - 279 с. (УДК 37; ББК 88 І-71)

 23. Керівні документи Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олім­пійського резерву №19 м. Києва з ігрових видів спорту, плавання в ластах та художньої гімнастики: З досвіду роботи спортшколи /Уклад. В.С.Степаненко. - К., 2002. - 95 с. (УДК 373 К 36)

 24. На допомогу менеджеру освіти. Ч. І: Документаційне забезбе­чення управління закладів освіти /Уклад.: А.Й.Романюк, В.І.Уруський, О.В.Козловська та ін. - Т.: Астон, 2001. - 228 с. - (Обл. комун. ін-т післяди­плом. пед. освіти). (УДК 371.1 Н 12)

 25. На допомогу менеджеру освіти. Ч. ІІ: Нормативнно-правове за­безпечення управління закладів освіти /Уклад.: І.С.Демків, А.Й.Романюк, О.В.Козловська. - Т.: Астон, 2002. - 404 с. - (Обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти). (УДК 371.1 Н 12)

 26. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб.: Спец. вип.: Матеріали наук.-метод. конф. "Проблеми безперервної освіти в сучасних умовах соці­ально-екон. розвитку України" 14-15 листоп. 2002 р., м. Івано-Франківськ /Редкол.: В.О.Зайчук (голов. ред.), О.Я.Савченко, М.Ф.Дмитриченко та ін. - К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 2003. - 200 с. - (Наук.-метод. центр вищ. освіти). (УДК 37.04; ББК 74.05 Н 73)

 27. Освітні технології: Навч. метод. посіб.. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхоти. - К.: А.С.К., 2002. - 256 с. (УДК 371.3; ББК 74.202 О-72)

 28. Пащенко, О.Ю. Підготовка молоді до вибору професії правоохо­ронця: [Монографія]. - Херсон: Олді-плюс, 2002. - 152 с. (УДК 37.04 П 22)

 29. Педагогічне управління професійним самовизначенням учнів­ської молоді (Метод. посіб.) /В.М.Мадзігон, І.Д.Бех, М.П.Тименко та ін.; За ред. М.П.Тименка. - К.; 2001. - 152 с. (Ін-т проблем виховання АПН України). (УДК 37.04 П 24)

 30. Педагогічний експрес: (Метод. рек. по впровадженню концепції громадянського виховання в навчально-виховний процес) /Уклад.: Р.П.Вдовиченко, А.І.Деркач, Л.М.Майборода та ін. - Миколаїв, 2000. - 86 с. - (Наук.-метод. центр). (УДК 37 П 24)

 31. Плохій, З.П. Виховання екологічної культури дошкільників: Ме­тод. посіб. - К.: Ред. журн. "Дошкільне виховання", 2002. - 174 с.: іл. (УДК 37.03; ББК 74.100.5 П 39)

 32. Побірченко, Н.С. Педагогічна і просвітницька діяльність україн­ських громад у другій половині ХІХ- на початку ХХ століття: Моногра­фія: У 2 кн. Кн. І: Київська громада. - К.: Наук. світ, 2000. - 308 с. (УДК 37(091) П 41)

 33. Побірченко, Н.С. Проблеми освіти на сторінках часопису "Киев­ская старина" (1882-1906). - К.: Наук. світ, 2000. - 92 с. (УДК 37 П 41)

 34. Правовой эрудит /Сост.: Н.С.Криволап, О.В.Крючкова. - Минск: Изд. ООО "Красико-принт", 2002. - 176 с. (УДК 37.03; ББК 37.03 П 68)

 35. Результати апробації шкільного підручника "Біологія людини, 8 клас" М.С.Присяжнюк (методична обробка Л.Г.Горяної); навчальних посібників Є.О.Неведомської: Матеріали міськ. семінару-тренінгу, що відбувся 22 лют. 2001 р. /Упоряд.: І.М.Маруненко, Л.Г.Горяна, Є.О.Неведомська. - К.: Фенікс, 2001. - 95 с.: іл. - (Київ. міжрегіон. ін-т удо­скон. вчителів ім. Б.Грінченка). (УДК 371.6 Р 34)

 36. Сорока, Г.І. Планування та аналіз виховної роботи школи. - Х.: Основа, 2003. - 63 с. - (Б-ка журн. "Управління школою". Вип. 1(1). Січ.). (УДК 37.03 С 65)

 37. Сорока, Г.І. Сучасні виховні системи та технології: Навч.-метод. посіб. для кер. шк., учителів, клас. кер., вихователів, слухачів ІПО. - Х.: Ранок, 2002. - 128 с. - (Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. Ін-т після­диплом. освіти). (УДК 37.03; ББК 74.200 С 65)

 38. Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній під­готовці фахівців: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф.: Зб. наук. ст. /Редкол.: Н.В.Абашкіна, В.О.Кудін, Л.В.Кнодель та ін. - К.: КІТЕП, 2000. - 362 с. - (АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти). (УДК 37.01 С 91)

 39. Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти: Методолог. семінар: Програма (6 груд. 2001 року, м. Київ). - К., 2001. - 45 с. - (АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України). (УДК 37.04; ББК 74.05 Т 33)

 40. Теоретико-прикладні аспекти управління закладами освіти: Наук.-метод. посіб. /Л.М.Калініна, Н.М.Островерхова, А.Ф.Остапенко та ін.; За ред. Л.М.Калініної. - К.: ПП Компанія "Актуальна освіта", 2002. - 313 с. - (Ін-т педагогіки АПН України. Асоціація кер. шк. України. Мене­джмент в освіті). (УДК 371.1 Т 33)

 41. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учите­лів: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.: У 2 ч. Ч. 1; 2 /За заг. ред. О.А.Дубасенюк. - Житомир: ЖДПУ, 2001. - 45 с. (УДК 37 Т 38)

 42. Товажнянський, Л.Л. Формування і реалізація концепції підгото­вки національной гуманітарно-технічної еліти в Національному техні­чному університеті "Харківський політехнічний інститут": Навч. посіб. /Л.Л.Товажнянський, О.Г.Романовський, О.С.Пономарьов. - Х.: НТУ "ХПІ", 2002. - 160 с. (УДК 378 Т 50)

 43. Уроки: конструювання і аналіз: Метод. посіб. /За ред. Н.В.Кнорр. - Херсон: Айлант, 2002. - 152 с. - (Херсонський обл. ліцей). (УДК 371.3 У 71)

 44. Фокин, Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Мето­дология, цели и содержание, творчество: Учеб. пособие для студентов ву­зов. - М.: Изд. центр "Академия", 2002. - 216 с. - (Высш. образование). (УДК 378 Ф 75)

 45. Хорошковська, О.Н. Лінгводидактична система початкового на­вчання української мови у школах з російською мовою викладання /Рец.: М.С.Вашуленко, Н.А.Пашківська. - К., 1999. - 306 с. - (Ін-т педагогіки АПН України). (ББК 74.268.1Укр Х 82)

 46. Хохліна, О.П. Формування усвідомленості діяльності в процесі трудового навчання учнів допоміжної школи: Навч.-метод. посіб. /О.П.Хохліна, Г.М.Мерсіянова, О.П.Глоба; За заг. ред. О.П.Глоби. - К.- Лу­ганськ: Альма-матер, 2002. - 60 с. - (Ін-т спец. педагогіки АПН України. Луганський держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка). (УДК 37.015.3 Х 86)

 47. Эксперимент в системе дополнительного образования детей: тео­рия и практика. Ч. 1; Ч. 2 /Сост. Л.Н.Буйлова. - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2002. (УДК 37.01 Э 41)

Дисертації

 1. Аннєнкова, І.П. Формування емоційної культури майбутніх учи­телів у процессі вивчення педагогічних дисциплін: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - О., 2002. - 240 с.

 2. Балтремус, К.А. Гуманізація виховного процесу в старших кла­сах загальноосвітньої приватної школи: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 210 с.

 3. Гончаренко, А.М. Педагогічні умови становлення гуманних взає­мин старших дошкільників: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - К., 2003. - 214 с.

 4. Загрева, В.Я. Правове виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл-інтернатів: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2002. - 216 с.

 5. Лаврентьева, Е.В. Воспитание у старших подростков личностного творчества во внеклассной работе (гуманистический аспект): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теория и методика воспитания. - Запорожье, 2002. - 217 с.

 6. Маршицька, В.В. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - К., 2003. - 186 с.

 7. Медведєва, А.С. Підготовка майбутніх учителів до структуру­вання навчальної інформації у дидактичному процесі загальноосвітньої школи (на матеріалі математики і физики): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - О., 2003. - 220 с.

 8. Мельник, О.В. Підготовка старшокласників до самостійного ви­бору майбутньої професії в процесі профільного трудового навчання: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 217 с.

 9. Миропольська, Н.Є. Формування художньої культури учнів за­гальноосвітньої школи засобами мистецтва слова: Дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - К., 2003. - 414 с.

 10. Міхова, Т.В. Піготовка майбутніх учителів до формування у школярів продуктивних способів образотворчої діяльності: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - О., 2003. - 233 с.

 11. Петронговський, Р.Р. Формування патріотизму старшокласників у позанавчальній виховній діяльності: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Житомир, 2002. - 245 с.

 12. Печенко, І.П. Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад": Дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педаго­гіка. - Умань, 2002. - 234 с.

 13. Піддячий, М.І. Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення у міжшкільних навча­льно-виробничих комбінатах: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2002. - 292 с.

 14. Плахтій, В.І. Формування основ моральної свідомості молодших школярів засобами дитячої літератури: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання. - Вінниця, 2003. - 196 с.

 15. Пруцакова, О.Л. Формування основ екологічної культури учнів 5-8 класів засобами дидиктичної гри: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - тео­рія і методика виховання. - К., 2002. - 223 с.

 16. Рудіна, О.М. Формування ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах навчально-виховного процесу гімназії: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2002. - 251 с.

 17. Філімонова, Т.В. Дитяча гра в суспільному дошкільному вихо­ванні України (70-ті роки ХІХ ст. - кінець 20-х років ХХ ст.): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - К., 2003. - 190 с.

 18. Шевчук, А.С. Вплив українських музично-хореографічних тра­дицій на музично-руховий розвиток старших дошкільників: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - К., 2002. - 250 с.

 19. Шульга, Л.А. Метод переконування в процесі особистісного орі­єнтованого виховання молодших школярів: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Умань, 2002. - 221 с.

 20. Яковліва, О.П. Формування комунікативних умінь майбутніх учителів у процесі виховної роботи в оздоровчих таборах: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Вінниця, 2002. - 222 с.

Автореферати дисертацій

 1. Алексєєва, О.В. Теорія і практика виховання громадянськості в школах Франції у контексті європейської інтеграції: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 18 с.

 2. Бенера, В.Є. Формування пізнавальної самостійності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладах засобами інтелектуальної гри: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2003. - 20 с.

 3. Буцяк, В.І. Педагогічні умови удосконалення фортепіанної підготовки студентів у вищих педагогічних закладах на основі історико-стильового підходу: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання музики та муз. виховання. - К., 2003. - 21 с.

 4. Воробйова, І.А. Формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами іноземної мови: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання. - К., 2003. - 20 с.

 5. Клименко, Л.О. Гуманітаризація навчання фізики в загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання фізики. - К., 2003. - 20 с.

 6. Куліш, І.М. Дидиктична гра як засіб активізації навчальної діяльності студентів університету: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання. - К., 2003. - 20 с.

 7. Кушнір, В.А. Теоретико-методологічні основи системного аналізу педагогічного процесу вищої школи: Автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2003. - 40 с.

 8. Ляшкевич, А.І. Наступність і перспективність формування діало­гічного мовлення учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої школи: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання (укр. мова). - Херсон, 2003. - 18 с.

 9. Нарійчук, М.Д. Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 - соц. педагогіка. - К., 2003. - 20 с.

 10. Новак, І.А. Дидактична модель підготовки оперативного складу прикордонних військ України: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - Хмельницький, 2003. - 18 с.

 11. Носова, І.О. Наукове обгрунтування змісту і проведення лабораторного практикуму з "Технології конструкційних матеріалів" у вищих педагогічних закладах: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика трудового навчання. - К., 2003. - 19 с.

 12. Орлова, І.В. Системний підхід до створення засобів навчання для загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалі дисциплін природничого циклу): Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 - теорія навчання. - К., 2003. - 20 с.

 13. Павлушенко, В.М. Психолого-педагогічні умови адаптації майбутніх офіцерів ВВ МВС України до професійної діяльності: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - Теорія і методика проф. освіти. - Хмельницький, 2003. - 18 с.

 14. Палка, О.В. Підготовка іноземних студентів вищих навчальних закладів технічного профілю України до вивчення професійної лексики: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2003. - 18 с.

 15. Полякова, Г.А. Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - К., 2003. - 20 с.

 16. Попова, Л.О. Система роботи з удосконалення монологічного мовлення учнів 5-7 класів: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання (укр. мова). - Херсон, 2003. - 18 с.

 17. Прокоп, І.А. Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ ХІХ століття: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с.

 18. Рехтета, Л.О. Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній діяльності: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 20 с.

 19. Романовський, О.О. Теорія і практика підприємницької освіти в розвинутих зарубіжних країнах: Автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіка. - К., 2003. - 40 с.

 20. Тернопільська, В.І. Формування соціальної відповідальності старшокласників у позанавчальній діяльності: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 20 с.

 21. Тогочинський, О.М. Виховання моральних орієнтацій у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - Теорія і методика проф. освіти. - Хмельницький, 2003. - 18 с.

 22. Фоменко, А.В. Комп'ютер як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (на матеріалах курсу Стародавнього світу): Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання історії. - К., 2003. - 20 с.

 23. Чабан, Н.І. Формування морально-вольових якостей ділової людини у старшокласників: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання. - Херсон, 2003. - 21 с.

 24. Шахрай, В.М. Формування ціннісних орієнтацій підлітків у діяльності дитячого театру: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 19 с.

 25. Яковлева. Н.В. Психолого-педагогічні умови подолання комунікативних бар'єрів у процесі вивчення іноземної мови: Автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія. - К., 2003. - 20 с.



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Освіта. Виховання. Навчання (3)

  Документ
  Адаптація педагогіки Рудольфа Штайнера в умовах української школи: Наук.-пед. експеримент всеукр. рівня: Наказ МОН України від 11.11.2004 р. №858 / Київ.
 2. Освіта. Виховання. Навчання (4)

  Документ
  Ахияров, К.Ш. Педагогическое творчество В.А.Сухомлинского и современная школа /К.Ш.Ахияров; Науч.- исследоват. ин-т педагогики и психологии Башкир. гос.
 3. Освіта. Виховання. Навчання (6)

  Документ
  Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія / Упоряд.: Козлакова Г.О., Тарасова Н.І.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Акад пед.
 4. Освіта. Виховання. Навчання (12)

  Документ
  Воспитание младших школьников в школе гуманитарного труда (из опыта работы) / [сост. Л. И. Шавалда] ; АПН Украины, Лаб. гуманизации обучения и воспитания АПН Украины, Херсон.
 5. Освіта. Виховання. Навчання (5)

  Урок
  Видатний національний педагог Григорій Ващенко: Зб. матеріялів до 125-річчя від дня народження /Авт.-упоряд., наук. ред. А.Погрібний. - К.: Всеукр. Пед.

Другие похожие документы..