Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
За данную публикацию автору была присуждена Сталинская премия I степени. В содержании: рост внутреннего рынка, изменения в с/х, крестьянская барщина ...полностью>>
'Конкурс'
Отчет о работе выездного регионального заседания учебно-методического совета УМО вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой экон...полностью>>
'Документ'
Цей План дій було розроблено відповідно до рішення Комісії Україна-НАТО з метою поглиблення і розширення відносин Україна-НАТО; він відображає Страте...полностью>>
'Документ'
сведений о публикации и содержания сборника «Санкт-Петербургский (Ленинградский) государственный университет. Физический факультет. Выпуск 1954 года ...полностью>>

Педагогічна бібліографія (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

Наукова бібліотека

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

1999

Науково-допоміжний покажчик літератури

Випуск 10

Київ – НПУ – 2007

ББК 91.9:74

УДК 01:371

У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – Вип.10. – с.

Редакційна колегія: Слєпкань З.І., доктор педагогічних наук,

Стеценко В.П., кандидат педагогічних наук,

Шеремет М.К., доктор педагогічних наук

Науковий консультант: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук

Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна,

Татарчук Ельга Володимирівна, засл. працівник культури України

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990 – 1998 рр.

Випуск 10-й подає відомості про книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1999 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань.

Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (Див.). У кінці – іменний покажчик, перелік розписаних збірників і періодичних видань.

Скорочення подаються за стандартом ДСТУ 3582 – 97.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек.

С Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2007.

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В УКРАЇНІ

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ

 1. Законодавство України про загальну середню освіту – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 448 с. – (Бюл. законодавства і юридичної практики України; N 9'99).

 2. Законодавство України про освіту та науку: За станом на 20 груд. 1999р. – Офіц.вид. – К.: Парламент. вид – во, 1999. – 127 с.

 3. Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні: В 5 т./МО України. ІЗМН. – К., 1999. – Т.1. – 188 с.; Т.2. – 213 с.; Т.3. – 136 с.; Т.4. – 537 с .; Т.5. – 193 с.

 4. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 трав. 1999 р. № 651 – ХІV //Офіц. вісн. України. – 1999.№ 23. – С.4 – 23; ІЗ МО України. – № 15. – 1999. – С. 6 – 31.

 5. Про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх": Закон України від 8 лип. 1999 р.№ 864 – ХІУ //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 31. – С.2 – 5; Голос України. – 1999. – 10 серп.

 6. Про внесення змін до Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”:Закон України від 21 трав. 1999 р. № 696 – ХІУ //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 23. – С.3.

 7. Про внесення змін до статті 16 Закону України „Про професійно-технічну освіту”:Закон України від 13 трав. 1999 р. №652 – ХІV //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 22. – С. 22.

 8. Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді:Указ Президента України від 5 жовт. 1999 року № 1285/99; Заходи… //Офіц. вісн. України. – 1999. – №40. – С.36 – 39.

 9. Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій: Указ Президента України від 6 жовт. 1999 року № 1284/99 //Офіц. вісн. України. – 1999. – №40. – С.34 – 35.

Див.: 1332

ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

 1. Белова Л.А. Женщины в сфере образования: проблемы занятости и социальной защиты //Материалы междунар. науч.-практ. конф. „Женщины за духовную безопасность общества”. – Х.,1999. – С.82 – 83.

 2. Валуйський О.О. Концепція творчості особистості в умовах формування ринкової економіки (соціально-філософський аспект) //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. – К., 1999. – С. 24 – 35.

 3. Козловська І.М. Теорія дидактичної інтеграції: синергетичний підхід //Наук. зап.: Ч.3 (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – С.142 – 151.

 4. Кочубей Т.Д. До питання розвитку філософії дитинства у педагогічній концепції В.О.Сухомлинського //Наук. зап.: Ч.3 (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – С.168 – 178.

 5. Кремінь В.Г. Національна освіта як соціокультурне явище //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.10 – 17.

 6. Кремінь В.Г. Спадщина Василя Сухомлинського в контексті нової філософії //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.57 – 58.

 7. Кремінь В.Г. Філософія освіти у спадщині великого педагога: (В.Сухомлинський) //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.55 – 56.

 8. Кузьміна С. Філософія виховання за П.Юркевичем //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.159 – 164.

 9. Кушнір В. Системно-синергетичні уявлення про управління педагогічним процесом //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.54 – 58.

 10. Люлькова О.М. Ідеї філософії педагогіки Джона Уайта в контексті сучасної освітньо-виховної ситуації в Україні //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С. 43 – 47

 11. Новацка У. Філософські засади сучасної педагогіки //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.165 – 169.

 12. Плахотник О.В. Философские аспекты проблемы образования как принципы функционирования молодежних и женских организаций (исторический и современный контекст) //Материалы междунар. науч.-практ. конф. „Женщины за духовную безопасность общества”. – Х.,1999. – С.128 – 130.

 13. Пруднікова О. Спілкування як засіб соціалізації: (деякі теоретичні передумови) //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.18 – 22.

 14. Україна на порозі третього тисячоліття: Духовність і художньо-естетична культура: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників Уряду України Президенту, законодавчій, виконавчій владі /НДІ "Проблеми людини"; Керів. авт. кол.: А.І. Комарова, Ю.П. Богуцький, О.С. Тимошенко та ін. – К.: Злагода, 1999 – Т.14. – 624 с.

 15. Україна на порозі третього тисячоліття: Духовність як основа консолідації суспільства: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників Уряду України Президенту, законодавчій, виконавчій владі /НДІ "Проблеми людини"; Керів. авт. кол.: А.І. Комарова, В.Г. Табачківський. – К.: Злагода, 1999 – Т.15. – 628с.

Див.: 1600

СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

 1. Астахова Е.В. Трансформация социальных функций высшего образования в современных условиях /Харьк. гуманит. ин-т „Нар. укр. акад.” – Х., 1999. – 74 с. – Бібліогр.: с. 72–74.

 2. Звєрєва І.Д. Соціальні проблеми сільської молоді: (Соціально-професійна орієнтація) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N4. – С.31–32; N 5. – С.27–29.

 3. Зязюн І. Молодь напередодні ХХІ століття //Педагогічна газ. – 1999. – № 9. – С.2.

 4. Красновський В.М. Особливості соціальної ситуації розвитку сучасного підлітка //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.64 – 72.

 5. Лактионова Г.М. Сексуальное поведение женской молодежи как соціально-педагогическая проблема //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Ч.1. – С.34 – 41.

 6. Лукашевич М.П. Роль гуманітарної освіти в гуманізації національного виховання студентської молоді //Вісн. Житомир. інж.-технол. ін-ту. Фундамент. та гуманіт. науки, пробл. освіти. – 1999. – N 9. – С. 55 – 60. Бібліогр.: 7 назв.

 7. Научитель Е.Д. Ценностные ориентации молодежи //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N3. – С.36 – 38.

 8. Огороднійчук З.В. Д.Ф. Ніколенко про самовизначення молоді //Психологія: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгмоанова. – К., 1999. – С.96 – 99.

 9. Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти: Матеріали ІІІ Харк. міжнар. психол. читань. – Х., 1999. – 206 с. – (Вісн. Харк. держ. ун-ту. Сер: Психологія. Політологія; N 439, ч. 3).

 10. Остапенко М. Політична соціалізація студентської молоді в Україні (стислий огляд) //Нова політика. – 1999. – N6. – С.61 – 63.

 11. Плав'юк М. Роль молодшого покоління в розбудові незалежної української держави //Розбудова держави: духовність, екологія, економіка: Зб. матер. 5-ої загальноукр. студ. наук. конф. – К., 1999. – С. 9-15.

 12. Сень Г.П. Молодіжна субкультура і проблеми соціалізації сучасного студентства /Г. П. Сень, І. В. Левчук, О. А. Кочановський //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. –1999. – С. 189 – 196.

 13. Скотна О.В. Соціально-психологічні проблеми становлення світогляду сучасної молодої людини //Проблеми гуманітарних наук: Наук. зап. Дрогобицький держ. пед. ін–т ім. І. Франка. – 1999. – Вип. 4. – С. 123 – 131.

 14. Яковенко А.В. Студенческая молодежь в условиях кризисных трансформацій общества (мотивационный аспект) //Зб. наук. пр. Східноукраїнського держ. ун–ту. – Луганськ, 1999. – Т.2. – С.161 – 163.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 1. Вішліна Р.І. Деякі соціально-філософські проблеми сучасної освіти та пошуки шляхів їх вирішення /Р.І. Вішліна, Л.Г. Нем'ята, Г.М. Павлова //Аграр. вісн. Причорномор'я. – 1999. – Вип. 3(6). – С. 51-55.

 2. Голік Л.О. Полікультурна освіта в Україні /Л.О. Голік, Т.В. Клинченко, М.Ю. Красовицький //Завуч. – 1999. – N29. – С.3 – 4.

 3. Горобей Т.І. Освіта кримських татар: шляхи подолання труднощів //Відродження. – 1999. – N1. – С.19 – 20.

 4. Гребенюк В.А. Виртуальная образовательная среда: изменения в образовательной вертикали / В.А. Гребенюк, А.А. Логвиновский //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 1999. – N 1(5). – С. 111–112.

 5. Дем'янчук О. Освітня політика й управління освітою в перехідний період: теоретичні засади та практичне втілення //Директор шк. – 1999. – N46. – С.3.

 6. Євтух М.Б. Гуманістична освіта та розвиток демократичних процесів в Україні //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. Київ. держ. лінгв. ун–ту. – 1999. – Вип.6. – С.72 – 75.

 7. Завалевський Ю.І. Проблеми освіти циган в Україні //Відродження. – 1999. – N1. – С.20 – 21.

 8. Кремень В. Культ знань – запорука майбутнього української держави //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.10 – 11.

 9. Кремень В. Сучасна освіта в контексті реформування //Освіта України. – 1999. – N40 (29 верес.). – С.6; Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С. 18 – 21.

 10. Кремень В.Г. Освітня ідеологія і політика в Україні і світі //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.2 – 9.

 11. Кузь В.Г. Освіта і школа XXI століття //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.143 – 149.

 12. Кучма Л. Система освіти – невід'ємна частина суспільного організму //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.2 – 5.

 13. Оржехівський В. Від громадянської освіти до громадянської культури //Відродження. – 1999. – N6. – С.25 – 26.

 14. Оржехівський В. Громадянській освіті – надійний фундамент //Освіта. – 1999. – N44 – 45(8 верес.). – С.12.

 15. Про соціально-економічне становище в галузі та заходи щодо його стабілізації //ІЗ МО України. – 1999. – N11. – С.3 – 16.

 16. Про стан освіти в Україні та головні напрямки її розвитку на зламі століть //ІЗ МО України. – 1999. – N10. – С.2 – 11.

 17. Руденко О. Освіта на межі тисячоліть: природа кризи і стратегія реформи //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.7 – 12.

 18. Рябов С. Громадянська освіта та її роль у демократизації українського суспільства //Директор шк. – 1999. – N45. – С.2.

 19. Савченко О. Закон про загальну середню освіту – нові умови її стабільного розвитку //Почат. шк. – 1999. – N8. – C.12 – 16.

 20. Таланчук П. До українського питання: силове поле і вектор національних зусиль: (Укр. нац. ідея в системі освіти) //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.7 – 14.

 21. Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление: проблема мирового образования ХХІ века. – Х., 1999. – 285 с.

Див.: 353, 1223, 1229, 1601

ПЕДАГОГІКА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

 1. Безкоровайна О.В. Педагогіка миру: визначення, завдання, шляхи їх реалізації //Педагогіка толерантності. – 1999. – N3/4. – С.146 – 154.

 2. Бім-Бад Б.М. Современная педагогическая антропология //Педагогіка толерантності. – 1999. – N3/4.. – С.155 – 162.

 3. Болтівець С. Український андрагогічний словник //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.129 – 138.

 4. Борзенкова О.М. Педагогіка має бути одухотвореною //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.33 – 35.

 5. Ващенко Л. Експериментальна педагогіка – крок у ХХІ століття //газ. Директор шк. – 1999. - N 20.

 6. Виговська О. Віртуальний полілог – шлях до педагогіки толерантності //Педагогіка толерантності. – 1999. – N1. – С.91 – 94.

 7. Видолоб Н.О. Педагогіка та екологія: Природовідповідність у народній педагогіці та екологія як наука, як проблема і як предмет викладання у сучасній школі //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N8. – С.39 – 40.

 8. Воловик А.Ф. Педагогіка дозвілля: Підруч. /А.Ф. Воловик, В.А. Воловик. – Харк. держ. акад. культури, 1999. – 332с. – Бібліогр.: с. 327–329.

 9. Галузинський В.М. Педагогіка XXI століття – синтез наук і передового досвіду //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук.пр. Київ. держ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.17 – 19.

 10. Гімназія на зламі століть: Практ.-зорієнт. посіб. /Київ. держ. лінгв. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Літопис-ХХ, 1999. – 430 с.

 11. Голубєва М. Педагогічна система реалізації поняття "культура мислення" //Наук. зап. Нац. ун–т "Києво-Могилян. акад.". – Т.7: Політологія. Соціологія. - 1999. – С.75 – 79.

 12. Гончаренко С. Берегти і примножувати славні традиції української педагогіки /С. Гончаренко, Ю. Мальований //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.44 – 48.

 13. Горбенко С. Ідея народності в українській педагогіці: погляд у минуле на зламі тисячоліть //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.10 – 13.

 14. Грицюк Б. Ідеї гуманізму в українській педагогіці //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.6 – 9.

 15. Дубінчук О. З тривогою і надією про майбутнє педагогічної науки //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.2 – 4.

 16. Євдошенко Г. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перпективи //Директор шк. – 1999. – N45. – С.8 – 9.

 17. Кайріс О.Д. Емпатійна педагогіка: від співчуття до співдії //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2.. – С.113 – 115.

 18. Калініченко Т. Принцип природовідповідності у сучасному навчально-виховному процесі: До положень теорії "вільного виховання" //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.50 – 52.

 19. Каташинська І.В. Альтернативна освіта крізь призму соціалізації //Соціалізація особистості /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – С.18 – 28.

 20. Колодій О.І. Педагогіка толерантності: "за" і "проти" //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.44 – 46.

 21. Корсак К. Якість педагогічних вимірювань: нерозв'язана проблема //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.121 – 130.

 22. Кушнір В.А. Характеристика особливостей педагогічних систем //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.83 – 91.

 23. Леонтьев А. Педагогика здравого смысла: Наши позиции в общей педагогике и дидактике //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N38. – С.2 – 3.

 24. Ліхіцька Л.М. Новаторство у педагогіці //Наука і суспільство: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – Вип. 1. – С.50 – 59.

 25. Маригодов В.К. Основы научных исследований: Инженерная педагогика /В.К. Маригодов, А.А. Слободянюк – Сев. ГТУ. – Севастополь, 1999. – 240 с.

 26. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вузів. – 2 – ге вид.. – К.: Гранмна, 1999. – 350 с.

 27. Огірок С.С. Стимули, педагогічне стимулювання з позицій системного підходу //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.9 – 13.

 28. Про затвердження Статуту Академії педагогічних наук України: Постанова від 9 груд. 1999 року №2222 //Офіц. вісн. України. – 1999. – N 49. – С.88 – 97.

 29. Радченко С.Г. Готовність до професійної діяльності як проблема педагогіки //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. – 1999. – С. 180 – 189.

 30. Сазоненко Г. Проективна педагогіка: З досвіду проектування навчальних технологій //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.41 – 45.

 31. Семиволос П. К педагогике толерантности //Зеркало недели. – 1999. – N48 (4 дек.) – С.12.

 32. Ткачук І.М. Педагогічні проекти в інноваційній діяльності та управління ними //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.392 – 394.

 33. Ткачук Л. Невмируще джерело педагогічної мудрості: (В.Сухомлинський) //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.60 – 62.

 34. Федоренко Д. Мудрість козацької педагогіки: Учителеві сучасної школи про козацьку педагогіку //Освіта. – 1999. – N53 (10 листоп.) – С.4 – 5.

 35. Шаманова Е.Н. Роль альтернативного образования в системе жизненных стратегий личности //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 1999. – N 1(5). – С. 128 – 130.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ

 1. Богдановська О.В. Засвоєння соціальних норм як складова шкільної соціалізації //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.98 – 104.

 2. Ващенко Г. Виховання волі і характеру. – К.: Школяр,1999. – 385 с.

 3. Вільш І. Концепція сталих індивідуальних рис особистості та її використання у деяких практичних сферах //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.7 – 9.(Початок: 1998. – N 10. – С. 2-6).

 4. Гимаева Ю.А. Категориальная структура психоэмоциональных состояний и способов их саморегуляции у детей младшего школьного возраста //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. – 1999. – N 432. – С. 60-71.

 5. Дзюбко Л.В. Рання шкільна дезадаптація: обґрунтування гіпотези //Педагогіка і психологія. – 1999. – N 1. – С. 111 – 122.

 6. Мешко Г. Психологічний клімат у педагогічному колективі – фактор соціалізації особистості школяра/Г. Мешко, О. Мешко //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.33 – 38.

 7. Козубовська І.В. Особливості професійно-педагогічного спілкування з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку: Навч.-метод. посіб. /І.В. Козубовська, Г.В. Товканець; Ужгород. держ. ун-т. – 1999. – 92 с. – Бібліогр.: с. 71-74.

 8. Корнієнко І.Є. Учнівська молодь і соціально-психологічні аспекти політичної діяльності //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.35 – 37.

 9. Невельская-Гордеева Е.П. Сознание и поведение личности: методология психологического исследования девиантного подростка //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.: Психологія. – 1999. – N 432. – С. 251-256. – Библиогр.: 12 назв.

 10. Паламарчук В.Ф. Техне інтелектус (технологія інтелектуальної діяльності учнів): Посіб. для вчителів. – К.: АПН України. Ін-т педагогіки, 1999. – 92 с. – Бібілогр.: 39 назв.

 11. Селюк П. Соціальна і педагогічна необхідність диференціації навчання //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.9 – 10.

 12. Сидоренко В.Х. До питання творчих здібностей учнів – членів дитячих та молодіжних організацій України //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.384 – 386.

 13. Шевцов З.М. Теоретичний аналіз психолого-педагогічних аспектів соціалізації /З.М. Шевцов, М.М. Філоненко //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.71 – 72.

Див. 243, 250, 1402

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 1. Баглаєва Н. Розвиток логіко-математичного мислення у дошкільників //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.34 – 36.

 2. Баглаєва Н. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят //Дошк. виховання. – 1999. – N7. – С.3 – 4.

 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Дошк. виховання, 1999. – 69 с.

 4. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей: сутність та шляхи реалізації //Дошк. виховання. – 1999. – N6. – С.3 – 5.

 5. Болтівець С. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна місія дитячого садка //Дошк. виховання. – 1999. – N4. – С.5 – 6.

 6. Бурова А. Педагогічні інновації в дошкільній освіті //Дошк. виховання. – 1999. – N7. – С.5 – 6.

 7. Вергазова Л.Г. Співтворчість педагога і дитини як метод організації літературної творчості дошкільників //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1999. – Вип.3. – С.328 – 333.

 8. Гавриш Н. Гумор виховує, навчає: Формування почуття гумору в дошкільнят під час сприймання художньої літератури /Н. Гавриш, С. Курінна //Дошк. виховання. – 1999. – N10. – С.20 – 21.

 9. Гергель А. Навчання іноземної через різні види діяльності //Дошк. виховання. – 1999. – N4. – С.12 – 13.

 10. Глухова Н. Екологізація як чинник формування гуманної особистості дитини //Дошк. виховання. – 1999. – N11 – 12. – С.10 – 11.

 11. Голець М.І.Етика матері й дитини Ч.1: Про виховання малят (з історії педагогічної думки). – К., 1999. – 200 с.

 12. Гувернантку замовляли?: "Круглий стіл" з проблем індивідуального професійного домашнього виховання //Дошк. виховання. – 1999. – N4. – С.10 – 11.

 13. Денисюк О.М. Вдосконалення педагогічної майстерності вихователів в процесі ознайомлення дошкільників з історією України //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1999. – Вип.2. – С. 318 – 323.

 14. Денисенко Н. Всебічно, грунтовно: Сучасні підходи до контролю у системі фізичного виховання //Дошк. виховання. – 1999. – N10. – С.11 – 13.

 15. Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія: Посіб. для студ. пед. закл. освіти /Упоряд. А.М. Богуш. – К.: Вища шк., 1999 – Ч.1. – 211 с.; Ч.2. – 292 с.

 16. Кононенко О. Стратегічна мета виховання – життєва компетентність дитини //Дошк. виховання. – 1999. – N5. – С.3 – 6.

 17. Кононко О. Запорука особистісного зростання дошкільника: (Я – концепція) //Дошк. виховання. – 1999. – N10. – С.3 – 5.

 18. Лапченко І.О. Усвідомлення власних переживань дітьми –дошкільниками //Психологія: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 4(7). – С.205 – 209.

 19. Лохвицька Л.В. Вплив творчого керівництва вихователя на процес формування у дітей пізнавальних інтересів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1999. – Вип.2. – С.359 – 362.

 20. Лохвицька Л. Формування пізнавальних інтересів у навчально-ігровому середовищі //Дошк. виховання. – 1999. – N10. – С.8 – 10.

 21. Луценко І. Моделювання ситуацій спілкування: Моральне виховання молодших дошкільнят з позицій системного підходу //Дошк. виховання. – 1999. – N2,5. – С.6 – 9,С.9 – 11.

 22. Ляшко К.С. Наступність у розвитку пізнавальних здібностей дітей у дитсадку і школі /К.С. Ляшко, Ю.В. Романенко //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.44 – 45.

 23. Мартиненко О. Твоя імпровізація: Розкриття творчого потенціалу дошкільнят виразними засобами хореографічного мистецтва //Палітра педагога. – 1999. – N4. – С.27 – 30.

 24. Марусинець М. Розвиток пізнавальної активності: психологічні умови та дидактичні засоби //Дошк. виховання. – 1999. – N11 – 12. – С.7 – 9.

 25. Марчик В. Показники фізичного розвитку міських і сільських дітей дошкільного віку Дніпропетровської області //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N4. – С.40 – 42.

 26. Мельник Л. Фахівець з усіх питань: Роль медичної сестри в дошк.закладі //Дошк. виховання. – 1999. – N2. – С.22 – 23.

 27. Мошенська Л. Вплив раннього дитинства на психічний розвиток суб'єкта //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.49 – 51.

 28. Мухоморіна Л. Пізнання світу разом з дорослим: типи взаємодії //Дошк. виховання. – 1999. – N8. – С.18 – 19.

 29. Ніколайчук Г.І. Особливості мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.72 – 75.

 30. Павленчик В. "Ось так добре, а так – ні": Моральне виховання молодших дошкільнят з позицій системного підходу //Дошк. виховання. – 1999. – N3. – С.3 – 4.

 31. Поніманська Т. Люди і я: Світ дорослих як чинник соціалізації особистості дитини //Дошк. виховання. – 1999. – N8. – С.14 – 15.

 32. Про Базовий компонент дошкільної освіти в Україні: Рішення колегії МО України від 28. 10.98 N 14/2-7; Рішення Президії АПН України від 28.10.98 N 1-7/9-106 //ІЗ МО України. – 1999. – N2. – С.12 – 15.

 33. Рославець Р.М. Психолого-педагогічні умови виховання екологічної культури дошкільників: Навч. посіб. – Луцьк, 1999. – 100 с. – Бібілогр.: 98 назв.

 34. Тарасенко Г. "Красиве і корисне": (Етноекологія як засіб гуманістичного виховання дитини) //Дошк. виховання. – 1999. – N7. – С.12 – 13.

 35. Фунтикова О.А. Теоретические основы умственного развития дошкольников. – Сімф.: Тавріда, 1999. – 301 с. – Библиогр.: 381 назв.

 36. Шалигіна Г. Вирішуй сам : Формування організаторських навичок засобами фізичної культури /Г. Шалигіна, В. Кондрашкіна //Дошк. виховання. – 1999. – N5. – С.7 – 8.

 37. Шапран А. Українська іграшка в дитячому садку //Дошк. виховання. – 1999. – N11 – 12. – С.12 – 13.

 38. Юхимюк Т.О. Математика у старшій групі дитячого садочка в системі розвиваючого навчання //Обдарована дитина. – 1999. – N6. – С.17 – 20.

 39. Янцур Л.А. Особливості інтересу до зображувальної діяльності у старших дошкільників //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.75 – 79.

Див.: 1221

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИСкачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..