Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Основная часть должна состоять не меньше чем из двух глав с тремя параграфами каждая, или из трех глав по два параграфа. Если проект состоит из разде...полностью>>
'Конкурс'
Президент конкурса - заслуженный деятель культуры Усть-Ордынского Бурятского округа, солистка ОГУК «Государственный ансамбль песни и танца «Степные н...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «25» ДЕКАБРЯ 2010 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 212.116.03 при ГОУ ВПО «Марийский государственный университет...полностью>>
'Документ'
Дисграфия является частичным расстройством письма (у младших школьников — трудности овладения письменной речью), основным симптомом которого является ...полностью>>

Програма підготовки до комплексного вступного випробування за фахом студентів спеціальності „Міжнародна економіка

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програма підготовки

до комплексного вступного випробування за фахом

студентів спеціальності „Міжнародна економіка”

Теоретичні питання

з дисципліни „Міжнародна економіка”

 1. Складові світового ринку. Міжнародний рух товарів.

 2. Світове господарство та міжнародний рух факторів виробництва.

 3. Характеристика інституційних одиниць у міжнародній економіці.

 4. Структура міжнародної економіки. Класифікація країн.

 5. Меркантилістська теорія зовнішньої торгівлі. Теорії абсолютних переваг та відносних переваг.

 6. Класифікація митних тарифів, тарифна ескалація.

 7. Функції та ефекти митного тарифу в економіці.

 8. Квотування та ліцензування.

 9. Фінансові методи торговельної політики.

 10. Теорія торгівлі послугами.

 11. Теорії руху факторів виробництва.

 12. Форми міжнародного руху капіталу.

 13. Прямі іноземні інвестиції та економічний ефект від їх впровадження.

 14. Форми міжнародного поділу праці, спеціалізація та кооперування.

 15. Транснаціональні та міжнародні кооперації.

 16. Міжнародний кредит.

 17. Портфельні інвестиції.

 18. Зовнішній борг країни.

 19. Теорія міжнародної трудової міграції.

 20. Причини та наслідки міграції.

 21. Зміст і характер технологічних знань та їх застосування у світовій економіці.

 22. Теорії впливу науково-технічних нововведень на конкурентоспроможність економіки держави та на міжнародну торгівлю.

 23. Сутність та класифікація міжнародних цільових комплексних програм.

 24. Міжнародна торгівля ліцензіями. Види ліцензій.

 25. Визначення ціни ліцензії та ліцензійних платежів.

 26. Міжнародний інжиніринг.

 27. Управлінське консультування.

 28. Економічна оцінка міжнародної передачі технологій.

 29. Особливості здійснення лізингових операцій.

 30. Організація міжнародного обміну інженерно-технічними послугами.

 31. Розвиток регіональних валютних систем.

 32. Європейська валютна система.

 33. Конвертованість національних валют.

 34. Валютна політика, теорії та політика валютного курсу.

 35. Принципи побудови платіжного балансу.

 36. Аналіз і регулювання платіжного балансу.

 37. Міжнародний валютний ринок.

 38. Міжнародний кредитний ринок.

 39. Міжнародний фондовий ринок.

 40. Сутність та еволюція міжнародних валютних відносин.

 41. Тенденції розвитку міжнародної конкуренції.

 42. Теоретичні основи аналізу конкурентоспроможності національного господарства.

 43. Методи оцінки конкурентоспроможності національної економіки.

 44. Сутність, цілі та форми міжнародної економічної інтеграції.

 45. Характерні риси світових, континентальних та регіональних інтеграційних об’єднань.

 46. Функціональні інтеграційні угруповання та місце в них України.

 47. Механізми сприяння міжнародній економічній діяльності.

 48. Україна і європейське співтовариство.

 49. Україна і СОТ.

 50. Процес глобалізації. Чинники, що впливають на глоболізаційні процеси.

Теоретичні питання

з дисципліни „Міжнародні фінанси”

 1. Розкрийте сутність та функції міжнародних фінансів.

 2. Розкрийте особливості міжнародного ринку банківських кредитів.

 3. Проаналізуйте динаміку зовнішнього боргу України.

 4. Охарактеризуйте наслідки глобалізації фінансового середовища.

 5. Охарактеризуйте систему золотого стандарту.

 6. Охарактеризуйте сучасну Європейську валютну систему.

 7. Розкрийте сутність операцій „своп”.

 8. Розкрийте сутність та наведіть складові світового ринку капіталів.

 9. Особливості співпраці України із Всесвітнім банком.

 10. Розкрийте основні риси Бреттон–Вудської валютної системи.

 11. Розкрийте сутність операцій „спот”.

 12. Охарактеризуйте зміст форвардних операцій.

 13. Охарактеризуйте особливості ринку євровалют.

 14. Проаналізуйте причини формування та характеристики Ямайської валютної системи.

 15. Розкрийте сутність та механізм використання СПЗ (спеціальних прав запозичення).

 16. Поясніть відмінності між різними видами валютної позиції.

 17. Охарактеризуйте функції центральних банків на валютних ринках.

 18. Особливості міжнародних розрахунків чеками та векселями.

 19. Охарактеризуйте банківський переказ, інкасо та акредитив у міжнародних розрахунках.

 20. Яку роль відіграють пластикові картки у міжнародних розрахунках?

 21. Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями.

 22. Сучасні проблеми функціонування національної грошової одиниці.

 23. Основні напрями вдосконалення діяльності міжнародних фінансових інституцій.

 24. Проаналізуйте співпрацю України з МВФ та Всесвітнім банком, Європейським банком реконструкції та розвитку.

 25. Шляхи становлення національної валютно-фінансової системи України.

 26. Основні напрями вдосконалення діяльності міжнародних фінансових інституцій.

 27. Методи балансування сальдо платіжного балансу.

 28. Розгляньте операції пов’язані з розрахунком чеками.

 29. Розгляньте операції пов’язані з розрахунком векселями.

 30. Наведіть функції євровалютного міжбанківського ринку.

 31. Охарактеризуйте різновиди валютних ризиків.

 32. Охарактеризуйте особливості ф’ючерсного ринку.

 33. Наведіть способи визначення сальдо платіжного балансу.

 34. Проблеми державного регулювання міжнародного фінансового ринку.

 35. Кон`юктурні та структурні чинники, що зумовлюють коливання валютних курсів.

 36. Розгляньте форми міжнародних розрахунків.

 37. Поясніть інкасову форму міжнародних розрахунків.

 38. Суть документарної форми міжнародних розрахунків.

 39. Виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків.

 40. Міжнародні стандарти рахівництва (IAS).

Теоретичні питання

з дисципліни „Міжнародна інвестиційна діяльність”

 1. Економічна сутність інвестицій.

 2. Систематизація міжнародних інвестицій.

 3. Основні мотиви міжнародного інвестування.

 4. Інфраструктура здійснення міжнародних інвестицій.

 5. Класичні теорії іноземного інвестування.

 6. Портфельні теорії іноземного інвестування.

 7. Теорія портфеля Марковіца

 8. Неокласичні теорії іноземного інвестування.

 9. Теорія ринку капіталів

 10. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути

 11. Основні суб’єкти міжнародної інвестиційної діяльності.

 12. Фінансово-кредитні установи в міжнародному інвестуванні.

 13. Мотивація партнерів з інвестиційної діяльності.

 14. Світовий досвід створення ВЕЗ

 15. Інвестиції іноземних фірм і спільних підприємств.

 16. Методи регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

 17. Системи регулювання міжнародної інвестиційної діяльності на національному рівні.

 18. Інструменти регулювання руху капіталу на рівні окремої країни.

 19. Нормативно-правова база іноземного інвестування в Україні.

 20. Інвестиційний клімат України та його оцінка.

 21. Форми регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційного процесу в міжнародній економіці.

 22. Реальні інвестиції та їх структура.

 23. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних програм і проектів.

 24. Особливості ціноутворення в інвестиційній сфері.

 25. Матеріальна база реальних інвестицій.

 26. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів.

 27. Види договорів, що регулюють інвестиційний процес.

 28. Страхування реальних інвестицій.

 29. Венчурне підприємництво. Інтелектуальні інвестиції.

 30. Система показників, які використовуються при аналізі інвестиційних процесів.

 31. Методичні підходи до оцінки міжнародних інвестиційних проектів.

 32. Методи оцінки економічної ефективності інвестицій.

 33. Концепції дохідності. Альтернативні показники дохідності.

 34. Міжнародні стандарти представлення результатів інвестування.

 35. Організація торгівлі акціями на різних національних ринках.

 36. Капіталізація ринків акцій.

 37. Біржовий та позабіржовий ринки.

 38. Міжнародний лістинг і делістинг.

 39. Показники, що характеризують діяльність компаній, при виборі об’єктів інвестування.

 40. Показники ризику акцій. .

 41. Міжнародний ринок облігацій.

 42. Особливості торгівлі облігаціями на різних національних ринках.

 43. Ринок єврооблігацій.

 44. Міжнародні рейтинги облігацій.

 45. Облігації, їх вартість і прибутковість.

 46. Аналіз доходності міжнародних інвестицій в облігації.

 47. Основні форми виходу на зарубіжні ринки.

 48. Фактори, що впливають на вибір стратегії інвестування.

 49. Стратегії країн базування компаній, які здійснюють іноземні інвестиції.

 50. Стратегічне та тактичне розміщення ресурсів. Оптимізація розміщення ресурсів.

 51. Активні стратегії управління інвестиціями.

 52. Пасивні стратегії управління інвестиціями.



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 04 " Економіка підприємства" Рівне 2008

  Документ
  Інформаційний пакет: галузь знань 03.05 „Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 03.05.04 “Економіка підприємства”. – Рівне: НУВГП, 2008. – 66 с.
 2. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 09 " Облік І аудит" Рівне 2008

  Документ
  Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з питань формальностей щодо прийому студентів; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; тривалості навчання; форм та методів
 3. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050501

  Документ
  Програма фахового вступного випробування для навчання за ОПП «магістр» за спеціальністю 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».
 4. Програма вступних випробувань за спеціальністю «Облік І аудит» «спеціаліст» І «магістр»

  Документ
  Якщо при вивченні курсу у студента виникнуть запитання, відповіді на які він не зможе знайти в рекомендованій літературі, то необхідно звернутися в університет на кафедру обліку і аудиту та проконсультуватися у викладача, який читає дисципліну.
 5. Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст ( або магістр) за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства

  Документ
  Програма фахового всупного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності) факультету економіки.

Другие похожие документы..