Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, памятнику маршалу Советского Союза Г.К.Жукову (обеспечение автобусами...полностью>>
'Документ'
5 дня Для учивших и забывших РИПОЛ Классик Парахина А.В. Английский язык в -х кн. К. 1 МГИУ Парахина А.В., Шляхова В.А. Английский язык в -х кн. К. МГ...полностью>>
'Документ'
Дух человеческий – в плену. Плен этот я называю "миром", мировой данностью, необходимостью. "Мир сей" не есть космос, он есть нек...полностью>>
'Документ'
Закрите акціонерне товариство «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв» (надалі іменується "Продавець"), в особі голови правління Міні...полностью>>

Пашка Серія «митна справа в україні»

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

8. Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон держави, разом із нарахуванням та стягненням податків та зборів є основними митними операціями, виконання яких покладено на митні органи України.

Вдосконалення форм і методів митного контролю та митного оформлення полягає у запровадженні таких прийомів і засобів, які, з одного боку дозволяють прискорити товарообіг та пасажиропотік, відповідають визнаним у світовій практиці митним стандартам і правилам, а з іншого забезпечують точне й неухильне виконання митними органами своїх завдань, не задають шкоди законним правам і інтересам суб’єктам переміщення (наприклад, введення у практику митної діяльності аналізу ризику вчинення митного правопорушення, електронне декларування, тощо).

9. Під валютними цінностями слід розуміти: іноземна валюта готівкою, платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті, цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в іноземній валюті, золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені.

Контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей спрямований на недопущення незаконного переміщення через митний кордон України валютних цінностей.

10. У ст. 4. Закону України “Про захист прав споживачів” визначається, що держава забезпечує громадянам захист їх інтересів як споживачів, гарантує придбання або одержання іншими законними способами товарів (робіт, послуг) в обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності. Захист митними органами прав споживачів передбачає, у першу чергу, завершення митного оформлення лише після закінчення державного санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та інших видів контролю, перевірки дотримання суб’єктами переміщення вимог до якості товарів і послуг, передбачених міжнародною та державною системами якості товарів і послуг.

Здійснюючи заходи щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку, митні органи взаємодіють і з іншими державними органами виконавчої влади – Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Державним комітетом стандартизації, метрології, сертифікації, та захисту прав споживачів, Антимонопольним комітетом України.

11. Прискорення товарообігу та пасажиропотоку є завданням більшості митних установ та адміністрацій країн світу, пов’язане із процесом світового розподілу праці, а також розвитком туризму, утворенням спільних ринків робочої сили, іншими інтеграційними процесами.

12. Виконання правоохоронної функції митних органів передбачає організацію та здійснення ефективної боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил як силами власних підрозділів (відділень у регіональних митницях та служб у митницях), так і у взаємодії з іншими правоохоронними органами, наприклад, для здійснення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, чи переміщення під негласним контролем (ст.ст. 317, 318 МКУ), а також для проведення спеціальних операцій на державному кордоні для запобігання вчиненню митних правопорушень.

13. Митні органи сприяють розвиткові міжнародного співробітництва в митній справі через участь у міжнародних митних та торгових організаціях, встановлення договірних відносин із суміжними державами, організацію спільного митного контролю за єдиною технологічною схемою, та в інших формах.

14. Ведення митної статистики передбачає об’єктивний та достовірний облік даних про переміщувані товари, предмети, транспортні засоби, інші операції із статистичною інформацією з питань митної справи (ст. 303 МКУ). Ведення митної статистики здійснюється за методологією, яка забезпечує порівнянність даних митної статистики зовнішньої торгівлі України з даними державної статистики інших держав (наприклад, Єдина методологія митної статистики зовнішньої торгівлі держав-участниць Співдружності Незалежних Держав від 09.12.94 р.).

15. Прядок ведення УКТ ЗЕД визначає Кабінет Міністрів України ( ст. 312 МКУ) й передбачає заходи щодо відстеження змін та доповнень до класифікації товарів, деталізацію її на національному рівні та введення додаткових одиниць виміру, розроблення пояснень та рекомендацій щодо застосування УКТ ЗЕД, прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТ ЗЕД, та виконання інших функцій, необхідних для ведення УКТ ЗЕД.

16. Згідно із вимогою ч. 1 ст. 315 МКУ верифікація сертифікатів про походження товарів з України здійснюється митними органами у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України може відбуватися в наступних двох формах: перевірка сертифікату на автентичність (справжність) шляхом проведення експертизи, перевірки правильності заповнення граф, наявності відбитку печатки й підпису уповноваженої особи, а також місця та дати видачі; перевірка правильності визначення країни походження товару, зазначеного в сертифікаті походження, на відповідність установленим правилам.

У відповідності до цих та багатьох інших завдань, покладених на митні органи, вони виконують складні та багатоманітні функції. А саме: захисну (економічну), фіскальну, правоохоронну, статистичну.

Перелік завдань, визначених у цій статті Кодексу не є вичерпним. На митні органи покладено виконання й інших завдань, що випливають з їх адміністративно-правового статусу органів державної влади у сфері митної справи.

17. Керівництво митною справою та контроль за діяльністю митних органів України в процесі виконання ними завдань щодо реалізації митної політики держави здійснюють органи державної влади, Президент України в межах повноважень, визначених Конституцією й законами України. Законодавче забезпечення здійснення митної справи здійснює вищий законодавчий орган держави. Відповідно до ст. 92 Конституції України виключно законами України визначаються організація і діяльність Державної митної служби України (шляхом прийняття відповідного Закону України), загальні засади митної справи. На основі й на виконання Конституції й законів України Президент України видає укази та розпорядження. Згідно зі ст. 106 Конституції України Президент України представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України, у тому числі й з питань митної справи; призначає за поданням Прем'єр-міністра України керівника Держмитслужби України - центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом; має право утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати за поданням Прем'єр-міністра України центральні органи виконавчої влид, діючи при цьому в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади. Керівництво митною справою здійснює також Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади (ст. 113 Конституції України). Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України з питань митної справи; організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи; спрямовує і координує роботу Держмитслужби України, співробітництво з міністерствами, іншими органами виконавчої влади тощо.

Контроль за діяльністю митних органів України в процесі здійснення митної справи здійснюють уповноважені на те органи державної влади: Служба безпеки України (Закон України “Про службу безпеки України” від 25 березня 1992 р.), Рахункова палата України (Закон України “Про Рахункову палату” від 11 липня 1996 р.), Державна контрольно-ревізійна служба України (Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26 січня 1993 р.).

У межах повноважень, визначених законодавством, контроль за діяльністю підпорядкованих митних органів України в процесі виконання ними завдань щодо реалізації митної політики держави здійснює центральний апарат Держмитслужби України.

Стаття 12. Митна служба України

Митна служба України - це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.

Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці, митниці.

1. Державна служба може розглядатися по різному: як вид діяльності людини, як соціально-правовий інститут, як система спеціальних органів держави, як духовна діяльність.

У даній статті митна служба як різновид державної служби подається як система митних органів, уповноважених безпосередньо здійснювати митну справу та спеціалізованих митних установ і організацій, головне призначення яких полягає в забезпеченні ефективної, безперервної, цілеспрямованої діяльності митних органів. Митна служба України побудована на принципах єдності, єдиноначальності, функціональної спеціалізації.

2. Відповідно до п. 17 ст. 1 МКУ митними органами є спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі митної справи, на які відповідно до цього Кодексу та інших законів України покладено безпосереднє здійснення митної справи.

До системи митних органів Кодекс відносить спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи (центральний апарат Державної митної служби України), регіональні митниці й митниці. ЦА ДМСУ очолює вертикаль митних органів, виконуючи при цьому, як і регіональні митниці, дві функції: “виробничу” (здійснює в окремих випадках передбачені митним законодавством митні операції) та управлінську (здійснює управління підпорядкованими митними органами, спеціалізованими митними установами і організаціями). Отже, окрім питань, що є загальними для митних органів, ЦА ДМСУ вирішує і ряд специфічних задач, пов'язаних із керівництвом митною службою і розвитком митної справи.

Стаття 13. Спеціально уповноважений центральний орган

виконавчої влади в галузі митної справи

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи утворюється, реорганізовується та ліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Кодексу, законів України та інших нормативно-правових актів.

Спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи підпорядковані регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України.

1. Дана стаття Кодексу визначає місце й роль у системі митної служби центрального апарату Державної митної служби України.

Згідно з п. 15 ст. 106 Конституції України Президент України утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті на утримання центральних органів виконавчої влади. Структуру центрального апарату Держмитслужби затверджує голова Держмитслужби

2. Внутрішньосистемними функціями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи є функції управлінська, координаційна, контрольна. Вони лежать в основі відомчого митного адміністрування й мають здійснюватися на основі аналітичного підходу, науковості, практичної доцільності, законності.

Держмитслужба України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, а в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти. Держмитслужба України організовує і контролює виконання наказів, спільних наказів. Контроль за їх виконанням покладається, як правило, за одним із заступників Голови Держмитслужби згідно з розподілом обов’язків.

Накази та спільні накази на відміну від листів, що мають роз’яснювальний характер, є нормативно-правовими актами й підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держмитслужби України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також громадянами (п. 8 Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України №1022/2000 від 24 серпня 2000 р.).

3. Держмитслужба України має статус юридичної особи, тобто має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, господарському або в третейському суді (ст. 23 Цивільного кодексу України). Статус юридичної особи відповідно до Митного кодексу України мають й інші митні органи – регіональні митниці, митниці (ст.ст. 14, 15 МКУ).

Держмитслужба здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів. Але виключно Конституцією і законами України визначаються організація, повноваження й порядок діяльності Держмитслужби (ч. 2 ст. 120 Конституції України).

4. Виходячи із принципу вертикального підпорядкування центральному апарату Держмитслужби підпорядковані митні органи, а також спеціалізовані митні установи й організації.

5. На чолі Держмитслужби знаходиться Голова, якого згідно з п. 10 ст. 106 Конституції України призначає Президент України за поданням Прем’єр-міністра України.

Стаття 14. Регіональна митниця

Регіональна митниця є митним органом, який на території закріпленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.

Регіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та положення, яке затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Керівник регіональної митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Для вдосконалення організаційної структури митної системи, посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, зміцнення виконавської дисципліни в 1997 році були утворені регіональні митниці.

Митна територія України поділена на регіони, в масштабах яких регіональні митниці контролюють та координують діяльність митниць та спеціалізованих митних установ і організацій, що розташовані в зоні її діяльності.

Регіональна митниця є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі митної справа та здійснює свою діяльність відповідно до митним органом, який забезпечує дотримання вимог законодавства України з питань митної справи та виконання інших завдань, покладених на митну службу України, в межах своєї компетенції і на території закріпленого за ним регіону.

Регіональна митниця у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України, іншими законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, наказами регіональної митниці.

Регіональна митниця підпорядковується спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення про регіональну митницю.

У Положенні про регіональну митницю визначені докладно її основні завдання та функції. Основними завданнями регіональної митниці є :

- безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням підпорядкованими митницями, спеціалізованими митними установами й організаціями, а також іншими юридичними особами та громадянами вимог законодавства України з питань митної справи;

- захист економічних інтересів України;

- забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку;

- застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

- здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; удосконалення форм і методів здійснення митного контролю й митного оформлення;

- здійснення спільно з іншими вповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів, а також захисту прав інтелектуальної власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності;

- створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення обсягів пасажиропотоку через митний кордон України;

- боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

- розвиток міжнародного співробітництва в галузі митної справи;

- ведення митної статистики;

- здійснення верифікації (підтвердження достовірності) сертифікатів про походження товару з України;

Регіональна митниця наділена спеціальними повноваженнями на здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих митниць, спеціалізованих митних установ і організацій, а саме:

- здійснює контроль за дотриманням підпорядкованими митницями, спеціалізованими митними установами й організаціями вимог законодавства України з питань митної справи;

- організує роботу підпорядкованих митниць з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил; координує взаємодію підпорядкованих митниць з правоохоронними органами, митними органами інших регіонів України, а також з митними органами суміжних країн;

- забезпечує ефективне застосування підпорядкованими митницями митно-тарифного механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності; координує їх діяльність з нарахування та справляння мита, інших податків і зборів, справляння яких відповідно до законів України покладено на митні органи;

- здійснює в підпорядкованих митницях, спеціалізованих митних установах і організаціях контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів і кошторисів; за збереженням державної власності; за дотриманням фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацією бухгалтерського обліку; вживає заходів для усунення недоліків і порушень, виявлених при проведенні перевірок оперативно-службової та ревізій фінансово-господарської діяльності підпорядкованих митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій;

- координує та контролює діяльність підпорядкованих митниць, спеціалізованих митних установ і організацій з питань зберігання товарів, що перебувають під митним контролем і за якими власник не звернувся до закінчення передбачених законодавством України термінів зберігання; конфіскованих товарів і транспортних засобів; товарів, від яких власник відмовився на користь держави; товарів, власник яких невідомий, а також розпорядження цими товарами;

- координує діяльність підпорядкованих митниць, спеціалізованих митних установ і організацій з розбудови та облаштування об’єктів митної інфраструктури, забезпечує їх необхідними матеріально-технічними засобами;

- здійснює контроль за використанням підпорядкованими митницями, спеціалізованими митними установами й організаціями технічних засобів, комп’ютерної та іншої оргтехніки, забезпечення її своєчасного ремонту та обслуговування, постачання витратних матеріалів до неї;

- забезпечує належну організацію в підпорядкованих митницях, спеціалізованих митних установах і організаціях роботи з підбору та розподілу кадрів; виховної та профілактично-попереджувальної роботи з працівниками; професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників; здійснює контроль за проведенням атестації посадових осіб;

- здійснює в підпорядкованих митницях, спеціалізованих митних установах і організаціях контроль за організацією роботи з охорони праці; створення безпечних умов праці, виконання вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці; розробляє та забезпечує реалізацію підпорядкованими митницями, спеціалізованими митними установами й організаціями заходів щодо поліпшення умов праці, житлових, культурно-побутових умов, медичного обслуговування працівників;

- здійснює контроль за організацією в підпорядкованих митницях зберігання та застосування посадовими особами вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та військово-технічного майна;

- організує та забезпечує здійснення в підпорядкованих митницях, спеціалізованих митних установах і організаціях заходів щодо виявлення, попередження та припинення корупції, інших протиправних дій з боку працівників;

- контролює виконання працівниками підпорядкованих митниць, спеціалізованих митних установ і організацій Закону України “Про державну таємницю” та інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці;

- контролює в підпорядкованих митницях, спеціалізованих митних установах і організаціях роботу з розгляду скарг, заяв та клопотань юридичних і фізичних осіб, вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності й громадян.

У відповідності із завданнями, викладеними у Положенні, визначається структура, штатна чисельність регіональної митниці, кошториc доходів і видатків на її утримання, що затверджуються керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Положення про структурні підрозділи регіональної митниці та посадові інструкції їх працівників затверджуються начальником регіональної митниці.

Місце розташування та зона діяльності регіональної митниці визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Регіональній митниці підпорядковуються розташовані в зоні її діяльності митниці та спеціалізовані митні установи й організації, за винятком митниць та спеціалізованих митних установ і організацій, підпорядкованих безпосередньо спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи. Регіональна митниця організує, координує та контролює їх діяльність у межах повноважень, визначених Положенням про регіональну митницю.

Окремими нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи можуть бути визначені специфічні особливості діяльності окремих регіональних митниць.

Регіональна митниця є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням, штампи, бланки, рахунки в банку.

Регіональна митниця, як юридична особа, має право бути позивачем та відповідачем у судах і укладати в межах наданих повноважень та виділених коштів з юридичними та фізичними особами договори, пов"язані з господарською діяльністю і т.п.

Регіональну митницю очолює начальник, який призначається та звільняється з посади наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Регіональна митниця та її посадові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодіють з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами в порядку, встановленому законодавством (ст. 26 цього Кодексу).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Розділ ІІ. Становлення митної справи на півдні україни

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Зі становленням України як суверенної, незалежної держави особливого значення набуло забезпечення її економічної самостійності, невід’ємним елементом якої є митна справа.
 2. Розділ Загальна характеристика митних органів України та їх кадрового забезпечення

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Митна система - невід'ємна ознака суверенітету держави, найсуттєвіший фактор її економічної і політичної незалежності, обов'язковий чинник формування цілісного державно-територіального організму.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 4. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік митне право України

  Документ
  Актуальність. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від того, яка ціль поставлена для розв’язання її питань. Тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
 5. Навчально-методичний комплекс для студентів 3-го курсу юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Укладачі

  Документ
  Укладачі: зав. каф. адмін.-прав. дисциплін та менеджменту, Заслужений юрист України Штанько О.Ф., викладач каф. адмін.-прав. дисциплін та менеджменту Булик І.

Другие похожие документы..