Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ХЛОР (лат. Chlorum), Cl - химический элемент VII группы периодической системы Менде­леева, атомный номер 17, атомная масса 35,453; относится к семейс...полностью>>
'Реферат'
Во многих зарубежных и отечественных исследовательских работах отмечается глубокое отставание в психическом развитии детей с нарушениями зрения....полностью>>
'Документ'
Триумф Бога-Победителя вечен, он всегда в действии и не зависит ни от каких внешних обстоятельств. «Господи, Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? ...полностью>>
'Публичный отчет'
Это исследование стало возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через агенство США по международному развитию (USAID). TSG/AECOM не...полностью>>

Пашка Серія «митна справа в україні»

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розділ V

  МИТО ТА МИТНІ ЗБОРИ

ГЛАВА 2. МИТНІ ЗБОРИ

Стаття 76. Митні збори за виконання покладених на митницю обов'язків

За митне оформлення транспортних засобів (у тому числі транспортних засобів індивідуального користування), товарів, спадщини, речей, які переміщуються через митний кордон України (у тому числі у міжнародних поштових відправленнях та вантажем), та інших предметів, а також за перебування їх під митним контролем справляються митні збори.

Розміри митних зборів, передбачених частиною першою цієї статті, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 77. Митні збори за надання послуг у галузі митної справи

За митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, встановленим для митниці, і за зберігання товарів та інших предметів під відповідальністю митниці у випадках, коли передача їх на зберігання митниці згідно із статтею 85 цього Кодексу не є обов'язковою, справляються митні збори.

Ставки митних зборів, передбачених цією статтею, встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, виходячи з того, що розмір цих ставок не повинен перевищувати приблизної вартості митних послуг.

Стаття 78. Валюта, в якій сплачуються митні збори

Митні збори сплачуються як у національній валюті України, так і в іноземній валюті, що її купує Національний банк України, а збори за митне оформлення товарів, які є об'єктом зовнішньоторговельних угод, - у національній валюті України та іноземній валюті. 

Кабінет Міністрів України має право визначати інші випадки, коли частина суми митних зборів за митне оформлення сплачується в іноземній валюті, а також розмір такої частини.

Перерахунок іноземної валюти у національну валюту України здійснюється за курсом Національного банку України, що застосовується для розрахунків по зовнішньоекономічних операціях і діє на день пред'явлення митницею вимоги про сплату митних зборів.

Стаття 79. Відстрочення та розстрочення сплати митних зборів

За заявою підприємства та при наявності гарантії банку митниця має право надати відстрочення або розстрочення сплати митних зборів на строк, що не перевищує одного місяця.

Стаття 85. Товари та інші предмети, що зберігаються під митним контролем

Товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України, до митного оформлення можуть зберігатися підприємством або митницею.

Підприємства зберігають товари та інші предмети тільки з дозволу митниці та під її контролем.

За перебування товарів та інших предметів під митним контролем митницею з власника товарів та інших предметів справляється збір у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Збір за перебування товарів та інших предметів під митним контролем справляється незалежно від їх місцезнаходження та сплати митного збору за зберігання.

Стаття 86. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею

Підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання такі товари та інші предмети:

1) не пропущені при ввезенні на митну територію України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення;

2) такі, що обкладаються митом та митними зборами при ввезенні на митну територію України у разі несплати таких платежів, якщо не надано відстрочення або розстрочення їх сплати;

3) у випадку, передбаченому пунктом 4 частини четвертої статті 71 цього Кодексу.

Валюта та цінності, передані митниці на зберігання у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, зберігаються з депонуванням у банках України.

Якщо товари чи інші предмети підлягають передачі на зберігання митниці, то за кожний день зберігання митницею товарів чи інших предметів (крім валюти і цінностей) справляється митний збір у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 87. Склади митниць

Під "складом митниці" розуміється спеціально обладнане приміщення для зберігання товарів та інших предметів, що є власністю митниці України або використовується нею.

У разі, якщо на складі митниці буде недостатньо наявної площі чи обладнаних приміщень, начальник митниці за погодженням з Державною митною службою України може купувати або брати в оренду приміщення під склад митниці.

На складах митниць можуть зберігатися товари та інші предмети, зазначені в статті 86 цього Кодексу.

Товари та інші предмети, що не підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання, можуть зберігатися на підставі договору підприємств або громадян та митниці. За таке зберігання береться плата, як за надання послуг.

На складі митниці не можуть зберігатися товари та інші предмети, зберігання яких потребує наявності у приміщенні спеціального обладнання, якого немає на цьому складі. Такі товари та предмети, як і габаритні вантажі можуть за рішенням начальника митниці зберігатися на складах підприємств під митним забезпеченням.

Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Закону Української РСР "Про митну справу в Українській РСР" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст. 576);

Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 26, ст. 115);

Постанова Верховної Ради України від 5 лютого 1992 року N 2099-ХІІ "Про персональні звання державної митної служби України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 261).

  СПИСОК НОРМАТИВНОЇ ТА ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Бабин Э.П. Основы внешнеэкономической политики: Учебное пособие для вузов. М., 1997. – С. 7.

 • Барамзин С.В. Управление качеством таможенной деятельности. – М., 2001. – С.104 105.

 • Блинов И.М., Дзюбенко П.В. Введение в таможенное дело. – М., 1997. – С. 6.

 • Блинов Н.М. и др. Проектирование таможенной политики. – М., 2001. – С. 30 – 32, 38

 • Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П.Фаминского. – М., 2000. – С. 51.

 • Дзюбенко П.В. Таможенная политика России: проблемы защиты интересов отечественной економики (концептуальний подход)// Тезисы докладов научно-практической конференции «Экономическая безопаснось страны: таможенные методы и средства её обеспечения.» - М., 1995. – С.23 – 29.

 • Ершов А.Д. Международные таможенные отношения. – М., 2000. – С. 3, 40

 • Илясов В.В. Система источников таможенного права: проблемы определения // Сборник материалов научно-практической конференции «Проблемы совершенствования таможенного дела в Российской федерации.» - М., 1999. – С.359 - 365.

 • Ківалов С.В., Коршич Б.А. Митна політика України: Підручник. – Одеса, 2001. – С. 9, 82, 92, 93, 94.

 • Коментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации. / Общ. ред. Б.Н.Габричидзе / - М., 1997. – С. 29.

 • Коментарий к таможенному кодексу Российской Федерации / Под ред. Козырина А.Н. / М., 1996. – С. 24.

 • Козырин А.Н. Таможенное право России. Общая часть. – М., 1995. – С. 34.

 • Козырин А.И. Правовое регулирование таможенно-тарифного механизма (сравнительно-правовое исследование). Дис. докт. юрид. наук. 12.00.02. М., 19994. – 404с.

 • Международное право: Учебник. / Отв. ред. Ю.М.Колосов, В.И.Кузнецов. – М., 1994. – С. 17.

 • Митна справа: Словник-довідник. – Харків, 2000. – С. 98, 144, 149.

 • Новиков А.В. Контроль в системе управления таможенным делом в Российской Федерации. Дис. канд. юрид. наук. 12.00.02. С.-Пб. 1999. – 219 с.

 • Підопригора О.А., Сумін В.О., Підопригора О.О. Цивільне право України (правові основи підприємництва): Навчальний посібник. – К., 1994. – С. 7.

 • Политология. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. Ю.И. Аверьянова. М., 1993. – С. 54.

 • Положення про Державну митну службу України. Затверджене Указом Президента країни від 24 серпня 2000 р. № 1022 / 2000.

 • Российское таможенное право. Учебник для вузов. Под ред. Б.Н.Габричидзе. М., 1999. – С. 8 – 10, 63.

 • Cандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник. К.,2000. – С. 8, 9, 15.

 • Сандровский К.К. Таможенное право. - К., 1974. – С. 47.

 • Скакун О.Ф. Теория государства и права. Харьков., 2000. – С. 40.

 • Терещенко С.С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посібник. – К., 2001. – С. 28.

 • Циганова. Міжнародний маркетинг: Навч.посібник. – К., 1998. – С. 19, 20

 • Закон України "Про митну справу в Україні4' від 25.06.91 р. № 1262-ХІІ.

 • Митний кодекс України. — К., 2002

 • Закон України від 16.04.91 р. № 959-ХІІ "Про зовнішньо­економічну діяльність".

 • Закон України від 25.06.92 р. № 2498-ХІІ "Про ветеринарну медицину" (зі змінами і доповненнями).

 • Закон України від 22.04.99 р. № 10(2012) "Про регулюван­ня товарообмінних (бартерних операцій у галузі зовнішньоеко­номічної діяльності".

 • Закон України від 15.09.95 р. № 327/35 "Про операції з да­вальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

 • Закон України від 30.06.93 р. № 3348-ХІІ "Про карантин рослин".

 • Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР "Про державне ре­гулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами".

 • Закон України від 17.07.97 р. № 468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції".

 • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміоло­гічного благополуччя населення" від 24.02.94 р. № 4004-ХІІ зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17.12.96 р. № 607/96-ВР, від 11.09.97 р. № 331/97-ВР, від 18.11.97 р. № 642/97-ВР.

 • Закон України від 23.12.97 р. № 771/97-ВР "Про якість і без­пеку харчових продуктів і продовольчої сировини".

 • Закон України від 15.02.95 р. № 60/95-ВР "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та пре­курсорів" (зі змінами та доповненнями).

 • Угода між урядом України та урядом Російської Федерації "Про взаємодію під час експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів" від 26.07.95 р. (Доручення КМУ до ДМКУ від 02.08.95 р. № 14737/96).

 • Указ Президента України від 04.10.94 р. № &66/94 "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укла­дають суб'єкти підприємницької діяльності України".

 • Указ Президента України від 04.10.94 р. № 567/94 "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів".

 • Декрет Кабінету Міністрів України від 12.01.93 р. № 6-93 "Про квотування та ліцензування експорту товарів (робіт, по­слуг)".

 • Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 р. № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

 • Указ Президента від 07.11.94 р. № 659/94 "Про облік окре­мих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1855 "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1861 "Про затвердження Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів. проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1863 "Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1864 "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1865 "Про порядок ведення спеціальної митної статистики".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1867 "Деякі питання застосування режиму митного складу".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1881 "Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1882 "Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1883 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997р. № 574".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1884 "Про надання дозволу на переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в яких не розташовані митні органи".

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 700 "Про надання повноважень Держмитслужбі на затвердження нормативно-правових актів".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1908 "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1911 "Про затвердження переліку товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України не допускається".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948 "Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950 "Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1952 "Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися митними органами".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1953 "Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1984 "Про затвердження Порядку проведення атестації посадових осіб митної служби".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1985 "Деякі питання митного оформлення товарів".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1986 "Про порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1987 "Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1988 "Про затвердження зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх опису, норм забезпечення і термінів експлуатації".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2002 р. № 2030 "Про перелік виробничих і технологічних операцій для визначення критерію достатньої переробки товару та порядок його встановлення і застосування при визначенні країни походження товару".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.98 р. № 1049 "Про тимчасове обмеження вивезення брухту та відходів чорних і кольорових металів, які використовуються в операціях з да­вальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.92 р. № 478 "Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діа­гностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних за­ходів, що проводяться органами державної ветеринарної меди­цини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.97 р. № 146 "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психо­тропних речовин і прекурсорів".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. № 179 "Про затвердження Програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчасту енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на території України на 2001—2010 роки".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.99 р. № 756 "Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.99 р. № 696 "Про затвердження Правил санітарної охорони території України".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.99 р. № 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2001 р. № 5 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.99 р. № 696".

 • Постанова Кабінету Міністрів від 26.10.98 р. № 1694 "Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцен­зії на право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виро­бами".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.97 р. № 1358 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.97 р. № 384 "Про затвердження Положення про порядок контролю за екс­портом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути викори­стані у створенні хімічної, бактеріологічної та токсичної зброї".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.96 р. № 302 "Про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути вико­ристані у створенні ядерної зброї".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95 р. № 563 "Про затвердження Положення про порядок контролю за екс­портом, імпортом та транзитом виробів ракетної техніка, а та­кож обладнання, матеріалів і технологій, що використовуються у створенні ракетної техніки".

 • Наказ Держмитслужби України від 20.01.99 р. № 38 "Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному кон­тролю".

 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.93 р. № 650/272 "Про затвердження порядку ввезення з-за кордону і вивезення з України спеціальних засобів самооборони".

 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 р. № 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи".

 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2001 р. за № 97 "Про проведення державної санітарно-гігієнічної екс­пертизи стосовно розробки, виробництва і застосування продукції, що може негативно впливати на здоров'я людини".

 • Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини від 20.10.99 р. № 39 "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну вантажів підконтрольних службі державної ветеринарної медицини".

 • Наказ Головного державного інспектора ветеринарної меди­цини від 27.12.99 р. № 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажів підконтрольних службі ветеринарної медицини".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. № 484 "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих то­варів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомо­більним і залізничним транспортом через територію України", зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Мі­ністрів України від 30.07.96 р. № 856, від 12.08.96 р. .№ 938, від 22.04.97 р. № 382, від 12.06.97 р. № 583, від 12.09.97 р. № 1011, від 13.07.98 р. № 1072, від 15.07.98 р. № 1098, від 17.08.98 р. № 1289, від 12.01.99 р. № 29, від 10.05.99 р. № 779, від 15.06.99 р. № 1041, від 19.07.99 р. № 1286, від 05.06.2000 р. № 899, від 17.07.2000р. № 1131.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.98 р. № 1665 "Про Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформ­лення".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2001 р. № 1459 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 52".

 • Спільний наказ НАК "Нафтогаз України" та Державної мит­ної служби України від 25.01.2000 р. № 21/37 "Про переліки об'єктів, на яких здійснюється митний контроль за обсягами природного газу, що переміщується через митний кордон Украї­ни", зі змінами і доповненнями, внесеними наказами НАК "Нафтогаз України", Державної митної служби України від 12.05.2000 р. № 151/274, від 12.03.2001 р. № 63/173.

 • Спільний наказ ДМСУ та Міністерства палива та енергетики України від 15.02.2000 р. № 80/5 "Про затвердження Тимчасо­вої інструкції з митного контролю за електроенергією, що пере­міщується через митний кордон України, на визначених енерге­тичних об'єктах контролю".

 • Наказ Державної митної служби України від 17.08.98 р. № 510 "Про затвердження Порядку митного контролю та митно­го оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі", зареєстровано в Мініс­терстві юстиції України 01.12.98 р. за № 767/3207.

 • Наказ Державної митної служби України від 17.08.98 р. № 511 "Про затвердження Порядку митного контролю та митно­го оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.12.98 р. за № 768/3208.

 • Наказ Державної митної служби України від 17.08.98 р. № 513 "Про затвердження Порядку митного контролю та митно­го оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через мит­ний кордон України трубопровідним транспортом", зареєстрова­но в Міністерстві юстиції України 01.12.98 р. № 770/3210.

 • Наказ Державної митної служби України від 01.03.2000 р. № 119 "Про здійснення митного контролю за обсягами електро­енергії, що переміщується через митний кордон України лінія­ми електропередач",

 • Наказ Державної митної служби України від 14.06.2000 р. № 342 "Про затвердження змін і доповнень до наказу Держмит-служби від 17.08.98 р, № 511", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.08.2000 р. за № 547/4768.

 • Наказ Державного митного комітету України від 05.11.96 р. № 510 "Щодо перереєстрації митних ліцензійних складів", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.96 р. за № 709/1734.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.95 р. № 198 "Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон", зі змінами і доповненнями, внесеними по­становами Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 704, від 28.12.2001 р. № 1788, від 29.03.2002 р. № 433.

 • Наказ Державного митного комітету України від 30.12.91 р. № 7 "Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів", зі змінами і доповненнями, вне­сеними наказами Державного митного комітету України від 14.05.92 р. № 94, від 26.11.93 р. № 310, від 03.05.94 р. № 122, від 21.05.96 р. № 214, наказом Державної митної служби України від 16.12.98 р. № 784, листом Державної митної служби Украї­ни від 19.03.97 р. № 11/3-2407.

 • Наказ Державного митного комітету України від 27.09.93 р. № 246 "Про затвердження положення "Про порядок митного оформлення перевезень товарів та інших предметів між митни­цями".

 • Наказ Державного митного комітету України від 06.03.95 р. № 82 "Про затвердження Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під мит­ними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.03.95 р. за № 80/616.

 • Наказ Державної митної служби України від 30.06.98 р. № 380 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпор­ту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі", зареєстровано в Міністерстві юсти­ції України 22.07.98 р. за № 469/2909, зі змінами і доповнення­ми, внесеними наказом Державної митної служби України від 28.03.2001 р. № 219.

 • Наказ Державного митного комітету України від 06.05.95 р. № 198 "Про затвердження Положення про зону митного кон­тролю", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.05.95 р. № 152/688.

 • Наказ Державної митної служби України від 09.09.97 р. № 415 "Щодо Положення про вантажну митну декларацію".

 • Лист Державної митної служби України від 14.10.97 р. № 11/2-9729.

 • Лист Державної митної служби України від 20.12.97 р. № 11/1-12149.

 • Наказ Державної митної служби України від 09.07.97 р. № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстровано в Міністерстві юсти­ції України 24.09.97 р. № 443/2247, зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України від 29.07.98 р. № 447, від 27.08.99 р. № 543, від 20.04.2000 р. № 226, від 24.05.2000 р. № 300, від 13.07.2000 р. № 388, від 20.09.2000 р. № 530, від 16.03.2001 р. № 190, від 26.06.2001 р. № 433, від 20.07.2001 р. № 505, від 10.12.2001 р. № 798.

 • Наказ Державної митної служби України від 28.11.2000 р. № 678 "Про вдосконалення митного контролю та митного оформ­лення товарів, транспортних засобів та інших предметів".

 • Наказ Державної митної служби України від 23.01.2001 р. № 26 "Про затвердження Порядку здійснення митного контро­лю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й по­ромного видів транспорту", зареєстровано в Міністерстві юсти­ції України 07.02.2001 р. № 119/5310, зі змінами і доповнення­ми, внесеними наказами Державної митної служби України від 27.07.2001 р. № 522, від 19.09.2001 р. № 619.

 • Лист Державного митного комітету України від 06.09.95 р. № 11/18-3772 "Про деякі особливості митного оформлення суд­нових документів".

 • Лист Державної митної служби України від 14.02.2001 р. № 09/09-630-ЕП "Про запровадження у дію наказу Держмитслужби України від 23.01.2001 р. № 26".

 • Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.95 р. № 1У6/95-ВР, зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21.10.97 р. № 590/97-ВР.

 • Антонов Д.0. Особливості митного оформлення вантажів, що переміщуються через митний кордон України морським транс­портом. — Д.: АМСУ, 2000.

 • Бандурка АА., Пашко П.В., Василько В.В. Как уехать за гра-ницу. — X.: ИАО фирмьі "Зллада", 1999. — 64 с.

 • Васильченко ЄА. Особливості митного оформлення вантажів, що переміщуються через митний кордон України морським транспортом. — Д.: АМСУ, 2000.

 • Гичко М.Г. Технологія митного контролю та оформлення наф­топродуктів, які переміщуються трубопровідним транспортом. — Д.:АМСУ, 2000.

 • Деркач Л.В. Українська митниця: Вчора, сьогодні, завтра. — К.:АТ "Книга", 1998.

 • Дмитрієв В.В. Особливості митного оформлення вантажів, що переміщуються через митний кордон України морським транс­портом.— Д.: АМСУ, 2000.

 • Єлізаров А.М. Технологічна схема порядку митного контро­лю та оформлення вантазків, що переміщуються через митний кордон України морським транспортом. — Д.: АМСУ, 2000.

 • Керівники митних органів Слобожанщини: 1660—1870— 1992—2000 / Державна митна служба України; Східна регіональна митниця; Ред. рада: О.Н. Ярмиш, О.М. Головко, П.В. Пашко та ін. — X.: Каравела, 2000. — 208 с. — (Митна справа на Слобо­жанщині).

 • Киреев АЛ. Международная зкономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. — Ч. І: Международная микрозкономика: движение товаров й факторов производства. — М., 2001. — 416 с.

 • Матеріали Економічного круглого столу № 96 спільно з фірмою "Міжнародна юридична служба" 18.01.96 р. "Стратегія економіч­них реформ при реалізації митно-тарифної політики України".

 • Матеріали Центру торговельної політики і права (СТРЬ) м. Мос­ква (РФ) Іпіегпеі: Ьир://^^^.^етабаті.саг1е1юп.са/сір1/то8со^у.

 • Митниці Слобожанщини: Збірник архівних документів і ма­теріалів: 1660—1870—1992—2000 / Державна митна служба України; Східна регіональна митниця; Ред. рада: П.В. Пашко, В.В. Резнікова, Л.Е. Поліщук та ін.; Упоряд.: Л.П. Добреля, Л.М. Момот та ін. — X.: Каравела, 2000. — 496 с.: іл. — (Митна справа на Слобожанщині).

 • На варті митних режимів. Митна справа на Слобожанщині:

 • 1660—1870—1992—2000 / Ред. рада: П.В. Пашко, О.Г. Даниленко, В.І. Коржик та ін. — X.: Каравела, 2000. — 208 с.: іл.

 • Основи митної справи: Навч. посіб. / П.В. Пашко, В.А. Аргунов, В.П. Батіг та ін.; За заг. ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. — X.: Вид. група "РА-Каравела", 2000. — 320 с.

 • Основи митної справи: Навч. посіб. /П.В. Пашко, В.А. Аргунов, В.П. Батіг та ін; За ред. П.В. Пашка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. — 318 с.: іл. — (Митна справа в Україні).

 • Пашко П.В., Кравецький Е.Л„ Лапоногова О.В. Методика сис­темного аналізу завантаження митниць та раціоналізації розпо­ділу особового складу в Державній митній службі України // Вісник Академії митної служби України. — 2001. — № 4(12). — С. 7—18.

 • Пашко П.В., Маляревська ОТ. Практика та перспективи митно-тарифного регулювання // Вісник Академії митної служби Укра­їни. — 1999. — № 2. — С. 37—39.

 • Пашко П.В., Маляревська О.Г„ Долгіх Т.М. Державне регулю­вання: проблеми класифікації та кодування товарів // Актуальньїе вопросьі судебной експертизи й криминалистики на со-временном зтапе судебно-правовой реформи: Сборник научно-практических материалов (к 75-летию основания Харьковского НИЙ судебньїх експертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариуса). — X.: Право, 1998. — С. 208—210.

 • Пашко П., Остапчук В., Чанцев І., Мальцев І. Пропозиції до порядку обліку та контролю товарів (предметів), валюти та цінно­стей, вилучених за протоколом про порушення митних правил // Вісник Академії митної служби України. — 2001. — № 1(9). — С. 57—60.

 • Пашко П.В., Філоненко ОА.. Проблеми функціювання безкон­тактної технології митного оформлення ВМД у Східній регіо­нальній митниці // Вісник Академії митної служби України. — 1999. — № 4. — С. 3—13.

 • Покровская В.В. Международньїе коммерческие операции й их регламентация. — М., 1996.

 • Рижиков В., Пашко П., Пугачев Г., Ополонін 0„ Гончар С. Рен­тгенографічна установка для контролю легкового, вантажного автотранспорту з поліпшеними радіаційними характеристика­ми // Вісник Академії митної служби України. — 2000. — № 4(8). — С. 79—86.

 • Рижиков В., Свищ В., Пашко П„ Ополонін О., Гончар С. При­строї на основі цифрової радіографії для митного контролю // Вісник Академії митної служби України. — 2000. — № 2(6). — С. 14—19.

 • Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.: У 2 кн. — К.: Таксон, 2000. — Кн. І: Міжнародна торгівля: теорія та по­літика- — 320 с.

 • Таможенное законодательство Украиньї (Сборник норматив­них актов с изменениями й дополнениями по состоянию на 20 апреля 2000 года) / Сост.: Ю.П. Битяк, М.Г. Шульга, П.В. Паш­ко, В.М. Шевчук. — X.: 000 "Одиссей", 2000. — 608 с.

 • "Тарифная политика РФ на современном зтапе (проблемьі й перспективьі)", из вьіступления руководителя Департамента тарифной политики й мер защитьі внутреннего рьінка А.К. Куш-ниренко на заседании Совета отраслевьіх обединений й зкспортеров при Минторге России // Коринф. — 1999. — № 15.

 • Тарифні переговори в рамках світової організації торгівлі: Навч. посіб. / За ред. В.Т. Пятницького. — К.: ПЕРЬАС: УАЗТ, 2001. — 92 с.

 • Тези лекцій з основ митної справи / За ред. 0.1. Корнейчука, І.Г. Бережнюка, М.М. Іванюка. — Хмельницький: Хмельниць­кий учбовий центр, 1996.

 • Терещенко С. Основи митного законодавства України: Пи­тання та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — К.: АТ "Август", 2001. — 422 с.

 • Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. — К., 1992.

 • Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин: Підручник. — К.: Либідь, 1994.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АД – акцизна декларація

АЗРЧ – Адміністрація зв’язку та радіочастот

АППБ – акціонерний поштовий пенсійний банк

АС – автоматизована система

ВКДВ – відділ контролю за доставкою вантажів

ВМД – вантажна митна декларація

ВМО – Всесвітня митна організація

ВРУ – Верховна рада України

ВТД- внутрішній транзитний документ

ГАТТ – Генеральна асамблея з тарифів і торгівлі

ГЕВ – господарсько-експлуатаційний відділ

ГЕМУ – Господарсько-експлуатаційне митне управління

ГС – Гармонізована система (опису та кодування товарів)

ГСТ – Галузевий стандарт

ГУ – Головне управління

ГУ МВС – Головне Управління Міністерства внутрішніх справ

ДАІ – Державна автомобільна інспекція

ДМС – Державна митна служба

ДМСУ – Державна митна служба України

ДВП – деревинно-волоконна плита

ДКД – документ контролю доставки

ДМВ – декларація митної вартості

ДПА – Державна податкова адміністрація

ДСЕК – Державна служба експортного контролю

ДСК – для службового користування

ДСО - Державна служба охорони (МВС України)

ДСП – деревинно-стружкова плита

ДСТ – Державний стандарт

ДСТУ - Державний стандарт України

ЄАД- єдиний адміністративний документ

ЄАІС – Єдина аналітична інформаційна система

ЄАСТ – Євроаєійське Співтовариство

ЄС – Європейський Союз

ЕК – електронна копія

ЕС- енергетична система

ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність

ЗМК – зона митного контролю

ЗУ – Закон України

ІАМУ – Інформаційно-аналітичне митне управління

ІНКОТЕРМС – міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів

КДПВ- Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів

КК – Кримінальний кодекс

КМ – Кабінет міністрів

КМУ – Кабінет Міністрів України

КпАП – Кодекс про адміністративні правопорушення

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс

МВС – Міністерство внутрішніх справ

МД – митний документ

МДП – міжнародні дорожні перевезення

МЕВ – міжнародне експрес-відправлення

МЕтаПЄІУ – Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

МК – Митний кодекс

МКУ – Митний кодекс України

МЛ – митна лабораторія

МЛ РМ - митна лабораторія регіональної митниці

МЛС –митний ліцензійний склад

ММПО- місце міжнародного поштового обміну

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я

МПВ- міжнародне поштове відправлення

МШП – малоцінні та швидкозношувальні предмети

НБУ – Національний банк України

НГС – Номенклатура товарів гармонізованої системи

НФП- незалежний фінансовий посередник

ОВО – одиниця виміру та обліку

ООН – Організація Об’єднаних Націй

ПД- попередня декларація

ПДВ – податок на додану вартість

ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина

ПІК – програмно-інформаційний комплекс

ПМП – порушення митних правил

ПП- попереднє повідомлення

ПСГ – підземне сховище газу

РМ – регіональна митниця

РМЛ – регіональна митна лабораторія

РСС – регіональна сортувальна станція

СБУ – Служба безпеки України

СГтаП – сільського господарства та продовольства (управління)

СЕЗ – спеціальна економічна зона

СМАП – Спілка міжнародних автоперевізників

СМГС – угода про міжнародне залізничне сполучення

СНД – Співдружність незалежних держав

СОТ – Світова організація торгівлі

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних республік

ТЕК – Транспортно-експедеційна контора

ТЕО – транспортно-експедиційна організація

ТЗМК – тимчасова зона митного контролю

ТПП – Торгово-промислова палата

ТТН – товаротранспортна накладна

ТУ – технічні умови

УКЕК – Урядова комісія з політики експортного контролю

УК ТЗЕД – Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності

ЦА – Центральний аппарат

ЦБД – центральна база даних

ЦМЛ – Центральна митна лабораторія

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс

ЦСС- центральна сортувальна станція

Авторський колектив:

Віктор Миколайович Андрійчук, Наталія Анатоліївна Бєлоус, Іван Григорович Бережнюк, Євген Миколайович Березний, Ігор Вячеславович Бєрьозкін, Людмила Миколаївна Білецька, Гліб Анатольович Болдишев, Сергій Олексійович Бондарчук, Андрій Юрійович Будаков, Вероніка Володимирівна Будикіна, Юрій Вікторович Вакуленко, Володимир Володимирович Ващенко, Олег Михайлович Ганжин, Сергій Іванович Гопайца, Ольга Миколаївна Гой, Микола Федорович Гринюк, Андрій Михайлович Гуд, Сергій Олександрович Гунько, Олександр Григорович Даніленко, Артур Рудольфович Дегтярьов, Володимир Георгійович Деркач, Тамара Миколаївна Долгих, Лілія Максимівна Дорофєєва, Ольга Федорівна Дуплій, Ігор Вікторович Жиляєв, Анатолій Андрійович Жоган, Віктор Іванович Кагал, Ірина Миколаївна Квеліашвілі, Тетяна Володимирівна Корнєва, Олександр Трохимович Корнійчук, Ірина Миколаївна Коросташова, Олег Олександрович Кравченко, Віталій Миколайович Кучман, Михайлина Михайлівна Лібуцька, Владимир Михайлович Літвінов Ігор Миколайович Лашаков, Сергій Степанович Лудан, Борис Вільович Любавін, Анатолій Васильович Мазур, Ольга Григорівна Маляревська, Володимир Віталійович Марченко, Максим Артемович Мартинов, Сергій Борисович Масякін, Микола Васильович Мельнік, Олександр Володимирович Мірза, Андрій Борисович Момотенко, Валерій Якович Момотенко, Сергій Степанович Мороз, Олег Вікторович Морозов, Олена Євгенівна Мошинська, Валерій Якович Нагога, Віктор Іванови Невечеря, Олег Олександрович Ніколайчук, Юрій Васильович Одягайло, Марія Василівна Околіта, Оксана Вікторівна Онасенко, Володимир Андрійович Онишкевич, Сергій Констянтинович Осіпов, Сергій Іванович Пахомов, Анатолій Іванович Педешко, Степан Петрович Петрусь, Валерій Олександрович Піддубюк, Вадим Альбертович Пісарев, Владимир Васильович Плешивцев, Олександр Валентинович Поліщук, Ігор Вікторович Приймак, Дмитро Володимирович Приймаченко , Вячеслав Анатолійович Пузіков, Павло Іванович Рекуненко, Ніна Іванівна Самусенко, Ігор Борисович Сероштан, Станіслав Анатолійович Степанюк, Сергій Миколайович Сьомка, Володимир Йосипович Титор, Олена Миколаївна Тропіна, Олена Леонідівна Філіповська, Олєг Анатольович Філоненко, Віктор Васильович Ченцов, Євген Петрович Четвертаков, Віктор Констянтинович Шкарупа , Віктор Іванович Щербіна.

Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України: Підручник. – Одеса: Юридична література, 2001. – С.26-27.

Новиков А.Б. Контроль в системе управления таможенным делом в РФ: Дисс.на соиск…к.ю.н.: 12.00.02. – Санкт-Петербург, 1999. – С.25.

Питання Державної митної служби України: Указ Президента України №1022/2000 від 24.08.2000 р.

Адміністративне право України /За ред. Ю.П.Битяка. – Харків: Право, 2000. – С.59.

Там само.

Ст. 11 Віденської конвенції про право міжнародних договорів (23.05.69)

Основы таможенного дела: Учебник /Под общ.ред. В.Г.Драганова. – М., 1998. – С.33.

Мається на увазі не час де-факто, а статистичний термін

Ст. 52 Угоди TRIPS. Основы интеллектуальной собственности. – К.: Издательский дом «Iн Юре», 1999.- c.454.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.93р.//Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N7 від 15.02.94.

Л.Борохович, А. Монастырская, М.Трохова. Ваша интеллектуальная собственность. – СПб:Питер, 2000 –с.187.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Розділ ІІ. Становлення митної справи на півдні україни

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Зі становленням України як суверенної, незалежної держави особливого значення набуло забезпечення її економічної самостійності, невід’ємним елементом якої є митна справа.
 2. Розділ Загальна характеристика митних органів України та їх кадрового забезпечення

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Митна система - невід'ємна ознака суверенітету держави, найсуттєвіший фактор її економічної і політичної незалежності, обов'язковий чинник формування цілісного державно-територіального організму.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 4. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік митне право України

  Документ
  Актуальність. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від того, яка ціль поставлена для розв’язання її питань. Тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
 5. Навчально-методичний комплекс для студентів 3-го курсу юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Укладачі

  Документ
  Укладачі: зав. каф. адмін.-прав. дисциплін та менеджменту, Заслужений юрист України Штанько О.Ф., викладач каф. адмін.-прав. дисциплін та менеджменту Булик І.

Другие похожие документы..