Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Вопрос 1: Экспедитор заключает договоры транспортной экспедиции с клиентами на организацию перевозки товаров в контейнерах за пределы РФ, либо из-за ...полностью>>
'Закон'
Ученик подготовил сообщение по истории и попросил товарища проверить его работу, подчеркнув все допущенные ошибки. Но тот вместо пяти ошибок, которые ...полностью>>
'План-конспект'
Имеется много примеров влияния психики на здоровье человека. Поэтому можно сказать, что человеческий организм является самоорганизующейся и саморегул...полностью>>
'Урок'
Как сделать урок интересным, увлекательным, как привить ученикам любовное, разумное отношение к своему предмету? Эти вопросы занимают многих педагого...полностью>>

Шлях до гібридної бібліотеки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Шлях до гібридної бібліотеки

10 березня 2001 року Національній фармацевтичній академії України виповнюється 80 .Сучасна Академія - це атестований і акредитований за вищою вузівською категорією потужний навчальний і науковий центр, в якому рівень підготовки фахівців фармації для вітчизняної і зарубіжної галузей оцінюється як всеєвропейський. Диплом НФАУ визнано в 70 країнах світу.

Разом з академією росте і розвивається бібліотека, пройшовши за 80 років складний , а часом навіть трагічний (особливо у роки Великої Вітчизняної війни) шлях. Розвиток кожної вузівської бібліотеки обумовлюється такими факторами :

 • зміною тематики запитів користувачів;

 • розширенням видів та форм бібліотечних та інформаційних послуг;

 • здатністю колективу бібліотечних працівників вирішувати завдання повного забезпечення запитів.

Користувачі бібліотеки НФАУ - викладачі, співробітники, аспіранти та студенти академії. За рік бібліотека обслуговує на 5 абонементах та у 4-х читальних залах понад 7000 користувачів На 9 факультетах академії готують спеціалістів фармації, клінічній та промисловій фармації, з економіки та косметології. З кожним роком росте кількість спеціальностей та спеціалізацій, з'являються нові факультети та кафедри.

Забезпечувати літературою навчальний процес та наукові дослідження, у зв'язку з цим, стає дедалі все важче. Систематичний аналіз книгозабезпечення навчального процесу (в бібліотеці ведеться електронна картотека забезпечення учбовою літературою) виявив майже повну відсутність підручників по новим дисциплінам: релігієзнавству, історії культури та іншим. Таким чином можна говорити про постійну зміну галузевого спектру інформаційних запитів користувачів, що викликає зміну профілю комплектування, пошуку нових джерел придбання документів та зміну традиційної системи обслуговування користувачів. Поряд з традиційними формами бібліотечної та інформаційної роботи, такими як видача книг, журналів, газет в читальних залах і на абонементах, обслуговування користувачів в залі каталогів та виконання тематичних довідок, в бібліотеці НФАУ широко використовуються сучасні інформаційні технології. Сучасний етап розвитку всіх бібліотек , а вузівських особливо, характеризується зміною основних пріоритетів їх діяльності. До традиційних завдань зі збереження та примноження фонду додаються функції інформаційних центрів. Відбувається зміна самих бібліотечних технологій і форм обслуговування відвідувачів бібліотеки.

Зараз у світі бурхливо розвиваються мережеві технології, поступово і наші користувачі теж звикають до отримання автоматизованих послуг.

Проте наївно думати, що інформаційні технології самі по собі входять у життя бібліотеки. Для рішення завдань комплексної автоматизації бібліотеки потрібні великі трудові та фінансові затрати.

Бібліотека НФАУ почала створювати електронний каталог у 1997 році, маючи один комп'ютер. Таким чином, ми зробили перший маленький крок від традиційної бібліотеки, бібліотеки визначеної як географічно окреслене специфічне місце з обмеженим фондом матеріальної інформації, до автоматизованої.

Комп'ютеризація контролю за надходженням періодичних видань, циркуляцією матеріалів та процесу каталогізації дала початок автоматизованій бібліотеці, однією з принципових рис якої є он-лайновий каталог з необмеженим доступом. В автоматизованій бібліотеці робочі механізми спрямовані на обробку нецифрової інформації, а основна увага зосереджується на місцевому фонді.

Дуже велике значення для бібліотеки НФАУ мала реалізація проекту "Створення зведеного каталога бібліотек вузів м.Харкова", який був профінансований інститутом "Відкрите суспільство" (м.Будапешт) та Міжнародним фондом "Відродження". В рамках проекту бібліотека отримала необхідне комп'ютерне обладнання та бібліотечну програму Libermedia. Завдяки наполегливій праці колективу бібліотеки при фінансовій підтримці ректората академії, благодійних фондів та організацій був пройдений шлях від локальних автоматизованих робочих місць до автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи, яка виконує такі функції:

 • створення електронного каталога нових надходжень;

 • введення в електронний каталог бібліографічних описів статей з журналів (які отримує бібліотека) та тематичних збірників;

 • введення в електронний каталог бібліографічних описів видань, які користуються попитом (ретроввод);

 • надання користувачам електронного каталога в залі каталогів і в сітці Інтранет/Інтернет (www.ukrfa.kharkov.ua);

 • надання користувачам бібліотеки можливості через Інтернет користуватись БД MEDLIN та "Springer-Verlag";

 • обслуговування користувачів інформацією на компакт-дисках (CD-ROMах та DVD) та дискетах;

 • створення та використання своїх електронних БД (картотека праць вчених НФАУ-8000 назв. та картотека книгозабезпечення навчальною літературою,користується великим попитом, за проханням ректорату розміщена на Web-сторінці бібліотеки);

 • створення Web-сторінки бібліотеки, її постійне інформаційне оновлення (www.ukrfa.kharkov.ua);

 • функціонування електронної пошти, її використання для виконання тематичних запитів користувачів;

 • навчання користувачів основам роботи з електронним каталогом, з компакт-дисками, з Інтернет;

 • участь у роботі зі створення зведеного каталога бібліотек вузів м. Харкова;

 • участь у роботі зі створення зведеного каталога "Бази даних бібліотек Харкова".

Бібліотека НФАУ входить до складу Консорціумів бібліотек України по використанню БД зарубіжних видавництв. Проте не менш важливо є для нас створення і використання власних повнотекстових баз. Планується перейти до використання електронних версій підручників. Передбачається переведення періодичних видань академії в електронну форму і надання їх користувачам сітки Інтранет/Інтернет. Бажаємо ми цього чи ні, але бібліотека НФАУ щоб вижити, крок за кроком наближається до функціонування як гібридної. Гібридній бібліотеці можна дати просте визначення: засіб інтеграції традиційної бібліотеки з цифровою.

Цифрова бібліотека - це система інформаційних послуг, в межах якої всі інформаційні ресурси існують в електронній формі, придатній для обробки на комп'ютері, а функції отримання, збереження, захисту, поновлення, доступу та перегляду інформації здійснюються шляхом застосування цифрових технологій. Але цифрова бібліотека є поглядом у майбутнє.

А сьогодні термін "гібридна бібліотека" увійшов до професійного лексикону бібліотечних та інформаційних працівників зовсім недавно. Його використовують для означення проміжної ланки на шляху переходу від традиційної бібліотеки до цифрової. В аналізі моделей надання бібліотечних послуг зараз відзначають 4 типи бібліотек: традиційна, автоматизована, гібридна і цифрова. Тобто відбувається "неминуче зміщення у данному середовищі від бібліотеки як осередку до бібліотеки як логічного об'єкту". Проте існує чітко виражена одностайність стосовно неодмінного збереження фізичних бібліотек. А гібридна бібліотека якраз і є цілком прийнятною моделлю еволюції традиційної бібліотеки, вона є "еволюцією нашого теперішнього стану". Говорячи про гібридну бібліотеку слід відзначити, що її розвиток більшою мірою залежить не від технологічного процесу (не від кількості комп'ютерів, он-лайнового каталога, Інтернет), а від культурних зрушень. Це підхід до ідеї бібліотеки, який передбачає надання друкованим та цифровим матеріалам однакового статусу. І в гібридну бібліотеку звертається вже "гібридний користувач" і обслуговує його "гібридний бібліотекар".

Сучасний користувач зараз змушений працювати у гібридному середовищі, вдаючись до паралельно існуючих у електронному та паперовому вигляді матеріалів. Деякі користувачі з недовірою ставляться до цих змін, оскільки їхня обізнаність із комп'ютерною технікою досить умовна. Майже 90 % викладачів, сту-дентів, аспірантів, особливо в такому гуманітарному вузі як наш, не вміють працювати з комп'ютером, не кажучи вже про Інтернет. Працівники нашої бібліотеки помітили, що незважаючи на велику кількість медичної та хімічної інформації в Інтернеті, фармацевти тільки починають її використовувати. Відсутність навичок роботи користувачів в міжнародних сітках наглядно демонструють цінність працівників бібліотеки, виконуючих роль посередника та викладача в наданні послуг по опануванню інформаційних ресурсів Інтернет. Бібліотека НФАУ проводить велику роз'яснювальну роботу (виступи на Вчених радах, на ректоратах, на методкомах, на зустрічах з кафедрами тощо). Це дуже великий шмат роботи. Але якщо тільки бібліотеки не візьмуть ініціативу в свої руки, їхні функції візьмуть на себе інші структури. Розвиток гібрідної бібліотеки у вузах до деякої міри означає розширення сфери діяльності та підвищення ролі бібліотек і, відповідно, їх інтегрування у навчальний процес. Бібліотеки та вузи мають працювати на засадах рівноправного партнерства. Вуз починає усвідомлювати, що бібліотекарі - це фахівці, здатні надавати неоціненні поради та підтримку. Зараз бібліотека НФАУ разом з кафедрами обговорює тематику курсових та дипломних робіт, систематично проводить аналіз забезпечення навчальною літературою (на базі електронної картотеки книгозабезпечення) для міністерств (освіти та науки України та охорони здоров'я України), для ректорату, для деканатів, для факультетів та кафедр академії.

В гібридній бібліотеці користувачів повинен обслуговувати "гібридний бібліотекар". А це вимагає від сучасного бібліотекаря набуття гібридних умінь та навичок, які стали б чимось середнім між вмінням традиційного бібліотекаря та традиційного фахівця з обчислювальної техніки. Тому головне кадрове питання гібридної бібліотеки - підвищення професійного рівня всіх співробітників бібліотеки (від директора до бібліотекаря). В бібліотеці НФАУ майже 90 % співробітників закінчили комп'ютерні курси, 10 співробітників закінчили курси Інтернет; 11 співробітників 2-й рік навчаються на курсах англійської мови.

Дуже велику допомогу у підвищенні кваліфікації бібліотечно-інформаційних працівників надають науково-практичні семінари та тренінги Британської Ради в Україні. Бо одним з головних досягнень у розвитку гібридних бібліотек має бути "спонукання людей до мислення крізь призму різних аспектів надання послуг".

Сценарій розвитку гібридних бібліотек буде діяти протягом найближчих п'яти, а можливо, й десяти років. Це велика і кропітка робота, результати якої на великий жаль не завжди залежать від бібліотекарів. Існує цілий ряд проблем, які бажано вирішити на найвищому рівні керівництва закладами вищої освіти або навіть на державному рівні. Це:

 • розробка програми розвитку гібридних бібліотек;

 • вирішення питання авторських прав на електронні матеріали;

 • потреба в розумінні особливостей розвитку гібридних бібліотек на найвищому рівні керівництва закладами вищої освіти;

 • проблема культурного визнання;

 • необхідність стимулюючого імпульсу для співробітників гібридних бібліотек.

Щепінова В.М.
Бібліотека Національної фармацевтичної академії України
(Україна, Харків)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 2. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського до 10-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України

  Документ
  Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл.
 3. Т. Б. Грищенко, директор бібліотеки

  Документ
  Постіндустрійне або інформаційне суспільство відрізняється виключно швидким розвитком інформаційних та комунікаційних технологій, можливості яких стають безпрецендентними для ефективного вирішення багатьох професійних, економічних,
 4. Управління культури І туризму Сумської обласної державної адміністрації Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської

  Документ
  Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції: тези науково-практичної конференції / Сумська обл. універс. наук. б-ка; уклад. О. Стрельченко – Суми, 2011.
 5. Бібліографознавство україни

  Документ
  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових збірників, журналів, автореферати дисертацій, рецензії, видані в 1996-2 роках з питань бібліографознавства.

Другие похожие документы..