Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
руководимые желанием развивать и впредь дружеские отношения в соответствии с Договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной Р...полностью>>
'Документ'
ВТОРОЙ ВОПРОС: «Об итогах II Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспект...полностью>>
'Бюллетень'
Авторефераты диссертаций Bibliographic Call Number: АДAuthor Number: А152Author: Абишева, Улболсын Курмангалиевна.Title: Неореализм в русской литерат...полностью>>
'Документ'
В течение 2005-2006 г.г. Минпрмэнерго РФ разрабатывался специальный технический регламент «О требованиях к бензинам, дизельному топливу и другим горю...полностью>>

Матер І а л и про виконання обласного науково-методичного дослідження „запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес” (Шумський район)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

М А Т Е Р І А Л И

ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ „ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС” (Шумський район)

Інтенсивне реформування освіти в Україні зумовлює наполегливі пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах. Одним із проявів трансформування є інноваційні педагогічні ідеї, що передбачають якісно нові перетворення як цілісного педагогічного процесу, так і його складових, що приводять до істотного підвищення його результативності. Тому основну ідею реформування системи освіти можна сформулювати таким чином : ефективність навчання може бути поліпшена завдяки проектуванню і поширенню інноваційних освітніх систем і технологій.

У соціально-психологічному аспекті інновація – це створення і впровадження різних видів нововведень, що призводять до змін у соціальній практиці. Інновація в педагогічній інтерпретації – це нововведення в педагогічній системі, що поліпшує розвиток і результати навчально-виховного процесу.

Інноваційна освітня діяльність педагога щодо застосування нововведень не піддається формалізації, оскільки потребує врахування людського фактора, зокрема переборення соціально-психологічних бар’єрів, подоланню яких сприяють :

1)врахування настанов, ціннісних орієнтацій , потреб і можливостей педпрацівників ;

2 ) створення соціальних педагогічних умов для просвітницького інформування та активного навчання педагогів з метою розвитку в них інноваційних здібностей, формування готовності до сприйняття нових ідей, участі в інноваційних заходах.

Ці завдання має виконувати методичний кабінет, інноваційна освітня діяльність якого полягає у послідовному, компетентному і професійному поширенні інноваційних педагогічних ідей, інноваційних підходів до навчального процесу, основною метою якого є особистісний розвиток школярів. При цьому методист виступає як „фасилітатор” (за технологією

К.Р Роджерса), тобто „полегшувач”, котрий допомагає педагогу в особистісно професійному розвитку, створює умови для формування його здібності оволодівати новим досвідом на основі цілеспрямованого творчого і критичного мислення, визначення особистісних підходів, усвідомлення значущості нової педагогічної ідеї з метою удосконалення освітньої практики.

Організація науково-методичної роботи в районі, починаючи з

2003-2004 н.р. здійснюється, враховуючи досягнення сучасної педнауки, формуючи творче мислення на основі розширення загального наукового кругозору в галузі педагогічної інноватики, безперервного включення в інноваційний процес, осмислення провідних ідей педінноватики проводиться умовно з такими чотирма групами педпрацівників:

1 група – вчителі, які творчо реалізовують нові педтехнології (робота творчих груп вчителів району, авторської майстерні вчителів біології);

2 група – вчителі, які намагаються вдосконалювати свою педагогічну майстерність (робота постійно-діючих семінарів, семінарів-практикумів);

3 група – вчителі, в яких наявна позитивна мотивація до творчості (динамічні та проблемні групи) ;

4 група – молоді педагоги (робота клубу „Пошук” з відповідними секціями) (додаток 1, на паперових та електронних носіях)

Проблема , над якою працюють загальноосвітні навчальні заклади району

„Інноваційні аспекти організації навчально-виховного процесу як основа формування творчої особистості учня” , впроваджується в практику роботи через відповідні форми організації роботи з керівними і педагогічними кадрами району ( додаток 2, на паперових та електронних носіях)

У районі створено сприятливі умови для ефективної науково-методичної роботи, творчих пошуків педагогів. Запроваджуються групові, індивідуальні, масові форми роботи з вчителями (додаток 3, на паперових та електронних носіях ) . Складена структура методичної роботи з керівними і педагогічними кадрами району.

Протягом 2003-2005 рр. працював постійно-діючий семінар керівників, заступників керівників шкіл з проблеми „Інноваційні педагогічні технології”.

З 2006-2007 н.р. започаткував роботу психолого-педагогічний практикум керівників шкіл з проблеми „ Психологічні аспекти управління в системі загальної середньої освіти” (додаток 4, на паперових та електронних носіях ) . Визначено опорні заклади з даної проблеми – Шумський ліцей , Шумська ЗОШ І-ІІІ ст.№1.

Важлива діяльність методиста з вивчення й поширення педагогічних ідей. Доцільно допомогти педагогу зрозуміти, усвідомити значущість інноваційних перетворень. Методист спільно з учителем створюють відповідну ефективну технологію як процес усвідомленого конструювання і здійснення пізнавальної навчальної діяльності учнів. Цьому сприяє щорічний конкурс „Учитель року”, в ході якого тижні педагогічної майстерності, декади творчих звітів, творчі портрети. Підсумком є районне свято „Педагогічне сяйво” (додаток 5, на паперових та електронних носіях ) .

Належно організована науково-методична робота з вчителями відповідних категорій на районному рівні. З педагогічними працівниками району з участю районного методиста - психолога проведено семінар - тренінг „Використання сучасних ефективних форм , методів і підтримка педагогічних пошуків та творчої ініціативи вчителів” (додаток 6, на паперових та електронних носіях ) . Вдало реалізовуються матеріали авторської творчої майстерні вчителів біології з проблеми „Інтерактивні методи навчання на уроках біології як один з шляхів розвитку креативності учнів”(керівник

Калуш Л.Ю., заслужений вчитель України, вчитель біології Шумського ліцею)

Робота з даної проблеми з вчителями іноземної мови спрямована на розвиток здібностей аналізувати освітні технології, вибирати нововведення для освоєння та застосування, і навіть, продукування власних конструктивних ідей.

ЇЇ зміст щорічно визначався на основі діагностування та анкетування вчителів. Це дало можливість прослідкувати динаміку професійного росту учителя, самовдосконалення, потребу у вирішенні певних проблем, готовність до інноваційної діяльності – ситуативної, творчої чи авторської.

Аналіз якісного складу вчителів іноземної мови ( 35% з них – молоді вчителі зі стажем до 3 р.) та результати діагностування дали змогу організувати методичну роботу з опорою на відповідний алгоритм.

Проблема впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес розглядалася поетапно на засіданнях методоб’єднань , заняттях постійно-діючого семінару. Як приклад, „круглий стіл” з проблеми „Аналіз сучасних освітніх технологій навчання та перспектива їх впровадження в навчально-виховний процес з іноземної мови”, конференція „Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання та прикладного програмного забезпечення у вивченні іноземної мови”, психолого-педагогічний семінар „Активізація пізнавальної діяльності учнів на основі впровадження елементів інноваційних технологій”.

Координатором методичної роботи із запровадження інновацій стала проблемна група, до складу якої входять творчо працюючі вчителі. На засіданнях проблемної групи розглядаються теоретичні питання, визначаються основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводиться аналіз їх доцільності та результативності, розробляються методичні рекомендації з використанням педагогічного досвіду.

Проблемою постійно-діючого семінару вчителів англійської мови є „Впровадження елементів інтерактивної технології в навчальний процес”. Мотиваційною стороною вибору проблеми стало те, що принцип інтерактивності є одним з найважливіших у вивченні іноземної мови згідно нової програми.

Основу інтерактивного навчання становить активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою спілкування їх між собою, учнів з учителем, між групами учнів. Неодмінною умовою інтерактивного навчання є наявність проблеми та робота з нею в групах, узгоджене рішення й діалог за підсумками роботи.

Керівником постійно-діючого семінару є вчитель англійської мови Шумської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 Шимків С.М., яка працює над проблемою „Використання інтерактивних методів навчання”. Засідання, що проводяться чотири рази на рік, носять теоретично-практичний характер. На них моделюються уроки, проводяться ділові ігри, обговорюються доповіді, реферати. Поряд з традиційними практикуються проведення нетрадиційних форм роботи : дискусій, методичних рингів, засідань „круглого столу”, тренінгів, аукціонів, методичних ідей .

Творча група вчителів початкових класів (керівник Шишковська А.В.) (додаток 7, на електронних носіях) працює над технологією ТРВЗ. Мета теорії розв’язання винахідницьких завдань – не просто розвинути фантазію дітей, а навчити їх мислити системно, з розумінням процесів, які відбуваються, дати в руки вчителя інструмент для конкретного практичного виховання у дітей якостей творчої особистості, здатної розуміти єдність і протиріччя навколишнього світу, ставити і вирішувати проблеми.

У технології ТРВЗ використовуються методи і прийоми розроблені М.В.Ломоносовим, Ф. Кунце, Ч.Вайтенгом, А.Осборном.

Творча група вчителів початкових класів за три роки поповнила теоретичну базу даних з цієї проблеми, розробила ряд моделей , схем рекомендацій , порад , сценаріїв свят , фрагментів уроків , дидактичного та роздаткового матеріалу .

Брала участь у роботі обласних семінарів завідуючих РМК (2003р.) , методистів початкових класів (2006р.) . Питання щодо впровадження ТРВЗ розглядались на районних методичних об’єднаннях , семінарах - практикумах (Шумська ЗОШ І-ІІІ ст №1(2006 р.) , Угорська ЗОШ І-ІІ ст.(2007р) .

Рудзінська С.П. , вчитель початкових класів Шумської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 , член творчої групи – переможець районного етапу конкурсу „Вчитель року – 2004” , учасник та призер очного етапу обласного туру конкурсу.

Тільки на основі зрозумілої, привабливої, особистісно важливої ідеї, педагог , педагогічний колектив , спираючись на власний досвід, здатний самоудосконалюватись і створювати ефективну технологію як процес усвідомленого конструювання і здійснення пізнавальної навчальної діяльності.

УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ

Концепція розвитку особистості

( матеріали на паперових та електронних носіях)

Так працює педагогічний колектив Шумбарського НВК „Берегиня”

( директор Ковальчук С.П., заступник Мельничук Л.І.), створивши концепцію розвитку навчального закладу . За наслідками обласного конкурсу на кращу модель сучасної сільської загальноосвітньої школи даному закладу оголошено подяку облуон, передбачено вивчення досвіду роботи ОКІППО .

У школі успішно реалізується розвивальне навчання, алгоритмізація самостійної роботи учнів, інтерактивні методи навчання, особистісно-орієнтоване навчання, технологія ситуативного моделювання, а в початкових класах – елементи «Школи для життя, через життя» Овіда Декроллі, також прийоми ейдотехніки та нестандартних уроків. Інноваційний підхід до системи виховної роботи в закладі - створення нової дитячої організації «Калина».

Мета – сприяти формуванню сильної, самобутньої, волелюбної та яскравої особистості з глибокою потребою наслідування загальнолюдських моральних цінностей, духовної культури української нації на основі вивчення історичної спадщини свого села і краю.

Процес трансформування (перетворення) ідеї вчителем у педагогічну технологію подано у вигляді алгоритму ( додаток 8,на паперових і електронних носіях)

Отже, процес трансформування педагогічної ідеї у педагогічну технологію має такі рівні : інформативно-аналітичний (виокремлення з інформаційного освітнього поля нової ідеї, її адекватне оцінювання, підвищення теоретичних знань з даної проблеми, аналіз умов, необхідних для її застосування, продуктивний синтез власного досвіду і цільового компоненту нової ідеї) та організаційно процесуальний (конкретизація цілей використання ідеї через формулювання дидактичних завдань та розробка і практична апробація технології й застосування, одержання прогнозованих результатів).

Саме так працюють над окремими педагогічними технологіями вчителі навчально-виховних закладів району.

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ

Особистісно орієнтований підхід у навчанні ґрунтується на сприйнятті індивідуальності, самооцінки дитини як носія суб’єктивного досвіду, який у нього вкладається з перших днів його життя. Учень має право на особистий шлях розвитку, вибір засобів навчальної діяльності у межах її цілей.

Коломієць Зоя Григорівна, вчитель зарубіжної літератури В.Загайцівської ЗОШ І-ІІІ ст., вчитель-методист ( матеріали на електронних носіях)

Працюючи над проблемою „Особистісно-орієнтоване навчання на уроках та в позакласній роботі із зарубіжної літератури”, застосовує різні методики, але перевагу надає таким :

 1. Методика критичного мислення.

 2. Методика проблемного навчання.

 3. Методика від тексту до контексту

 4. Метод проектів.

Використовує різноманітні засоби і прийоми навчання : робота в парах, малих групах, „коло думок”, „коло ідей”, „гронування”, „мікрофон”, „незакінчені речення”, „лови помилку”, „свої приклади” та ін. Намагається, щоб на уроках панувала атмосфера доброзичливості, взаємопідтримки, обміну знаннями, ідеями, способами діяльності між усіма учасниками навчального процесу.

Вчителькою проведено уроки за творчістю Генріха Белля з використанням методики критичного мислення; уроки, присвячені Томасу Манну(метод проектів); урок-діалог за романом-епопеєю Л.Толстого „Війна і мир” (методика проблемного навчання), уроки за творчістю О’Генрі,

О.І. Купріна(методика від тексту до контексту).

Проводить уроки-інтелектуальні ігри. Це, як правило, підсумкові заняття.

Велике значення надає організації проведення позакласної роботи з предмета: тижні зарубіжної літератури, літературні вечори, презентації учнівських творів. Вже багато років працює театральний колектив у школі. Методичною майстернею вчителя є кабінет, у якому зібрано і систематизовано художню довідкову літературу, репродукції шедеврів живопису.

Матеріали з досвіду роботи Коломієць З.Г. видрукувані у фахових журналах „Всесвітня література”, „Всесвітня література і культура”.

Мельничук Л.І, вчитель початкових класів Шумбарського НВК

(матеріали на електронних і паперових носіях)

Працює над проблемою: ”Особистісно орієнтоване навчання – основа розвитку творчого потенціалу молодших школярів”. Вчителька переконана, що саме в рамках особистісно орієнтованої моделі навчання проходить всебічне вивчення і повноцінний розвиток особистості учнів. Тому ретельно вивчає здібності, нахили, інтереси та потреби школярів в усіх сферах їхньої діяльності. Процес вивчення поєднує у комплексі, використовуючи методи педагогіки та психологічні дослідження, здійснюючи при цьому постійний моніторинг розвитку особистості кожного школяра. Переслідуючи мету особистісно орієнтованого навчання та використовуючи у своїй практиці передовий педагогічний досвід провідних педагогів, проводить комплекс діагностичних методів : анкетування, бесіди, спостереження, розв’язування проблемних ситуацій через ведення „Щоденників розвитку особистості учня початкової школи”, постійно заповнює картки творчого розвитку особистості молодшого школяра. Вчителька дбає про зміст своєї роботи, щоб дитина знаходила задоволення від цікавої праці і зростала із дня в день, щоб дитяча допитливість не зникала, а з кожним роком посилювалась, зростало бажання більше знати, розвивався інтерес до пізнання нового.

У класі з метою підвищення рівня інтелектуального розвитку школярів, розширення їх кругозору вчить спостерігати, думати, аналізувати, розмірковувати, передавати думки і почуття за допомогою слова, розвивати образне і логічне мислення, уяву, збагачувати словниковий запас учнів, вчитися писати власні твори різних жанрів. З цією метою створює „творчі майстерні” лісових тварин : Мудрої Сови, Вченого Лиса, Лева. На кожну „майстерню” відведений куточок у класі, де знаходяться іграшки цих тварин та „записнички”, куди діти записують власні творчі доробки, кращі з яких надсилають у газету „Казковий вечір”.

Робота в творчих майстернях сприяє розвитку не тільки уяви і літературних здібностей, вона дає змогу забезпечити загальний розвиток особистості дитини.

ПЕДАГОГІКА ТОЛЕРАНТНОСТІ ( ТЕХНОЛОГІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ІНДИВІДУАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ )

Антонюк В.М. , вчитель математики В.Дедеркальської ЗОШ І-ІІІ ст. , старший вчитель .

Впроваджує інтерактивну інноваційну технологію – педагогіка толерантності ( технологія співробітництва індивідуальностей при вивченні математики ) яка є авторською і передбачає формування партнерського стилю і культури ділових міжособистісних взаємин між основними учасниками навчально-виховного процесу – вчителями , учнями , батьками . Багатогранною і цікавою є скарбничка методичних пошуків : уроки громадського огляду знань , уроки – заліки , уроки – семінари , математичні інформації , учнівські творчі роботи , математичні КВК , заняття в клубі інтелектуальних ігор , декади математики , участь школярів у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» .

Здійснює міжпредметні зв’язки з навчальними предметами: фізика , історія , зарубіжна література , музика , що втілюється у проведенні інтегрованих уроків та позакласних заходів .

Узагальнена за багаторічну діяльність система позаурочної роботи з математики сприяє формуванню математичних компетентностей шляхом дослідницького підходу .

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Інтерактивні методи навчання – це методи, що дозволяють створювати ситуації, у яких учні діятимуть самостійно, дають можливість учням активно ділитися знаннями, сприяють гнучкості до пошуку нових ідей, відповідають потребам шкільного колективу, формуючи навички роботи в групах, відповідальності за конкретні результати. Навички такого навчання необхідні учням у майбутньому самостійному житті для розв’язування проблем шляхом дослідження, планування, ризику.

Калуш Л.Ю., вчитель біології Шумського ліцею, вчитель-методист, Заслужений вчитель України (матеріали на електронних і паперових носіях)

Працює над проблемою „Інтерактивні методи навчання на уроках біології як один з шляхів розвитку креативності учнів”

Біологія – це один із тих навчальних предметів, при вивченні якого надзвичайно важливу роль відіграє комп’ютерна підтримка і, особливо, застосування мультимедійних технологій, що забезпечує ефективніше формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, вироблення у школярів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.

Наявність у Шумському ліцеї комп’ютерного комплексу, прикладного програмного забезпечення, мультимедійної дошки, проекта дозволяє використовувати комп’ютерні технології навчання на уроках біології, що здійснюється, в основному, у таких напрямах :

 • по-перше: інформаційна підтримка предмета за допомогою стандартного програмного забезпечення („Бібліотека електронних наочностей”, електронний посібник „Біологія людини” тощо);

 • по-друге : розробка уроків із застосуванням мультимедійного проектора, що допомагає ілюструвати теоретичний матеріал;

 • по-третє : проведення віртуальних лабораторних і практичних робіт;

 • по-четверте: створення і демонстрування учнівських презентацій.

Застосування прикладного програмного забезпечення дає змогу вивести сучасний урок біології на якісно новий рівень, оскільки активізує процес навчання шляхом використання нових привабливих форм подання навчальної інформації, залучає школярів до активної пізнавальної діяльності завдяки новизні та нетрадиційності викладання нового матеріалу.

Шимків С.М., вчитель англійської мови Шумської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, вчитель – методист (матеріали на паперових і електронних носіях)

Працюючи над проблемою „Інтерактивні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні іноземної мови”, здійснює активний пошук нових ефективних форм і методів роботи, які дають можливість розкрити особистісний потенціал кожної дитини, збагатити учнів досвідом творчості, формувати у них механізм самоорганізації і самореалізації особистості.

Плідно працюючи над реалізацією комунікативно-орієнтованого навчання англійської мови та розвитком соціокультурної та комунікативної компетенції в учнів, розробила серії інтерактивних уроків, різнорівневі тестові завдання, зразки завдань по видах мовленнєвої діяльності, сценарії літературно-музичних композицій, країнознавчих вікторин. На думку вчителя, одним з найважливіших методів творчого засвоєння мовного матеріалу є метод проектів - робота, що самостійно планується та реалізується учнями. ЇЇ вихованцями підготовлено і презентовано на заняттях ПДС вчителів англійської мови різні типи проектів. Вчителі району користуються запропонованою Шимків С.М. методикою роботи над створенням учнівських проектів.

Стефанія Михайлівна – автор публікацій на сторінках фахового журналу „ENGLISH”, переможець у рубриці „ Листи від читачів” за найкращий лист року . Впродовж останніх років її вихованці – переможці американської програми „ Flex”, навчаються в США. Спільно з волонтером Корпусу Миру Шоном Вайтом, який з 2005 року працює в даній школі, вчителька організувала районний клуб знавців англійської мови.

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

Михальчук Л.Ф., вчитель географії Вілійської ЗОШ І-ІІІ ст.,

старший вчитель (матеріали на електронних і паперових носіях)

Працює над проблемою „Навчально – дослідницька діяльність учнів”. Система роботи вчительки багата різноманітними видами і формами навчання. Відпрацьовує і впроваджує ефективні технології сучасного уроку географії, що робить їх змістовними, цікавими; думка учнів спрямовується на творчий пошук, створюються умови для учнівського дослідження, де учні спираються на здобуті знання, пов’язують з новими, що ведуть їх до пошуку розв’язання навчальної проблеми.

У теорії і практиці навчально-дослідницької діяльності учнів значну увагу приділяє еколого-краєзнавчому навчанню і вихованню. Краєзнавчі матеріали підбирає і розробляє у відповідності з вимогами навчальної програми з метою проведення на основі них різних форм поурочної і позакласної роботи, які вчать учня правильно розуміти складні взаємозв’язки і взаємозалежності між природою і людським суспільством, бачити природу у всій її багатогранності і різноманітності, заохочує до навчально-дослідницької діяльності ( краєзнавчі уроки, екскурсії, конкурси – виставки, музичні міні – вистави,, дискусії, лекторії, засідання круглого столу, шкільні науково – практичні конференції, походи, натуралістичні операції, природоохоронні акції, вікторини, ігри, бесіди тощо. Еколого- краєзнавча робота включає виконання практичних завдань і їх теоретичне обґрунтування. Тому наслідки своєї роботи учні висвітлюють у експозиціях краєзнавчого музею „Берегиня”, кабінеті географії, на окремих об’єктах природи (річка, став, джерела тощо).

Реалізація проблемно – пошукової, науково-практичної та експериментальної роботи учнів на уроках і в позаурочний час сприяє не тільки пізнанню природи, а також вчить дітей духовних цінностей, розвиває їх творчий потенціал, виховує глибокі естетико-патріотичні почуття, формує потребу в захисті і поліпшенні довкілля.

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Михальчук В.М. , вчитель трудового навчання Вілійської

ЗОШ І-ІІІ ст. , старший вчитель( матеріали на електронних та паперових носіях)

Працює над проблемою „ Алгоритмізація самостійної роботи учнів” . Основним в роботі вчителя є вирішення таких важливих завдань : формування в учнів наукового світогляду, виховання в них працьовитості, культури праці, відповідального ставлення до неї, формування техніко-технологічних та економічних знань, практичних вмінь та навичок, розвиток творчих здібностей учнів.

Однією з проблем, над якою працює вчитель, є індивідуальний підхід до учнів. Вчитель реалізує цю проблему використовуючи диференційовані завдання, тобто завдання, поділені на якісно різні групи залежно від їх складності. Для того, щоб активізувати навчальний процес, Михальчук В.М. використовує метод проблемного навчання(створення проблемних ситуацій під час вивчення навчального матеріалу).

З метою формування в учнів інтересу до техніки, вчитель проводить усні журнали, технічні турніри, тижні науки і техніки.

ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ : Школа життєтворчості особистості

Антонюк Володимир Миколайович , заступник директора з виховної роботи В.Дедеркальської ЗОШ І-ІІІ ст. (матеріали на електронних носіях)

Автор програми життєтворчості особистості „Громадяни ХХІ століття”, яка успішно втілюються в життя чотири роки . Вся робота спрямована на особистісно орієнтоване гуманістичне виховання учнів .Інноваційний підхід до виховної роботи в школі передбачає розвиток духовно-моральних якостей особистості, які допомагають їй реалізувати себе як індивідуальність , яка здатна до самовираження, самоствердження . Програма базується на засадах української національної педагогіки , сучасній науковій думці , перспективному досвіді вчителів і колективів шкіл держави , району і традиціях школи .

Організація праці заступника з виховної роботи є науково-аналітичною і системною . Ним розроблено оригінальну ідею помісячного , потижневого та щоденного планування роботи , систему моніторингу за впровадженням інновацій у виховну роботу школи .

Спостерігаються позитивні зміни за останні роки у вихованні школярів , ріст педагогічної , методичної підготовки класоводів , класних керівників , керівників гуртків . У школі формується атмосфера гуманістичної етики , толерантності .

Матеріали з досвіду роботи висвітлені на сторінках журналу „Виховна робота в школі” .

В.М.Антонюк отримав подяку від Міністерства освіти і науки України

за підготовлені матеріали на конкурс „Заступник директора з виховної роботи” в номінації „Заступник директора з виховної роботи сільського навчально-виховного закладу”.

Інтерактивні методи виховання .

Інтерактивна технологія дозволяє залучити усіх учасників до процесу пізнання , формування висновків , створення певного результату , де кожен робить індивідуальний внесок , обмінюється знаннями , ідеями , змушує працювати в команді , прислухатися до думки кожного .

Лінев’юк Ю.Г.заступник директора з виховної роботи

Шумського ліцею (матеріали на електронних і паперових носіях)

Досконало володіє методикою організації виховної роботи з колективом . Увага до інновацій , творчого пошуку - кредо роботи педагога . Вміло проводить діагностику рівня вихованості учнів та учнівських колективів Відповідно до цього планує та організовує виховну роботу в ліцеї . Веде просвітницьку роботу серед молоді щодо здорового способу життя по програмі „Рівний-рівному” , працювала із дітьми- лідерами із навчальних закладів району

Впроваджує у виховний процес особистісно орієнтовані, проектні, інформаційні, інтерактивні технології, колективну творчу діяльність.

Використання інтерактивних технологій у роботі сприяє максимально активній творчій роботі кожного класного керівника, стимулює його подальшу роботу над впровадженням у життя рішень, спільно напрацьованих та взятих до виконання.

Спрямовує свою управлінську діяльність на чітке планування та формування працездатного колективу учнів і вчителів; їх результативну діяльність, створення системи виховної роботи, утвердження традицій.

Сьогодні ліцей – це навчальний заклад, де формується людська індивідуальність, де створено атмосферу , в якій кожна дитина відчуває себе особистістю , з глибоко усвідомленою громадською позицією , почуттям національної свідомості.

Обласні семінари, проведені на базі Шумського районного методичного кабінету:

- завідувачів РМК, директора ІМЦ освіти м.Тернополя на тему: „Роль методичного кабінету в пошуку, впровадженні у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій та перспективного педагогічного досвіду”(25.11.2003 р).

- методистів з української мови та літератури, історії на тему : „Використання дослідницької технології навчання для розвитку мислення школярів” (2.03.2005 р.).

- методистів з дошкільного виховання „Нові підходи до організації методичної роботи” ( 24.02.2003 р. )

- методистів з початкового навчання „Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами ТРВЗ”(16.05.2006 р. )

- методистів художньо-естетичного циклу „ Розвиток творчої діяльності учнів на уроках художньо-естетичного циклу шляхом впровадження інноваційних технологій” ( 24.10.2006 р.)

- методистів з трудового навчання „Дидактичні та методичні проблеми реалізації освітньої галузі „Технологія” в умовах переходу на новий зміст структуру та 12-річний термін навчання” ( 7.12.2005р.) - методистів з інформатики „Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес. Використання прикладного програмного забезпечення в навчальному процесі”. (15.05.2007р)

- методистів з інформатики „Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес. Використання прикладного програмного забезпечення в навчальному процесі”. (15.05.2007р.)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проект (20)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Мета (місія), стратегічні завдання, пріоритетні напрямки та основні заходи щодо реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року
 2. Зміст (26)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Мета (місія), стратегічні завдання, пріоритетні напрямки та основні заходи щодо реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, закон

  Закон
  У 2010/2011 навчальному році діяльність методичної служби області спрямовувалась на організаційно-навчальне та науково-методичне забезпечення післядипломної освіти педагогічних працівників, супроводження і документаційне забезпечення

Другие похожие документы..