Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а так же в целях реализа...полностью>>
'Документ'
Современная, сложная и динамичная рыночная среда требует от российских предприятий постоянного совершенствования своих систем управления и информацио...полностью>>
'Документ'
Стратегия определяет цели и задачи долгосрочного развития энергетического сектора страны на предстоящий период, приоритеты и ориентиры, а также механ...полностью>>
'Документ'
В современной экономике конкурируют производственные комплексы и системы, которые получили определение «промышленные кластеры». Промышленный кластер п...полностью>>

І. І. Мечникова Інститут інноваційної та післядиплом

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова

Інститут інноваційної та післядипломної освіти

Н.В. Кантарьова

Методичні вказівки

«Психофізіологія»

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальність 6.030102 «Психологія»

2011

Методичні вказівки «Психофізіологія» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 6.030102 «Психологія».

Укладач:

Н. В. Кантарьова,

кандидат психологічних наук

Рецензенти:

Е. М. Псядло,

доктор біологічних наук, професор кафедри клінічної психології Інституту інноваційної та післядипломної освіти

О. Ю. Донец,

кандидат медичних наук, ст. викладач кафедри клінічної психології

Інституту інноваційної та післядипломної освіти

Затверджено до друку Вченою радою Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Протокол № 3 від 30.09. 2009 р.

© Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011

З М І С Т

Передмова.............................................................................................................

4

Тематичний план вивчення дисципліни............................................................

5

Лекція №1. Предмет та завдання психофізіології. Методи психофізіології..

8

Лекція №2. Основи рефлексології. Гальмування.............................................

9

Лекція №3. Психофізіологія сенсорних систем................................................

11

Лекція №4. Психофізіологія зорової сенсорної системи.................................

13

Лекція №5. Психофізіологія слухової та вестибулярної сенсорних систем..

15

Лекція №6. Психофізіологія смакової та нюхової сенсорних систем............

17

Лекція №7. Психофізіологія шкірної сенсорної системи................................

19

Лекція №8. Психофізіологія пізнавальної сфери. Психофізіологія сприйняття та уваги.............................................................................................

21

Питання до проміжного модулю........................................................................

22

Лекція №9. Психофізіологія пам'яті..................................................................

23

Лекція №10. Психофізіологія мислення та мови..............................................

24

Лекція №11. Психофізіологія функціональних станів. Сон............................

26

Лекція №12. Психофізіологія стресу та емоцій................................................

27

Лекція №13. Психофізіологія поведінки...........................................................

28

Лекція №14. Психофізіологія потреб і мотивації.............................................

31

Лекція №15. Психофізіологія рухової активності............................................

Лекція № 16. Психофізіологія свідомості та несвідомого...............................

32

33

Питання до підсумкового модулю.....................................................................

33

Питання до іспиту з предмету «Психофізіологія»...........................................

34

Теми контрольних робіт.....................................................................................

35

Завдання для практичної та індивідуальної роботи.........................................

36

Передмова

Вивчення курсу "Психофізіологія" ведеться відповідно до плану підготовки кадрів за фахом "психологія" денної та заочної форм навчання.

Метою курсу є засвоєння студентами сучасних знань про фізіологічні і нейронні механізми психічних функцій людини.

Завдання курсу – підготовка висококваліфікованого фахівця, інформованого про нейрофізіологічні основи формування інстинктивного і свідомо мотивованої поведінки.

Студенти знайомляться з принципами переробки інформації в центральній нервовій системі; методами психофізіологічного дослідження; психофізіологією сенсорних процесів, рухів, пам'яті, навчання, функціональних станів; психофізіологією діяльності і ухвалення рішень; психофізіологією вищих психічних функцій; когнітивною психофізіологією; прикладною психофізіологією.

Вимоги до знань і умінь студентів

Після закінчення даної дисципліни студент повинен мати теоретичні знання про предмет, завдання, методи, про історію розвитку психофізіології та її основні напрями. Студенти повинні знати фізіологічні засади психічних процесів, функціональних станів, свідомості та несвідомого.

Вивчення дисципліни «Психофізіологія» здійснюється в рамках лекційно-семінарської системи і передбачає:

 • лекційний курс,

 • семінарські заняття,

 • практичні заняття.

Підсумковий контроль знань по навчальній дисципліні

Форма контролю знань студентів заочної форми навчання – іспит.

Форма контролю знань студентів очної форми навчання – багатобальна система оцінки знань згідно модульній системі організації навчального процесу.

Підсумкова оцінка складається з наступних елементів:

 1. Поточний контроль знань студентів за вивченим матеріалом, який здійснюється у вигляді виконання самостійних робіт або опиту.

 2. Проміжний контроль, який здійснюється на основі активності студентів на семінарах. Оцінка за активність на семінарах складається з презентації і виконання творчих завдань.

 3. Контроль рубежу, який здійснюється у формі тестування.

Тематичний план вивчення дисципліни

 

 

Кредити укр.

Кредити
EСTS

залікові модулі

Загальна к-сть
годин

Обсяг годин

Назва навчальної

Аудиторні години

Самостійна
робота

п\п

дисципліни

Загальн.к-ть

Лекційні

Практичні

Лабораторні

 

 

 

4.1.10.

Психофізіологія ОЧН

2

3

2

108

48

28

20

 60

4.1.10.

Психофізіологія ЗАОЧН

2

3

108

14

8

6

 

94

Для студентів денної форми навчання, 1 курс, ВО

Теми

Лекції

Практич. робота

Інд. робота

1 Змістовий модуль. Загальна частина.

Лекція 1. Предмет та завдання психофізіології. Методи психофізіології.

1

1

0,5

Лекція 2. Основи рефлексології. Гальмування.

1

1

0,5

Лекція 3. Психофізіологія сенсорних систем.

1

1

0,5

Лекція 4. Психофізіологія зорової сенсорної системи.

1

1

-

Лекція 5. Психофізіологія слухової та вестибулярної сенсорних систем.

1

1

-

Лекція 6. Психофізіологія смакової та нюхової сенсорних систем.

1

1

-

Лекція 7. Психофізіологія шкірної сенсорної системи.

1

1

-

Лекція 8. Психофізіологія пізнавальної сфери. Психофізіологія сприйняття та уваги.

1

1

0,5

2 Змістовий модуль. Загальна частина.

Лекція 9. Психофізіологія пам'яті.

1

1

0,5

Лекція 10. Психофізіологія мислення та мови.

1

1

0,5

Лекція 11. Психофізіологія функціональних станів. Сон.

1

1

0,5

Лекція 12. Психофізіологія стресу та емоцій.

1

1

0,5

Лекція 13. Психофізіологія поведінки.

1

1

0,5

Лекція 14. Психофізіологія потреб і мотивації.

1

1

0,5

Лекція 15. Психофізіологія рухової активності.

1

1

0,5

Лекція 16. Психофізіологія свідомості та несвідомого.

1

1

0,5

Всього годин

16

16

6Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", державною та регіональною програмами „Вчитель", на подальший розвиток змісту І форм післядиплом

  Диплом
  Робота Одеського обласного інституту удосконалення вчителів була спрямована на реалізацію освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указом Президента України “Про невідкладні заходи
 2. Освіта. Виховання. Навчання (3)

  Документ
  Адаптація педагогіки Рудольфа Штайнера в умовах української школи: Наук.-пед. експеримент всеукр. рівня: Наказ МОН України від 11.11.2004 р. №858 / Київ.
 3. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 4. Освіта. Виховання. Навчання (6)

  Документ
  Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія / Упоряд.: Козлакова Г.О., Тарасова Н.І.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Акад пед.
 5. Освіта. Виховання. Навчання (13)

  Документ
  Бізнес-освіта як бізнес: Якість послуг і соціальна відповідальність: Матеріали П'ятої щоріч. міжнар. конф. "Розбудова менеджмент-освіти в Україні" (м.

Другие похожие документы..