Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
 Огромной площадью в 1200 км2 австрийскую столицу полукругом охватывает Wienerwald – Венский лес. Большой зелёный массив, покрытый густыми лесами, с к...полностью>>
'Документ'
А. А. Фет. Весенний дождь. А. Н. Плещеев. Весна. Ф. И. Тютчев. Весенние воды. А. С. Пушкин. Осень. И. С. Никитин. «Весело сияет месяц над селом…». И. ...полностью>>
'Статья'
Автор признает, что многим эта статья может показаться попыткой ломиться в открытые ворота, так как многие тезисы очевидны. В обратном автора убедила...полностью>>
'Документ'
Вступ. Сьогодні ми живем в період бурхливого розвитку ринкової економіки та ринкових процесів в цілому. Тому світова криза – одне з найважливіших пит...полностью>>

Програма вступного іспиту до аспірантури та кандидатських екзаменів зі спеціальності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ЕКЗАМЕНІВ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

01.05.04 —системний аналіз і теорія оптимальних рішень
Затверджена вченою радою факультету компютерних наук

Націонильного авіаційногоавіаційного університету

(протокол № 14 від лютого 2011 р.)

МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

 1. Методи оптимізації у скінченновимірних просторах. Необхідні умови екстремуму. Правило множників Лагранжа. Двоїстість в математичному програмуванні. Теореми про мінімакс. Методи мінімізації диференційованих та недиференційованих функцій: градієнтні; Ньютона; спряжених градієнтів; узагальненого градієнтного спуску; субградієнтні. Методи розв'язування задач з обмеженнями: зовнішніх та внутрішніх штрафів; можливих напрямків; проекції градієнтів, умовного градієнту. Методи дискретної оптимізації: методи відсічення; метод гілок та границь; послідовний аналіз варіантів, метод дерева структур.

 2. Методи багатокритеріальної оптимізації. Постановка задач багатокритеріальної оптимізації. Основні проблеми векторної оптимізації. Лінійні і нелінійні задачі оптимізації при багатьох критеріях. Множина Парето. Поняття ефективного розв'язку багатокритеріальних задач оптимізації та його узагальнення. Концепція нелінійної схеми компромісів. Метод ідеальної точки. Принцип раціональної організації.

 3. Основні чисельні методи оптимізації. Лінійне програмування. Теорема двоїстості. Симлекс-метод. Нелінійне програмування. Функція Лагранжа. Умови регулярності. Числові методи: метод штрафних функцій, метод можливих напрямків, метод спряжених градієнтів, метод проекції градієнту, метод лінеаризації, метод випадкового пошуку. Основні декомпозиційні підходи до розв’язку задач великої розмірності. Дискретна оптимізація. Розв'язування задач цілочисельного лінійного програмування. Нелокальний метод дуального програмування.

 4. Звичайні диференціальні рівняння та системи. Задача Коші та крайова задача. Існування та єдиність розв’язку. Неперервність і диференційованість розв’язків за параметрами і початковими даними. Стійкість, теореми Ляпунова та Четаєва. Різницеві методи розв’язку звичайних диференціальних рівнянь.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. - М.: Наука. 1989.

 2. Михалевич В.С., Волкович В.Л. Вычислительные методы исследования сложных систем. - М.: Наука. 1982.

 3. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. - М.: Наука. 1983.

 4. Пшеничный Б.Н., Данилин Ю.М. Численные методы в экстремальных задачах. - М.: Наука. 1975.

 5. Пшеничный Б.Н. Необходимые условия экстремума. - М.: Наука. 1982.

 6. Рокафеллер Р.Т. Выпуклый анализ. - М.: Мир. 1973.

 7. Сергиенко И.В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации. - К.: Наукова думка. 1985.

 8. Шор Н.З. Методы минимизации недифференцируемых функций и их применение. - К.: Наукова думка. 1979.

9. Воронин А.Н., Зиатдинов Ю.К. Сложные технические и эргатические системы: методы исследования. – Харьков: Факт. 1997.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

 1. Поняття про системний підхід. Виділення системи з середовища. Поняття цілісності. Системні поняття: вхід, вихід, обернений зв'язок, обмеження. Опис системи. Емерджентність.

 2. Загальна схема системного підходу. Основні розв'язки проблем. Побудова моделей. Модель та реальний світ. Критерії та альтернативи. Сфера практичного застосування загальної схеми системного підходу.

 3. Основна направленість системного аналізу. Значення структурованості досліджуваних проблем. Відмінність системного аналізу від дослідження операцій.

 4. Методи моделювання у системному аналізі. Оптимізаційні та імітаційні моделі. Детерміновані та стохастичні моделі. Використання методів дослідження операцій для побудови моделей.

 5. Формування та аналіз системи цілей. Методи багатокритеріальної оцінки альтернатив. Аналіз і побудова конфліктних систем. Декомпозиція та композиція властивостей альтернатив. Оцінка властивостей альтернатив методом бінарних відношень. Поняття про вкладені скалярні згортки.

 6. Теорія ігор. Матричні ігри. Чисті та змішані стратегії. Теореми про мінімакс, сідлова точка. Оптимальні стратегії, їх властивості. Неперервні ігри, функції розподілу. Ігри з опуклою функцією виграшу. Ігри N осіб. Парето-оптимальні розв'язки. Диференціальні ігри, ігри переслідування та втечі.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Боровков А.А. Математическая статистика. - М.: Наука. 1984.

 2. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. - М.: Наука. 1980.

 3. Де Грот М. Оптимальные статистические решения. - М.: Мир. 1974.

 4. Дж. фон Нейман, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. - М.: Наука. 1970.

 5. Коваленко И.Н., Гнеденко Б.В. Теория вероятностей.-К.: Вища школа. 1990.

 6. Мак-Кинси Дж. . Введение в теорию игр. - М.: Физматгиз. 1960.

 7. Михалевич В.С., Волкович В.Л. Вычислительные методы исследования сложных систем. - М.: Наука. 1982.

 8. Моисеев Н.Н. Системный анализ. - М.: Наука. 1981.

 9. Оуэн Г. Теория игр. - М.: Мир. 1971.

 10. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. - М.: Наука. 1982.

 11. Рокафеллер Р.Т. Выпуклый анализ. - М.: Мир. 1973.

 12. Сергиенко И.В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации. - К.: Наукова думка. 1985.

 13. Уилкс С. Математическая статистика. - М.: Наука. 1967.

 14. Флеминг У., Ришел Р. Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами. - М.: Мир. 1978.

 15. Воронин А.Н. Многокритериальный синтез динамических систем. – К.: Наукова думка. 1992.

ОПТИМАЛЬНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ, ЇХ АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ

 1. Поняття про оптимальне керування. Основні постановки та принципи класифікації задач.

 2. Лінійні системи керування. Перетворення Лапласа. Способи опису лінійних систем: вагові, передавальні функції, частотні характеристики. Стійкість та її критерії. Критерії якості та їх аналіз. Керованість, спостережуваність та ідентифікація.

 3. Дискретні системи. Класифікація дискретних систем. Дослідження імпульсних систем, їх математичні моделі та характеристики.

 4. Статистичні методи в теорії оптимальних систем. Статистичні методи дослідження нелінійних систем, статистична лінеаризація. Ідентифікація сигналів та об’єктів керування. Оцінки, статистичні розв’язки, перевірка гіпотез. Оцінки параметрів статистичних систем, лінійна регресія. Динамічні об’єкти з відомою структурою, способи визначення параметрів.

 5. Методи ідентифікації. Формулювання проблеми і класифікація методів ідентифікації. Теорія оцінок. Теорія статистичних розв'язків. Байєсівський підхід. Принцип мінімакса. Метод максимальної правдоподібності. Побудова моделей об'єктів керування по експериментальним даним. Регресійні моделі. Визначення математичних моделей об'єктів по експериментальним часовим і частотним характеристикам. Фільтр Калмана.

 6. Оптимальне керування. Керованість і спостережуваність. Принцип максимуму Л.С. Понтрягіна та його застосування. Метод динамічного програмування. Диференціальні включення та їх зв'язок з задачами керування. Керування з оберненим зв'язком. Метод Белмана. Задачі середньоквадратичного оцінювання розв'язків стохастичних рівнянь та фільтр Калмана-Б’юсі. Задачі керування стохастичними системами при неповній інформації. Теореми розділення. Наближені методи знаходження оптимальних керувань. Постановка задач програмного керування для рівнянь з частинними похідними.

 7. Елементи статистичної теорії прийняття рішень. Баєсівський ризик та баєсівські розв'язки. Задачі розв'язування зі спостереженнями. Перевірка скінченного числа простих гіпотез. Перевірка складних гіпотез. Синергетичні аспекти математичної статистики

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. - М.: Наука. 1979.

 2. Бублик Б.Н., Кириченко Н.Ф. Основы теории управления. - К.: Вища школа. 1975.

 3. Bасильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. - М.: Наука. 1980.

 4. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. - М.: Наука. 1988.

 5. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. - М.: Физматгиз. 1961.

 6. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. - М.: Наука. 1982.

 7. Воронин А.Н., Зиатдинов Ю.К. Векторная оптимизация динамических систем. – .К: Техніка. 1999.

ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ У ЗАДАЧАХ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

 1. Методи моделювання у системному аналізі. Оптимізаційні та імітаційні моделі. Детерміновані та стохастичні моделі.

2. Формування та аналіз системи цілей. Методи багатокритеріальної оцінки альтернатив. Аналіз і побудова конфліктних систем. Пакет прикладних програм багатокритеріальної оптимізації TURBO-OPTIM.

3. Методи імітаційного моделювання. Основні поняття та вимоги до моделей.

4. Прикладне програмне забезпечення та направлення його розвитку: інтелектуалізація та інтеграція програмних систем, технологічність їх виготовлення. Прикладні програмні системи: пакети прикладних програм, експертні системи, системи підтримки прийняття рішень. Пакети прикладних програм: моделі, функції, режими роботи, архітектура. Штучні нейронні мережі. Інженерія програмного забезпечення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Зелковец М., Шоу А., Геннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения. – М.: Мир. 1982.

 2. Парасюк И.Н., Сергиенко И.В. Пакеты программ анализа данных: технология разработки. – М.: Финансы и статистика. 1988.

 3. Воронін А.М., Зіатдінов Ю.К., Климова А.С. Інформаційні системи прийняття рішень. – К.: НАУ- друк. 2009.

Програму склав доктор техн.. наук, професор А.М. ВоронінСкачать документ

Похожие документы:

 1. Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13. 00. 02 теорія І методика навчання: іноземні мови / Укладач С. Ю. Ніколаєва. К.: Кнлу, 2009. 34 с

  Документ
  Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання: іноземні мови / Укладач С.Ю.Ніколаєва. – К.: КНЛУ, 2009.
 2. Типова програма кандидатського іспиту до аспірантури зі спеціальності 13. 00. 02 теорія І методика навчання: іноземні мови / Укладач С. Ю. Ніколаєва. К.: Кнлу, 2008. 47с

  Документ
  Типова програма кандидатського іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання: іноземні мови / Укладач С.Ю.Ніколаєва. – К.
 3. Міністерство аграрної політики України Таврійський державний агротехнологічний університет положення про планування та облік основних видів робіт науково-педагогічних працівників тдату

  Документ
  Викладено загальнi положення, методику i особливості планування, розподiлу та звiтностi, аналiзу та наслідків виконання навантаження та норми часу для планування та облiку навчальної, наукової, методичної та організаційної робіт.
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (2)

  Документ
  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки № 450 від 07.08.02 р. «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної
 5. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників

  Закон
  Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального

Другие похожие документы..